Carregant...
 

Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 9 de maig del 2013 ha aprovat la següent:

llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra

Exposició de motius

La normativa vigent fins a la data establia el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer en les següents lleis:

la Llei 24/2008, del 30 d’octubre, sobre el règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat, la qual estableix el règim jurídic de dites entitats;
la Llei 13/2010, del 13 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva, la qual estableix la regulació del règim jurídic d’aquestes entitats, diferenciant les tipologies d’entitats financeres d’inversió i detallant els serveis d’inversió i auxiliars que aquestes poden realitzar;
la Llei 14/2010, del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, la qual estableix el règim jurídic de les entitats bancàries en els seus articles números 8 a 17.


A més de la transposició de tots els articles dispositius de les citades lleis i dels esmentats de la Llei 14/2010, del 13 de maig, per tal de refondre la regulació del règim jurídic de les entitats bancàries en un únic text legislatiu s’ha precisat la incorporació de la definició de les entitats bancàries que no figurava en dita Llei, sinó en l’article 2 de la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre del 1996.

Finalment, amb l’objecte de poder estructurar d’una manera més clara la legislació del sistema financer andorrà, s’ha considerat escaient derogar la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre del 1996, de la qual només restaven en vigor alguns articles, en concret els articles 1, 2, 3.c), 4, 6, 7, 8 i part del 9, els quals han estat transposats al present text legislatiu sense modificacions significatives.

Així, la Llei incorpora en un únic text normatiu els règims jurídics de totes les entitats operatives del sistema financer andorrà, concentrant tota la normativa dispersa en diverses lleis, sense que s’hagin efectuat canvis significatius en les normes reguladores del règim jurídic de les diferents tipologies d’entitats operatives del sistema financer, essent, per tant, una refosa i una reestructuració de les lleis vigents en la matèria per tal d’aportar més seguretat jurídica al marc legislatiu que regula el sistema financer andorrà.

Aquesta Llei sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra s’estructura en cinc capítols, cinquanta-nou articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i set disposicions finals.

Els cinc capítols són els següents:

- Primer: Disposicions generals
- Segon: Règim jurídic de les entitats bancàries
- Tercer: Règim jurídic de les entitats financeres d’inversió
- Quart: Règim jurídic de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva
- Cinquè: Règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat.


El capítol primer sobre les disposicions generals conté set articles: l’article primer que defineix l’objecte de la Llei; l’article segon que estableix les definicions; el tercer, relatiu a la composició del sistema financer andorrà i la tipologia d’entitats operatives del sistema financer; el quart, sobre les entitats que, tot i tenir un objecte social de caràcter financer, no formen part del sistema financer; el cinquè, relatiu a la prohibició de prestar activitat bancària o financera sense la prèvia autorització administrativa; el sisè, relatiu a la iniciativa del Govern pel que fa a la introducció de noves activitats financeres i, finalment, l’article setè que prohibeix a les entitats no bancàries rebre del públic dipòsits i altres fons reemborsables.

Els altres quatre capítols regulen el règim jurídic de cadascuna de les quatre tipologies existents d’entitats operatives del sistema financer andorrà i cadascun d’aquests capítols s’estructura en tres seccions: la secció primera, que regula les disposicions generals del tipus d’entitat; la secció segona, que regula les condicions per accedir a l’activitat; i la secció tercera, que regula les condicions per exercir l’activitat.

Aquesta Llei comporta la derogació de la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre de 1996; la derogació de la Llei 24/2008, del 30 d’octubre, sobre el règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat; la derogació de la Llei 13/2010, del 13 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva i la derogació dels articles 8 a 17 de la Llei 14/2010, del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer.

També es modifiquen els articles 2, 15, 16 i 21 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997, amb l’objecte d’adaptar els seus preceptes a aquesta Llei donat que, en determinats apartats o lletres, la norma feia referència a disposicions actualment derogades o obsoletes.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és establir el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer així com diverses disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
Article 2. Definicions Image Image

1) Direcció general: són les persones físiques que exerceixen funcions executives en l’entitat i que són responsables de la gestió diària de l’entitat i formen part de l’òrgan superior de direcció de l’entitat, que han de retre comptes de la gestió diària davant l’òrgan d’administració.

2) Experiència professional adequada: es considera que disposen d’experiència professional adequada les persones que han exercit, amb normalitat, durant un termini superior a tres anys funcions d’alta administració, direcció o control d’entitats bancàries, o funcions de responsabilitat similar en altres entitats, públiques o privades, de dimensió significativa.

3) Honorabilitat empresarial i professional: es considera que són persones de reconeguda honorabilitat empresarial i professional les que tenen una bona reputació personal i professional, les persones la imatge pública de les quals correspon a la de bones administradores i, d’una manera específica, les que:

a) no tenen antecedents penals per delictes de falsedat, d’infidelitat en la custòdia de documents, de violació de secrets, de malversació de cabals públics, de descobriment i revelació de secrets o per delictes contra el patrimoni;
b) no tenen antecedents penals per altres delictes dolosos;
c) no estan ni han estat inhabilitades per exercir càrrecs públics o d’administració o direcció en entitats del sistema financer, a Andorra o a l’estranger;
d) no han estat declarades fallides o en situació d’arranjament judicial, i si ho han estat, han estat judicialment rehabilitades.


4) Instruments financers: s’entén per instruments financers l’accepció més àmplia del terme, i especialment els que es detallen a continuació:

- Valors negociables.
- Instruments del mercat monetari.
- Participacions d’OIC.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d’interès o rendiments, o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que puguin liquidar-se en espècie o en efectiu.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a petició d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre fet que dugui a la rescissió del contracte).
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin liquidar-se en espècie, sempre que es negociïn en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin ser liquidats mitjançant lliurament físic no esmentats en l’apartat anterior i no destinats a fins comercials, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.
- Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.
- Contractes financers per diferències.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport, autoritzacions d’emissió o tipus d’inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a elecció d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre succés que dugui a la rescissió del contracte), així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en els apartats anteriors, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.


5) Fons propis: és la suma de capital de nivell 1 i capital de nivell 2, segons la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, i les seves normes d’aplicació.

El capital inicial compren només un o més dels elements a què es refereix l’apartat 1 de l’article 28, apartat 1) lletres a) a e) de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.

6) Valors negociables: s’entenen per valors negociables les categories de valors que són negociables en el mercat de capitals, a excepció dels instruments de pagament, com:

- accions de societats i altres valors equiparables a les accions de societats, associacions o altres entitats i certificats de dipòsit representatius d’accions;
- obligacions o altres formes de deute titulitzat, inclosos els certificats de dipòsit representatius d’aquests valors;
- tots els altres valors que atorguen el dret a adquirir o a vendre aquests valors negociables o que donen lloc a una liquidació en efectiu, determinada per referència a valors negociables, divises, tipus d’interès o rendiments, matèries primeres o altres índexs o mesures.


7) Ens del sector financer: un ens del sector financer tal com es defineix a l’incís 20, apartat 1 de l’article 3 de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.

8) Participació qualificada: és aquella participació que es defineix en l’apartat 14 de l’article 2 de la Llei 8/2013, de 9 de maig de 2013, sobre els requisits d’organització i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció dels inversors, els abusos de mercat i acords de garantia financera.

Mostra redacció anterior, vigent del 24/01/2019 al 15/01/2020
Article 2. Definicions

1) Direcció general: s’entén per membres de la direcció general els que tenen un càrrec de director general o director general adjunt i els que formen part de l’òrgan superior de direcció de l’entitat.

2) Direcció general: són les persones físiques que exerceixen funcions executives en l’entitat i que són responsables de la gestió diària de l’entitat i formen part de l’òrgan superior de direcció de l’entitat, que han de retre comptes de la gestió diària davant l’òrgan d’administració.

