Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0104-2017
Data d’emissió 13/12/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societat
Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Ref: Consulta Tributària Vinculant

El consultant, actuant en nom i representació de la societat X,

EXPOSA

Que la societat X, és la societat participant d’un grup tributari del sector de la construcció i dels serveis connexos, que pretén realitzar operacions de reorganització empresarial i, davant els dubtes que planteja el règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial recollit en la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, d’acord amb allò que disposa l’article 65 de text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitja plantejar una Consulta Tributària, relativa als fets i normes tributaries que s’exposen a continuació.
LesLleis.com

Que d’acord al que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’any 2018.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

· La societat X, és la societat participant d’un grup tributari del sector de la construcció i dels serveis connexos que vol dur a terme una reorganització dins el grup.

· Per una banda, dins el grup tributari, la societat A té una participació directe del 100% en el capital social de les societats B i C.

· Per altra banda, dins el grup tributari, les societats D i E, estan directament participades pels mateixos accionistes i en idèntica proporció. En concret, els socis de les societats D i E són:

- La societat A, amb una participació directa en el capital de les societats D i E del 70%.

- La societat F, amb una participació directa en el capital de les societats D i E del 10%.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.