Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la qualificació als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes que perceben els socis administradors i sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats.

Número de consulta CV0144-2019
Data d’emissió 15/02/2019
Normativa · Decret legislatiu de l'1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
· Decret legislatiu de l'1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El sotasignat Sr. X en nom i representació de la societat mercantil andorrana A, en qualitat d’administrador solidari, compareix i com millor procedeixi en Dret, exposa els següents

ANTECEDENTS

I. Caràcter de la Consulta

Que segons l’article 65 la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, els obligats tributaris tenen dret a formular consultes escrites a l’Administració tributària i la seva resolució té caràcter vinculant per a l’Administració tributària respecte a la situació jurídica tributària del consultant en el mateix període de l’entrada de la consulta.

En aquest sentit es manifesta que en el moment de presentar la present consulta vinculant no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària plantejat a la consulta i es confirma que la consulta seria aplicable per a l’exercici 2018 i exercicis subsegüents.

II. Descripció dels Fets.
LesLleis.com

La Societat consultant, constituïda l’any 2018, està representada per tres administradors solidaris, els quals també són socis, amb participacions d’entre un 11% i un màxim de 45%. Dos d’ells tenen permís de residència i treball per compte propi per quant treballen en la societat, percebent una retribució pel treball que desenvolupen en la mateixa formada per un salari monetari més una retribució en espècie consistent en el pagament de la cotització de la CASS per part de l’empresa.

Indicar que atesa la normativa d’immigració, aquests dos administradors estan donats d’alta a la CASS com assegurats per compte propi tot i ostentar menys del 50% de participació en la societat.

El tercer administrador no treballa en l’empresa i no percep cap remuneració.

Els estatuts socials de la societat consultant actualment tenen la següent redacció (habitual en les S.L. Andorranes):

“Art. 28è RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS

Els Administradors podran ésser retribuïts sempre i quan així ho acordi la Junta General de socis, determinant el sistema que s’hagi de seguir per la retribució dels mateixos.

Malgrat l’anterior, pels supòsits que l’òrgan d’administració de la societat sigui un Consell d’Administració i el mateix anomeni un Conseller Delegat, aquest càrrec serà remunerat en la forma i condicions que determini el Consell d’Administració, amb el ben entès que aquesta decisió es prendrà sense la participació de l’administrador afectat”

Fins el dia d’avui, la Junta General de socis no ha acordat remunerar els administradors per l’acompliment específic del càrrec que ocupen.

La societat considera que la remuneració que reben els dos administradors que presten els seus serveis a l’empresa és diferent de la remuneració que podria percebre un administrador per l’acompliment específic del seu càrrec i per tant aquesta remuneració pel treball efectiu que desenvolupen aquests dos administradors en l’empresa seria deduïble en el moment d’obtenir la base de tributació de l’impost de Societats, amb el benentès que aquests dos administradors declarin la renda obtinguda per dit treball com a rendiment d’activitat econòmica a efectes de la Llei de l’IRPF.

III.- Normativa aplicable.

Text refós de la Llei 95/2010 del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en endavant LIS, article 13 apartat segon que estableix que:

“Les remuneracions a consellers i administradors vinculades específicament a l’acompliment d’aquests càrrecs només són deduïbles quan siguin previstes en els estatuts de la societat, i tenen pel perceptor la consideració de rendes subjectes a l’Impost sobre societats o a l’impost sobre les activitats econòmiques”, segons si es tracta d’una persona jurídica o de persones físiques, segons el cas.”


*Esmentar que tot i que en aquest article 13 del text refós publicat per Decret legislatiu del 01-08-2018 es parla de l’impost sobre les activitats econòmiques és evident que s’està referint a l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb les qüestions plantejades i exposa que:

Els socis, en tant que economistes i atenent a la seva experiència professional, aprofitant la seva xarxa de coneguts en els sectors a on han treballat - consultoria, assessoria- o un d’ells a on encara treballa -sector materials construcció-, proporcionen contactes als administradors solidaris -tots ells son també socis- sobre possibles i potencials clients que tinguin necessitat d’assessorament en operacions internacionals de compravenda, inversió, finançament, fiscalitat internacional, planificació successòria d’empresa, i demés activitats dintre de l’objecte social. Els administradors es posen en contacte amb els potencials clients per tal de veure si poden oferir-los serveis i en el seu cas procedir a efectuar l’assessorament i consultoria demanada, i si ho demana el client ajudar a executar les operacions necessàries (amb mitjans propis o també de tercers segons complexitat).

QÜESTIÓ PLANTEJADA
LesLleis.com

Dels tres administradors que representen la societat que formula la consulta, dos d’ells perceben una retribució pel treball que desenvolupen en la mateixa. Aquesta retribució està formada per un salari monetari, cadascú diferent en funció de la dedicació i la contribució a la facturació i desenvolupament de la societat, més una retribució en espècie (cotització de la CASS pagada per la societat). Els estatuts de la societat preveuen la possibilitat (no la obligació especifica) de que els administradors rebin una retribució.

1.- Dita remuneració que perceben els dos administradors pel treball que desenvolupen en l’empresa, a efectes de l’article 13 apartat segon del text refós de la LIS s’ha de considerar que és una remuneració vinculada específicament a l’acompliment del càrrec d’administrador?

2.- En cas de resposta negativa a la qüestió número 1, és a dir, que dita remuneració rebuda pel treball efectuat en la societat no s’entén vinculada a l’acompliment del càrrec d’administrador, dita remuneració seria deduïble en el moment d’obtenir la base de tributació de l’impost de Societats amb el benentès que l’obligat tributari declararà aquesta retribució com a rendiment d’activitat econòmica en la seva declaració d’IRPF?

3.-En cas de resposta afirmativa a la qüestió número 1, és a dir, que dita remuneració rebuda pel treball efectuat en la societat sí s’entén vinculada a l’acompliment del càrrec d’administrador, els Estatuts de la societat han d’indicar d’una banda l’obligatorietat de remunerar els administradors i d’altra banda fixar l’import anual de la retribució per tal que la mateixa sigui deduïble per la societat en l’Impost de Societats?

4.- En el cas de que els Estatuts de la societat hagin de preveure, no la possibilitat sinó l’obligatorietat de la remuneració del càrrec d’administrador, s’ha de fixar l’import concret de la remuneració o bé seria possible establir en la redacció una quantitat màxima de retribució anual en quant a les retribucions monetàries?

I en quant a les retribucions en espècie es podria fer una referència en el cas de la CASS a les cotitzacions aprovades a la normativa vigent en cada moment, i en el cas de altres tipus de retribucions en espècie, p.e. lloguers i subministres, assegurances, a les quantitats que s’hagin de pagar en els contractes signats amb tercers?

En cas que fos obligatori fixar l’import exacte de la retribució als administradors en els Estatuts de la societat (ja sigui per l’exercici del càrrec o perquè desenvolupen un treball en l’empresa), això suposaria en la majoria de casos modificar anualment els Estatuts socials atenent al fet de que el valor de les retribucions en espècie pot variar anyalment.

5.- Si els Estatuts han de preveure l’obligatorietat de la remuneració als administradors, que passa en el cas de la societat consultant en el que un dels administradors no percep cap remuneració? Com es pot determinar en els Estatuts que uns Administradors percebin una remuneració i els altres no?

No seria coherent que una societat amb un consell d’administració ampli es vegi obligada a retribuir a tots els administradors si la realitat és que es vol retribuir a aquells administradors que realment efectuïn tasques en l’empresa i no es vol remunerar a aquells administradors que no presten cap servei a l’empresa sinó que simplement ostenten el càrrec d’administrador.

6.- Si les modificacions estatutàries son necessàries i son acordades i elevades a públic abans de 31 de Desembre de cada any, aquestes ja seran aplicables a la data de meritament de l’impost sobre Societats i per tant ja s’entendrà que emparen la deduïbilitat de la despesa de tot l’any al ser acordades en aquest sentit?

7.- En el cas de que els Administradors percebin assignacions en concepte de dietes i despeses de viatge per compensar despeses de manutenció o bé de locomoció efectivament suportades en desplaçaments efectuats per compte de l’empresa a la qual representa, aquestes assignacions percebudes pels administradors tindrien la consideració de renda d’activitat econòmiques en l’IRPF? Aquestes assignacions efectivament suportades i degudament documentades serien considerades com a despesa deduïble en l’impost de societats de l’empresa? S’hauria de determinar en els Estatuts de l’empresa que l’administrador percebrà una assignació en concepte de dietes i despeses de viatge sense especificar l’import atesa la impossibilitat de poder determinar el seu import anticipadament?El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat