Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de rendiments de treball en espècie i sobre la possibilitat de considerar aquests rendiments com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora.

Número de consulta CV0150-2019
Data d’emissió 08/04/2019
Normativa · Decret legislatiu del 1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret legislatiu del 1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost sobre Societats

Normativa:

Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, Llei de l’IRPF)

Reglament, del 23 de juliol del 2014, d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant, Reglament de l’IRPF)

Llei 95/2010, de 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (en endavant, Llei de l’IS)

Qüestions plantejades:
LesLleis.com

A efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, IRPF), es plantegen les qüestions següents:

a) Determinació de l’existència i, en el seu cas valoració, dels rendiments del treball en espècie que puguin resultar de la política de beneficis socials de la consultant. Concretament, es consulta sobre el tractament i la valoració dels rendiments en espècie que es poguessin derivar dels següents supòsits:

1) Formacions dels empleats satisfetes per la societat.

2) Diferents alternatives de finançament ofertes per part de la societat als seus treballadors

3) Descomptes en restauració, forfaits, servei de guarderia, altres activitats, escola d’esquí i marxandatge.

4) Adquisició gratuïta de forfaits i transport gratuït ofert per la consultant.

5) Préstecs concedits als empleats.

b) Obligació de practicar ingressos a compte sobre els rendiments en espècie satisfets per la consultant als seus empleats.

A efectes de l’Impost sobre Societats (en endavant, IS), es plantegen les qüestions següents:

a) Tractament, als efectes de l’IS, dels beneficis socials concedits per la consultant als seus treballadors, considerats rendiments en espècie.

b) Tractament, als efectes de l’IS, dels beneficis socials concedits per la consultant al seus treballadors, no considerats rendiments en espècie.

**********

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, manifestem expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats per als períodes impositius 2018 i següents.

2. DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat consultant va ésser constituïda, mitjançant escriptura pública, i es troba degudament inscrita en el Registre de Societats del Govern d’Andorra.

La consultant es planteja aplicar una política interna de beneficis socials, mitjançant la qual, els seus treballadors es beneficiaran de descomptes en relació a determinats serveis propis de l’activitat empresarial de la societat (servei de restauració, de guarderia i forfaits de dia) així com de la gratuïtat d’uns altres (forfaits de temporada, transport, formacions, etc.).

Seguidament es mostra un resum de la política de beneficis que la societat aplicarà als seus empleats:

2.1. Formacions a treballadors

Atenent a les característiques de les formacions cursades pels empleats de la consultant, ens podrem trobar davant de dues possibles situacions:

2.1.1. Formacions necessàries i directament relacionades amb el desenvolupament del lloc de treball (en endavant, formacions obligatòries)

En relació a les formacions obligatòries, sempre que es trobin incloses en el pla de formació anual aprovat per la societat i siguin acceptades per la Direcció General del personal (prèvia sol·licitud del treballador), la consultant es farà càrrec, directament, de les despeses de formació en la seva totalitat, incloent les possibles despeses de desplaçament, estada i dietes de manutenció, sempre i quan el treballador acrediti que ha aprovat el curs. Dites formacions sempre hauran de tractar matèries relacionades amb l’activitat de la societat i el lloc de treball de la persona que els cursarà.

En cas de suspens de la formació per part de l’empleat, aquest haurà de satisfer el cost íntegre de la formació de la societat.

2.1.2. Formacions voluntàries cursades per iniciativa del treballador (en endavant, formacions voluntàries)

En relació a les formacions voluntàries serà el propi empleat qui haurà de satisfer l’import de la formació en primera instància. No obstant, sempre que la consultant consideri la formació voluntària com valuosa per l’empresa i es trobi directament relacionada amb el lloc de treball, podrà decidir retornar l’import a l’empleat, en la seva totalitat o un percentatge (i en cap cas incloent despeses de desplaçament, estada o dietes de manutenció), de forma fraccionada durant els 3 anys següents a la formació, condicionant el pagament a l’efectiva vinculació laboral del treballador amb la societat en cadascun dels pagaments.

