Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la possibilitat d’aplicar l’exempció establerta a l’article 5.g de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques a les rendes derivades d’una pensió de viudetat no satisfeta en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra.

Número de consulta CV0081-2017
Data d’emissió 12/04/2017
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Objecte de la consulta escrita a l’Administració Tributària:

Respecte de la situació exposada en la present consulta tributària, es sol·licita a aquesta Administració que procedeixi a confirmar si la pensió percebuda per l’obligat tributari consultant, i objecte de la present consulta, és susceptible de poder gaudir de l’exempció de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques prevista a l’article 5, lletra g) de la Llei 5/2014, del 24 d’abril.

Períodes d’aplicació: Exercicis 2015 i subsegüents..

FORMULACIÓ CONSULTA ESCRITA A L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA:

El consultant procedeix a presentar la present sol·licitud amb la finalitat d’iniciar el procediment per a la contesta de les consultes tributàries escrites en virtut de la potestat atorgada en els articles 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre de bases de l’ordenament tributari i 25 del Decret pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs.

En funció d’allò contingut en els articles esmentats anteriorment, l’obligat tributari té interès en destacar que, a data de la presentació d’aquest escrit de sol·licitud, no n’és objecte de la tramitació d’un procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària objecte la present consulta.

D’acord amb el contingut mínim previst en la normativa indicada anteriorment, aquesta part.

EXPOSA

1. DESCRIPCIÓ DELS FETS:

El consultant té la consideració d’obligat tributari de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara endavant, IRPF) havent d’incorporar a la base de tributació la totalitat de les rendes percebudes amb independència de l’Estat de residència del seu pagador.

Entre les rendes percebudes pel consultant destaca una pensió de viduïtat satisfeta per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social d’Espanya, pensió a la que dret arran de la defunció del seu cònjuge.

Davant aquesta situació, aquesta pensió rep la consideració de renda subjecta a l’IRPF havent-se d’integrar en la base de tributació general excepte que aquesta tingui la consideració de renda exempta. A aquests efectes, el consultant planteja a aquesta Administració si la pensió esmentada anteriorment és susceptible de qualificar-se com a renda exempta d’acord amb allò establert a l’article 5, lletra g) de la Llei de l’IRPF.

2. NORMATIVA:

Tot seguit s’indica la normativa que seria d’aplicació a la situació objecte de la present consulta sota l’enteniment d’aquesta part:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat