Carregant...
 

Registre

Registre a LesLleis.com

Empra el teu correu-e com a nom per connectar-te
Autoritzo LesLleis.com a fer-me arribar comunicacions d’accions comercials i novetats del lloc web.

He llegit i accepto els termes de les condicions generals d’ús de LesLleis.com

1. Identificació de les parts
Les presents Condicions Generals d'Ús són establertes, d'una part, per l'entitat mercantil: A UN CLIC SLU (en endavant, "LesLleis.com") amb domicili social a carretera de St. Cristofol 71, 3r 4a, Anyós (La Massana), amb NRT L708845S, i inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 13.692. Aquesta entitat és propietària, entre d'altres, dels noms de domini i els llocs web ubicats a les adreces leslleis.com, leslleis.net (en endavant, el "Web").

I, de l'altra, les presents condicions generals d'ús són acceptades per l'usuari, client, subscriptor o visitant del web (d'ara endavant, el "Client"). L'accés i utilització dels serveis que facilita aquest lloc web suposa el reconeixement i l'acceptació d'aquestes condicions d’ús en la redacció modificada en cada moment per LesLleis.com, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s'escau, s'estableixin.

Li preguem, per tant, llegeixi detingudament aquest document.

LesLleis.com declina qualsevol responsabilitat per les conseqüències que puguin derivar de la utilització dels continguts i serveis inclosos al Web infringint el que disposen les presents Condicions Generals d'Ús

2. Persones autoritzades i llicències d’ús
Cada nom d'usuari i contrasenya només podrà ser usat per un sol individu. En el cas de contractar una única llicència el Client coneix i accepta que serà l'única persona autoritzada per utilitzar les seves claus d'accés.

En el cas de subscripció per una Organització el servei només podrà ser usat per tantes persones com nombre de llicències s'hagin contractat. A aquests efectes es defineix LLICÈNCIA com un accés únic, individual i intransferible que s'atorga a cadascuna de les persones físiques que puguin utilitzar el servei dins de cada organització. La persona designada pel client com persona de contacte podrà crear i actualitzar les dades dels usuaris autoritzats per accedir al servei contractat fins arribar al nombre de llicències contractat. En aquest cas, l'ús del Servei per part dels Usuaris finals suposa una acceptació expressa dels termes i condicions generals. En determinades circumstàncies, LesLleis.com podrà habilitar un accés il·limitat des del rang d'IP del client, requerint o, no, la creació de comptes personals per part dels Usuaris finals que utilitzin el servei.

El Client reconeix i accepta que només podran utilitzar el Servei les persones que efectivament l'han contractat. Queda terminantment prohibida la comunicació o cessió de les dades d'accés a altres individus o organitzacions. Tampoc és permès compartir una subscripció entre diverses organitzacions, fins i tot en el cas de subscriure el nombre de llicències corresponent. El Client és responsable de no permetre que terceres parts no autoritzades tinguin accés a les dades d'accés o, si s'escau, compartir la seva rang d'IP. Queda prohibit l'ús de sistemes de VPN, o altres sistemes similars, que permetin accedir a LesLleis.com des de fora del rang d'IP permès, llevat que expressament s'indiqui el contrari en la subscripció.

L'accés no autoritzat realitzat incomplint aquestes prohibicions es considerarà com compres individuals de documents realitzades pel Client amb el nom d'usuari i contrasenya que l’hagi utilitzat, i LesLleis.com quedarà facultada per facturar i exigir el pagament d'aquestes compres individuals.

El Client és responsable de notificar a LesLleis.com de qualsevol ús no autoritzat del seu nom d'usuari i serà responsable també de qualsevol dany, perjudici i pèrdua, així com dels costos en que s’incorrin per raó d'aquest, incloent els costos d'assessorament jurídic.

El Client reconeix que l'ús de determinats continguts pot estar subjecte a condicions especials que seran publicades o comunicades al Client en accedir a aquests continguts.

3. Accés al lloc web, llicència i limitacions d'ús. Continguts inclosos.
LesLleis.com concedeix al Client una llicència d'ús no exclusiva, individual i intransferible, revocable i limitada, per accedir i utilitzar els Continguts contractats de conformitat a aquestes Condicions d'ús.

El Client reconeix que l'ús del Contingut es realitza sota la seva exclusiva responsabilitat i que només s'autoritza l'ús d'aquest Contingut per a un ús professional i/o personal, però no per a la seva explotació comercial. La llicència d'ús concedida al Client inclou el dret a visualitzar electrònicament els continguts inclosos en el Servei contractat, així com el dret a descarregar-se en format electrònic i/o imprimir porcions no substancials d'aquests continguts per a l'exclusiu ús professional i/o personal per part del Client.

A excepció d'aquest cas, el Client no pot copiar, duplicar, reproduir, vendre, descarregar, revendre, re-publicar, transmetre qualsevol part d'aquest lloc web o del seu contingut ja sigui per a ús comercial o no comercial. El Client no pot subllicenciar, llogar, vendre, o crear obres derivades d'aquest lloc web o del seu contingut. El Client no pot utilitzar tècniques de framing per amagar la marca, logo o altres porcions del lloc web sense l'autorització prèvia i per escrit de LesLleis.com.

El Client no pot utilitzar programari automatitzat o procés manual, així com robots o spiders per copiar o monitoritzar el servei de LesLleis.com i/o el seu contingut sense l'autorització prèvia i per escrit de LesLleis.com. El Client no pot manipular o utilitzar el Contingut de LesLleis.com per crear publicacions i/o serveis de qualsevol tipus i, en especial, dels que puguin ser comparables o que competeixin de qualsevol forma amb les publicacions i/o el contingut que LesLleis.com ofereix ara o pugui ésser oferts. Es prohibeix expressament la inclusió de continguts de LesLleis.com en qualsevol base de dades, de qualsevol tipus, sense importar el seu format o si són d'accés públic o privat, de pagament o gratuïtes.

LesLleis.com donarà accés al Client als continguts inclosos en el moment de la seva subscripció durant el període de temps contractat. No obstant això, LesLleis.com podrà ampliar o modificar en qualsevol moment els continguts o funcionalitats dels seus productes i serveis per adaptar-los a la seva estratègia comercial o de productes, sense que això pugui motivar cancel·lació anticipada del servei.

LesLleis.com adverteix que els textos inclosos al web no tenen caràcter oficial, sinó merament divulgatiu essent únicament oficials els textos publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

LesLleis.com procurarà que les fitxes i anuncis que apareixen al web expressin informació veraç i es mantinguin actualitzades, si bé no garanteix l'exactitud en tot moment de les dades consignades en les mateixes.

4. Reproducció de continguts
D’acord amb l’extracte de les bases reguladores del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, “les disposicions reproduïdes en el Butlletí oficial del Principat d'Andorra podran inserir-se, totalment o parcial, en periòdics i altres publicacions, sempre que convingui citar-les o transcriure-les, però no podran ésser publicades soles o en col·lecció sense la prèvia autorització escrita de l'autoritat o òrgan de què emanin”. En aquest sentit, tant pel que fa a matèria legislativa com a la jurisprudencial que contingui el Web de LesLleis.com, el Client pot citar els documents inclosos en el servei així com reproduir-ne fragments sempre i quan es compleixin les bases reguladores del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, les condicions que estableix el Consell Superior de la Justícia i les condicions següents:

a.- Si es tracta de textos no modificats en el seu contingut per LesLleis.com, aquests es poden reproduir íntegrament seguint el format ofert per LesLleis.com amb l’obligació de citar l’origen del text i d’incloure el seu enllaç.

b.- Si es tracta de textos refosos, recopilats o comentats per LesLleis.com, queda totalment prohibida la seva reproducció íntegra i exclusivament es poden reproduir porcions parcials i no substancials d'aquests continguts amb l’obligació de citar l’origen del text i d’incloure el seu enllaç.

Per la resta de matèries, excepte indicació en contra, es prohibeix expressament la reproducció, comunicació, modificació o distribució total o parcial, per qualsevol mitjà de difusió públic o privat, dels continguts del web, sense autorització expressa de LesLleis.com, titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Articles, fòrums, àrees temàtiques i publicitat
En els anuncis i les seccions articles, fòrum i jurisprudència apareixen continguts subministrats per tercers. LesLleis.com no és responsable i no fa seves les opinions o manifestacions expressades en aquests continguts.

Els anuncis i les seccions articles, fòrum i jurisprudència poden contenir consells i recomanacions jurídiques generals però no ofereixen consells específics per a situacions determinades i concretes. Les lleis canvien i la forma d'interpretar també, de manera que el Client ha de demanar l'assessorament jurídic concret d'un advocat abans d'entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.