3) Honorabilitat empresarial i professional: es considera que són persones de reconeguda honorabilitat empresarial i professional les que tenen una bona reputació personal i professional, les persones la imatge pública de les quals correspon a la de bones administradores i, d’una manera específica, les que:

a) no tenen antecedents penals per delictes de falsedat, d’infidelitat en la custòdia de documents, de violació de secrets, de malversació de cabals públics, de descobriment i revelació de secrets o per delictes contra el patrimoni;
b) no tenen antecedents penals per altres delictes dolosos;
c) no estan ni han estat inhabilitades per exercir càrrecs públics o d’administració o direcció en entitats del sistema financer, a Andorra o a l’estranger;
d) no han estat declarades fallides o en situació d’arranjament judicial, i si ho han estat, han estat judicialment rehabilitades.


4) Instruments financers: són instruments financers els definits en l’incís 11 de l’article 2 de la Llei 8/2013, del 9 maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera.

5) Fons propis: és la suma de capital de nivell 1 i capital de nivell 2, segons la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, i les seves normes d’aplicació.

El capital inicial compren només un o més dels elements a què es refereix l’apartat 1 de l’article 28, apartat 1) lletres a) a e) de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.

6) Valors negociables: s’entenen per valors negociables les categories de valors que són negociables en el mercat de capitals, a excepció dels instruments de pagament, com:

- accions de societats i altres valors equiparables a les accions de societats, associacions o altres entitats i certificats de dipòsit representatius d’accions;
- obligacions o altres formes de deute titulitzat, inclosos els certificats de dipòsit representatius d’aquests valors;
- tots els altres valors que atorguen el dret a adquirir o a vendre aquests valors negociables o que donen lloc a una liquidació en efectiu, determinada per referència a valors negociables, divises, tipus d’interès o rendiments, matèries primeres o altres índexs o mesures.


7) Ens del sector financer: un ens del sector financer tal com es defineix a l’incís 20, apartat 1 de l’article 3 de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.

8) Participació qualificada: és aquella participació que es defineix en l’apartat 14 de l’article 2 de la Llei 8/2013, de 9 de maig de 2013, sobre els requisits d’organització i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció dels inversors, els abusos de mercat i acords de garantia financera.

Modificats els apartats 1, 2 i 4 per la disposició final primera de la Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.


Mostra redacció anterior, vigent del 06/06/2013 al 23/01/2019
Article 2. Definicions

1) Direcció general: s’entén per membres de la direcció general els que tenen un càrrec de director general o director general adjunt i els que formen part de l’òrgan superior de direcció de l’entitat.

2) Experiència professional adequada: es considera que disposen d’experiència professional adequada les persones que han exercit, amb normalitat, durant un termini superior a tres anys funcions d’alta administració, direcció o control d’entitats bancàries, o funcions de responsabilitat similar en altres entitats, públiques o privades, de dimensió significativa.

3) Honorabilitat empresarial i professional: es considera que són persones de reconeguda honorabilitat empresarial i professional les que tenen una bona reputació personal i professional, les persones la imatge pública de les quals correspon a la de bones administradores i, d’una manera específica, les que:

a) no tenen antecedents penals per delictes de falsedat, d’infidelitat en la custòdia de documents, de violació de secrets, de malversació de cabals públics, de descobriment i revelació de secrets o per delictes contra el patrimoni;
b) no tenen antecedents penals per altres delictes dolosos;
c) no estan ni han estat inhabilitades per exercir càrrecs públics o d’administració o direcció en entitats del sistema financer, a Andorra o a l’estranger;
d) no han estat declarades fallides o en situació d’arranjament judicial, i si ho han estat, han estat judicialment rehabilitades.


4) Instruments financers: s’entén per instruments financers l’accepció més àmplia del terme, i especialment, els que es detallen a continuació:

- Valors negociables.
- Instruments del mercat monetari.
- Participacions d’OIC.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d’interès o rendiments, o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que puguin liquidar-se en espècie o en efectiu.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a petició d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre fet que dugui a la rescissió del contracte).
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin liquidar-se en espècie, sempre que es negociïn en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que puguin ser liquidats mitjançant lliurament físic no esmentats en l’apartat anterior i no destinats a fins comercials, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.
- Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.
- Contractes financers per diferències.
- Contractes d’opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d’interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport, autoritzacions d’emissió o tipus d’inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que hagin de liquidar-se en efectiu o que puguin liquidar-se en efectiu a elecció d’una de les parts (per motius diferents de l’incompliment o d’un altre succés que dugui a la rescissió del contracte), així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en els apartats anteriors, que presenten les característiques d’altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral, si es liquiden a través de cambres de compensació reconegudes o són objecte d’ajustaments regulars dels marges de garantia.


5) Recursos propis: a l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per recursos propis els que estan referits com a fons propis en la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, del 29 de febrer del 1996.

6) Valors negociables: s’entenen per valors negociables les categories de valors que són negociables en el mercat de capitals, a excepció dels instruments de pagament, com:

- accions de societats i altres valors equiparables a les accions de societats, associacions o altres entitats i certificats de dipòsit representatius d’accions;
- obligacions o altres formes de deute titulitzat, inclosos els certificats de dipòsit representatius d’aquests valors;
- tots els altres valors que atorguen el dret a adquirir o a vendre aquests valors negociables o que donen lloc a una liquidació en efectiu, determinada per referència a valors negociables, divises, tipus d’interès o rendiments, matèries primeres o altres índexs o mesures.


Modificats els apartats 2, 4 i 5, i inclosos els apartats 7 i 8, per la disposició final primera de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.


Article 3. Composició del sistema financer andorrà Image

El sistema financer andorrà es defineix com el sistema financer que opera al Principat d’Andorra i que inclou:

a) les activitats financeres regulades i exercides per les entitats operatives del sistema financer andorrà;
b) els mercats financers andorrans;
c) altres activitats en relació amb les entitats operatives del sistema financer i els mercats financers andorrans, incloses les associacions professionals del sector financer.


Les entitats operatives del sistema financer andorrà són les següents:

a) entitats bancàries;
b) entitats financeres d’inversió;
- societats financeres d’inversió;
- agències financeres d’inversió;
- societats gestores de patrimonis;
- assessors financers.
c) societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva;
d) entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat;
e) entitats de pagament; i
f) entitats de diner electrònic.


Finalment, també forma part del sistema financer andorrà qualsevol agent financer que actuï en nom o per compte d’alguna de les entitats operatives del sistema financer d’acord amb l’establert a l’article 27.

Mostra redacció anterior, vigent del 06/06/2013 al 13/06/2018
Article 3. Composició del sistema financer andorrà

El sistema financer andorrà es defineix com el sistema financer que opera al Principat d’Andorra i que inclou:

a) les activitats financeres regulades i exercides per les entitats operatives del sistema financer andorrà;
b) els mercats financers andorrans;
c) altres activitats en relació amb les entitats operatives del sistema financer i els mercats financers andorrans, incloses les associacions professionals del sector financer.


Les entitats operatives del sistema financer andorrà són les següents:

a) entitats bancàries;
b) entitats financeres d’inversió;
- societats financeres d’inversió;
- agències financeres d’inversió;
- societats gestores de patrimonis;
- assessors financers.
c) societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva; i
d) entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat.


Finalment, també forma part del sistema financer andorrà qualsevol agent financer que actuï en nom o per compte d’alguna de les entitats operatives del sistema financer d’acord amb l’establert a l’article 27.

Afegides les noves lletres e) i f) al paràgraf segon per la disposició final segona de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.


Article 4. Entitats amb objecte social financer que no formen part del sistema financer Image Image Image

1. No tenen la condició d’entitats financeres, a l’efecte de la present Llei i, per tant, no formen part del sistema financer, les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats de les relacionades en els articles 20 i 21, no presten els seus serveis a tercers sinó que ho fan exclusivament dins de l’àmbit econòmic dels seus accionistes i no permeten l’oferta pública d’accions (societats instrumentals). Aquestes limitacions han d’estar contemplades en els seus estatuts socials. En concret, les societats de tinença de participacions o gestió patrimonial que actuen per compte propi.

2. Tampoc formen part del sistema financer les societats instrumentals de gestió i inversió financera intragrup tal i com s’estableixen en la legislació vigent.

3. Finalment no tenen la condició d’entitats financeres a l’efecte d’aquesta Llei i, per tant, no formen part del sistema financer, les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats de les relacionades en la lletra a), incisos i) i ii), b) i c) de l’apartat 1 de l’article 49, no presten els seus serveis a tercers sinó que ho fan exclusivament en l’àmbit del seu grup econòmic i no permeten l’oferta pública d’accions (societats instrumentals), i limiten, per tant, les referides activitats de finançament a les vendes i prestacions de serveis efectuades per les societats del seu grup als seus clients. Aquestes limitacions han d’estar previstes en els seus estatuts socials.

4. Així mateix, no tenen la condició d’entitats financeres a l’efecte d’aquesta Llei, i per tant, no formen part del sistema financer les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats relacionades als articles 8, 19, 20, 21 i 49 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, prestin serveis de finançament en el marc de la seva activitat com a empreses de serveis energètics, d’acord amb la definició de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

Mostra redacció anterior, vigent del 24/01/2019 al 15/01/2020
Article 4. Entitats amb objecte social financer que no formen part del sistema financer

1. No tenen la condició d’entitats financeres, a l’efecte de la present Llei i, per tant, no formen part del sistema financer, les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats de les relacionades en els articles 20 i 21, no presten els seus serveis a tercers sinó que ho fan exclusivament dins de l’àmbit econòmic dels seus accionistes i no permeten l’oferta pública d’accions (societats instrumentals). Aquestes limitacions han d’estar contemplades en els seus estatuts socials. En concret, les societats de tinença de participacions o gestió patrimonial que actuen per compte propi.

2. Tampoc formen part del sistema financer les societats instrumentals de gestió i inversió financera intragrup tal i com s’estableixen en la legislació vigent.

3. Finalment no tenen la condició d’entitats financeres a l’efecte d’aquesta Llei i, per tant, no formen part del sistema financer, les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats de les relacionades en les lletres a), incisos i) i ii), b) i c) de l’apartat 1 de l’article 49, no presten els seus serveis a tercers sinó que ho fan exclusivament dins l’àmbit del seu grup econòmic i no permeten l’oferta pública d’accions respecte societats instrumentals, limitant, per tant, les referides activitats de finançament a les vendes i prestacions de serveis efectuades per les societats del seu grup als seus clients. Aquestes limitacions han d’estar contemplades en els seus estatuts socials.

4. Així mateix, no tenen la condició d’entitats financeres a l’efecte d’aquesta Llei, i per tant, no formen part del sistema financer les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats relacionades als articles 8, 19, 20, 21 i 49 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, prestin serveis de finançament en el marc de la seva activitat com a empreses de serveis energètics, d’acord amb la definició de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

Modificat l’apartat 3 per la disposició final primera de la Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.


Mostra redacció anterior, vigent del 04/10/2018 al 23/01/2019
Article 4. Entitats amb objecte social financer que no formen part del sistema financer

1. No tenen la condició d’entitats financeres, a l’efecte de la present Llei i, per tant, no formen part del sistema financer, les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats de les relacionades en els articles 20 i 21, no presten els seus serveis a tercers sinó que ho fan exclusivament dins de l’àmbit econòmic dels seus accionistes i no permeten l’oferta pública d’accions (societats instrumentals). Aquestes limitacions han d’estar contemplades en els seus estatuts socials. En concret, les societats de tinença de participacions o gestió patrimonial que actuen per compte propi.

2. Tampoc formen part del sistema financer les societats instrumentals de gestió i inversió financera intragrup tal i com s’estableixen en la legislació vigent.

3. Finalment no tenen la condició d’entitats financeres, a l’efecte de la present Llei i, per tant, no formen part del sistema financer, les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats de les relacionades en les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 1 de l’article 49, no presten els seus serveis a tercers sinó que ho fan exclusivament dins de l’àmbit econòmic dels seus accionistes i no permeten l’oferta pública d’accions (societats instrumentals). Aquestes limitacions han d’estar contemplades en els seus estatuts socials.

