Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova la modificació del Pla general de comptabilitat


Exposició de motius

La Llei 26/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril, inclou una sèrie de modificacions en matèria comptable i de presentació de la informació que incideixen en el Pla general de comptabilitat. En aquest sentit, s’elimina la xifra de 250.000 euros per poder-se acollir al règim simplificat de presentació dels comptes anuals, i se’n deixa la determinació a la via reglamentària, amb l’objectiu que el Govern pugui adaptar els models de comptes anuals a l’evolució del teixit empresarial del país.

D’altra banda, es modifica un dels conceptes utilitzats per calcular el llindar per sota del qual es poden presentar els models abreujats de comptes anuals, de manera que se substitueix el concepte de “xifra anual del negoci” pel de “xifra total anual d’ingressos”. I així, s’estableix per via reglamentària que es poden acollir al model anual de comptes simplificats els empresaris que tinguin una xifra total anual d’ingressos inferior a 600.000 euros.

A més, des de l’entrada en vigor de la Llei 30/2007 de la comptabilitat dels empresaris, l’1 de gener del 2009, han transcorregut dos exercicis comptables complets, en què s’han aplicat les disposicions de la Llei esmentada, així com el Pla general de comptabilitat, del 23 de juliol de 2008. En aquest sentit, s’ha constatat la necessitat d’ampliar i incloure nous continguts en el Pla general de comptabilitat, per tal d’adaptar-lo a la nova realitat econòmica i al nou marc impositiu establert al Principat d’Andorra.

Per aquest motiu, la modificació del Pla general de comptabilitat inclou una referència als impostos sobre beneficis empresarials, regula la pràctica comptable dels impostos indirectes, preveu les pràctiques comptables en relació amb les grans reparacions dels immobilitzats seguint el criteri comptable de l’enfocament per components, i també amplia el contingut de l’epígraf d’ajustaments per periodificació; tot plegat de conformitat amb l’establert en les normes internacionals de comptabilitat i en les normes internacionals d’informació financera (NIC i NIIF).

Amb aquest nou contingut i d’acord amb les modificacions dels llindars per acollir-se a cadascun dels models de comptes anuals, s’ha adaptat la informació que s’ha d’incloure en el Balanç, en el Compte de pèrdues i guanys, en l’Estat de canvis en el patrimoni net, en l’Estat de fluxos d’efectiu i en la Memòria.

Una de les principals novetats introduïdes en el Pla general de comptabilitat és la modificació íntegra dels comptes anuals del règim simplificat, que inclou un balanç de situació simplificat, modifica el compte de pèrdues i guanys simplificat i adapta les notes explicatives a la realitat andorrana i a les necessitats d’informació econòmica que requereix el país.

Per raons de seguretat jurídica i a fi d’oferir als empresaris un accés àgil a la normativa comptable, es publica íntegrament el Pla general de comptabilitat.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 15 de febrer del 2012, ha aprovat el Decret següent:
Article 1
Aprovació
S’aproven les modificacions del Pla general de comptabilitat, que s’annexa a aquest Decret.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Aquest Pla general de comptabilitat és aplicable a la formulació dels comptes anuals de tots els empresaris, d’acord amb el que preveu la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril, i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre, excepte als de les entitats bancàries i altres entitats operatives del sistema financer.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.