Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 25 de novembre del 2015, sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes obtingudes a través de trusts i fundacions de dret estranger


Comunicat


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara endavant, “l’IRPF”) i als obligats a practicar retencions i ingressos a compte de l’impost esmentat.

Normativa: Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, del 29 d’abril del 2015 –d’ara endavant, “la Llei de l’impost”–, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara endavant, “el Reglament d’aplicació”.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Establir els criteris de tributació de les rendes obtingudes en relació amb trusts i fundacions de dret estranger, tal com aquestes institucions es defineixen en els apartats següents d’aquest comunicat tècnic, pels obligats tributaris de l’IRPF, regulat per la Llei de l’impost, el qual s’aplica als períodes impositius iniciats a partir del l’1 de gener del 2015.

2. Tributació de les rendes obtingudes a través de trusts de dret estranger

A. Introducció
a) Concepte

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.