Un exemple de formació voluntària que podran realitzar els treballadors de la consultant i que serà satisfeta per aquesta última és la formació de “pister socorrista” de primer i segon grau. En aquest sentit, la consultant satisfaria l’import corresponent a dita formació donat que, tot i no qualificar-la com a formació obligatòria i no incloure-la en el pla de formacions anuals de la societat, tindrà la consideració de valuosa per l’empresa i directament vinculada amb el lloc de treball.

2.2. Finançament de formacions a treballadors

La consultant, en relació a les formacions voluntàries, oferirà als seus empleats la possibilitat de finançar-les, total o parcialment, sense l’aplicació de cap tipus d’interès.

En aquest sentit, la consultant oferirà diverses possibilitats i percentatges de finançament segons el nivell de vinculació i adaptació al lloc de treball i l’interès que pugui proporcionar la formació a la societat, d’acord amb el següent detall:

- Finançament de fins el 100% de la formació sempre que aquesta sigui considerada d’alt nivell de vinculació i adaptació al lloc de treball i alt interès per a l’empresa.

- Finançament de fins el 66% de la formació sempre que aquesta sigui considerada de nivell mig de vinculació i adaptació al lloc de treball i mig d’interès per a l’empresa.

- Finançament de fins el 33% de la formació sempre que aquesta sigui considerada de nivell baix de vinculació i adaptació al lloc de treball i baix d’interès per a l’empresa.

En relació a dit finançament, val a dir que els treballadors retornaran l’import prestat en un termini de temps que podria variar segons les necessitats de cadascun d’aquests, sense que existeixi un termini general aplicable a tots aquests supòsits.

2.3. Descomptes a treballadors

2.3.1. Descomptes en restauració

Els empleats, tant els temporers i eventuals com els fixes, podran gaudir de preus i menús especials per treballadors en els restaurants de l’estació d’esquí així com d’un 20% de descompte en les seves consumicions, durant els seus dies laborals i festius.

Per altra banda, els acompanyants dels mateixos també podran beneficiar-se d’un 20% de descompte en les seves consumicions.

Tanmateix, no existeix un espai reservat en dits restaurants dedicats a menjador per empleats, sinó que aquests poden compartir els mateixos espais destinats a l’ús dels clients.

Per altra banda, és important tenir en compte que, tots els clients de l’estació titulars d’un forfait de temporada, poden gaudir d’un descompte del 10% en totes les seves consumicions.

2.3.2. Descomptes en l’adquisició de forfaits per familiars i amics

Els treballadors de la consultant poden gaudir dels següents avantatges en relació als forfaits d’accés a l’estació d’esquí:

- En relació als forfaits de temporada:

o Els treballadors temporers podran obtenir un forfait de temporada, per un familiar directe, a un preu inferior al preu de mercat.
o Els treballadors fixes podran obtenir pels seus fills d’entre 6 i 15 anys, un forfait de temporada per preu inferior al de mercat, prèvia aprovació de la Direcció General.

- En relació als forfaits de dia:

o 20% de descompte.

En relació als descomptes ordinaris, val a dir que tots aquells clients que tinguin el forfait de temporada de l’estació tenen un 10% de descompte en l’adquisició de forfaits de dia, i tots aquells empleats d’empreses col·laboradores de la consultant, un 20% de descompte en aquest mateix servei.

2.3.3. Descomptes en servei de guarderia

Un dels serveis inclosos en l’estació d’esquí gestionada per la consultant és el de jardí de neu i guarderia, dirigit a infants d’entre 4 i 8 anys, aproximadament. Aquesta activitat consisteix en el descobriment de l’esquí mitjançant jocs a la neu en un espai reservat i controlat per monitors titulats especialitzats.

Els clients de la consultant poden accedir al referit servei mitjançant la compra de forfaits per hores: 2 hores, 3 hores o 15 hores (amb un màxim d’us de 3h al dia).

No obstant, els empleats de la consultant podran beneficiar-se, o bé, de la compra d’un forfait de 20 dies per un preu especial inferior al preu de mercat o bé, d’un descompte del 20% en el preu de venda al públic dels forfaits d’hores d’aquest servei.

Finalment, en relació als descomptes ordinaris, val a dir que tots aquells clients que tinguin el forfait de temporada de l’estació tenen un 10% de descompte en el servei de jardí de neu.

2.3.4. Descomptes en altres activitats, escola d’esquí i marxandatge

La consultant ofereix un ampli ventall d’activitats complementàries a l’esquí, per fer en família o amb amics, tals com la pista de trineus, parc de cordes. A més, també existeix la possibilitat de fer l’snow retrack així com les excursions amb raquetes de neu i motos de neu, etc.

Així mateix, la consultant també disposa de dues escoles d’esquí que imparteixen classes segons les modalitats i el nivell dels esquiadors, oferint classes tant individuals com col·lectives segons necessitats.

Per altra banda, la consultant també ofereix uns productes exclusius de marxandatge pels seus clients.

En relació a totes aquestes activitats, l’escola d’esquí i marxandatge, els empleats de la consultant gaudiran d’un descompte del 20%, tant per ells mateixos com pels seus familiars, sobre el preu de mercat dels referits serveis.

Finalment, en relació als descomptes ordinaris, val a dir que tots aquells clients que tinguin el forfait de temporada de l’estació tindran un 10% de descompte tant en les activitats diferents de l’esquí ofertes per la consultant, en les classes ofertes per les escoles d’esquí així com en l’adquisició de marxandatge.

2.4. Serveis gratuïts

La consultant proporcionarà als seus treballadors una sèrie de serveis gratuïts com serien el forfait de temporada de l’estació i invitacions de forfaits de dia per a familiars i amics, així com el transport públic fins al lloc de treball.

2.4.1. Forfaits gratuïts

Els empleats de la consultant gaudiran d’una sèrie de forfaits de temporada de l’estació d’esquí gestionada per la societat, totalment gratuïts. A continuació es detallen els serveis gratuïts que podran tenir els treballadors segons la seva tipologia de contracte:

- Per una banda, els treballadors fixes de la consultant gaudiran dels següents serveis gratuïts:

o Un forfait de temporada per a ús personal.
o Un forfait de temporada per a un familiar directe.
o Dues invitacions de forfait de dia.

- Per altra banda, els treballadors temporers de la consultant gaudiran dels següents serveis gratuïts:

o Un forfait de temporada per a ús personal.
o Dues invitacions de forfait de dia.

2.4.2. Transport públic gratuït.

La consultant, com a conseqüència de la seva activitat d’explotació d’una estació d’esquí del Principat i per tal de poder facilitar el trasllat fins a les pistes d’esquí, ofereix un servei de transport públic, totalment gratuït, el qual connecta, realitzant diverses parades fixes. D’aquest servei se’n poden beneficiar tant els seus clients com els seus treballadors, sense necessitat d’identificar-se per poder gaudir del servei.

2.5. Préstecs a llarg termini

La consultant podrà concedir, a petició dels seus empleats, préstecs sense l’aplicació de cap tipus d’interès, a retornar a llarg termini, en funció de les necessitats dels treballadors i en base a motius que la societat consideri com suficientment justificats.

En base a l’exposat, tenint en compte que el Ministeri de Finances, en el seu Comunicat Tècnic de data 27 de setembre de 2017, “sobre els criteris de valoració de les rendes en espècie a l’impost sobre la renda de les persones físiques” (en endavant, el Comunicat Tècnic), va establir i fer públics els criteris aplicables en matèria de valoració dels rendiments del treball en espècie, als efectes de l’IRPF, la consultant presenta la següent consulta relativa al tractament als efectes de l’IRPF i de l’IS, de la política interna de beneficis socials que vol aplicar amb els seus treballadors.

3.INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA

Tal i com s’ha fet referència a l’apartat 2 anterior, la política de beneficis socials de la consultant inclourà una sèrie de descomptes o gratuïtats dels que es podran beneficiar els seus empleats en l’adquisició de béns i en determinades prestacions de serveis, incloses en l’activitat ordinària de la societat.

En aquest sentit, l’objecte de la present consulta consisteix en determinar l’existència de rendiments del treball en espècie en els supòsits plantejats així com la valoració dels mateixos tenint en compte la legislació vigent a data de la present consulta i els criteris manifestats pel Ministeri de Finances en els seus pronunciaments emesos mitjançant el Comunicat Tècnic.

D’altra banda, també és objecte de la present consulta determinar les obligacions de la consultant en matèria de retencions i ingressos a compte de l’IRPF, així com el tractament, als efectes de l’IS, de les despeses de personal suportades per la consultant en el marc de la seva política de beneficis socials amb els seus treballadors.

3.1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

La Llei de l’IRPF preveu que l’objecte d’aquest impost es troba constituït “per la renda de l’obligat tributari, entesa com la totalitat de les seves rendes i guanys i pèrdues de capital, amb independència del lloc on s’hagin produït i sigui on sigui la residència del pagador”.

Per la seva banda, l’article 12 de la Llei de l’IRPF defineix les rendes del treball com “totes les contraprestacions o utilitats, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball personal o la relació laboral i no tinguin el caràcter de rendes d’activitats econòmiques”.

En aquest sentit, l’article 29 de la Llei de l’IRPF considera rendes en espècie “la utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, encara que no suposi una despesa real per a qui les concedeix”.

A més, continua aquest mateix article 29 de la Llei de l’IRPF, al seu apartat 2, establint que no es consideren rendiments del treball en espècie “a) Els lliuraments als empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d’empresa o economats; b) Les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores en virtut de contracte d’assegurança d’accident laboral o de responsabilitat civil del treballador; c) La prestació del servei d’educació per centres educatius autoritzats als fills dels seus empleats”.

Finalment, el Ministeri de Finances en el seu comunicat Tècnic assenyala que, tot i que amb caràcter general, les rendes en espècie es valoren pel seu valor normal de mercat, l’Administració Tributària, en relació amb l’IRPF aplica uns criteris concrets segons el tipus de rendiment en espècie que es tracti, detallant-ne la seva forma concreta de valoració.

3.1.1. Formacions a treballadors

D’acord amb la normativa reguladora de l’IRPF i els criteris manifestats pel Ministeri encarregat de les finances en el seu comunicat Tècnic, els requisits que defineixen l’existència d’un rendiment del treball en espècie són els següents:

- La utilització, consum o obtenció de béns, drets o serveis, oferts per l’empresa als seus treballadors.
- Destinats a ús o finalitats particulars.
- De forma gratuïta o per preu, inferior al normal de mercat, encara que no suposi una despesa real per a qui les concedeix.

No obstant, no existeix a dia d’avui cap disposició legal que faci referència expressa al tractament i valoració, als efectes de l’IRPF, de formacions satisfetes per les societats als seus empleats. Així mateix, el Comunicat Tècnic tampoc es pronuncia sobre dita qüestió.

En aquest sentit, davant la inexistència de pronunciaments públics i vinculats de les Autoritats Tributàries andorranes en relació a aquesta matèria, i advertint que la Llei de l’IRPF del Principat reconeix, a la seva Exposició de Motius, que l’impost tractat és homologable al d’altres països veïns, resulta adequat tenir com a marc comparable la doctrina administrativa emesa pels òrgans administratius competents en matèria tributària dels països veïns, tals com Espanya.

En base a l’exposat, la doctrina de la “Dirección General de Tributos” espanyola (en endavant, DGT) fixa els requisits necessaris per no considerar una formació com un rendiment en espècie.

En concret, la DGT s’ha pronunciat a la seva Consulta Vinculant V2359-15, de 24 de juliol del 2015, en la que estableix que “de acuerdo con el apartado anterior, se desprende que, para que los gastos en que incurra la entidad consultante no tengan la consideracion de rendimiento del trabajo en especie, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.- Que los estudios para la actualización, capacitación o reciclage del personal empleado, estén dispuestos y financiados en su totalidad directamente por las empresas (no cabe financiación parcial), siendo indiferente que los cursos se impartan por aquellas otras personas o entidades especializadas. 2.- Que la finalidad perseguida sea la actualización, capacitación o reciclaje del personal. 3.- Que los estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo”.

Atenent a l’anterior, es procedeix a exposar el criteri d’aquesta part en relació a les formacions obligatòries i les formacions voluntàries que la consultant podrà satisfer als seus empleats.

3.1.1.1. Formacions obligatòries

3.1.1.1.a) Determinació del rendiment en espècie

Tal i com s’ha fet esment en els antecedents d’aquesta consulta, val a dir que la consultant podrà oferir als seus empleats una sèrie de formacions necessàries pel desenvolupament del seu lloc de treball, quina finalitat consisteix en la capacitació i l’actualització de la plantilla en matèries relacionades amb el desenvolupament de les activitats de la societat i les característiques del lloc de treball, fent-se càrrec, directament, de les despeses relacionades amb dites formacions.

A més, la consultant també podrà satisfer les possibles despeses de desplaçament, estada i dietes de manutenció que es puguin derivar de la realització de dites formacions obligatòries.

En aquest sentit, en relació a les formacions obligatòries, tenint en compte les disposicions de la Llei de l’IRPF i els pronunciaments de les Autoritats Administratives de països veïns amb legislacions molt similars a l’actualment vigent en matèria d’IRPF al Principat, la consultant entén que aquestes no tindrien la consideració de rendiment en espècie atenent a la finalitat de capacitació i actualització de la plantilla d’aquestes formacions obligatòries, necessàries per a la duta a terme de les tasques corresponents al lloc de treball, sense que el treballador es beneficiï d’un aprofitament exclusivament particular.

Per altra banda, en relació a les possibles despeses de desplaçament, estada i manutenció derivades de les formacions obligatòries, esdevé important tenir en compte l’establert al Comunicat Tècnic, al seu apartat 3.3, el qual fa referència als criteris contemplats a l’article 18 del Decret de 27 de maig del 2015 pel qual s’aprova el Reglament del Procediment de Cotització i de Recaptació de la Seguretat Social:

- En relació a les dietes, el Comunicat Tècnic estableix que aquestes no tenen la consideració de rendiment en espècie quan es compleixen una sèrie de requisits:

o Les despeses siguin suportades efectivament pel treballador.
o El treballador s’hagi desplaçat del seu lloc de treball o hagi pernoctat per raó d’una circumstància no habitual i puntual relacionada amb el treball.
o Coincideixi amb la pausa que normalment té l’empleat per prendre un dels tres àpats principals.

- En relació amb les despeses de viatge, el Comunicat Tècnic preveu que no tenen la consideració de rendiment en espècie en el supòsit en el que l’empresa pagui al seu empleat la compensació de les despeses suportades pel seu desplaçament fora del lloc de treball habitual com a conseqüència de la prestació de treball.

Aquestes despeses es valoraran segons el mitjà de desplaçament:

o Si l’empleat utilitza mitjans de transport públic, l’import de la despesa que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.
o Si l’empleat utilitza mitjà privat, es valorarà en 0,31 cèntims per quilòmetre, més la despesa corresponent per peatges i aparcament, justificades documentalment.

En el supòsit en què les despeses satisfetes als seus empleats, en el marc de les formacions obligatòries, en concepte de dietes i de desplaçament, complissin els requisits esmentats anteriorment, entén la consultant que aquestes no tindrien la consideració de rendiment del treball en espècie pel treballador. Per altra banda, en cas de què no es donin dits requisits, entén la consultant que es generaria un rendiment en espècie.

3.1.1.1.b) Valoració a efectes de l’IRPF

D’acord amb allò manifestat, entén la consultant que la satisfacció de les despeses de formacions obligatòries als seus treballadors no tindran la consideració de rendiment en espècie.

Pel que fa a les despeses de dietes i desplaçament associades a les formacions obligatòries, entén la consultant que dits imports satisfets per la consultant no tindran la consideració de rendiment en espècie, sempre que es compleixin els requisits recollits en el Comunicat Tècnic.

En cas de que no es donin dits requisits, es generaria un rendiment en espècie quin valor seria l’import real de les mateixes o, en cas d’excedir els imports màxim establerts pel Comunicat Tècnic, l’import de les despeses de viatge que excedeixin d’aquest.

3.1.1.2. Formacions voluntàries

3.1.1.2.a) Determinació del rendiment en espècie

En altres ocasions, la consultant podrà satisfer l’import corresponent a formacions voluntàries realitzades pels treballadors, a instància i petició dels mateixos.

En relació a aquesta tipologia de formacions, tal i com s’ha fet referència prèviament, sempre que la consultant consideri la formació voluntària com valuosa per l’empresa i es trobi directament relacionada amb el lloc de treball, podrà decidir retornar l’import a l’empleat prèviament satisfet per aquest, en la seva totalitat o un percentatge (i en cap cas incloent despeses de desplaçament, estada o dietes de manutenció), de forma fraccionada durant els següents 3 anys, sempre que continuí a la societat.

En base a l’exposat anteriorment, tenint en compte que són els empleats qui, en primera instància, satisfan l’import de dites formacions i, en tot cas, la consultant abonarà aquesta quantitat directament a l’empleat, transcorregut un període de temps, entén la consultant que l’abonament d’aquestes formacions voluntàries no comportaria, en cap cas, l’existència d’un rendiment en espècie a nivell de l’IRPF donat que dit abonament es tractaria d’una retribució de treball dinerària.

3.1.1.2.b) Valoració a efectes de l’IRPF

Finalment, en allò relatiu a les formacions voluntàries, entén la consultant que els imports satisfets per aquesta no tindran la consideració de rendiment en espècie, al tractar-se de retribucions dineràries.

3.1.2 Finançament de formacions a treballadors

3.1.2.a) Determinació del rendiment en espècie

En relació al finançament de les formacions voluntàries a l’empleat, amb independència de què les condicions del mateix s’estableixin atenent al contingut de la formació (entre d’altres aspectes) el benefici social consisteix en obtenir un finançament amb condicions beneficioses. En aquest sentit, en relació als préstecs dineraris als empleats, el Comunicat Tècnic, al seu punt 3.8, estableix que “quan es concedeixen préstecs amb tipus d’interès inferiors al legal del diner, es considera renda en espècie la diferència entre l’interès pagat i l’interès legal del diner vigent”.

En aquest sentit, en la mesura que les condicions de finançament ofertes per la consultant als seus empleats preveuen la inexistència d’interessos, entén la consultant que, en el finançament ofert als seus empleats, existiria un rendiment en espècie.

3.1.2.b) Valoració a efectes de l’IRPF

Atenent a les disposicions contingudes al Comunicat Tècnic, entén la consultant que en relació al finançament de les formacions a treballadors, el rendiment en espècie seria l’import corresponent a l’interès legal del diner vigent tenint en compte que els préstecs oferts per la societat es concediran als treballadors sense l’aplicació de cap tipus d’interès.

3.1.3. Descomptes a treballadors

El Comunicat Tècnic, en el seu apartat 3.7, preveu, en relació al lliurament a treballadors, de béns, drets o serveis que conformen l’objecte habitual de l’empresa, que aquests lliuraments tenen la consideració de rendiment en espècie, no podent ser la seva valoració inferior al preu ofert, al públic, tenint en compte l’aplicació dels descomptes ordinaris i comuns.

En aquest sentit, s’ha pronunciat el DTF, en situacions similars, a la seva Consulta Vinculant CV0099-2017, de data 13 de desembre del 2017, indicant que “la renda en espècie es determinarà per la diferència entre el tipus d’interès ofert al públic durant el període impositiu i el tipus d’interès aplicable als treballadors durant el mateix període. Per tant, sempre que l’interès que s’apliqui als préstecs concedits als empleats coincideixi amb l’interès ofert al públic no es generarà renda en espècie per al treballador”.

Així doncs, es procedeix a exposar el tractament entès per la societat en relació als rendiments del treball en espècie que podrien existir en cadascun dels següents supòsits:

3.1.3.1. Descomptes en restauracióEl contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat