Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració dels motius econòmics vàlids per a l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

Número de consulta CV0119-2018
Data d’emissió 04/06/2018
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

Els consultants,

EXPOSEN

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, a realitzar durant l’exercici 2018:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

Nosaltres, tots residents fiscals al Principat d’Andorra, vàrem heretar, al 2006, un immoble ubicat al país propietat d’una tieta nostra, en règim de comunitat de béns ordinària indivisa.

Actualment el citat immoble es explotat en arrendament, amb una facturació global anual de més de 300.000 euros, per tant, afecte a una activitat econòmica, i els rendiments del mateix han estat declarats anteriorment en l’Impost sobre la Renda d’Activitats Econòmiques, i actualment en l’IRPF.

Actualment, en l’IRPF individual de cada un dels 6 cosins hi ha uns crèdits fiscals pendents d’aplicar per deduccions per noves inversions i l’Impost sobre rendiments arrendataris no aplicades anteriorment, crèdits fiscals de poc import en relació a la facturació procedent del lloguer de l’immoble.

Avui en dia, els 6 cosins propietaris del citat immoble heretat tenen descendència, concretament, un total de 17 fills, els quals al seu torn, també ja tenen descendència, un total de 24 fills.

La voluntat dels 6 cosins es continuar explotant el citat immoble en arrendament, i que la successió del mateix sigui per als seus 17 fills, i així successivament.
LesLleis.com

La nostra voluntat és constituir una societat al Principat, on els participants seriem igualment nosaltres 6 amb iguals percentatges, a la qual aportaríem el citat immoble, el qual seria explotat a través d’aquesta, la qual cosa facilitaria l’entrada de nous propietaris (via herència), així com la gestió diària de l’activitat d’arrendament.

És en aquest punt on sorgeix el dubte de si aquesta operació d’aportació no dinerària podria entrar, o no, dins el marc de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, concretament per la consideració o no de l’existència de motius econòmics vàlids.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat