Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de determinades operacions efectuades amb monedes virtuals

Número de consulta CV0222-2021
Data d’emissió 26/10/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. A, compareix i com millor procedeixi en Dret,

EXPOSA

I. Caràcter de la Consulta

Que segons l’article 65 la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, els obligats tributaris tenen dret a formular consultes escrites a l’Administració tributària i la seva resolució té caràcter vinculant per a l’Administració tributària respecte a la situació jurídica tributària del consultant en el mateix període de l’entrada de la consulta.

En aquest sentit, es manifesta que en el moment de presentar la present consulta vinculant no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el plantejat a la consulta i es confirma que la consulta seria aplicable per a l’exercici 2021 i següents.

II. Normativa aplicable

- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, “LIRPF”).

Segons l’exposat anteriorment, es formula la consulta vinculant amb els següents:

ANTECEDENTS

El consultant és una persona física que opera i comercialitza amb criptomonedes com el conegut Bitcoin, Ethereum i d’altres.

Criptomonedes:

Davant la falta d’una regulació pròpia a la normativa andorrana, per el que s’entén monedes virtuals o “criptomonedes”, procedirem a donar una definició i breu explicació de les criptomonedes.

Acollint-se a dret comparat i al concepte que conté la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, en la qual es considera com a moneda virtual una “representació digital de valor no emesa ni garantida per un banc central ni per una autoritat pública, no necessàriament associada a una moneda establerta legalment, que no posseeix l’estatut jurídic de moneda o diners, però acceptada per persones físiques o jurídiques com a mitjà de canvi i que pot transferir-se, emmagatzemar-se i negociar-se per mitjans electrònics”.

Atesa l’anterior definició, les monedes virtuals constitueixen un bé immaterial, computable per unitats o fraccions d’unitats, que no és moneda de curs legal, i que poden ser intercanviades per altres béns, incloent altres monedes virtuals, drets o serveis, si s’accepta per la persona o entitat transmitent del bé o dret o presta el servei, i que pot adquirir-se o transmetre’s generalment a canvi de moneda de curs legal o en cases de canvi privades a internet, denominades “exchanges”. El Tribunal de la Unió Europea ha reconegut la seva condició de mitjà de pagament.

Les monedes virtuals figuren en un registre informàtic de caràcter alfanumèric denominat “direcció bitcoin/etherreum/...”, dins d’una cadena, denominada cadena de blocs (i.e. blockchain) en la que estan registrades totes les transaccions realitzades amb la citada moneda, que és compartida per una xarxa informàtica “P2P” (“peer to peer” o xarxa d’ordinadors en la que tots es comporten com a iguals entre sí) de caràcter internacional, en la qual la “direcció” bitcoin/etherreum/...” està associada unes claus del titular que li permeten l’accés i gestió d’aquesta moneda virtual. Aquestes claus es guarden en mitjans físics informàtics o electrònics del propi titular o a través de pàgines web de tercers que ofereixen aquest servei d’emmagatzemat. Per tant cada criptomoneda requereix la seva plataforma per operar.
LesLleis.com

Les criptomonedes, al ser béns intangibles, necessiten d’una plataforma pròpia per tal de facilitar la seva comercialització o compravenda. Les criptomonedes poden ser comprades o intercanviades entre elles a través de compravendes, com seria l’intercanvi de divises tradicionals de tota la vida. Tanmateix no és l’objecte d’aquesta consulta.

Operació de Wrapping:

D’altra banda per tal d’utilitzar un tipus de criptomoneda, en una plataforma d’una altre criptomoneda sense procedir a l’intercanvi fàctic com comentàvem abans, o bé per ser utilitzada per altres funcions com pot ser un contracte intel·ligent, es realitza a través d’un procediment que s’anomena “Wrapping” (i.e. “to wrapp”, ho podríem definir com “embolcallar”). El que es fa és “embolcallar” (“to wrapp”) una criptomoneda per tal de ser utilitzada en un altre àmbit fora de la seva pròpia plataforma.

Addicionalment, el “wrapping” es fa a través d’un Token. El Token és el vehicle per el qual una criptomoneda pot operar fora de la seva plataforma, mantenint el valor intrínsec de la mateixa. Per tant, no es materialitza un intercanvi de moneda, sinó que segueix existint com a tal.

Tal i com hem comentat abans cada criptomoneda té la seva plataforma associada. Per tal de que una criptomoneda, accedeixi a l’àmbit d’una altra plataforma sense necessitat d’efectuar un canvi de criptomoneda, o bé destinar-la a noves funcions com pot ser un contracte intel·ligent per realitzar préstecs i d’altres, és requereix de l’operació de “wrapping”.

L’operació de “wrapping” consisteix en “embolcallar”/ “to wrapp” una criptodivisa en un Token (i.e. vehicle per el qual una criptomoneda pot ser utilitzada en altres plataformes o altres àmbits com pot ser un contracte intel·ligent). Alhora que també existeix l’operació de “to unwrapp” (i.e. “desembolcallar”), que és l’operació inversa, és a dir, desfer el Token i retornar la criptodivisa al seu estat pur.

Un “wrapped” Token (i.e. “envolt”) és un Token vinculat a una criptomoneda. S’anomena Token envolt perquè l’actiu original (i.e. en el nostre cas, una criptomoneda) es col·loca en un envoltall. Una espècie de envoltall digital que permet que la criptomoneda pugui ser utilitzada en una altra cadena de blocs.

Un “wrapped” Bitcoin (i.e. un bitcoin “envolt”) és una versió “tokenitzada” d’una altra criptomoneda. Està vinculat al valor de l’actiu que representa i normalment es pot bescanviar per el mateix (sense envolicar-lo) en qualsevol moment.

La problemàtica que ja hem comentat abans és que les criptomonedes que existeixen en una cadena de blocs determinada, no es poden transferir simplement a una altra. Com que les cadenes de blocs són sistemes diferents, no hi ha manera de intercanviar informació entre elles. Les cadenes de blocs ofereixen diferents funcions, però la problemàtica és que no es poden interconnectar entre elles. La cadena de blocs Bitcoin és totalment independent a la cadena de blocs Ethereum. Per aquest motiu, la finalitat del “wrapped” és la interconnexió entre els diferents cadenes de blocs.

Els Tokens envolts són una manera d’eludir aquesta limitació i utilitzar actius no natius, per exemple el Bitcoin, en una cadena de blocs diferents a la seva pròpia, per exemple xarxa Ethereum. Els tokens envolts augmenten la interoperabilitat entre diferents cadenes de blocs, així les criptomonedes subjacents poden, en essència, operar en altres cadenes de blocs.

Exemple de Wrapping:

Per posar un exemple de com funcionen els “wrapped” Tokens, utilitzarem el Wrapped Bitcoin (WBTC), que és una versió tokenizada de Bitcoin per la xarxa Ethereum. WBTC es un Token ERC-202 que té una equivalència 1 a 1 del valor del Bitcoin, el que permet utilitzar eficaçment els Bitcoins en la xarxa Ethereum.

Els Token encapsulats (i.e. “wrapped bitcoin”) normalment requereixen un custodi, una entitat que conté una quantitat equivalent de l’actiu com l’import ajustat. Aquest custodi pot ser un comerciant, una bitlletera multiforme, un DAO3 o inclòs un contracte intel·ligent. Per tant, en el cas del WBTC, el custodi necessita tenir 1 Bitcoin per cada 1 “Wrapped Bitcoin” que emet. Dins de la cadena de blocs queda registrada la prova d’aquesta emissió.

Tal i com s’ha vist a l’operativa anterior, cada vegada que un custodi emet 1 “Wrapped Bitcoin”, es requereix tenir 1 Bitcoin en dipòsit. Per tant, com es pot comprovar en l’operativa, el valor subjacent (i.e. “la criptomoneda) segueix existint, (en aquest cas, en custòdia) però no existeix un bescanvi d’una criptomoneda per una altra. És a dir, la creació d’un “wrapped bitcoin” no produeix una alteració patrimonial per l’adquirent, ni cap intercanvi de criptomonedes en l’emissió de WBTC.

Fent una analogia a les finances tradicionals, podríem definir el wrapping com l’emissió d’un xec bancari. El xec bancari seria el Token que utilitzem. Aquest xec (i.e. Token) és un títol valor, i el portador del xec té els drets de l’actiu subjacent (que vindrien a ser les criptomonedes). El Banc emissor del xec faria de custodi de la divisa subjacent. Per tant, hem d’entendre que si l’emissió d’un xec no tributa, tampoc hauria de meritar cap impost per l’emissió de “wrapped” bitcoins, o de qualsevol subjacent.

L’objecte d’aquesta consulta és determinar si l’operació de “wrapping” (“embolcallament”) es considera un fet imposable a raó de la llei de la Renda de les Persones Físiques.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

L’article 42 del llei 5/2014, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, estipula:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat