Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del Règim de transparència fiscal


Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. A, resident a Andorra,

Manifesta

Que en el moment de presentació d’aquest escrit no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta.

Que mitjançant el present escrit i amb base en el què disposa l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari,

Sol·licita

Que per part d’aquest Departament es resolgui la consulta tributària que es formula de conformitat amb els següents antecedents:

I.- El Sr. A està analitzant la possibilitat de canalitzar les seves inversions financeres mitjançant un vehicle, regulat i supervisat, domiciliat a Luxemburg. Es planteja poder portar a terme aquestes inversions mitjançant un Fons d’Inversió Alternatiu Reservat (RAIF).

El proppassat dia 23 de juliol de 2016 es va aprovar la llei RAIF, entrant en un nou règim flexible i fiscalment eficient a la plataforma de fons de Luxemburg. Combina el règim SICAR (societat d’inversió en capital risc) i el règim SIF (lleis de 2004 i 2007, respectivament) en un marc jurídic especial dirigit als GFIA (gestors de fons d’inversió alternatius) autoritzats amb seu a Luxemburg o en qualsevol país de la UE amb passaport per a la gestió de fons.

II.- Aquest producte financer té la mateixa configuració jurídica-fiscal que els Organismes d’Inversió Col·lectiva de dret andorrà (OIC), regulats a la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels OIC.

III.- El proppassat dia 19 de gener del 2023 es va aprovar per part del Consell General la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres. Aquesta llei introdueix tant a l’impost de Societats com a l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques un nou concepte jurídic tributari al Principat com és la “transparència fiscal”, i segons la seva exposició de motius “obliga a l’obligat tributari a integrar a la seva base de tributació de l’impost que correspongui (Societats o Renda) les rendes obtingudes a través de:

Organismes d’inversió col·lectiva andorrans que gaudeixin del tipus del 0% i sobre els quals els contribuents exerceixen un control efectiu (generalment quan tenen una participació superior al 50% en l’entitat)
Entitats estrangeres controlades que, estant sotmeses a una tributació baixa (inferior al 50% de la que haurien satisfet a Andorra), no portin a terme una activitat econòmica substantiva i obtinguin certes categories de rendes de caràcter passiu.”


En canvi, a l’article 37 de la mateixa Llei, on es modifica la secció setena del capítol IV de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques introdueix un nou article 29 bis, que queda redactat de la manera següent:

Secció setena. Transparència fiscal

Article 29 bis. Règim de transparència fiscal

1. Els obligats tributaris imputen a la seva base de tributació les rendes obtingudes per les entitats residents o no-residents fiscals al Principat d’Andorra, en els termes previstos en aquest article, quan es compleixin les condicions següents:

a) Que una entitat o una persona física, individualment o conjuntament amb persones o entitats vinculades en el sentit de l’article 16 o amb persones unides per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d’unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al quart grau inclusivament, posseeix una participació, directa o indirecta, superior al 50% del capital, els fons propis, els drets de vot o els resultats de l’entitat, o de qualsevol dels seus compartiments, a la data de tancament del període impositiu.
b) Que, en el cas d’entitats no-residents fiscals al Principat d’Andorra, l’import efectivament satisfet per l’entitat participada i, si escau, pels seus socis, persones físiques o jurídiques, corresponent a qualsevol de les classes de renda previstes a l’apartat 2, per raó d’un impost de naturalesa idèntica o anàloga a aquest impost, a l’impost sobre societats i a l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, sigui inferior al 50% del que hauria correspost en aplicació de les normes previstes en aquesta Llei o, en el cas d’entitats residents, l’entitat participada no estigui subjecta al tipus general de gravamen previst per l’apartat primer de l’article 41 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.


2. Els obligats tributaris imputen a la seva base de tributació, en els termes previstos a l’apartat 4, les rendes positives obtingudes per l’entitat no-resident que procedeixin de les fonts següents:

a) Participació en el patrimoni net d’entitats, en els termes previstos a l’apartat 1 de l’article 22 d’aquesta Llei.
b) Cessió a tercers de capitals propis, en els termes previstos a l’apartat 2 de l’article 22 d’aquesta Llei.
c) Cànons o altres rendes derivades de la propietat intel·lectual i industrial, en els termes previstos a les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 4 de l’article 22.
d) Instruments financers derivats, excepte els designats per cobrir un risc específicament identificat derivat de la realització d’activitats econòmiques.
e) Activitats d’assegurança, activitats bancàries o altres activitats financeres, incloses les rendes procedents de l’arrendament financer.
f) Titularitat de béns immobles rústics i urbans o de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, excepte que estiguin afectats a una activitat econòmica d’acord amb el que està establert a l’article 14 d’aquesta Llei.
g) Transmissió dels béns i drets previstos als apartats a), b), c), d) i f) anteriors que generi rendes.


