Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la tributació de diverses aportacions efectuades per varies comunitat de béns a una societat.

Número de consulta CV0072-2016
Data d’emissió 07/12/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

CONSIDERACIONS PRÈVIES

El 7 de desembre del 2016, el Director general va emetre una resolució en relació a una consulta tributària presentada pels consultants durant el mes d’octubre del 2016 i enregistrada amb el número X sol·licitant el criteri de l’Administració en relació al tractament d’unes aportacions de béns immobles a una societat. Després d’iniciar-se un procediment de revocació, el director general previ informe vinculant de la Comissió Tècnica Tributària del 27 d’abril del 2018, va acordar, el 30 d’abril del 2018, revocar parcialment la resposta vinculant emesa pel Departament de Tributs i de Fronteres el 7 desembre del 2016 havent de suprimir-se una part de la resposta vinculant emesa, per conseqüent s’emet una nova resolució com segueix:

ANTECEDENTS

ASSUMPTE

Impost sobre les Plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. Tributació per aquest impost en l’aportació dels dos negocis en els quals existeixen immobles afectes a les Activitats Econòmiques.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Tributació de l’aportació per part de dos persones físiques d’un hotel i d’un conjunt d’immobles que constitueixen una activitat econòmica a una Societat andorrana.

Impost General Indirecte. No subjecció de la transmissió de les unitats econòmiques autònomes a una Societat Andorrana.

Els germans A i B, compareixen i com millor procedeixi en Dret

MANIFESTEN

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst en l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, (en endavant, LBOT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributaria previstos en l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (en endavant, RAT).

Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats pel període impositiu 2016.

I. ANTECEDENTS

Que els germans desenvolupen de manera conjunta, entre d’altres, les següents activitats econòmiques al Principat d’Andorra. Per una part, son titulars d’un hotel, activitat desenvolupada a efectes de l’IGI per HOTEL X1, SCP amb NRT C-XXXXXX1. D’altra banda, son titulars de l’activitat econòmica dedicada a l’arrendament de béns immobles, activitat desenvolupada a efectes de l’IGI per X2, CB amb NRT CXXXXXX2.

Que durant el 2016 tenen la intenció de realitzar una aportació no dinerària de les unitats econòmiques esmentades a una Societat Andorrana, de la qual son socis al 50% cadascú dels germans. Per aquest motiu, arrel de l’aportació esmentada, cadascú dels germans continuaria sent soci al 50% de la Societat esmentada.

En relació a l’aportació dels dos comerços, es detallen a continuació els immobles afectes als mateixos que serien objecte d’aportació amb la resta d’elements afectes a les activitats econòmiques:

HOTEL X1

Edifici Hotel X1

CB X2

Edifici 1
Edifici 2
Edifici 3

Que el canvi de titularitat/transmissió els negocis arrel de l’aportació no dinerària es correspondrà amb una transmissió/canvi de titularitat d’una universalitat de béns que inclourà, a part dels immobles esmentats anteriorment, la totalitat del mobiliari, maquinaria, mercaderies, personal... necessari per l’exercici de les dues activitats.

En aquest sentit, les rendes que obtenen per les dues activitats son qualificades a l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, IRPF) com rendiments d’activitats econòmiques, ja que les dues activitats impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis.

Aquest fet ha suposat que durant el 2015 hagin tributat per aquestes rendes a l’IRPF com a rendes procedents de la realització d’activitats econòmiques.

II. QUALIFICACIÓ JURÍDICA
LesLleis.com

A continuació es cita la normativa que entenem pot resultar d’aplicació:

- Impost sobre les Plusvàlues

Que d’acord amb l’article 3 de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’Impost sobre les Plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant, IP), la transmissió dels immobles estaria subjecta a l’IP.

“1. Estan subjectes a aquest impost les plusvàlues que es posin de manifest en les transmissions patrimonials, oneroses o lucratives “inter vivos”, de tota classe de béns immobles, així com en la constitució o en la cessió de drets reals sobre els béns immobles.”


- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, IRPF).

Que d’acord amb l’article 4 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’IRPF preveu el següent:

“4. No estan subjectes a aquest impost les rendes següents:

a) Els guanys i les pèrdues de capital derivats de les transmissions de béns que estiguin subjectes a l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.”


Que d’acord amb l’article 18 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’IRPF preveu el següent:

“1. Es consideren “béns i drets destinats a una activitat econòmica” els següents:

a) Els béns immobles en què el contribuent duu a terme la seva activitat.

(...)

b) Qualsevol altre element patrimonial que sigui necessari per obtenir els rendiments de l’activitat econòmica. En cap cas no tenen aquesta consideració els actius representatius de la participació en fons propis o el patrimoni net d’una entitat i de la cessió de capitals a tercers.”


“2. L’afectació o desafectació de béns i drets a una activitat econòmica que segueixin formant part del patrimoni de l’obligat tributari no genera rendes positives ni negatives a efectes impositius.

Excepte en cas que la desafectació es produeixi per motiu de cessament de l’activitat, si la transmissió a terceres persones es produeix abans que hagin transcorregut tres anys, es considera que la desafectació dels béns o drets genera rendes d’activitats econòmiques positives o negatives a efectes impositius.”


Que d’acord amb l’article 19.1 de la Llei 5/2014, el 24 d’abril, de l’IRPF, preveu:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.