Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral.

Número de consulta CV0044-2016
Data d’emissió 26/04/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

En virtut del que preveuen els articles 64 i 65 del Decret Legislatiu del 29 d’abril del 2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i en concret per demanar doncs un pronunciament escrit sobre el meu cas particular en referència a l’aplicació que s’ha de fer sobre les meves rendes de l’impost de l’IRPF, tinc a bé adreçar-vos la present demanda d’informació escrita.

ANTECEDENTS I CIRCUMSTÀCIES

Durant l’any 1992 vaig entrar a formar part del Cos de Policia del Principat d’Andorra.

En el moment de la meva contractació hi havia en vigor un pla de pensions que es regulava pel Decret dels M.I. Srs. Veguers del 19 d’octubre del 1971.

Amb el pas dels anys aquest decret ha estat avalat i respectat, i així he pogut anar continuant fent part d’aquest pla de pensions, tant per la Llei de la Funció Pública del 15 de desembre del 2000 com per la Llei qualificada del Cos de Policia del 27 de maig del 2004, Llei 8/2004.

Aquest pla de pensions del que he format part imposava la condició de pagar cada mes un 2% del sou per poder tenir l’opció de jubilar-se del Departament de Policia, això sí, un cop s’haguessin efectuat els 20 anys de servei que es requerien de mínim, i per tant poder obtenir una pensió de jubilació a càrrec de Govern.

En el meu cas concret citar-vos que he format part, com a funcionari en actiu, del Cos de Policia des de l’any 1992 fins a mitjans de l’any 2015, havent pagat cada mes el 2% del meu salari en concepte de pla de pensions.

Durant l’any 2015, tal i com he referit al punt anterior i després de més de 22 anys de servei al Cos, vaig acollir-me a la jubilació de la Policia a la que tenia dret pel fet d’haver realitzat més de 20 anys de servei, passant a percebre doncs a partir del mes de maig d’enguany una pensió vitalícia per jubilació.

La pensió que rebo mensual del Govern és cotitzada a la CASS tant a la branca general com a la branca de vellesa.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

DEMANDA CONCRETA D’INFORMACIÓ

Considerant el que preveu l’article 39 i altres del Decret Legislatiu del 29 d’abril del 2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, us agrairia que em confirméssiu resposta sobre el següent punt:

a) Referit a la renda de jubilació del Govern d’Andorra que percebo cada mes pel fet d’haver format part del Cos de Policia, i en virtut de l’article 39 citat i altres de la Llei de l’IRPF, entenc que és una renda exempta de tributació de l’impost per formar part d’un antic pla de pensions anterior a la Llei i que, per tant, no ha de ser declarada ni per tant tributada. I en cas d’haver de tributar-ne alguna part només ho seria des del gener fins l’abril d’enguany.

Resposta

Amb referència a la vostra consulta, us informem que la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, en l’article 12, apartat 2 c, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.