Carregant...
 
Modificat

Consulta vinculant en relació amb la transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra.

Resposta modificada i reemplaçada per la CV0142R-2018, del 17 de setembre del 2019


Número de consulta CV0142-2018
Data d’emissió 18/12/2018
Normativa · Decret legislatiu del 1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. X actuant en nom i representació de la societat A,

EXPOSA

Que d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitja plantejar una Consulta Tributària, relativa als fets i normes tributaries que s’exposen a continuació.

Que d’acord amb el que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’exercici 2018.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

- La societat B soci únic de la societat A va dur a terme una aportació no dinerària a la societat A, consistent en una parcel·la, que està afecta a una activitat econòmica.

- La Societat es planteja realitzar una donació de la meitat de la referida parcel·la a una persona física resident fiscal al Principat d’Andorra, que destinarà a una activitat econòmica.

- Es qüestiona la tributació a efectes de l’Impost General Indirecte (IGI) per part de la societat donant, així com a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per part de la persona física donatària.

POSICIONAMENT DEL CONTRIBUENT

1. Impost General Indirecte (IGI):

D’acord amb l’article 4 de la Llei de l’IGI, “estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.”

Per altra banda, l’article 8 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’IGI estableix el següent:

Article 8. Operacions assimilades al lliurament de béns

Es consideren operacions assimilades al lliurament de béns a títol onerós l’autoconsum de béns. A l’efecte d’aquest impost, es considera autoconsum de béns les operacions següents fetes sense contraprestació:

- La transferència, realitzada per l’obligat tributari, de béns corporals del seu patrimoni empresarial o professional al seu patrimoni personal o al consum particular.

- La transmissió del poder de disposició sobre béns corporals que integren el patrimoni empresarial o professional de l’obligat tributari.

- L’afectació o, en el seu cas, el canvi d’afectació de béns produïts, construïts, extrets, transformats, adquirits o importats en l’exercici de l’activitat empresarial o professional de l’obligat tributari per utilitzar-los com a béns d’inversió.

El que es disposa en aquest apartat no és d’aplicació en els supòsits en què a l’obligat tributari se li hagués atribuït el dret de deduir íntegrament les quotes de l’impost que hauria suportat en el cas d’adquirir a tercers béns d’idèntica naturalesa.”

LesLleis.com

No obstant l’anterior, l’article 6 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’IGI, disposa que no es troben subjectes a aquest impost les operacions següents:

6. Les operacions d’autoconsum previstes a l’article 8 i l’article 10, sempre que no s’ha atribuït a l’obligat tributari el dret d’efectuar la deducció total o parcial de l’impost efectivament suportat amb motiu de l’adquisició o la importació dels béns.
El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat