Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària i fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0124-2018
Data d’emissió 20/07/2018
Normativa · Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
· Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’aplicació del règim fiscal previst a la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Normativa:

Llei 95/2010, de 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (en endavant, Llei de l’IS)

Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, Llei de l’IRPF)

Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant, Llei de reorganització empresarial)

Qüestions plantejades:

A efectes de l’aplicació del règim fiscal especial previst a la Llei de reorganització empresarial en relació a determinades operacions societàries, es plantegen les qüestions següents:

a. Aplicació del règim fiscal previst a la Llei de reorganització empresarial a l’operació consistent en l’aportació no dinerària d’actius efectuada pels consultants, a un societat preexistent.

b. Valoració, als efectes de l’IRPF, de les accions rebudes pels consultants, en l’aportació no dinerària plantejada.

c. Aplicació del règim fiscal especial previst a la Llei de reorganització empresarial a l’operació de fusió plantejada.

d. Valoració, als efectes de l’IRPF, de les accions rebudes pels consultants en l’operació de fusió plantejada.

1. DESCRIPCIÓ DELS FETS:

A, B, C, D i E són persones físiques amb residencia fiscal andorrana, subjectes passius de l’IRPF.

La societat F és una societat amb residència fiscal a Andorra, que va ésser constituïda, mitjançant escriptura pública, i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

La societat F, conjuntament amb A, B, C i D participen en la totalitat del capital social de la societat G, d’acord amb el següent detall

La societat G va ésser constituïda, mitjançant escriptura pública es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

D’acord amb el que disposen els darrers comptes anuals la societat G, d’entre els principals actius integrats del seu Balanç, destaquen els que detallen a continuació:

- Participacions majoritàries en el capital social de societats constituïdes conforme dret andorrà i amb residència fiscal a Andorra.
- 100% d’una societat de responsabilitat limitada domiciliada a Espanya. Dita societat espanyola actua com la societat capçalera del Grup a Espanya, tenint participacions en diferents societats espanyoles, totes elles plenament operatives.
- Participacions minoritàries (d’entre el 4 i el 33,33%) en el capital social de societats constituïdes conforme dret andorrà i amb residència fiscal a Andorra.
- Participació minoritària d’una societat anònima domiciliada a Espanya, dedicada a al subministrament de carburants.
- Dos terrenys localitzats a territori andorrà, actualment no generadors de rendes, si bé estan destinats a l’arrendament.
- 50,4% del capital social de la societat andorrana H.

Juntament amb la societat G, els consultants participen en la totalitat del capital social de de la societat H.

La societat H va ésser constituïda, mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

Els principals actius integrats del Balanç de la societat H, a data de presentació de la present consulta, són els que es detallen a continuació:

- Un terreny i una construcció localitzats a territori andorrà, subjecte a l’activitat econòmica d’arrendament per part de la societat H. En aquest sentit, el valor en llibres dels esmentats actius immobiliaris supera el 50% de la totalitat de l’actiu de la societat H.

Per altra banda, addicionalment a la participació mantinguda pels consultants en el capital social de la societats G i H, aquests també participen en el capital social de la societat andorrana de responsabilitat limitada I.

La societat I va ésser constituïda, mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

D’acord amb el que disposen els comptes anuals de la societat I, els principals actius integrants del seu Balanç són els que es detallen a continuació:

- Participació majoritària en el capital social d’una societat constituïda conforme dret andorrà i amb residència fiscal a Andorra, plenament operativa.

- Terrenys localitzats a territori andorrà, actualment subjectes a l’activitat econòmica d’arrendament. Concretament, aquests terrenys es troben llogats a la societat participada anteriorment esmentada.

