Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Documents relacionats: IRPF a LesLleis.com


Exposició de motius.

El 24 d’abril del 2014 el Consell General va aprovar la Llei 5/2014, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb la qual es culmina la configuració del marc fiscal andorrà en matèria d’imposició sobre la renda.

Aquest Reglament té per objecte principal el desenvolupament i l’execució de la Llei de l’impost, d’acord amb la habilitació normativa continguda a la seva disposició final quarta.

Així, aquest Reglament conté la regulació, en virtut de la corresponent remissió de la Llei de l’impost, dels aspectes formals, procedimentals i declaratius necessaris per a l’efectiva aplicació de l’impost. D’altra banda, el Reglament es constitueix en la norma de referència quant a la regulació del règim dels pagaments a compte, és a dir, retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats, de l’impost.

Aquest Reglament es compon de 28 articles, dividits en sis capítols, i conté així mateix dues disposicions addicionals i tres disposicions transitòries.

El capítol primer recull les condicions per a l’exempció de les beques a l’estudi i dels ajuts de recerca i per a l’exempció de determinats premis literaris, artístics i científics, d’acord amb la remissió continguda a les lletres e) i i) de l’article 5 de la Llei de l’impost.

El capítol segon conté una sèrie de disposicions d’ordre procedimental i de desenvolupament en el context de les rendes d’activitats econòmiques, en particular relatives a les normes de determinació objectiva dels rendiments, les deduccions en la quota i els pagaments fraccionats.

El capítol tercer es refereix a l’opció per quantificar les despeses deduïbles de les rendes del capital immobiliari establerta a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 21 de la Llei de l’impost.

El capítol quart regula els requisits perquè les aportacions i contribucions a plans de pensions i altres instruments de previsió social donin dret a reduir la base de tributació, tal com es preveu a l’apartat 1 de l’article 39 de la Llei de l’impost.
LesLleis.com

El capítol cinquè té per objecte reglamentar els pagaments a compte de l’impost i se subdivideix en diferents seccions: la secció primera conté les regles generals del règim de pagaments a compte, la secció segona s’ocupa de les retencions i els ingressos a compte sobre les rendes del treball i la secció tercera regula les retencions i els ingressos a compte sobre les rendes del capital mobiliari.

Per últim, el capítol sisè estableix certes disposicions relatives a la gestió i liquidació de l’impost, incloent-hi certs aspectes de la declaració i del pagament de l’impost, com també del registre dels obligats tributaris.

Les dues disposicions addicionals del Reglament tenen per finalitat establir els mecanismes que permeten la posada en marxa del règim de retencions i pagaments a compte amb ocasió de l’inici del primer període impositiu en què sigui d’aplicació l’impost.

Les disposicions transitòries contenen regles relatives, d’una banda, a obligacions formals en situacions de transició de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques a l’actual impost sobre la renda de les persones físiques i, de l’altra, aspectes declaratius del règim especial de caràcter temporal per als residents sense activitat lucrativa.

Finalment, i fora de l’àmbit del Reglament de l’impost, aquest Decret també introdueix determinades modificacions al Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, per tal de cobrir certs aspectes relatius a l’exercici de l’opció per al règim especial dels treballadors fronterers i temporers previst a l’article 36 bis de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 23 de juliol del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i serà aplicable en relació amb els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2015.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.