Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la determinació de la renda en espècie derivada de préstecs concedits per una entitat als seus empleats.

Número de consulta CV0099-2017
Data d’emissió 13/12/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS
LesLleis.com

Determinació de l’existència de renda en espècie i criteris de valoració d’aquesta retribució en els supòsits de la concessió de préstecs amb un tipus inferior al legal del diner/mercat, concedits per una entitat financera a favor d’un empleat de l’entitat.

La consultant, compareix i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, (d’ara en endavant, LBOT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària previstos en l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs.

Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats.

ANTECEDENTS
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.