Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 15 de maig del 2017, sobre la inscripció censal en el Registre d’Empresaris i Professionals dels administradors i els membres d’òrgans d’administració de societats mercantils o d’altres entitats


Comunicat


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als administradors i als membres d’òrgans d’administració de societats mercantils o d’altres entitats que siguin obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Normativa: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara endavant,“l’IRPF”); Reglament del 23 de juliol del 2014 d’aplicació de la Llei 5/2014, de l’IRPF; Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i Reglament de l’11 de febrer del 2015 d’aplicació dels tributs.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Determinar si els administradors i els membres d’òrgans d’administració de societats mercantils i altres entitats que siguin residents fiscals a Andorra han d’estar inscrits en el Registre d’Empresaris i Professionals que gestiona l’Administració tributària.

2. Regulació sobre el tipus de renda que perceben els administradors i membres d’òrgans d’administració i consideració sobre les rendes d’activitats econòmiques

Com a pas previ per qualificar el tipus de renda que perceben les persones físiques que són administradors o membres de l’òrgan d’administració de les entitats, cal atendre el que determina la normativa mercantil. La Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada regula el contingut dels estatuts que han de regir la societat a l’article 9:

Article 9. Estatuts

(…)

2. Als estatuts s’hi ha de fer constar, en tot cas:

(…)

e) L’estructura de l’òrgan d’administració, amb indicació del poder de representació dels administradors i del sistema que s’ha de seguir per remunerar-los. (…)”


Pel que fa a la seva retribució, l’article 48 indica:

Article 48. Retribució

1. Els administradors poden ser retribuïts per l’exercici del càrrec. Els estatuts han de determinar el sistema que s’ha de seguir per a aquesta retribució.

2. L’aplicació del sistema que s’estableixi per a cada exercici és competència de la junta general. (…)”


Per que fa a l’àmbit tributari, la secció tercera del capítol quart de la Llei de l’IRPF (Determinació de la base de tributació) s’ocupa de la “Determinació de les rendes d’activitats econòmiques”. Segons l’article 14, apartat 3:

Article 14. Rendes íntegres d’activitats econòmiques

(…)

3. Els administradors i els membres dels òrgans d’administració de societats mercantils o d’altres entitats apliquen les disposicions d’aquesta secció tercera per determinar les rendes corresponents a les retribucions percebudes per aquests conceptes.”


Per tant, els administradors i els membres d’òrgans d’administració de les entitats, a l’hora de determinar l’import dels rendiments que obtenen com a conseqüència de la retribució dels seus serveis, apliquen les disposicions relatives a les rendes d’activitats econòmiques.

L’esmentat article 14 de la Llei de l’IRPF disposa, en l’apartat 1:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat