Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Aquesta consulta és un duplicat de la consulta vinculant 2018-0116


Número de consulta CV0118-2018
Data d’emissió 04/06/2018
Normativa Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

EXPOSICIÓ

El consultant EXPOSA

PRIMER.- Que per mitjà del present escrit formula consulta tributaria escrita davant l’Administració tributària del Principat d’Andorra d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs.

SEGON.- Que d’acord amb allò que disposa l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, es manifesta de forma expressa que en el moment de presentar aquesta consulta tributària escrita, el consultant no està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la present consulta.

TERCER.- D’acord al que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable es l’any 2018 i següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El consultant és una persona física resident al Principat d’Andorra, propietària de dos béns immobles situats al Principat destinats a l’arrendament de pisos i locals comercials, i que foren adquirits per herència l’any 2011 (herència deixada pel progenitor).

Les rendes obtingudes pel consultant derivades dels dos béns immobles són declarades com a rendes d’activitats econòmiques en modalitat d’estimació directa, als efectes d’elaborar la seva declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Cal tenir en compte que ambdós immobles han estat explotats per part del consultant des de la seva adquisició, l’any 2011.

El consultant es planteja procedir a la transmissió d’un bé immoble i seguir explotant l’altre bé immoble.

El consultant va formular una consulta tributaria escrita davant aquest Administració tributària en data 18 de gener de 2018 per tal de saber quin ha de ser el valor dels dos béns immobles esmentats als efectes de l’aplicació de les disposicions de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant “Llei 5/2014”),

Segons la resposta donada per aquesta Administració (consulta número CV107-2018), el consultant ha de tenir en compte el valor net fiscal de l’immoble segons la disposició addicional segona de la Llei 5/2014 per tal de determinar la renda derivada d’una transmissió que tingui lloc a partir de l’1 de gener del 2015. Ara bé, l’Administració Tributària també indica que, aquesta disposició final addicional segona no té efectes sobre la despesa fiscalment deduïble en concepte d’amortització i que per tant, aquesta es determinarà aplicant els coeficients d’amortització sobre “el valor d’adquisició de la construcció”.

Davant la resposta donada per aquesta Administració, el consultant vol realitzar la present consulta.

NORMATIVA APLICABLE

L’article 14.1 de la Llei 5/2014 estableix què es consideren “rendes íntegres d’activitats econòmiques”:

“Es consideren “rendes íntegres d’activitats econòmiques” les que, procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, impliquin l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis.”


La Disposició addicional segona de la Llei 5/2014, estableix el valor que cal considerar per als béns immobles afectes a una activitat econòmica i adquirits amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei:

“Els obligats tributaris que obtinguin rendes d’activitats econòmiques i siguin titulars de béns immobles afectes a la seva activitat econòmica i hagin estat adquirits abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, consideraran com a valor dels béns, a l’efecte d’aplicar les disposicions d’aquesta Llei, el major dels dos següents: el valor de mercat d’aquests béns a 2014, segons resulti d’un informe de valoració emès per un expert independent o el seu cost d’adquisició acreditat de forma fefaent.

Aquest valor dels béns s’obté deduint del cost d’adquisició o del valor de mercat dels imports esmentats en el paràgraf anterior, l’amortització lineal que correspongui als anys transcorreguts entre la posada en funcionament de l’element i la data d’aplicació d’aquesta Llei.

En relació amb aquests elements, correspon al contribuent la càrrega de provar fefaentment la data de posada en funcionament d’aquests, el preu de mercat de l’element patrimonial, així com l’amortització i les correccions valoratives realitzades comptablement amb anterioritat a la data d’aplicació efectiva d’aquesta Llei; la falta de prova d’aquests aspectes determina la impossibilitat d’amortitzar aquests elements després de l’aplicació efectiva de la Llei.”


Per altra banda, l’article 16.1 de la Llei 5/2014 estableix:

“La determinació de la renda de les activitats econòmiques en la modalitat d’estimació directa es fa d’acord amb les normes de l’impost sobre societats, sense perjudici de les normes especials establertes en aquesta Llei.”


Addicionalment, en relació a la determinació directa dels rendiments d’activitats econòmiques, l’article 16.2 lletra a de la mateixa Llei, estableix que:

“2. En matèria de deducció de despeses, es tenen en compte les regles següents:

a) Són deduïbles les amortitzacions en relació amb béns i drets destinats a l’activitat econòmica realitzades d’acord amb l’article 10 de la Llei de l’impost sobre societats. No poden ser objecte de deducció de la base de tributació les amortitzacions, correccions de valor o provisions que es puguin realitzar sobre béns o drets que es considerin no destinats a l’activitat econòmica.”

LesLleis.com

Finalment, l’article 10 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, regula els imports que són deduïbles en concepte d’amortització:

“1.Són deduïbles les quantitats que, en concepte d’amortització de l’intangible, tangible i inversions immobiliàries, corresponguin a la depreciació efectiva que tinguin els diversos elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

Es considera que la depreciació és efectiva quan sigui el resultat d’aplicar els coeficients d’amortització lineal que es deriven de la taula prevista en l’Annex I.”


En aquest sentit, l’Annex I a la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, estableix els períodes d’amortització a través dels quals s’obtenen els coeficients d’amortització.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Primer. Aplicació de la disposició addicional segona als efectes de determinar la renda derivada d’una transmissió i als efectes de determinar la despesa fiscalment deduïble en concepte d’amortització

Tal i com s’ha exposat a la descripció dels fets, el consultant va adquirir els béns immobles mitjançant herència l’any 2011 i per tant amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 5/2014, addicionalment ambdós béns estant afectes a una activitat econòmica des de la seva adquisició.

Per tant la consultant entén, en els mateixos termes que ho fa l’Administració Tributària en la seva resposta a la consulta CV 107-2018, que resulta plenament d’aplicació la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, el literal en extracte de la qual és:

“Els obligats tributaris que obtinguin rendes d’activitats econòmiques i siguin titulars de béns immobles afectes a la seva activitat econòmica i hagin estat adquirits abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, consideraran com a valor dels béns, a l’efecte d’aplicar les disposicions d’aquesta Llei, el major dels dos següents: el valor de mercat d’aquests béns a 2014, segons resulti d’un informe de valoració emès per un expert independent o el seu cost d’adquisició acreditat de forma fefaent.

Aquest valor dels béns s’obté deduint del cost d’adquisició o del valor de mercat dels imports esmentats en el paràgraf anterior, l’amortització lineal que correspongui als anys transcorreguts entre la posada en funcionament de l’element i la data d’aplicació d’aquesta Llei.

[...]”


Per altra banda, la valoració dels béns immobles que s’estableix a la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, està prevista a “l’efecte d’aplicar les disposicions d’aquesta Llei” tal i com es deriva del literal de la mateixa disposició addicional anteriorment descrita.

Per tant la consultant entén que la valoració dels béns immobles adquirits abans de l’entrada en vigor de la Llei 5/2014 i afectes a una activitat econòmica cal realitzar-la d’acord amb la disposició addicional segona d’aquesta Llei, i aquesta valoració tindrà efectes a l’objecte d’aplicar totes les disposicions de la Llei 5/2014, sense excepció. A criteri de la consultant, si el legislador hagués volgut que la valoració dels immobles prevista per la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, només hagués tingut efectes per a l’aplicació de determinades disposicions de l’esmentada Llei, així ho hagués indicat.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat