Carregant...
 

Llei 8/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 8/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris

Exposició de motius

La Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, aprovada per unanimitat, va establir un sistema d’informació de l’activitat empresarial que compleix un conjunt de funcions tant en l’àmbit intern com en l’àmbit extern. D’una banda, satisfà l’interès del mateix empresari per conèixer la situació de la seva empresa i, així, poder prendre decisions empresarials racionals des de la perspectiva econòmica. De l’altra, satisfà els interessos dels creditors i dels socis respecte al coneixement de la situació patrimonial i financera i els resultats de l’empresa, i els interessos d’altres grups i de l’Estat per al disseny i l’execució de les diverses polítiques econòmiques.

És amb aquest mateix esperit que és adequat introduir algunes modificacions a la Llei esmentada que facilitin l’assoliment de l’objectiu que, sense més retard, tots els empresaris andorrans compleixin el deure de dur una comptabilitat en benefici de la col·lectivitat per mitjà de les garanties que ofereix més informació de l’activitat empresarial. Això ha de permetre també, entre altres objectius, establir una comptabilitat pública a nivell nacional.

La modificació més destacable d’aquesta norma és l’establiment d’un règim sancionador que ha de garantir l’acompliment de les obligacions comptables establertes a la Llei. Amb aquesta finalitat, aquest text addiciona a la Llei 30/2007 un capítol nou.

A banda de les infraccions i les sancions econòmiques principals, que es determinen pels incompliments comptables, es podran aplicar unes sancions accessòries que han de permetre més garanties a l’hora de restablir la legalitat vulnerada. Una d’aquestes sancions afegeix un supòsit limitador nou a la legitimitat per contractar amb les administracions públiques, que passa a complementar el que estableix la Llei de la contractació pública vigent.

Aquesta Llei també fixa un augment de l’import de la xifra anual de negoci fins als 250.000 euros, cosa que ha de permetre que més empresaris s’acullin al règim simplificat de comptabilitat. Aquest augment ha de facilitar el deure de portar una comptabilitat a un ventall més ampli d’activitats empresarials i n’ha de reduir els costos.

El text s’estructura en dos articles. El primer afegeix a la Llei modificada el capítol destinat a l’establiment del règim sancionador anunciat i el segon modifica el redactat de la disposició addicional.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.