Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la qualificació de les rendes procedents de la transmissió dels béns i drets afectes a l’activitat econòmica de l’obligat tributari.

Número de consulta CV0024-2015
Data d’emissió 16/12/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El consultant, persona física resident fiscal a Andorra, realitza fins a dia d’avui, una activitat per compte propi dedicada a la restauració, motiu pel qual és obligat tributari de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En aquest any 2015, i amb motiu del cessament de l’activitat, pretén transmetre tota la unitat econòmica de restauració (conjunt de béns i drets), de tal manera que l’adquirent (persona jurídica) d’aquesta pugui continuar amb l’exercici de l’activitat.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

ANTECEDENTS APLICABLES

La Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, Llei de l’IRPF), article 7, determina que són obligats tributaris de l’impost totes les persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra.

D’altra banda, l’article 4.2.b) de la Llei de l’IRPF determina com a fet imposable, l’obtenció de rendes procedents de la realització d’activitats econòmiques.

Per tant, el consultant, és obligat tributari de l’IRPF, i determinarà les rendes procedents de l’activitat de restauració segons estableixin els articles 14 a 18 de la Llei de l’IRPF (rendes d’activitats econòmiques).

D’altra banda, l’article 24 de la Llei de l’IRPF, determina que es consideren guanys i pèrdues de capital les variacions en el valor del patrimoni de l’obligat tributari que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la seva composició.
LesLleis.com

Així doncs, sorgeix el dubte sobre la qualificació que tindran les rendes derivades de la transmissió dels béns i drets afectes a una activitat econòmica, si com a rendes derivades de la realització d’activitats econòmiques (calculades segons l’article 16 de la Llei de l’IRPF, a integrar a la branca general) o com a guanys o pèrdues de capital (a integrar a la branca de l’estalvi).

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que al moment de presentació de la present consulta, el consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.

QÜESTIÓ PLANTEJADA:

Tenint en compte les circumstàncies exposades, quina qualificació tindran les rendes procedents de la transmissió dels béns i drets afectes a l’activitat econòmica de restauració del consultant? És a dir, s’entendran com a rendes d’activitats econòmiques (base de tributació general), o com a guanys o pèrdues de capital (base de tributació de l’estalvi)?.

Resposta

Referent a la vostra consulta, us informem que la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en l’article 4 apartat 3 estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.