Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat.

Número de consulta CV0103-2017
Data d’emissió 13/12/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La consultant, persona física resident fiscal a Andorra,

EXPOSA

Que és propietària de participacions que representen el 100% del capital social d’una societat luxemburguesa, i davant els dubtes que planteja el trasllat de residència de la societat de Luxemburg al Principat d’Andorra, d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitja plantejar una consulta tributària, relativa als fets i normes tributaries que s’exposen a continuació.

D’acord al que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’any 2017.

DESCRIPCIÓ DELS FETS
LesLleis.com

I. La consultant, persona física resident fiscal al Principat d’Andorra, és propietària de participacions que representen el 100% del capital social d’una societat luxemburguesa (en endavant, la Societat) des del 2007.

II. El cost fiscal de les participacions a la Societat per la consultant està constituït per la suma d’aportacions de capital realitzades al llarg del temps. El valor de mercat de la Societat coincideix amb els seus fons propis, essent un valor inferior a la suma d’aportacions ja que la Societat ha obtingut pèrdues des de la seva constitució.

III. L’únic actiu de la Societat són les participacions en una societat holandesa (en endavant, la Filial). Les pèrdues generades a la Societat han estat ocasionades principalment pel deteriorament de valor de la participació a la Filial.

IV. La Societat té pendent de compensació bases de tributació negatives generades a Luxemburg associades a les pèrdues comptabilitzades pel deteriorament de la participació a la Filial.

V. L’actiu de la Societat no està composat de forma directa ni indirecta en més d’un 50% en immobles ubicats al Principat d’Andorra.

VI. La consultant desitja traslladar el domicili de la Societat a Andorra sense que aquesta quedi extingida, ni perdi la seva personalitat jurídica.

POSICIONAMENT DEL CONTRIBUENT

Pel que fa al trasllat de domicili social i residència fiscal, des d’un punt de vista mercantil, l’article 3.3 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, estableix que “Les societats estrangeres poden transferir el seu domicili social a Andorra i adquirir la nacionalitat andorrana, sempre que s’adaptin a les disposicions d’aquesta Llei i que la legislació de l’estat d’origen ho permeti amb els efectes de manteniment de la personalitat jurídica. Aquest procediment d’adaptació requerirà, com a mínim, les mateixes formalitats exigides per a la constitució de les societats regulades per aquesta Llei.”

En aquest sentit, es posa de manifest que la legislació de l’estat d’origen permet -a les societats constituïdes sota la seva vigència- transferir el seu domicili a un país estranger que reconegui igualment la possibilitat d’aquest trasllat -com és el cas de la vigent legislació andorrana-, adoptant la nacionalitat de dit país, i amb els efectes de manteniment de la personalitat jurídica o segons un principi de continuïtat de la personalitat jurídica, tot el qual, sota la condició de la existència vàlida i de la inscripció de la Societat al Registre de Societats del M.I. Govern d’Andorra.

Per tant, complint-se els requisits mercantilment establerts, la Societat pot traslladar el seu domicili a territori andorrà, mantenint la seva personalitat jurídica.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.