Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0109-2018
Data d’emissió 13/03/2018
Normativa · Decret legislatiu del 07-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
· Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
· Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, la Sra. A juntament amb el seu germà, el Sr. B, formulen la següent Consulta Tributària, els efectes de l’aplicació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, els consultants no tenen coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.

Els consultants són els partícips de la comunitat de béns C. L’activitat de la comunitat de béns és la gestió de l’edifici D i de l’edifici E.

A continuació es detalla la participació de cadascun dels membres en els immobles que configuren la comunitat de béns:

1. La Sra. A és titular de plena propietat:

- d’UNA MEITAT (1/2) INDIVISA de l’edifici E;

- i d’UNA MEITAT (1/2) INDIVISA de l’edifici D.

2. El Sr. B és titular de plena propietat:

- d’UNA MEITAT (1/2) INDIVISA de l’edifici E;

- i d’UNA MEITAT (1/2) INDIVISA de l’edifici D.

Els germans van adquirir els immobles mitjançant escriptura d’acceptació, manifestació i adjudicació de l’herència relicte per la seva mare, atorgada l’any 2009.

Atès que en l’escriptura esmentada d’acceptació, manifestació i adjudicació d’herència, no es van establir els imports dels béns immobles i aquests es trobaven afectes a l’activitat econòmica de lloguer, es va procedir a sol·licitar un peritatge de cadascun dels immobles.

Com a conseqüència de l’amortització comptabilitzada des de la data d’acceptació, manifestació i adjudicació de l’herència fins al 2018, els béns immobles tenen un valor net comptable.

Addicionalment, els germans també participen en les societats F i G. A continuació es detalla la participació que ostenta cadascun dels germans en les societats esmentades:

a) Societat F: cadascun dels germans té el 50% del capital social de la societat.

b) Societat G: cadascun dels germans té el 16,66% de la societat. L’únic que té la societat en el seu actiu és la participació en altres societats.
LesLleis.com

Per altra banda, la Sra. A, és l’accionista única de la societat H.

En el marc d’una reestructuració en l’àmbit familiar, procediran al repartiment del patrimoni conjunt de manera que aquesta quedarà distribuït com segueix:

a) Sra. A:

a. Plena propietat de l’edifici D. L’edifici serà aportat a la societat H i la Sra. A en serà l’única accionista.

b) Sr. B:

a. 100% de la titularitat de les accions de la societat F.

b. Plena propietat de l’edifici E. L’edifici serà aportat a la societat F.

c. 33.32% de la titularitat de les participacions de la societat G.

La redistribució del patrimoni familiar s’efectuarà mitjançant les següents transaccions:

1. La Sra. A efectuarà una donació al seu germà del 50% de les participacions de la societat H.

2. Els germans aportaran l’edifici D a la societat H i l’edifici E a la societat F.

3. Donació de les accions/participacions de la societat H, societat F, i societat G:

o El Sr. B dóna les participacions de la societat H a la Sra. A.

o La Sra. A dóna les accions de la societat F al Sr. B. La Sra. A dóna les accions de la societat G al Sr. B.

QÜESTIÓ PLANTEJADAEl contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat