Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la determinació de la renda en espècie derivada d’una assegurança de vida contractada per una entitat a favor dels seus empleats, així com amb la determinació de la renda en espècie derivada de la subvenció d’una assegurança de salut contractada pels empleats.

Número de consulta CV0100-2017
Data d’emissió 13/12/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Determinar si existeix renda en espècie tant en els supòsits de contractació d’una assegurança de vida com en la subvenció de preus en la contractació d’una assegurança de salut a favor dels empleats de l’entitat consultant i, en el cas afirmatiu, quin seria el criteri de valoració aplicable en ambdós casos.

La consultant compareix i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, (d’ara en endavant, LBOT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària previstos en l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs.

Per tant, es sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats.

La consultant està analitzant l’aplicació d’una política interna de beneficis socials, entre d’altres, subscriure a favor dels seus empleats una assegurança de vida en el moment de l’inici de la seva relació laboral. En aquest sentit, l’entitat, assumiria el pagament de les primes satisfetes, meritant-se aquestes una vegada a l’any.

Per altra banda, i en aplicació d’aquesta política existeix la possibilitat d’oferir preus subvencionats, als seus empleats en la contractació de qualsevol variant d’una assegurança mèdica de salut oferta per una filial, entitat vinculada a la consultant.

QUALIFICACIÓ JURÍDICA
LesLleis.com

Impost sobre la renda de les persones físiques (arts. 28 i 29 de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, (en endavant, l’IRPF) i l’apartat 3.9 del comunicat tècnic en matèria tributària en relació amb els criteris de valoració de les rendes en espècie, publicat, el dia 27 de setembre del 2017, en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 61 (en endavant, CTRE): determinació de l’existència de renda en espècie tant, en la contractació de l’assegurança de vida per als empleats de la consultant, com en el supòsit dels preus subvencionats per als empleats que contractin una assegurança de salut.

Llei de l’IRPF:

Article 28 Valoració de les operacions.

La valoració de les operacions entre els obligats tributaris subjectes a aquest impost i altres persones físiques o entitats vinculades es realitza pel seu valor normal de mercat, en els termes que preveu la Llei de l’impost sobre societats.

Article 29 Rendes en espècie

1. Es consideren rendes en espècie la utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, encara que no suposi una despesa real per a qui les concedeix.

2. No es consideren rendiments del treball en espècie:

a) Els lliuraments als empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d’empresa economats.

b) Les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores en virtut de contracte d’assegurança d’accident laboral o de responsabilitat civil del treballador.

c) La prestació del servei d’educació per centres educatius autoritzats als fills dels seus empleats.”


Comunicat tècnic en matèria tributària en relació amb els criteris de valoració de les rendes en espècie, publicat, el dia 27 de setembre del 2017, en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 61.

3.9. Contractes d’assegurança a favor dels treballadors.

Té la consideració de renda en espècie l’import de les primes o quotes satisfetes en virtut de contracte d’assegurança, inclosos els tributs que gravin l’assegurança, sens perjudici de l’exempció establerta a la lletra b de l’apartat 2 de l’article 29 de la Llei de l’IRPF.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.