L’actual estructura patrimonial i societària en la que participen els consultants, ja sigui de forma directa o indirecta, genera una sèrie de dificultats de funcionament, administratives i econòmiques, derivades de l’existència de diferents persones jurídiques amb una activitat empresarial similar. Així mateix, l’agrupació en una sola societat, això és de G, de la totalitat de participacions en el capital social de la societat H, part de les quals actualment es troben en mans dels consultants de forma directa, permetria una gestió més eficient del negoci immobiliari a Andorra, beneficiant-se d’una única gestió centralitzada i professionalitzada.

Per la seva banda, l’agrupament de tots els actius immobiliaris, actualment separats en diferents societats, en un únic grup íntegrament participat pels mateixos socis, permetria plantejar futures operacions societàries destinades a integrar els esmentats actius en una mateixa societat, dedicada exclusivament a la gestió d’aquesta tipologia d’actius.

Vista la situació actual descrita, i tenint en compte la recent aprovació i publicació de la Llei de reorganització empresarial, els consultants es plantegen una sèrie d’operacions destinades a reestructurar l’estructura societària actual, amb la finalitat d’aconseguir una gestió més eficient de les diferents activitats desenvolupades per les societats presentades en aquests antecedents, garantint, alhora, el control últim conjunt del Grup i la seva màxima eficiència financera.

Descripció de les operacions a realitzar

A continuació es presenten les operacions respecte les quals es qüestiona a aquesta Administració. Aquestes operacions (les quals es presenten en la seva totalitat) responen a un plantejament global dels motius econòmics i estratègics dels consultants, que també es detallen a continuació:

• En un primer estadi, es planteja l’aportació no dinerària a la societat G de les participacions que A, B, E, D i C ostenten de forma directa en el capital social de la societat H. En aquest sentit, efectuada dita operació, H tindria la consideració de societat unipersonal, essent el seu soci únic la societat G. L’objectiu d’aquesta primera operació consistiria en ordenar la participació accionarial de la societat H sota una mateixa figura, no variant en cap cas els seus socis últims, que actualment detenen les esmentades participacions de forma indirecta tal i com s’ha exposat en els antecedents de la present Consulta.

• Seguidament es procediria a la fusió de la societat G i de la societat I, transferint-se a la primera la totalitat del patrimoni de la societat I (Fusió per absorció de I per part de la societat G), atribuint-se als consultants (actuals socis de la societat I), les noves participacions resultants de la fusió.

Amb aquesta operació es simplifica l’estructura societària del Grup, millorant el seu funcionament, així com els seus recursos administratius i econòmics, alhora que es centralitzaria en una mateixa persona jurídica, la presa de decisions sobre les diferents activitats que venen desenvolupant les esmentades societats.

Objectius de les operacions a realitzar

Els motius econòmics i organitzatius que justifiquen les operacions assenyalades són els que es detallen a continuació:

• Simplificació i professionalització de l’estructura societària: la concentració a mans d’un únic soci de la totalitat del capital social de la societat H permetria una simplificació en la seva gestió. Així mateix, l’estructura societària resultant de les operacions plantejades, des d’una òptica global, facilitaria una futura concentració de l’activitat immobiliària en dita societat, professionalitzant així el seu funcionament.

• Eficiència econòmica i financera: atenent a l’actual activitat de la societat G i de la societat I, l’estructura societària resultant de les operacions plantejades permetria incórrer en menors despeses d’administració i gestió del grup, així com optimitzar el funcionament de la societat resultant, de tal manera que, per exemple els excedents de tresoreria d’un negoci puguin ésser utilitzats globalment sense necessitat d’haver de recórrer al finançament extern.

• Control últim conjunt: si bé es considera que ha d’existir una certa independència i una separació de riscos entre les diferents activitats desenvolupades, alhora és necessària una cúpula directiva que tingui una visió global dels diferents tipus de negocis desenvolupats pel Grup, que li permetria prendre decisions estratègiques de manera ràpida i eficaç.

• Entrada de futurs inversors: com a resultat de les operacions plantejades, globalment considerades, es facilitaria la futura entrada de possibles nous inversors, dificultant la pèrdua del control últim que actualment mantenen els consultants.

Atenent a les operacions plantejades i als objectius perseguits amb les mateixes, els consultants presenten la següent consulta davant aquesta Administració, relativa als aspectes que es detallen a continuació:

• En relació amb l’operació d’aportació no dinerària de participacions plantejada:

a. Aplicació del règim fiscal especial previst a la Llei de reorganització empresarial a l’operació consistent en l’aportació no dinerària a la societat G, de les participacions en el capital social de la societat H, efectuada pels consultants.

b. Valoració, als efectes de l’IRPF, de les accions rebudes pels consultants, en l’aportació no dinerària plantejada

• En relació amb l’operació de fusió plantejada:

a. Aplicació del règim fiscal especial previst a la Llei de reorganització empresarial a l’operació consistent en la fusió de la societat G i I, mitjançant la qual s’atribuiria a la societat G la totalitat del patrimoni de la societat I, atribuint-se als consultants, de forma proporcional, les noves participacions resultants de la societat G.

b. Valoració, als efectes de l’IRPF, de les accions rebudes pels consultants en l’operació de fusió plantejada entre G i I.

2. INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA:

Tal i com s’ha indicat anteriorment, es planteja una reorganització del Grup societari encapçalat pels consultants, En aquest sentit, de les diferents operacions plantejades es podrien derivar implicacions tributàries a nivell de l’impost sobre Societats (en endavant, IS), l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, IRPF), l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, així com sobre l’Impost General Indirecte. Així mateix, resulta rellevant determinar l’aplicació del règim especial de neutralitat previst en la Llei de reorganització empresarial a les operacions d’aportació no dinerària i fusió previstes.

Arrel dels antecedents exposats anteriorment, l’objecte de la present consulta és aclarir les implicacions fiscals derivades de les operacions tenint en compte les particularitats descrites a l’apartat anterior i la legislació vigent a data de la present consulta.

2.1. APORTACIÓ NO DINERÀRIA DE PARTICIPACIONS

L’article 24 del Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant, Llei de l’IRPF) disposa que “als efectes d’aquest impost, es consideren “guanys i pèrdues de capital” les variacions en el valor del patrimoni de l’obligat tributari que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la seva composició, excepte que per aplicació d’aquesta Llei es considerin rendes”.

En aquest sentit, l’article 25 de la Llei de l’IRPF estableix la mecànica de càlcul dels guanys i pèrdues de capital dels obligats tributaris de l’IRPF. L’esmentat article que “l’import dels guanys o pèrdues de capital és: a) En els casos de transmissió a títol onerós o lucratiu, la diferència entre els valors d’adquisició i transmissió dels elements patrimonials. b) En la resta de casos, el valor real dels elements patrimonials o les seves parts, si escau. [...]”.

No obstant allò disposat de forma genèrica per la Llei de l’IRPF, la Llei de reorganització empresarial ha establert, per a determinades operacions societàries entre les que s’inclouen les aportacions no dineràries com les plantejades en la present consulta vinculant, una sèrie de mecanismes destinats a diferir la tributació que es pogués derivar de dites operacions. En aquest sentit es pronuncia el legislador quan, en l’exposició de motius de l’esmentada Llei de reorganització empresarial, assenyala que “des del punt de vista tècnic, el mecanisme utilitzat en el marc dels impostos directes per aconseguir la neutralitat fiscal que busca assolir la Llei és el de diferiment. És a dir, les rendes que puguin posar-se de manifest en les persones o entitats que intervenen en una operació de reorganització empresarial no deixen de tributar de forma definitiva, sinó que la seva tributació es trasllada a un moment posterior. Més concretament, el recurs tècnic utilitzat per aconseguir aquest diferiment és la no integració a les bases de tributació de les rendes generades per les operacions de reorganització i el manteniment dels valors fiscals del transmissor en el patrimoni de l’adquirent”.

D’acord amb el contingut de la Llei de reorganització empresarial, l’aplicació del règim de neutralitat previst en dita Llei requereix de l’acompliment d’una sèrie de requisits objectius i, d’altra banda, de requisits subjectius.

a. Aportació no dinerària a la societat G per part dels consultants, de les participacions en el capital social de la societat H- aplicació del règim fiscal especial de neutralitat

Requisits objectius

En l’escenari plantejat, els consultants procedirien a formalitzar aportacions no dineràries a la societat G, del total de participacions que aquest mantenen actualment en el capital social de H, això és, el 49,6%.

Concretament, les cinc persones físiques consultants aportarien a la societat G les participacions que actualment mantenen en el capital social de H.

L’article 2.4.b) de la Llei de reorganització empresarial disposa que té la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius l’operació per la qual “una persona física aporta una branca d’activitat o un o diversos elements patrimonials afectes al desenvolupament d’una activitat econòmica o accions o participacions en el capital social d’entitats que representin una participació d’almenys el 5% del seu capital social a una entitat resident al Principat d’Andorra, i rep a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació.”

Tanmateix, l’article 3.1. de la referida Llei disposa que “no s’han d’integrar a la base de tributació de l’impost sobre societats, de l’impost sobre la renda de les persones físiques o de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals les rendes que es posin de manifest com a conseqüència de les transmissions d’elements patrimonials derivades de les operacions referides als apartats 1, 2, 3, 4 i 6 de l’article 2 quan l’adquirent sigui una persona física resident fiscal a Andorra o si l’adquirent és una persona física no resident o una entitat no resident, sempre que els elements patrimonials transmesos restin afectes a un establiments permanent a Andorra de la persona física no resident o de l’entitat no resident, o que els elements patrimonials transmesos consisteixin en accions o participacions en el capital social d’una entitat amb residència fiscal a Andorra.”

En la totalitat de les operacions plantejades es donaria compliment a tots els requisits objectius esmentats en els article 2.4.b) i 3.1. reproduïts:

- Les participacions socials aportades a la societat G pels consultants, en tot cas, una participació superior al 5% del capital social de H.

- La Societat adquirent, això és G, és una entitat resident fiscal a Andorra.

- La societat H és una entitat resident al Principat d’Andorra.

- A canvi de l’aportació efectuada, les persones físiques aportants rebrien valors representatius del capital social de G.

Requisits subjectius

Addicionalment als requisits de caire objectiu previstos al llarg del redactat de la Llei de reorganització empresarial, l’article 15.2 de l’esmentada Llei estableix que “no obstant això, el règim fiscal previst en aquesta Llei no és aplicable a les operacions referides a l’article 2 que tinguin com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal. El fet que una operació no s’efectuï per motius econòmics vàlids, com ara la reestructuració o la racionalització de les activitats de les parts que hi intervenen, sinó amb la mera finalitat d’aconseguir un avantatge fiscal, constitueix una presumpció que l’operació té com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal”.

Com es pot apreciar, s’exigeix que les operacions formalitzades sota el règim especial de neutralitat fiscal es duguin a terme per motius econòmicament vàlids i no només per motius fiscals. En aquest sentit, tal i com ja s’ha fet esment en els antecedents de la present consulta, l’operació no dinerària plantejada tindria com a objectiu la concentració a mans d’un únic soci de la totalitat del capital social de H, aspecte que permetria una simplificació en el seu funcionament i la seva gestió diària. Així mateix, l’estructura societària resultant de les operacions plantejades, des d’una òptica global, facilitaria una futura concentració de l’activitat immobiliària en dita societat, professionalitzant així el seu funcionament.

En conseqüència, entenem que l’aportació no dinerària plantejada donaria compliment a la totalitat dels requisits objectius i subjectius fixats per la Llei de reorganització empresarial, per a acollir-se al règim de neutralitat previst en dita Llei.

b. Valoració de les participacions socials rebudes, fruit de l’aportació no dinerària plantejada

D’acord amb el que disposa l’article 4.1 de la Llei de reorganització, “les accions o participacions rebudes per la persona física o l’entitat transmitent com a conseqüència de les operacions definides als apartats 3 i 4 de l’article 2 es valoren, als efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, pel mateix valor fiscal que tenien al seu patrimoni la branca o les branques d’activitat o els altres elements patrimonials aportats, excepte que s’exerceixi l’opció de renúncia prevista a l’apartat 2 de l’article 3”.

En aquest sentit, entenen els consultants que en les operacions d’aportació no dineràries objecte de la present consulta, les participacions socials rebudes pels consultants s’haurien de valorar, a efectes fiscals, pel mateix valor fiscal dels elements patrimonials aportats.

2.2 FUSIÓ PER ABSORCIÓ

La Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (d’ara endavant, Llei de l’IS), en el seu article 9, apartat 3, preveu que “en el mètode de determinació directa, la base de tributació es calcula corregint el resultat comptable, determinat d’acord amb les normes que preveu la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei”.

Per la seva banda, l’article 15 de la Llei de l’IS estableix que es valoren pel seu valor normal de mercat, entre d’altres, els elements patrimonials aportats a entitats, així com els transmesos en virtut de fusió, absorció i escissió total o parcial.

No obstant, i de la mateixa manera que succeeix amb allò exposat en l’apartat 2.1. anterior, la Llei de reorganització empresarial ha establert, per a determinades operacions societàries entre les que s’inclouen les fusions com la plantejada en la present consulta vinculant, una sèrie de mecanismes destinats a diferir la tributació que és pogués derivar de dites operacions. En aquest sentit, de la mateixa forma que per a les rendes que es puguin posar de manifest a efectes de l’IRPF per l’aportació no dinerària exposada en l’apartat 2.1 anterior, el recurs tècnic utilitzat per aconseguir aquest diferiment en la fusió de societats (obligats tributaris), és la no integració a les bases de tributació de les rendes generades per les operacions de reorganització i el manteniment dels valors fiscals històrics.

D’acord amb el contingut de la Llei de reorganització empresarial, l’aplicació del règim de neutralitat previst en dita Llei requereix de l’acompliment d’una sèrie de requisits objectius i, d’altra banda, de requisits subjectius.

a. Fusió per absorció de la societat I per part de la societat G - aplicació del règim fiscal especial de neutralitat

Requisits objectius

L’article 2.1.a) de la Llei de reorganització empresarial disposa que té la consideració de fusió l’operació per la qual “una o diverses entitats transfereixen a una altra entitat ja existent la totalitat del seu patrimoni de forma universal, quedant extingides, mitjançant l’atribució als seus socis, atenent a una norma proporcional, de valors representatius del capital social de l’altra entitat i, en el seu cas, d’una compensació en diners que no superi el 10% del valor nominal o, a falta del valor nominal, d’un valor equivalent al nominal dels valors que es dedueixi de la seva comptabilitat.”

En l’operació plantejada es donaria compliment a tots els requisits objectius esmentats en els articles 2.1.a) i 3.1. reproduïts en l’apartat 2.1.a) anterior, al qual ens remetem per evitar duplicitats innecessàries:

- La totalitat del patrimoni de la societat I es transferiria a la societat G, de forma universal, atribuint als seus socis el nou capital social resultant de l’operació.

- Un cop duta a terme la transferència dels actius, la societat adquirida quedaria extingida.

- La societat adquirent atribuirà als socis de l’adquirida, participacions en el seu capital social de forma proporcional, sense que existeixi una contraprestació dinerària superior al 10% del valor d’allò aportat.

- La societat adquirent és una entitat amb residència fiscal a Andorra.

En conseqüència, entenem que l’operació de fusió plantejada donaria compliment a la totalitat dels requisits objectius fixats per la Llei de reorganització empresarial.

Requisits subjectius

Addicionalment als requisits de caire objectiu previstos al llarg del redactat de la Llei de reorganització empresarial, l’article 15.2 exigeix que les operacions formalitzades sota el règim especial de neutralitat fiscal es duguin a terme per motius econòmicament vàlids i no només per motius fiscals. En aquest sentit, tal i com ja s’ha fet esment en apartats anteriors d’aquesta consulta, l’operació de fusió plantejada es duria a terme per una sèrie de motius que entenem serien susceptibles de justificar el seu fons econòmic:

• Eficiència econòmica i financera: atenent a l’actual activitat de la societat G i de la societat I, l’estructura societària resultant de les operacions plantejades permetria incórrer en menors despeses d’administració i gestió del grup, així com optimitzar el funcionament de la societat resultant, de tal manera que, per exemple, els excedents de tresoreria d’un negoci puguin ésser utilitzats globalment sense necessitat d’haver de recórrer al finançament extern.

• Simplificació i professionalització de l’estructura societària: l’estructura resultant de l’operació plantejada simplificaria l’actual estructura societària alhora que, tenint en compte l’aportació no dinerària prèviament plantejada, facilitaria una futura concentració de l’activitat immobiliària en una societat, professionalitzant així el seu funcionament.

• Control últim conjunt: si bé es considera que ha d’existir una certa independència i una separació de riscos entre les diferents activitats desenvolupades, alhora és necessària una cúpula directiva que tingui una visió global dels diferents tipus de negocis desenvolupats pel Grup, que li permetria prendre decisions estratègiques de manera ràpida i eficaç.
LesLleis.com

• Entrada de futurs inversors: com a resultat de les operacions plantejades, globalment considerades, es facilitaria la futura entrada de possibles nous inversors, dificultant la pèrdua del control últim dels consultants.

Per tant, entenem que els motius anteriorment esmentats haurien de ser considerats com “econòmicament vàlids” als efectes de resultar d’aplicació el règim fiscal especial previst en la Llei de reorganització empresarial, a l’operació de fusió plantejada.

b. Valoració de les participacions socials rebudes, fruit de l’aportació no dinerària plantejada

L’article 7 de la referida Llei de reorganització estableix que “les accions o participacions rebudes pels socis com a conseqüència de les operacions de fusió o escissió es valoren, als efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, pel valor fiscal que tenien les accions o participacions entregades abans de l’operació. Les accions o participacions rebudes conserven la data d’adquisició de les entregades”.

En conseqüència, entenen els consultants que, en cas de resultar d’aplicació el règim especial de reorganització, les accions que aquests percebin fruit de l’operació de fusió plantejada entre la societat G i la societat I es valoraran pel valor fiscal que tenien les participacions entregades, abans de l’operació. Així mateix, a efectes fiscals, dites accions mantindran l’antiguitat de les participacions de la societat objecte d’adquisició.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

3. QÜESTION PLANTEJADES:

D’acord amb la descripció dels fets i la interpretació fiscal dels consultants al respecte, concloem reiterant-nos amb les qüestions plantejades a l’inici de la consulta així com amb els criteris exposats al llarg de la mateixa, els quals consultem sobre la seva confirmació:

• En relació amb l’operació d’aportació no dinerària de participacions plantejada:

a. Confirmació de l’aplicació del règim fiscal especial previst a la Llei de reorganització empresarial a l’operació consistent en l’aportació no dinerària a la societat G, de les participacions en el capital social de H efectuada pels consultants.

b. Valoració, als efectes de l’IRPF, de les accions rebudes pels consultants, en l’aportació no dinerària plantejada

• En relació amb l’operació de fusió plantejada:

a. Confirmació de l’aplicació del règim fiscal especial previst a la Llei de reorganització empresarial a l’operació consistent en la fusió de les societats G i I, mitjançant la qual s’atribuiria a la societat G la totalitat del patrimoni de la societat I, atribuint-se als consultants, de forma proporcional, les noves participacions resultants de la societat G.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat