Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la determinació de la base de tributació de l’impost sobre activitats de joc d’atzar per a les activitats efectuades als casinos i sobre la consideració de les propines percebudes pels treballadors als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Número de consulta CV0097-2017
Data d’emissió 19/10/2017
Normativa Llei 37/2014 de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

En aplicació de l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, l’entitat consultant formula la següent consulta vinculant davant l’Administració Tributària i manifesta expressament que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta que es plantejarà.

Descripció dels fets - Antecedents

L’entitat consultant ha promogut per edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra un concurs internacional per a l’adjudicació d’una llicència de classe A per instal·lar i explotar un casino de joc al Principat d’Andorra.

En compliment del Plec de Bases del referit concurs, s’ha interessat obtenir documentació relativa a l’estudi econòmic i financer del projecte del casino.

En seguiment del referit Plec de Bases, i en fase d’elaboració dels respectius plans financers integrants de les propostes que actualment estan redactant els diferents licitants, han sorgit dubtes d’importància a l’hora de comptabilitzar els impostos, i més concretament en relació a si, les propines i el preu de les entrades al casino, constitueixen part de la base de tributació de les activitats del joc.

La mateixa consulta serà tan sols d’aplicació als períodes posteriors al seu lliurament i més específicament, atenent que ha de servir per a l’aplicació del Plec de Bases del concurs internacional per a l’adjudicació de la llicencia de classe A, s’aplicarà per a que els concursants puguin definir els seus respectius plans financers, evitant així errors en els assentaments i essent la consulta vinculant, el criteri que s’aplicarà finalment, pel que fa a les propines i les entrades al casino, per determinar la base de tributació de l’adjudicatari definitiu de la llicència, la qual, i segons l’article 21 de la Llei 37/2014 de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, no pot ser superior a 20 anys, malgrat pot ser renovada en les condicions que preveu el text legislatiu.

Dit això, la qüestió plantejada, en base als fets esmentats, és la següent:

Per tal d’elaborar els plans financers de les respectives propostes que constituiran les ofertes a formular en el concurs per a l’adjudicació d’una llicència de classe A per a instal·lar i explotar un casino de joc al Principat d’Andorra, es precisa que per l’Administració tributària es doni resposta vinculant a la present consulta que sorgeix de la interpretació de l’article 88 de la Llei 37/2014 de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, en relació a considerar les propines i el preu d’entrada al casino en total de la base tributació.

La llei preveu l’impost sobre les quantitats relatives a la participació en el joc, així i com qualsevol altre ingrés que es pugui obtenir de l’activitat del joc.

En concret, l’article 88 de la Llei 37/2014 abans mencionada, diu textualment:

Article 88 Base de tributació. Definicions

La base de tributació pot estar constituïda, segons cada tipus de joc, per:

a) Les quantitats jugades, definides com l’import total de les quantitats que es dediquin a la participació en el joc, així com qualsevol altre ingrés que es pugui obtenir de l’activitat del joc, directament derivat de la seva organització o celebració.

b) El producte brut del joc, definit com l’import total de les quantitats que es dediquin a la participació en el joc, així com qualsevol altre ingrés que puguin obtenir de l’activitat del joc, directament derivat de la seva organització o celebració, deduïts els imports dels premis satisfets per l’operador als participants.

c) Quan es tracti de jocs en els quals els contribuents no obtinguin com a ingressos propis els imports jugats, sinó que, simplement, efectuïn el seu trasllat als jugadors que hagin guanyat, la base de tributació s’integra per les comissions, així com per qualsevol quantitat per serveis relacionats amb les activitats de joc, qualsevol que sigui la seva denominació, pagades pels jugadors al contribuent.
LesLleis.com

d) En els jocs amb finalitats publicitàries o promocionals, la base de tributació és l’import total del valor de mercat dels premis oferts o els avantatges concedits als participants.

En el cas que l’import sigui satisfet a través d’instruments de tarifació addicional, es considera que la quantitat dedicada a la participació en el joc és l’import de la tarifació addicional, exclòs l’impost indirecte corresponent. Es considera que la tarifació addicional és l’import de la quantitat dedicada a la participació en el joc, exclòs el cost de la trucada determinat d’acord amb el valor de mercat, quan es tracti d’operacions entre subjectes vinculats, sense que es considerin a aquest efectes els impostos indirectes que recaiguin sobre les operacions.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.