Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Número de consulta CV0169-2019
Data d’emissió 28/11/2019
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El consultant EXPOSA

PRIMER.- Que per mitjà del present escrit formula consulta tributaria escrita davant l’Administració tributària del Principat d’Andorra d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs.

SEGON.- Que d’acord amb allò que disposa l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, es manifesta de forma expressa que en el moment de presentar aquesta consulta tributària escrita, el consultant no està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en al present consulta.

TERCER.- D’acord al que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’any 2019 i següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El consultant és una persona física resident al Principat d’Andorra, propietària de dos béns immobles situats al Principat destinats a l’arrendament de pisos i locals comercials, i que foren adquirits per herència l’any 2011 (herència deixada pel seu progenitor).

Les rendes obtingudes pel consultant derivades dels dos béns immobles són declarades com a rendes d’activitats econòmiques en modalitat d’estimació directa, als efectes d’elaborar la seva declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Cal tenir en compte que ambdós immobles han estat explotats per part del consultant des de la seva adquisició, l’any 2011.

El consultant es planteja procedir a la transmissió d’un bé immoble i seguir explotant l’altre bé immoble.
LesLleis.com

El consultant va formular una consulta tributària escrita davant aquesta Administració tributària per tal de saber quan ha de ser el valor dels dos béns immobles esmentats en aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (“Llei 5/2014”), als efectes de calcular la despesa anual fiscalment deduïble en concepte d’amortització, i als efectes de calcular la renda derivada d’una eventual transmissió d’aquests béns immobles.

Segons la resposta donada per aquesta Administració (CV0116), el consultant ha de tenir en compte dos valors per a un mateix immoble i impost. Així, per a una eventual transmissió de l’immoble que tingui lloc a partir de l’1 de gener del 2015, caldrà que tingui en compte el valor net fiscal de l’immoble segons la disposició addicional segona de la Llei 5/2014. Ara bé, als efectes de calcular la despesa anual fiscalment deduïble en concepte d’amortització, caldrà que tingui en compte el valor d’adquisició de la construcció que segons la resposta donada per aquesta Administració, “es correspondrà amb el preu d’adquisició definit a les normes de valoració de l’immobilitzat tangible previstes al Decret del 15-02-2012 pel qual s’aprova la modificació del Pla general de comptabilitat”.

Posteriorment el consultant va formular una nova consulta en la que demanava que s’entenia per “preu d’adquisició” en el cas que ens ocupa, és a dir, una adquisició mortis causa, en la que no hi ha intervenció de preu i en la que en el títol d’adquisició (escriptura pública d’acceptació d’herència) no s’ha consignant cap valor. Segons el literal de la resposta donada per aquesta Administració (CV135), “la despesa fiscalment deduïble en concepte d’amortització es determinarà sobre el preu d’adquisició definit a les normes de valoració d’immobilitzat tangible previstes al Decret del 15-02-2012 pel qual s’aprova la modificació del Pla general de comptabilitat”.

Vista aquesta resposta de l’Administració Tributària, en la que insistia en que per als immobles adquirits mortis causa abans de l’entrada en vigor de la Llei 5/2014, no resulta aplicable la disposició addicional segona de la Llei 5/2014 per al càlcul de l’amortització fiscalment deduïble, si no aquesta amortització es calcula sobre l’anomenat “preu d’adquisició” en els termes en que el defineix el Pla General Comptable; el consultant va plantejar una nova consulta en la que posava de manifest que el Pla General de Comptabilitat no fa referència al “preu d’adquisició” si no al “valor raonable” (o valor mercat) en els casos d’adquisicions a títol gratuït, com és el cas d’una adquisició mortis causa.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat