Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral.

Número de consulta CV0070-2016
Data d’emissió 16/11/2016
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

En virtut del que preveuen els articles 64 i 65 del Decret Legislatiu del 29 d’abril del 2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i en concret per demanar doncs un pronunciament escrit sobre el meu cas particular en referència a l’aplicació que s’ha de fer sobre les meves rendes de l’impost de l’IRPF, tinc a bé adreçar-vos la present demanda d’informació escrita.

CONSULTANT

Persona física, número d’identificació fiscalX.

ANTECEDENTS I CIRCUMSTÀNCIES

Durant l’any 1975 vaig entrar a formar part del Cos de Policia del Principat d’Andorra. En el moment de la meva contractació hi havia en vigor un pla de pensions que es regulava pel Decret dels M.I. Srs. Veguers del 19 d’octubre del 1971.

Amb el pas dels anys aquest decret ha estat avalat i respectat, i així he continuat fent part d’aquest pla de pensions, tant per la Llei de la Funció Pública del 15 de desembre del 2000 com per la Llei qualificada del Cos de Policia del 27 de maig del 2004, Llei 8/2004.
LesLleis.com

Aquest pla de pensions del que he format part, posava la condició de pagar cada mes un 2% del sou per poder tenir l’opció de jubilar-se del Departament de Policia un cop s’haguessin efectuat els 15 anys de servei que es requerien de mínim, per tal de poder obtenir una prestació de jubilació a càrrec de Govern i poder marxar del Cos.

En el meu cas concret citar-vos que he format part, com a funcionari en actiu, del Cos de Policia des de l’any 1975 fins a l’any 2005, havent pagat cada mes un 2% del meu salari en concepte de pla de pensions.

Durant l’any 2005, tal i com ha referit al punt anterior, i després de 30 anys de servei al Cos vaig acollir-me a la jubilació de la Policia a la que tenia dret, pel fet d’haver realitzat més de 15 anys de serveis, percebent doncs una pensió vitalícia per aquest concepte.

La pensió que rebo mensual del Govern és cotitzada a la CASS tant a la branca general com a la de vellesa.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

DEMANDA CONCRETA D’INFORMACIÓ

Considerant el que preveu l’article 39 i altres del Decret Legislatiu del 29 d’abril del 2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, us agrairia que em confirméssiu resposta sobre el següent punt:

a) En referència a la renda de jubilació del Govern d’Andorra que percebo pel fet d’haver format part del Cos de Policia, i en virtut de l’article 39 citat i altres de la Llei de l’IRPF, entenc que està, en el meu cas concret, exempta de tributació per formar part d’un antic pla de pensions del que estic gaudint amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de l’IRPF i per tant de l’impost.

b) També demano que els diners que el Govern d’Andorra m’ha retingut cada mes, des de l’1 de gener del 2015 fins l’actualitat, en concepte de tributació a l’impost de l’IRPF em siguin retornats, per entendre exempta aquesta renda, pel que s’ha explicat, de l’impost.

Resposta

Amb referència a l’apartat a de la vostra consulta, i seguint el criteri emès el 26 d’abril del 2016 pel Departament de Tributs i de Fronteres en la consulta vinculant CV0044-2016, us informem que el Decret legislatiu del 29-04-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en l’article 12, apartat 2.c, estableix que:

Article 12. Rendes íntegres del treball

2. En tot cas, tenen la consideració de rendes del treball:

c) Les pensions i altres prestacions similars, de caràcter públic o privat, derivades d’una ocupació anterior, quan siguin percebudes pel mateix treballador.”


El Decret legislatiu del 29-04-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en l’article 12, apartat 3, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.