Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra.

Número de consulta CV0142R-2018
Data d’emissió 17/09/2019
Normativa

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

CONSIDERACIONS PRÈVIES

El 18 de desembre del 2018, el director general va emetre una resolució en relació amb una consulta tributària que es va presentar el 27 de setembre del 2018, en què es sol·licitava el criteri de l’Administració pel que fa a una operació que consisteix a donar un bé immoble afecte a l’activitat econòmica de la societat a favor d’una persona física resident fiscal a Andorra que també destinarà aquest bé a una activitat econòmica. Després d’iniciar-se un procediment de revocació, el director, amb l’informe previ vinculant de la Comissió Tècnica Tributària del 19 d’agost del 2019, va acordar el 23 d’agost del 2019 revocar parcialment la resposta vinculant emesa pel Departaments de Tributs i de Fronteres el 18 de desembre del 2018, perquè s’havia de modificar el criteri sobre l’adquisició mitjançant donacions de béns immobles afectes a una activitat econòmica. Per consegüent, s’emet la resolució següent:

ANTECEDENTS

El Sr. X, actuant en nom i representació de la societat A,

EXPOSA

Que d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitja plantejar una Consulta Tributària, relativa als fets i normes tributaries que s’exposen a continuació.

Que d’acord amb el que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’exercici 2018.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

- La societat B, soci únic de la societat A va dur a terme una aportació no dinerària a la societat A, consistent en una parcel·la, que està afecta a una activitat econòmica.

- La Societat es planteja realitzar una donació de la meitat de la referida parcel·la a una persona física resident fiscal al Principat d’Andorra, que destinarà a una activitat econòmica.

Es qüestiona la tributació a efectes de l’Impost General Indirecte (IGI) per part de la societat donant, així com a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per part de la persona física donatària.

POSICIONAMENT DEL CONTRIBUENT

1. Impost General Indirecte (IGI):

D’acord amb l’article 4 de la Llei de l’IGI, “estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.”

Per altra banda, l’article 8 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’IGI estableix el següent:

Article 8. Operacions assimilades al lliurament de béns

Es consideren operacions assimilades al lliurament de béns a títol onerós l’autoconsum de béns. A l’efecte d’aquest impost, es considera autoconsum de béns les operacions següents fetes sense contraprestació:

- La transferència, realitzada per l’obligat tributari, de béns corporals del seu patrimoni empresarial o professional al seu patrimoni personal o al consum particular.

- La transmissió del poder de disposició sobre béns corporals que integren el patrimoni empresarial o professional de l’obligat tributari.

- L’afectació o, en el seu cas, el canvi d’afectació de béns produïts, construïts, extrets, transformats, adquirits o importats en l’exercici de l’activitat empresarial o professional de l’obligat tributari per utilitzar-los com a béns d’inversió.

El que es disposa en aquest apartat no és d’aplicació en els supòsits en què a l’obligat tributari se li hagués atribuït el dret de deduir íntegrament les quotes de l’impost que hauria suportat en el cas d’adquirir a tercers béns d’idèntica naturalesa.”


No obstant l’anterior, l’article 6 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’IGI, disposa que no es troben subjectes a aquest impost les operacions següents:
LesLleis.com

6. Les operacions d’autoconsum previstes a l’article 8 i l’article 10, sempre que no s’ha atribuït a l’obligat tributari el dret d’efectuar la deducció total o parcial de l’impost efectivament suportat amb motiu de l’adquisició o la importació dels béns.


Per tant, estan subjectes a l’IGI les operacions realitzades per empresaris a títol onerós. No obstant, la Llei de l’IGI assimila al lliurament de béns a títol onerós entregues de béns realitzades sense contraprestació, en la mesura que l’obligat tributari s’ha deduït l’IGI en l’adquisició.

Així mateix, l’Exposició de motius de la Llei de l’IGI estableix que en la configuració d’aquest Impost, “s’ha tingut en compte l’experiència internacional, en particular de la Unió Europea i de la Directiva 2006/112/CE que harmonitza l’impost general indirecte dins la Unió Europea, però complementada amb la d’altres països que més recentment l’han introduït, amb la finalitat de tenir un sistema més neutre i senzill. Es crea una estructura impositiva indirecta més homogènia i comparable a la dels països de l’entorn geogràfic més pròxim al Principat, en concordança amb l’esmentada Directiva europea”.

Així doncs, en l’àmbit de la Unió Europea, l’article 16 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’IVA, estableix el següent:

“Se asimilará a una entrega de bienes a título oneroso el destino por un sujeto pasivo de un bien de su empresa a sus necesidades privadas o a las del personal de la propia empresa, su transmisión a terceros a título gratuito o, más generalmente , su afectación a fines ajenos a los de la propia empresa, siempre que tal bien o los elementos que lo componen hubieran generado el derecho a la deducción total o parcial del IVA.

No obstante, no se asimilarán a una entrega de bienes efectuada a título oneroso las aportaciones que por necesidades de la empresa tengan como destino la entrega de los bienes a título de obsequios de escaso valor o como muestras Comerciales”.


Segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l’objectiu de l’article 16 de la Directiva és garantir la igualtat de tracte entre el subjecte passiu que realitza un autoconsum d’un bé de la seva empresa, i un consumidor ordinari que compra un bé del mateix tipus. Per aconseguir aquest objectiu, aquest article impedeix que béns que hagin donat dret a deducció siguin objecte d’un consum final no gravat com a conseqüència de la desafectació de l’activitat imposable. En el supòsit de que el subjecte passiu no es trobi facultat per deduir-se l’IVA, aquest no es beneficia de cap avantatge indegut en relació amb el consumidor ordinari, es compleix l’objectiu d’igualtat de tracte perseguit per l’article 16 de la Directiva i la transmissió no està subjecte a l’impost.

Així mateix, en el cas d’Espanya, on la Llei de l’IVA regula l’autoconsum en l’entrega de béns de la mateixa manera que la Llei de l’IGI andorrana, es va interpretar que no estan subjectes a IVA les operacions d’autoconsum de béns quan l’adquisició no hagués estat subjecte a l’IVA per haver-se realitzat amb anterioritat a 1 de gener de 1986 (abans de l’entrada en vigor de l’IVA)..El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat