Carregant...
 

IRPF - Impost sobre la renda de les persones físiques


Llei

Reglaments

Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

08/11/2019Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
18/12/2018Transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
16/11/2018Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
08/11/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
17/09/2018Tributació de la renda derivada de les transmissions de monedes virtuals
17/09/2018Tributació de la renda derivada d’una activitat econòmica efectuada a l’estranger
17/09/2018Consideració de rendes del treball pagades en espècie
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària i fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Imputació de les rendes derivades del canvi de divisa
04/06/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
04/06/2018Consideració dels motius econòmics vàlids per a l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
06/04/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Deducció de les cotitzacions de la CASS dels administradors satisfetes per la societat a l’efecte de determinar la base de tributació de l’impost sobre societats i la possibilitat de considerar-les com a rendes d’activitats econòmiques per l’administrador als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
13/03/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
13/12/2017Determinació de la renda en espècie derivada de préstecs concedits per una entitat als seus empleats
13/12/2017Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
13/12/2017Valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat per IRPF
13/12/2017Determinació de la renda en espècie derivada d’una assegurança de vida contractada per una entitat a favor dels seus empleats, així com amb la determinació de la renda en espècie derivada de la subvenció d’una assegurança de salut contractada pels empleats
30/10/2017Quota de liquidació percebuda per una persona resident fiscal a Andorra derivada de la liquidació d’una societat i amb la possibilitat d’aplicar l’exempció establerta a l’article 5.k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
23/08/2017Tributació de la quota de liquidació percebuda per una persona resident fiscal a Andorra derivada de la dissolució d’una societat
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
24/04/2017Tributació de rendes percebudes per una persona física resident fiscal a Andorra derivades de la participació en una societat constituïda a Luxemburg i amb l’aplicació del CDI entre Andorra i Luxemburg
  • «
  • 1 (actual)
  • 2

Jurisprudència

No es trobaren registres