Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb els requisits per aplicar la determinació objectiva en els rendiments d’activitats econòmiques

Número de consulta CV0223-2021
Data d’emissió 26/10/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta Vinculant – Consideració d’activitat empresarial o professional en el règim de determinació objectiva

El consultant:

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta.

En aquest sentit, es manifesta que en el moment de presentar la present consulta vinculant no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el plantejat a la consulta.

La consulta seria aplicable per l’exercici 2021 i següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El consultant desenvolupa una activitat econòmica com Agent Financer (CAEA 671200) inscrita en el registre de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Dita activitat va associada a un contracte d’agència amb una entitat del sistema financer del Principat, també autoritzada i inscrita per l’AFA.

Es va acollir al sistema de determinació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant IRPF) dels rendiments de les activitats econòmiques, atès que complia els requisits establerts a la legislació vigent.
LesLleis.com

A l’exercici 2019 la xifra neta de negocis va superar puntualment els 150 milers d’euros. El sistema informàtic del Departament de Tributs i Fronteres del Govern d’Andorra (en endavant DTF) va considerar dita activitat com a “professional”, motiu pel qual va excloure al consultant del sistema de determinació objectiva, passant a tributar l’IRPF de l’exercici 2020 per determinació directa.

NORMATIVA APLICABLE

- Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
- Decret del 23-07-2014 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’article 17 de la Llei de l’IRPF estableix el llindar de la xifra d’ingressos per optar al sistema determinació objectiva dels rendiments d’activitats econòmiques. Aquests no han de superar en l’exercici immediatament anterior els 300.000 euros o 150.000 euros si es tracta d’activitats professionals.

L’article 3.4 del Reglament de l’IRPF especifica, a efectes d’aquest impost, el què es considera activitat professional:

“Als efectes del compliment dels requisits per acollir-se a l’opció de determinació objectiva dels rendiments de les activitats econòmiques, s’entén per “activitat professional” l’exercici d’una professió per a la qual es requereixi estar en possessió d’una titulació universitària”.


Així doncs per considerar-se “activitat professional” a efectes de l’IRPF, cal no només l’exercici d’una professió sinó que aquesta requereixi estar en possessió d’una titulació universitària.

L’article 27 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra estableix la definició d’un agent financer i els seus requisits. Aquesta estableix que la finalitat de l’agent és la promoció dels serveis d’inversió i o auxiliars de l’entitat que el designa i sota la seva plena responsabilitat. I qui el designa són les pròpies entitats, que han de verificar la reconeguda honorabilitat empresarial i professional, els coneixements generals, comercials i professionals apropiats per poder comunicar amb precisió al client o potencial client tota la informació pertinent sobre el servei proposat.

La legislació vigent, no requereix als agents financers la necessitat d’estar en possessió d’una titulació universitària per realitzar dita activitat. Fins i tot, ni tan sols els assessors financers, que es consideren una entitat operativa pròpia del sistema financer, tampoc tenen aquest requisit.

En conseqüència, l’activitat d’agent financer NO es tracta d’una activitat “professional” a efectes impositius en compliment dels requisits establerts a l’article 3.4 del reglament de l’IRPF del sistema de determinació objectiva de la renda d’activitats econòmiques, sinó d’una activitat “empresarial”; essent d’aplicació el llindar de 300 milers d’euros i no el de 150 milers d’euros aplicat.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que al moment de presentació de la present consulta, no es té coneixement de que s’ estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat