Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors.

Número de consulta CV0265-2022
Data d’emissió 04/12/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Qualificació a efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes que perceben els socis.

El Sr. X,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades durant l’ exercici 2022 i posteriors.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El consultant actualment és administrador d’una societat constituïda conforme dret andorrà mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el registre de societats del govern d’Andorra. En aquest sentit, l’objecte social de la societat comprèn, entre d’altres activitats, les següents:

“Compravenda d’accessoris i d’aparells electrònics. Gestió i explotació, creació, disseny, manteniment, implantació, compravenda i lloguer de maquinari, de programari, d’aplicacions informàtiques, etc.”

En el marc del seu normal funcionament, la societat es troba gestionada i representada per dos administradors persones físiques, un dels quals, el consultant, amb residència fiscal a Andorra, i subjecte passiu de l’IRPF.

Addicionalment a la seva condició d’administradors de la societat, el consultant és soci de la societat esmentada amb una participació del 50%, així com professional titulat (el consultant està titulat en enginyeria industrial) en l’àmbit de les especialitats dutes a terme per la societat.

Tal com marquen els estatuts de la societat, el càrrec d’administrador és gratuït i la seva única font de ingressos del consultant fins a la data ha estat la renda obtinguda per les funcions desenvolupades per aquest soci en la societat. Aquestes funcions s’han desenvolupat amb caràcter d’alienat com les que podria desenvolupar qualsevol treballador ordinari i d’acord amb la consulta vinculant CV0144 emesa el 15 de febrer tenen la condició de rendiments del treball.

Fruit de l’evolució del negoci, es fa necessari diferenciar l’exercici de les funcions que desenvolupa el consultant. En concret, és necessari diferenciar la prestació de serveis que realitza en la societat directament relacionada amb els seus coneixements tècnics, que són molt concrets i específics.

Per una banda, continuarà realitzant les funcions realitzades fins a la data com les que podria desenvolupar qualsevol treballador ordinari i que el consultant entén que continuarien tenint la condició de rendiments del treball i per l’altra tasques molt especifiques i determinades de la professió titulada que ostenta que ho facturaria mitjançant la seva professió titulada i que el consultant entén que tindrien la condició de rendiments d’activitat econòmica.

Pel que fa a les activitats que desenvolupa com a treballador ordinari i que no esta relacionat amb la seva professió, realitza funcions com ara:

1. Descripció del treball ordinari que realitza el consultant:

 • Desenvolupament de negoci: definició de l’estratègia empresarial, supervisió del departament de comptabilitat, anàlisis de la competència, anàlisi del mercat, optimització de processos, coordinació dels equips de treball, gestió diària del departament de recursos humans així com definició de les ofertes de treball i realització de les entrevistes.
 • Logística de compres: cerca i negociació de preus amb proveïdors internacionals, seguiment dels enviaments dels productes, resolució de les incidències de transport i duanes.
 • Logística de vendes: Responsables de l’equip de logística de vendes i definició de processos relacionats amb la logística de vendes.
 • Marketing: desenvolupament del web, imatges i vídeos, creació de contingut, newsletters i tota comunicació relacionada amb les xarxes socials, correus i fires.
Pel que fa als serveis professionals que ofereix a la societat relacionats amb la seva professió titulada, realitza les següents funcions:

2. Descripció dels serveis professionals que ofereix a la societat el consultant:

 • Suport tècnic: analitza les necessitats dels possibles clients.
 • IT: disseny del web, gestió dels servidor web, i seguretat informàtica.
 • I+D+I: Integració de productes amb eines de tercers, avaluació de nous productes, disseny mecànic, enginyeria dels sistemes, documentació software i control de qualitat.
 • Consultoria i projectes: realització dels projectes tècnics, i I+D amb els clients.
NORMATIVA APLICABLE


ANTECEDENTS APLICABLES

Qualificació de la renda percebuda

A efectes d’analitzar el tractament fiscal de les quantitats percebudes pel nou soci-administrador en concepte de remuneració, resulta precís determinar, en primer lloc, quina qualificació tindria la renda percebuda a efectes de l’IRPF.

Reprenent la definició de rendes del treball percebudes per la tasca de feines efectives descrites en el apartat 1 de l’apartat “DESCRIPCIÓ DELS FETS” i d’acord amb el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, sembla evident que la seva remuneració s’engloba en la categoria de rendes del treball.

Article 12. Rendes íntegres del treball

1. Tenen la qualificació de rendes del treball totes les contraprestacions o utilitats, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball personal o la relació laboral i no tinguin el caràcter de rendes d’activitats econòmiques. En particular, tenen aquesta consideració:

a) Els sous i els salaris.

[...]”

LesLleis.com

Reprenent la definició de rendes íntegres d’activitat econòmiques percebudes per la realització de serveis professionals a la societat descrites en el apartat 2 de l’apartat “DESCRIPCIÓ DELS FETS”

Article 14. Rendes íntegres d’activitats econòmiques

[...]

1. Es consideren “rendes íntegres d’activitats econòmiques” les que, procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, impliquin l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis.

[...]”


El consultant entén que complint totes les obligacions formals (facturació, comptabilitat, impostos...) els serveis professionals prestats tenen la consideració de rendes integres d’activitats econòmiques.

Per tant, el consultant pot emetre una factura periòdica en relació aquests serveis prestats. Aquest fet es traduirà al seu IRPF que percebrà una retribució per realitzar feina efectiva assimilable a la de un treballador normal, que tindrà la consideració de renda del treball i també, obtindrà rendiments d’activitat econòmica procedents dels serveis professionals que ofereixi a la societat.

Atenent a la recent doctrina publicada pel Departament de Tributs i Fronteres (en endavant, DTF) en relació al tractament de les rendes percebudes per administradors, el consultant es planteja una sèrie de qüestions relacionades amb els fets exposats.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que al moment de presentació de la present consulta, el consultant no té coneixement de que s’ estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
 • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
 • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
 • Inclusió de texts a demanda
 • Sense publicitat