Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la tributació d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral amb l’OCDE.

Número de consulta CV0039-2016
Data d’emissió 05/04/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

EXPOSICIÓ DE LA CONSULTA:

Objecte de la consulta escrita a l’Administració tributària:

Respecte de la situació detallada en la present consulta tributària, les qüestions respecte de les què es sol·licita la contesta de l'Administració tributària són aquelles indicades a continuació:

· La confirmació per part d'aquesta Administració de que les disposicions previstes a la Disposició Addicional Quarta de la Llei de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques resulten plenament d'aplicació a la pensió percebuda pel consultant, el tractament fiscal de la qual és objecte de la present consulta.

· En cas que la Disposició Addicional Quarta de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sigui d'aplicació a la situació consultada, es sol·licita a aquesta Administració que confirmi que no serà obligatòria la presentació de l'esmentada renda al model declaratiu de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

FORMULACIÓ CONSULTA ESCRITA A L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA:

El consultant, procedeix a presentar la present sol·licitud amb la finalitat d'iniciar el procediment per a la contesta de les consultes tributàries escrites en virtut de la potestat atorgada en els articles 65 de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre de bases de l'ordenament tributari i 25 del Decret pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació dels tributs.

En funció d’allò contingut en els articles esmentats anteriorment, aquesta part té interès en destacar que, a data de la presentació d'aquest escrit de sol·licitud, no és objecte de la tramitació d'un procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària objecte la present consulta.

D'acord amb el contingut mínim previst en la normativa indicada anteriorment, aquesta part

EXPOSA

1. DESCRIPCIÓ DELS FETS

El sotasignat, en data 5 de novembre de 1962 va iniciar la relació laboral amb l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) prestant els seus serveis com agent permanent en aquest organisme. Arran d'aquesta relació laboral i en compliment de les disposicions previstes reglamentàriament, en data 1 de setembre de 1996 li va ser atorgada la pertinent pensió de jubilació. A aquests efectes, cal remarcar que en aquesta data el consultant va procedir a jubilar-se al haver arribat a l'edat establerta.

Respecte a les pensions de jubilació atorgades per l'esmentada organització internacional als seus agents, s'ha de tenir en compte que aquestes es regeixen pel Reglament de pensions que l'OCDE comparteix amb altres organitzacions internacionals com ara l'Agencia Espacial Europea, l'OTAN o el Consell d'Europa. Aquest Reglament preveu les característiques objectives i subjectives envers el dret a percebre la pensió de jubilació de referència, prestant especial atenció al procediment i requisits exigits a aquests efectes.

En particular, el Reglament de pensions estableix que aquestes pensions de jubilació només són d'aplicació per als agents permanents titulars d'un contracte de durada indefinida o indeterminada o de durada fixa o determinada, i per tant, només aquests últims podran esser beneficiaris del règim de pensions establert. En aquest sentit, el consultant, tal i com queda certificat en el document que s'adjunta com Annex I va obtenir el dret a l'esmentada pensió per la prestació dels seus serveis com a agent permanent a l'OCDE.

A aquests efectes, s'adquireix el dret a aquesta pensió de jubilació sempre que s'hagi prestat serveis efectius en l’organització per un període mínim de 10 anys. En aquest sentit, a 1 de setembre de 1996, el consultant ja complia amb els requisits de permanència i servei en l'organització per a ser beneficiari del règim de pensions establert, havent acumulat 323 dies addicionals després de l'obtenció del dret a la pensió de jubilació.

En particular, el dret a la pensió de jubilació mencionada en els paràgrafs anteriors, segons s'estableix en l'article 8 del capítol 2 de l’esmentat reglament, s'adquireix als 60 anys. No obstant, s'estableix que aquells agents que romanguin en servei més enllà de l'edat d'assoliment del dret a la pensió, continuaran amb l'adquisició de drets sense que la seva pensió pugui excedir el màxim reglamentàriament previst.

D'acord amb tot allò exposat anteriorment, es pot concloure que la pensió de jubilació atorgada a favor del consultant es va constituir en l'exercici 1996, tot i que aquesta es materialitzi a través de la percepció d'una pensió periòdica.

Per últim, el consultant manifesta que és resident en territori andorrà des de l'exercici 1996, rebent la consideració de resident fiscal en el territori esmentat arran de l'entrada en vigor de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. La residència fiscal ve marcada pel fet que l'obligat tributari roman més de 183 dies en territori andorrà.

2. NORMATIVA

Tot seguit, s'indica la normativa que seria d'aplicació a la situació objecte de la present consulta sota l'enteniment d'aquesta part:

· Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

· Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d'abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

· Reglament, del 23 de juliol del 2014, d'aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

3. INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA

De la situació objecte de la present consulta i descrita a l'apartat 1 anterior, es desprèn que el consultant rep la consideració de resident fiscal en territori andorrà atès que roman en el territori esmentat més de 183 dies. En aquest sentit, es pot entendre que es compleixen els requisits previstos a l'article 8 de la Llei de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a considerar-lo com resident fiscal en dit territori.

En conseqència, segons es manifesta, aquesta part serà considerada obligat tributari de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, restant gravades per aquest impost la totalitat de les rendes obtingudes amb independència del lloc on estigui establert el seu pagador.

Ø Delimitació del fet generador de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

Un cop determinat que el consultant és obligat tributari de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el següent pas és verificar si les rendes obtingudes per aquest constitueixen el fet generador de l’impost juntament amb el tractament fiscal previst per la normativa d'aplicació.

D'acord amb allò previst a l'article 4 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, “constitueixen el fet generador de l’Impost l'obtenció de renda, sigui quina sigui la seva font o origen, per part de l'obligat tributari, amb independència del lloc on s'hagi produït i sigui quina sigui la residencia del pagador.

En particular, l'apartat 2 de l’article de referència estableix que componen la renda de l’obligat tributari aquelles indicades tot seguit:

· Les rendes del treball.

· Les rendes procedents de la realització d'activitats econòmiques.

· Les rendes del capital immobiliari.

· Les rendes del capital mobiliari.

· Els guanys i les pèrdues de capital.

Respecte a les rendes del treball, l'article 12 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques preveu que reben aquesta qualificació “totes les contraprestacions o utilitats, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball personal o la relació laboral i no tinguin el caràcter de rendes d'activitats econòmiques.

En aquest sentit, l'apartat 2, lletra c) de l’article esmentat, determina que reben la consideració de rendes del treball “les pensions i altres prestacions similars, de caràcter públic o privat, derivades d'una ocupació anterior, quan siguin percebudes pel mateix treballador.

A l'hora de delimitar la naturalesa de les rendes obtingudes per aquesta part, cal remarcar que aquestes tenen com a origen la relació de caràcter laboral constituïda entre el consultant i l’OCDE. A aquests efectes, aquesta pensió de jubilació obtinguda és a conseqència dels anys de servei efectiu prestats per l'obligat tributari com agent permanent de OCDE. Al respecte, cal remarcar que per a poder gaudir d'aquesta pensió de jubilació és requisit imprescindible que els col·laboradors hagin prestat a l'organització, al menys, 10 anys de servei efectiu.

Com es pot observar, és innegable l'estreta relació existent entre la pensió percebuda pel consultant en l'actualitat i la relació laboral prèvia entre aquest i l'OCDE. Per aquest motiu, es considera que la renda percebuda pel consultant compleix amb la definició de renda del treball prevista a l'article 12.2.c) de la Llei de l’Impost anteriorment reproduïda.

En conseqència, la retribució atorgada a favor de l'obligat tributari rebrà la consideració de renda del treball, havent-se d'integrar a la base de tributació general de l'Impost.

Ø Determinació de la base de tributació:

Un cop definida la naturalesa de les rendes obtingudes pel consultant, el següent pas és determinar l'import de la renda que s’haurà d'integrar a la base de tributació de caràcter general.

Al respecte, s'ha de tenir en compte que aquesta pensió de jubilació va ser constituïda en data 1 de setembre del 1996, un cop l'OCDE va verificar el compliment dels requisits previstos. De manera que a aquests tipus de renda resulta d'aplicació l'apartat 3 de la Disposició Addicional Quarta de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la qual es reprodueix a continuació:

“3. A l’efecte de determinar l'import de les rendes integres del treball procedents de pensions i altres prestacions similars, excloses les satisfetes per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, a què es refereixen les lletres c), d) i e) de l'apartat 2 de l'article 12, derivades d’instruments formalitzats abans del primer dia en què sigui d'aplicació aquesta Llei, únicament es computarà la part de tal renda que s'hagi generat a partir de l'1 de gener del 2015.

D'acord amb el que es preveu en el paràgraf anterior, per tal de portar a terme el càlcul de la renda íntegra segons s'estableix a l'apartat 3 de l'article 12, la pensió o prestació rebuda es reduirà en el valor de la provisió matemàtica corresponent a la persona a qui es vincula l’instrument a data 31 de desembre de 2014.”


Tal i com s'ha especificat anteriorment, el consultant va ser atorgat amb la pensió que actualment percep en data 1 de setembre de 1996. De manera que aquesta pensió de jubilació va ser constituïda amb anterioritat a 1 de gener de 2015, data en què va entrar en vigor l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sense haver-se generat cap rendiment amb posterioritat a aquesta data. Es per aquest motiu que aquesta part considera que la situació plantejada en la present consulta compleix amb el supòsit recollit en la Disposició Addicional Quarta, resultant-hi de plena aplicació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.