3. No obstant això, no s’imputen les rendes previstes a l’apartat 2 quan l’entitat no-resident desenvolupi una activitat econòmica d’importància per a la qual es disposi del personal, els equips, els béns i les instal·lacions corresponents, i es pugui provar aquesta circumstància.

Tampoc no s’imputen les rendes previstes a l’apartat 2 quan un terç o menys del total de les rendes obtingudes per l’entitat no-resident correspongui, en conjunt, a les categories de renda detallades a l’apartat referit.

4. La imputació de les rendes de les entitats en què es donin les condicions previstes a l’apartat 1 es fa de conformitat amb el següent:

a) L’import de la renda que s’ha d’imputar es determina d’acord amb les normes previstes en aquesta Llei i s’imputa als obligats tributaris atenent la naturalesa de l’activitat i de cada font de renda obtinguda per l’entitat participada. A aquests efectes s’utilitza el tipus de canvi vigent a la data de tancament de l’exercici social de l’entitat participada no-resident.
La renda obtinguda per l’entitat participada forma part de la renda general o la renda de l’estalvi d’acord amb la seva naturalesa.
b) Cadascun dels obligats tributaris que tingui una participació que, de forma individual o conjunta, es trobi en els supòsits previstos a la lletra a) de l’apartat 1 està obligat a imputar a la seva base de tributació la renda en els termes previstos en aquest article. L’import de la renda que s’ha d’imputar es determina en proporció a la seva participació, directa o indirecta, en el capital de l’entitat participada.
Els obligats tributaris que no es trobin en els supòsits previstos a la lletra a) de l’apartat 1 no estan obligats a la imputació a la seva base de tributació de les rendes en règim de transparència.
c) Les rendes de l’entitat participada s’imputen al període impositiu dins del qual conclogui l’exercici social de l’entitat referida. A aquest efecte, l’exercici social no pot entendre’s de duració superior a dotze mesos.
d) Són deduïbles de la quota de tributació els conceptes següents:
- L’impost o gravamen efectivament satisfet a l’estranger com a conseqüència de la distribució dels dividends o participacions en beneficis de l’entitat participada no-resident, en la part que correspongui a rendes imputades a la base de tributació anteriorment. La deducció es determina i s’aplica en els termes i les condicions assenyalats a l’article 48 d’aquesta Llei.
- Els impostos sobre la renda satisfets per l’entitat participada a l’estranger, en una jurisdicció diferent de la de la seva residència fiscal, en relació amb les rendes imputades als obligats tributaris. La deducció es determina i s’aplica en els termes i les condicions assenyalats a l’article 48 d’aquesta Llei.

Aquestes deduccions es practiquen fins i tot en el cas que els impostos corresponguin a períodes impositius diferents d’aquell en el qual es va efectuar la imputació de les rendes.
La suma de les deduccions previstes en aquesta lletra d) no pot excedir conjuntament la quota de tributació que correspongui pagar al Principat d’Andorra per la renda inclosa a la base de tributació.
e) Quan l’entitat participada distribueixi beneficis, en cas que aquests beneficis s’hagin d’integrar a la base de tributació de l’obligat tributari, s’integren exclusivament els imports que excedeixin les rendes que hagin estat imputades prèviament.


Per calcular la renda derivada de la transmissió de la participació a l’entitat participada, el valor d’adquisició s’incrementa en l’import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguin amb rendes que hagin estat imputades als socis en el període de temps comprès entre l’adquisició i la transmissió de la participació.

5. Els obligats tributaris imputen a la seva base de tributació, en els termes i condicions previstos a l’apartat 1, 3 i 4 d’aquest article, les rendes positives obtingudes per les entitats residents que procedeixin de les fonts següents, quan la mitjana anual de les seves posicions en instruments financers sigui igual o inferior al 50% del seus actius:

a) Cànons o altres rendes derivades de la propietat intel·lectual i industrial, en els termes previstos a les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
b) Titularitat de béns immobles rústics i urbans o de drets reals que recaiguin sobre els mateixos, excepte que estiguin afectats a una activitat econòmica d’acord amb l’establert a l’article 14 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
c) Transmissió dels béns i drets previstos als apartats a) i b) anteriors que generi rendes.”


Per tant, sembla que hi hagi una contradicció entre el que indica la exposició de motius, que sembla que obliga a transparentar sempre i en tot lloc mitjançant la integració a la base de tributació de l’IRPF qualsevol renda obtinguda per inversió en entitats assimilades als OIC, però, en canvi, la redacció del nou article 29 bis de la Llei de l’IRPF restringeix aquesta integració a uns supòsits amb uns requisits concrets.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat