Carregant...
 

Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 de desembre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Exposició de motius

L’entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aplicable a partir del període impositiu que s’iniciï el proper 1 de gener del 2015, suposa la introducció d’una nova figura impositiva en el sistema fiscal del Principat d’Andorra, la qual es preveu que tindrà una rellevància clau en l’economia i la societat andorrana. Amb aquest impost es culmina la configuració del marc fiscal del país en matèria d’imposició directa i s’avança en el procés d’obertura econòmica del Principat, mitjançant la creació d’un impost homologable als dels països del seu entorn.

Amb posterioritat a l’aprovació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i abans de l’efectiva aplicació de l’impost, s’ha identificat, en el marc del procés d’implementació pràctica de l’impost i de les converses amb els agents socials i econòmics afectats pel nou tribut, la necessitat d’introduir certs ajustos a la regulació existent, ja sigui per tal de corregir o aclarir aspectes tècnics de la norma, o bé d’atorgar a certes situacions un tractament més just i coherent amb la finalitat de l’impost.

Formalment, aquesta Llei s’estructura en 10 articles i dues disposicions finals, amb el contingut que tot seguit es resumeix.

L’article 1 modifica l’article 12 de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, introduint una nova lletra h) a l’apartat 1, com també un nou apartat 3. La modificació que incorpora l’article 1 té com a finalitat, en primer lloc, aclarir un aspecte que ja estava implícit al text de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, com és el fet que les contribucions o aportacions a certs sistemes de previsió empresarial fetes per l’empresari en benefici dels seus treballadors qualifiquin com a rendes del treball plenament subjectes al tribut. D’altra banda, s’estableix una regulació expressa del còmput de les rendes del treball derivades de la percepció de prestacions, quan l’aportació o contribució prèvia ja ha tributat com a renda del treball i no ha estat objecte de reducció en la base de tributació, i s’evita d’aquesta forma una nova tributació sobre la mateixa renda.

L’article 2 rectifica una incorrecció existent en la redacció original de l’apartat 3 de l’article 26. En aquest sentit, s’estableix que el valor de transmissió dels elements patrimonials es redueix, a l’efecte de determinar el còmput dels guanys i pèrdues patrimonials, en les despeses i els tributs a què es fa referència a la lletra c) de l’apartat 1 del mateix article, si han estat satisfets pel “transmitent” i no per “l’adquirent”, com erròniament s’indicava en la redacció original de l’article.

L’article 3 modifica l’article 35 de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb la finalitat de reconèixer la necessitat de donar un tractament fiscal més favorable als obligats tributaris que es trobin en una situació d’incapacitat. S’ha estimat convenient estendre els beneficis d’una reducció incrementada no tan sols als obligats tributaris amb descendents o ascendents a càrrec amb discapacitat, sinó també a aquells obligats tributaris que, ells mateixos, pateixen aquesta situació. Així mateix, s’ha eliminat el requisit d’edat del descendent o ascendent que, estant a càrrec de l’obligat tributari, estigui en situació d’incapacitat, a l’efecte de donar dret a la reducció incrementada prevista a l’esmentat article 35.

L’article 4 recull dues modificacions en el marc de la regulació de la reducció per aportacions a instruments de previsió social establerta a l’article 39 de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. La primera consisteix en l’habilitació reglamentària per al desenvolupament dels requisits necessaris perquè tals aportacions qualifiquin per l’esmentada reducció. La remissió reglamentària cobreix d’aquesta forma l’absència, en el moment actual, d’una regulació substantiva del règim legal i financer dels plans de pensions al Principat d’Andorra i, per tant, constitueix una necessitat per tal de donar contingut al benefici fiscal previst a l’article 39. Finalment, s’habilita l’establiment per via reglamentària d’obligacions d’informació a càrrec dels promotors d’aquests instruments i de les entitats d’assegurances amb les quals es formalitzin, les quals garanteixin l’adequat accés de l’Administració tributària a la informació relativa a aquestes aportacions i al control necessari en fase de gestió de la correcta aplicació del benefici fiscal establert a l’article 39.

L’article 6 té com a finalitat afegir, a l’apartat 4 de l’article 50 de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, una referència a la possibilitat d’utilitzar formularis conjunts amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (“CASS”) en el context de la declaració de les retencions i ingressos a compte sobre rendes del treball. D’altra banda, la nova redacció d’aquest article dóna cobertura legal a la transmissió d’informació relativa a tals retencions i ingressos a compte per part de l’Administració tributària a la CASS, en el marc i amb la finalitat de la seva incorporació als formularis o models de declaració.

L’article 7 introdueix una nova disposició addicional quarta a la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. La finalitat d’aquesta disposició és establir regles especials per al còmput de les rendes derivades de certs productes financers adquirits o formalitzats abans de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb l’objectiu d’evitar que les rendibilitats associades a aquests productes, generades abans de l’efectiva aplicació de l’impost (i, per tant, en un moment en què no existia imposició sobre la renda de les persones físiques residents a Andorra), sofreixin tributació per l’impost en el moment de la seva efectiva percepció per part dels seus titulars.

L’article 8 persegueix el mateix objectiu que la disposició esmentada al paràgraf anterior, si bé exclusivament en relació amb les prestacions derivades de la CASS, quan s’hagi començat a cotitzar abans del moment inicial d’aplicació de l’IRPF. A aquest efecte, s’introdueix una nova disposició addicional cinquena, la qual estableix les regles per al còmput de les rendes corresponents a tals prestacions.

L’article 9 dóna cobertura legal, a través de la introducció d’una nova disposició addicional sisena a la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, a la col·laboració de la CASS en el procés de determinació dels percentatges de retenció i ingrés a compte aplicable a les rendes del treball sotmeses a l’obligació de cotització a la CASS i corresponents a l’inici del primer període impositiu en què sigui d’aplicació l’impost.

Per últim, l’article 10 introdueix una nova disposició transitòria cinquena a la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la qual té per finalitat estendre l’abast de l’exempció prevista a la lletra j) de l’article 5 als dividends i altres rendiments derivats de la participació en el patrimoni net d’entitats, quan aquests provinguin de beneficis obtinguts o de partides de patrimoni constituïdes abans del primer període impositiu d’aplicació de l’Impost sobre Societats.

Així mateix s’introdueix una modificació amb un nou article que proposa modificar l’article 46 de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en coherència amb la modificació esmentada a l’article 3, per tal que la bonificació, en els casos que l’obligat tributari tingui reconeguda una incapacitat, prengui en consideració la reducció incrementada.

La disposició final primera persegueix el mateix objectiu que la norma a la qual s’ha fet referència en el paràgraf anterior, si bé en l’àmbit de l’exempció dels dividends i els guanys per transmissió de participacions en l’impost sobre societats, regulada a l’article 20. Aquesta disposició busca consolidar l’absència d’imposició sobre la renda de les entitats residents que s’hagin obtingut abans de la vigència de l’impost sobre societats, i s’evita d’aquesta forma el gravamen de rendes prèvies a aquest impost.

Finalment, la disposició final segona fa referència a l’entrada en vigor. En aquest sentit, es preveu l’aplicació retroactiva, des de l’1 de gener del 2012, de la disposició final primera, la qual es fa necessària per tal de donar plena efectivitat al seu contingut, i permet la seva aplicació a rendes generades a partir de l’esmentada data.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.