Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0109-2018
Data d’emissió 13/03/2018
Normativa · Decret legislatiu del 07-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
· Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
· Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, la Sra. A juntament amb el seu germà, el Sr. B, formulen la següent Consulta Tributària, els efectes de l’aplicació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, els consultants no tenen coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.

Els consultants són els partícips de la comunitat de béns C. L’activitat de la comunitat de béns és la gestió de l’edifici D i de l’edifici E.

A continuació es detalla la participació de cadascun dels membres en els immobles que configuren la comunitat de béns:

1. La Sra. A és titular de plena propietat:

- d’UNA MEITAT (1/2) INDIVISA de l’edifici E;

- i d’UNA MEITAT (1/2) INDIVISA de l’edifici D.

2. El Sr. B és titular de plena propietat:

- d’UNA MEITAT (1/2) INDIVISA de l’edifici E;

- i d’UNA MEITAT (1/2) INDIVISA de l’edifici D.

Els germans van adquirir els immobles mitjançant escriptura d’acceptació, manifestació i adjudicació de l’herència relicte per la seva mare, atorgada l’any 2009.

Atès que en l’escriptura esmentada d’acceptació, manifestació i adjudicació d’herència, no es van establir els imports dels béns immobles i aquests es trobaven afectes a l’activitat econòmica de lloguer, es va procedir a sol·licitar un peritatge de cadascun dels immobles.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.