El Client declara que el contingut publicat per ell no infringeix cap norma legal i que en cas de reclamació serà l'únic responsable i allibera a LesLleis.com de qualsevol responsabilitat, fins i tot per qualsevol suposada infracció de propietat intel·lectual en relació a qualsevol contingut o informació proporcionada pel Client a través del lloc web. El titular del Web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial
Llevat que s’indiqui el contrari, el Web, els seus continguts i noms de domini corresponents són propietat de LesLleis.com. Els drets de propietat intel·lectual sobre el web s'estenen no només al contingut i títol del mateix, sinó també al seu logotip i qualsevol altre contingut així com el codi amb el qual es troba programada, estant tots ells protegits d'acord amb la Llei de marques, d'11-5-95, Llei de Patents, de 10-6-99, la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, de 10-6-99, la Llei 23/2011, del 29 de desembre, per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns i altra legislació del Principat d’Andorra i internacional vigent relativa als drets d'autor.

Així mateix, LesLleis.com és titular dels drets de propietat industrial derivats de l'ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren al web.

LesLleis.com es reserva els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d'errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre sobre els continguts del web, prohibint l'exercici dels anteriors drets sense autorització expressa del seu titular. Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produeixin, requereix autorització prèvia i expressa de LesLleis.com.

En cap cas, LesLleis.com serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol Client.

7. Autorització d'enllaços
S'autoritza a qualsevol persona física o jurídica l'establiment en les seves pàgines d'enllaços al web independentment de si aquests es vinculen a la pàgina principal o a qualsevol dels apartats que componen el web, sempre que s'indiqui de forma clara i expressa, en primer lloc, el lloc enllaçat (el web) i, en segon lloc, que es tracta d'un enllaç a un document extern i aliè al web que inclou o proporciona el mateix.

8. Modificació de les condicions
LesLleis.com es reserva el dret a modificar l'oferta contractual constituïda per les presents Condicions Generals així com la relació dels seus serveis en qualsevol moment i sense previ avís, malgrat les esmentades modificacions no afectaran les contractacions ja efectuades.

9. Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web
Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat.

LesLleis.com no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web. Quan això sigui raonablement possible, LesLleis.com advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web. LesLleis.com tampoc garanteix la utilitat del Web per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat ni la obtenció de resultats que no depenguin exclusivament de l'activitat de LesLleis.com. En particular, LesLleis.com no garanteix que els Clients puguin efectivament utilitzar el Web, accedir a les diferents pàgines web que formen el Web.

LesLleis.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web, a la fiabilitat del web, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web.

10. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts
Licitud, fiabilitat i utilitat. LesLleis.com no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels textos publicats mitjançant el web (d'ara endavant, els "Continguts"). Leslleis.com revisa amb freqüència els continguts i tracta d'elaborar una informació legal fiable i actualitzada, però, declina tota responsabilitat pels possibles errors que es poguessin apreciar respecte a documents oficials o legals, mancant aquests continguts de valor oficial. LesLleis.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció, accés als continguts o ús el l’àmbit professional, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin derivar-se per: (a) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; (b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, (c) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió , difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, (d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts, (i) la inadequació per qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; (f) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l'accés als continguts, (g) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'una altra manera transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als que s'hagi accedit a través del web.

Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat. LesLleis.com no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. LesLleis.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.

Qualitat. LesLleis.com no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

LesLleis.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus o a la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Clients.

11. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del web i dels continguts pels usuaris
LesLleis.com no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Clients fan del Web i dels Continguts. En particular, LesLleis.com no garanteix que els clients utilitzin el Web i els Continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. LesLleis.com tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Clients, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els clients proporcionen sobre si mateixos a altres Clients.

LesLleis.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que derivats de la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del web.

12. Incidències i reclamacions
En el cas que el Client desitgi comunicar alguna incidència o efectuar alguna reclamació podrà fer-ho per telèfon, correu electrònic o correu ordinari a la direcció o números, i durant l'horari que figurin en cada moment en l'apartat de contacte del web.

13. Seguretat i protecció de dades
13.1. Mesures i nivells de seguretat.

LesLleis.com ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. Les dades personals recaptades a través del web són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer titularitat de LesLleis.com, que és així mateix l'entitat responsable.

El Client queda informat de que les dades personals pròpies o dels representats que es sol·liciten per aquest contracte, les que posteriorment facilitin i aquelles altres a les que LesLleis.com tingui accés com a conseqüència de l’execució del contracte, de serveis vinculats o com a resultat d’un procés informàtic derivat de les ja registrades, s’incorporaran en els respectius fitxers existents a LesLleis.com, quedant aquesta necessàriament autoritzada per efectuar el tractament d’aquestes dades personals, en desenvolupament i manteniment del propi contracte i per la realització, control i gestió de les operacions derivades del mateix.

El client o usuari pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic, correu ordinari o fax als nostres números o de les empreses col·laboradores, i domicili social o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat del client o usuari que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

El citat fitxer figura inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades https://www.apda.ad/ el qual el Client pot consultar a través d’aquesta mateixa adreça a l’apartat “Fitxers de titularitat privada”.

13.2. Recollida i utilització de la informació personal

El web pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP que figuren en els arxius 'log' per tal d'analitzar les tendències, administrar el lloc i realitzar un seguiment de la utilització del lloc en el seu conjunt. La informació global recollida pot utilitzar per personalitzar la resposta al client o usuari. El web no associa adreces IP amb informació identificable personalment.

13.3. Cessió d'informació personal a tercers.

LesLleis.com no ven, cedeix, ni transmet de cap manera informació personal dels seus clients o usuaris a tercers. Tanmateix, cal tenir en compte el següent:

LesLleis.com pot facilitar a tercers extractes informatius del trànsit al lloc web que no afecten a l'anonimat del client o usuari, amb dades sobre el nombre de visites a una determinada secció del lloc, fluxos i tendències de trànsit, etc.

13.4. Aplicabilitat a altres llocs web.

El Web pot contenir enllaços a altres llocs. Cal tenir en compte que el web no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.

13.5. Utilització de l'adreça de correu electrònic del client o usuari.

LesLleis.com, pot remetre correus electrònics (verificació de registre, recordatoris de contrasenya, etc.) al client o usuari un cop aquest faciliti la seva direcció i sota les condicions expressament acceptades per aquest.

Si el client així ho autoritza, LesLleis.com directament o per mitjà de les empreses col·laboradores, pot remetre correus electrònics sobre accions comercials, informació sobre productes i serveis, butlletins de notícies i novetats del lloc web i/o altres informacions relacionades.

LesLleis.com pot així mateix posar-se en contacte amb el client o usuari per correu electrònic o telèfon per resoldre dubtes plantejats.

En protecció de la privacitat del client o usuari, aquest disposa de control absolut sobre la recepció d'aquests correus. Així, el client o usuari pot optar per no rebre comunicacions comunicant-ho a les adreces de correu electrònic de LesLleis.com, com el de les empreses col·laboradores que gestionin el servei concret.

Correcció / Actualització de la informació personal: Si la informació de registre que el client o usuari faciliti és errònia o ha canviat, podrà corregir-la o actualitzar-la comunicant-ho a les adreces de correu electrònic de LesLleis.com.

13.6. Google Analytics

Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware, la oficina principal està ubicada a Amphitheatre Parkway, 1600, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al web a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del web, recopilant informes de l'activitat del web i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del web i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d'aquest web. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

14. Terminació. Renovació automàtica.
LesLleis.com podrà finalitzar automàticament la relació contractual sense necessitat de comunicació prèvia per part de LesLleis.com: (a) en el cas de no abonar, en el termini pactat, qualsevol factura o venciment, (b) en el cas d'incompliment per part del client de alguna de les clàusules d'aquestes condicions d’ús i de les condicions especials aplicables a determinats productes, serveis o continguts.

Totes les subscripcions es renoven automàticament pel mateix període contractat i de conformitat a les tarifes vigents en aquest moment, en arribar al venciment del període contractat, llevat del cas de comunicació formal per part del Client de la seva voluntat de no renovar. Aquesta comunicació s'ha de fer sempre amb una antelació mínima de 30 dies a la data de renovació automàtica. En els altres casos el contracte obligarà al Client durant el període contractat o renovat automàticament, i aquest no podrà cancel·lar el servei. Les obligacions del Client en relació al contingut continuaran fins i tot després de l'acabament del contracte.

15. Submissió expressa.
Per a totes les qüestions i litigis que puguin donar lloc a la interpretació, aplicació i execució de les presents condicions, les parts es sotmeten a la Jurisdicció de les Batllies i Tribunals d’Andorra.


Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
 Nota
Si empres un filtre de correu-e, assegura't d'afegir leslleis@leslleis.com a la llista de les adreces que acceptes