Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 22 de setembre del 2017, sobre els criteris de valoració de les rendes en espècie a l’impost sobre la renda de les persones físiques


Comunicat


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat a les persones físiques, jurídiques i entitats que satisfacin o abonin rendes gravades per l’impost sobre la renda de les persones físiques i que estan obligades a practicar retenció i ingrés a compte, així com als obligats tributaris de l’impost esmentat.

Normativa: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant, l’IRPF); Reglament del 23 de juliol del 2014 d’aplicació de la Llei 5/2014, de l’IRPF; Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i Decret del 27 de maig del 2015 pel qual s’aprova el Reglament del procediment de cotització i recaptació de la seguretat social.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Establir i fer públics els criteris que aplica l’Administració tributària en matèria de valoració de les rendes en espècie.


La Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’IRPF regula les regles especials de valoració a la secció sisena del capítol quart.

L’article 28 es refereix al valor normal de mercat com a norma d’aplicació general entre persones vinculades:

Article 28. Valoració de les operacions

La valoració de les operacions entre els obligats tributaris subjectes a aquest impost i altres persones físiques o entitats vinculades es realitza pel seu valor normal de mercat, en els termes que preveu la Llei de l’impost sobre societats.”


Pel que fa a les rendes en espècie, són definides a l’article 29 de la Llei en els termes següents:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat