Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de l’exempció a les indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals.

Número de consulta CV0190-2020
Data d’emissió 13/10/2020
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La lletrada A en nom i representació del consultant d’acord poders notarials,

EXPOSA

Que d’acord amb el contingut de l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, passo a formular consulta tributaria escrita respecte al règim tributari aplicable als fets i negocis jurídics que es descriuen i desenvolupen en el escrit.

I. ANTECEDENTS

El consultant va patir un accident de trànsit a Espanya que li ha provocat greus conseqüències que han derivat en el reconeixement d’una invalidesa derivada d’accident no laboral.

La CASS emet una resolució en revisió de la situació mèdica del consultant i acorda que el seu estat de salut està consolidat i/o estabilitzat incapacitant-lo per exercir qualsevol activitat professional

Un cop acordada la incapacitació per exercir qualsevol activitat professional, la legislació espanyola contempla la possibilitat d’obtenir una indemnització, tant pels danys i perjudicis així com despeses mèdiques derivades de l’accident, com pel lucre cessant que experimentarà el perjudicat.

Pel que fa a la indemnització pels danys i perjudicis així com les despeses mèdiques derivades de l’accident d’acord amb la legislació espanyola (RDL 8/2004 de responsabilidad civil y seguro en la circulacion de vehiculos a motor), entenem que són exempts de tributació a l’IRPF d’acord amb el que preveu l’article 5.a) de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques que indica que estaran exemptes de l’impost les indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals, en la quantia legalment o judicialment reconeguda.

Al respecte de la indemnització per lucre cessant, la legislació espanyola preveu una valoració dels danys i perjudicis causats a persones en accidents de circulació (Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que modificó el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehiculos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (RDL 8/2004), entre els que s’inclouen els perjudicis patrimonials causats per les seqüeles permanents de la víctima, és a dir, el lucre cessant que ha de determinar-se mitjançant una valoració actuarial.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.