Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Número de consulta CV0116-2018
Data d’emissió 04/06/2018
Normativa Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

EXPOSICIÓ

El consultant EXPOSA

PRIMER.- Que per mitjà del present escrit formula consulta tributaria escrita davant l’Administració tributària del Principat d’Andorra d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs.

SEGON.- Que d’acord amb allò que disposa l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, es manifesta de forma expressa que en el moment de presentar aquesta consulta tributària escrita, el consultant no està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la present consulta.

TERCER.- D’acord al que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable es l’any 2018 i següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El consultant és una persona física resident al Principat d’Andorra, propietària de dos béns immobles situats al Principat destinats a l’arrendament de pisos i locals comercials, i que foren adquirits per herència l’any 2011 (herència deixada pel progenitor).

Les rendes obtingudes pel consultant derivades dels dos béns immobles són declarades com a rendes d’activitats econòmiques en modalitat d’estimació directa, als efectes d’elaborar la seva declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Cal tenir en compte que ambdós immobles han estat explotats per part del consultant des de la seva adquisició, l’any 2011.

El consultant es planteja procedir a la transmissió d’un bé immoble i seguir explotant l’altre bé immoble.

El consultant va formular una consulta tributaria escrita davant aquest Administració tributària en data 18 de gener de 2018 per tal de saber quin ha de ser el valor dels dos béns immobles esmentats als efectes de l’aplicació de les disposicions de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant “Llei 5/2014”),

Segons la resposta donada per aquesta Administració (consulta número CV107-2018), el consultant ha de tenir en compte el valor net fiscal de l’immoble segons la disposició addicional segona de la Llei 5/2014 per tal de determinar la renda derivada d’una transmissió que tingui lloc a partir de l’1 de gener del 2015. Ara bé, l’Administració Tributària també indica que, aquesta disposició final addicional segona no té efectes sobre la despesa fiscalment deduïble en concepte d’amortització i que per tant, aquesta es determinarà aplicant els coeficients d’amortització sobre “el valor d’adquisició de la construcció”.

Davant la resposta donada per aquesta Administració, el consultant vol realitzar la present consulta.

NORMATIVA APLICABLE
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.