Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 08 d’abril del 2015, referent a la no-subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa en relació amb la retenció i l’ingrés a compte de les rendes del capital mobiliari

Aquest comunicat deixa de produir efecte l’1 de gener del 2018Comunicat tècnic referent a la no-subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa en relació amb la retenció i l’ingrés a compte de les rendes del capital mobiliari


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa i a les persones i entitats obligades a practicar retenció i ingrés a compte en relació a les rendes del capital mobiliari que satisfacin.

Ref.: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, del 23 de juliol del 2014.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Clarificar la no-subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa en relació amb la retenció i l’ingrés a compte de les rendes del capital mobiliari.

2. El règim especial per a residents sense activitat lucrativa

La disposició transitòria tercera de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara endavant, “la Llei de l’impost”– preveu un règim transitori que pretén facilitar l’adaptació al sistema tributari andorrà dels obligats tributaris que tinguin l’autorització de residència sense activitat lucrativa a la data d’aplicació de la Llei.

En aquest sentit, la Llei de l’impost estableix que les persones que optin per l’aplicació d’aquest règim especial no estaran subjectes a l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara endavant, “l’IRPF” o “l’impost”– durant el període de temps que sigui aplicable aquest règim. Però alhora afegeix que, a l’efecte d’establir la residència i el domicili fiscal, es considerarà el que estableix l’article 8 de la Llei de l’impost.

D’altra banda, tot i que, d’acord amb la Llei de l’impost, aquest règim transitori serà aplicable des del primer període impositiu en què sigui aplicable aquesta Llei fins al període impositiu que finalitzi abans del dia 1 de gener del 2018, les persones acollides a aquest règim especial poden renunciar a la seva aplicació passant a tributar per l’IRPF, mitjançant la seva renúncia al règim especial, renúncia que tindrà efectes a partir del període impositiu següent al període en què es comuniqui.

En darrer lloc, cal afegir que d’acord amb la disposició transitòria tercera del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara endavant, “el Reglament d’aplicació”–, els obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa ho han de comunicar al ministeri encarregat de les finances, mitjançant la presentació d’una comunicació d’acord amb el model oficial establert dins d’un termini de tres mesos comptats des del primer dia del primer període impositiu en què sigui aplicable aquest impost.

3. Obligació de practicar retenció i ingrés a compte sobre les rendes del capital mobiliari

L’article 50 de la Llei de l’impost estableix l’obligació, a càrrec de les entitats i de les persones jurídiques residents al Principat d’Andorra, de practicar retenció i ingrés a compte, en concepte de pagament a compte de l’IRPF corresponent al perceptor, i a ingressar-ne l’import al ministeri encarregat de les finances, quan satisfacin, entre d’altres, rendes del capital mobiliari, excepte en cas que les rendes estiguin exemptes en virtut del que estableix l’article 5 de la mateixa Llei.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat