Carregant...
 

IRPF - Impost sobre la renda de les persones físiques


Llei

Reglaments

Jurisprudència


Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

10/03/2020Tributació d’un bescanvi de valors, sobre la data d’adquisició de les accions que són objecte de bescanvi tenint en compte que es van transferir a un trust, i sobre la consideració de bescanvi de valors a efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
09/01/2020Qualificació d’una renda derivada d’un determinat fons de pensió estranger
09/01/2020Renda derivada d’una prestació atorgada per una determinada invalidesa
16/12/2019Aportació no dinerària i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
28/11/2019Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
28/11/2019Tributació de les rendes derivades de productes asseguradors
03/10/2019Qualificació de les rendes procedents del joc
17/09/2019Modificació de criteri, transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
02/09/2019Guany de capital procedent de la transmissió de les participacions d’una societat espanyola
20/06/2019Consideració de bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
10/05/2019Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
08/04/2019Consideració de rendiments de treball en espècie i sobre la possibilitat de considerar aquests rendiments com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
01/04/2019Consideració del rendiment derivat d’un determinat producte financer i sobre la possibilitat de considerar aquest rendiment com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
08/03/2019Consideració de la data d’adquisició d’unes accions transferides en diverses ocasions a la figura del trust. Així mateix, la consulta també fa referència a les implicacions tributàries del desdoblament d’accions
15/02/2019Qualificació als efectes de l’IRPF de les rendes que perceben els socis administradors i sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats
18/12/2018Transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
16/11/2018Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
08/11/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
08/11/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
17/09/2018Tributació de la renda derivada de les transmissions de monedes virtuals
17/09/2018Consideració de rendes del treball pagades en espècie
17/09/2018Tributació de la renda derivada d’una activitat econòmica efectuada a l’estranger
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària i fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Imputació de les rendes derivades del canvi de divisa
04/06/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
04/06/2018Consideració dels motius econòmics vàlids per a l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
06/04/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
13/03/2018Deducció de les cotitzacions de la CASS dels administradors satisfetes per la societat a l’efecte de determinar la base de tributació de l’impost sobre societats i la possibilitat de considerar-les com a rendes d’activitats econòmiques per l’administrador als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
13/12/2017Determinació de la renda en espècie derivada de préstecs concedits per una entitat als seus empleats
13/12/2017Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
13/12/2017Valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat per IRPF
13/12/2017Determinació de la renda en espècie derivada d’una assegurança de vida contractada per una entitat a favor dels seus empleats, així com amb la determinació de la renda en espècie derivada de la subvenció d’una assegurança de salut contractada pels empleats
30/10/2017Quota de liquidació percebuda per una persona resident fiscal a Andorra derivada de la liquidació d’una societat i amb la possibilitat d’aplicar l’exempció establerta a l’article 5.k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
19/10/2017Determinació de la base de tributació de l’impost sobre activitats de joc d’atzar per a les activitats efectuades als casinos i sobre la consideració de les propines percebudes pels treballadors als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques
23/08/2017Tributació de la quota de liquidació percebuda per una persona resident fiscal a Andorra derivada de la dissolució d’una societat
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
24/04/2017Tributació de rendes percebudes per una persona física resident fiscal a Andorra derivades de la participació en una societat constituïda a Luxemburg i amb l’aplicació del CDI entre Andorra i Luxemburg
12/04/2017No aplicació de l’exempció establerta a l’article 5.g de l’IRPF a les rendes derivades d’una pensió de viudetat no satisfeta en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra
20/12/2016Tributació corresponent a les transmissions de béns immobles efectuades entre els membres d’una mateixa comunitat de béns
07/12/2016Tributació de diverses aportacions efectuades per varies comunitat de béns a una societat
29/11/2016Despeses deduïbles del rendiment íntegre del capital mobiliari
16/11/2016Tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral
26/10/2016Subjecció a l’impost general indirecte d’unes aportacions econòmiques realitzades per entitats no establertes a Andorra a favor d’una entitat andorrana. D’altra banda, la consulta també fa referència a la tributació d’uns premis monetaris percebuts per esportistes residents i no residents fiscals a Andorra
26/10/2016Deductibilitat als efectes de l’IRPF de les despeses derivades de prestacions de servei contractades per la defensa legal del patrimoni personal. D’altra banda, la consulta també fa referència a la deductibilitat de les quotes de l’IGI suportades per les mateixes prestacions
20/09/2016Tributació del lliurament d’accions alliberades a favor de persones físiques residents fiscals a Andorra
20/09/2016Tributació d’un cupó derivat d’un bo obtingut per una persona física resident fiscal a Andorra
09/09/2016Efectes de l’IRPF de la renda derivada de la transmissió d’un bé immoble que genera rendiments de capital immobiliari, la diferenciació dels rendiments de capital immobiliari dels rendiments d’activitat econòmica i a la consideració de la renda derivada de l’arrendament d’una llicencia. Aportació de bé immoble i llicència realitzada per una persona física a una societat.
31/08/2016Persona que ha de complir amb les obligacions tributaries d’una persona sense capacitat d’obrar
20/07/2016Tributació d’una renda del treball no sotmesa a cotització a la CASS
24/05/2016Despeses deduïbles del rendiment íntegre del capital mobiliari
24/05/2016Imputació temporal als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de diverses rendes del treball, a l’obligació de retenir per part de l’entitat pagadora de les mateixes i a la deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les despeses derivades de les rendes del treball satisfetes per l’entitat pagadora
11/05/2016Tributació de les rendes percebudes per un soci-administrador únic
02/05/2016Deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les quantitats satisfetes per una societat a un treballador per compte propi i a la consideració als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les quantitats percebudes pel treballador per compte propi en qüestió
02/05/2016Deduïbilitat als efectes de l’IRPF de les quantitats satisfetes per una persona física titular d’un comerç a un treballador per compte propi i a la consideració als efectes de l’IRPF de les quantitats percebudes pel treballador per compte propi en qüestió
26/04/2016Tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral
26/04/2016Tributació de les rendes derivades de dipòsits bancaris
26/04/2016Reducció de la base de tributació general per inversió en habitatge habitual i a les despeses financeres deduïbles del rendiment íntegre del capital immobiliari
26/04/2016Tributació dels guanys de capital procedents de la transmissió d’accions
26/04/2016Tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral
05/04/2016Tributació d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral amb l’OCDE
22/03/2016Tributació de les prestacions derivades d’un fons de previsió social constituït abans de l’entrada en aplicació de la de l’impost sobre la renda de les persones físiques
16/03/2016Deduccions a la quota de tributació pendents d’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques i a la possibilitat de transferir els drets de deducció en qüestió a una persona jurídica
08/01/2016Consideració de les rendes procedents de societats establertes a Panamà
16/12/2015Aplicació de l’exempció establerta a l’article 5, apartat k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques per determinats guanys de capital
16/12/2015Qualificació de les rendes procedents de la transmissió dels béns i drets afectes a l’activitat econòmica de l’obligat tributari
27/10/2015Tributació de determinats productes financers
08/10/2015Deduccions de la quota de tributació pendents d’aplicació d’acord amb el que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques i a la possibilitat de transferir els drets de deducció en qüestió a una persona jurídica
24/08/2015Producte financer estructurat amortitzat a la par
21/07/2015Usdefruit d’un bé immoble i a la deducció de les despeses comptabilitzades en concepte d’amortització del bé immoble en qüestió
09/06/2015Subjecció a l’IRPF en les donacions de diners entre familiars amb una relació de consanguinitat de fins al tercer grau. Possibilitat d’aplicar-se la deducció del 5% per noves inversions en les aportacions de béns immobles a una societat patrimonial