4. Així mateix, no tenen la condició d’entitats financeres a l’efecte d’aquesta Llei, i per tant, no formen part del sistema financer les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats relacionades als articles 8, 19, 20, 21 i 49 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, prestin serveis de finançament en el marc de la seva activitat com a empreses de serveis energètics, d’acord amb la definició de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

Modificat l’apartat 3 per la disposició final primera de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.


Mostra redacció anterior, vigent del 06/06/2013 al 03/10/2018
Article 4. Entitats amb objecte social financer que no formen part del sistema financer

1. No tenen la condició d’entitats financeres, a l’efecte de la present Llei i, per tant, no formen part del sistema financer, les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats de les relacionades en els articles 20 i 21, no presten els seus serveis a tercers sinó que ho fan exclusivament dins de l’àmbit econòmic dels seus accionistes i no permeten l’oferta pública d’accions (societats instrumentals). Aquestes limitacions han d’estar contemplades en els seus estatuts socials. En concret, les societats de tinença de participacions o gestió patrimonial que actuen per compte propi.

2. Tampoc formen part del sistema financer les societats instrumentals de gestió i inversió financera intragrup tal i com s’estableixen en la legislació vigent.

3. Finalment no tenen la condició d’entitats financeres, a l’efecte de la present Llei i, per tant, no formen part del sistema financer, les persones jurídiques que, tot i tenir en l’objecte social alguna de les activitats de les relacionades en les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 1 de l’article 49, no presten els seus serveis a tercers sinó que ho fan exclusivament dins de l’àmbit econòmic dels seus accionistes i no permeten l’oferta pública d’accions (societats instrumentals). Aquestes limitacions han d’estar contemplades en els seus estatuts socials.

Afegit un apartat 4 per la disposició final quinzena de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).


Article 4 bis. Activitats en el marc dels serveis de finançament participatiu Image

No tenen la condició d’activitats pròpies del sistema financer andorrà les activitats que es desenvolupin d’acord amb el capítol V del títol VII de la Llei d’economia digital, emprenedoria i innovació i, en concret:

a) en relació amb els promotors de projectes que, pels préstecs facilitats a un proveïdor de serveis de finançament participatiu, accepten fons dels inversors, i
b) els préstecs que concedeixen els inversors a promotors de projectes facilitats pels proveïdors de serveis de finançament participatiu.


Mostra redacció anterior, vigent del 06/06/2013 al 22/12/2022
(Sense contingut)

Afegit per la disposició final segona de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació.


Article 5. Prohibició de prestar activitats reservades a les entitats operatives del sistema financer sense autorització Image Image Image Image

Es prohibeix dur a terme activitats bancàries, financeres, de pagament o de diner electrònic sense autorització prèvia. A excepció dels préstecs que concedeixen d’acord amb el capítol V del títol VII de la Llei d’economia digital, emprenedoria i innovació, cap persona, física o jurídica, no pot prestar professionalment o com a activitat habitual a tercers un o diversos serveis sobre instruments financers o auxiliars, ni cap de les activitats o serveis que s’inclouen als articles 8, 20, 21, 38, 49 i 61, si no ha obtingut prèviament l’autorització administrativa corresponent.

Mostra redacció anterior, vigent del 16/01/2020 al 22/12/2022
Article 5. Prohibició de prestar activitats reservades a les entitats operatives del sistema financer sense autorització

Es prohibeix dur a terme activitats bancàries, financeres, de pagament o de diner electrònic sense autorització prèvia. Cap persona, física o jurídica, no pot prestar professionalment o com a activitat habitual a tercers un o diversos serveis sobre instruments financers o auxiliars, ni cap de les activitats o serveis que s’inclouen en els articles 8, 20, 21, 38, 49 i 61, si no ha obtingut prèviament l’autorització administrativa corresponent.

Modificat per la disposició final segona de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació.


Mostra redacció anterior, vigent del 21/03/2019 al 15/01/2020
Article 5

Es prohibeix dur a terme activitats bancàries, financeres, de pagament o de diner electrònic sense autorització prèvia administrativa.

Es prohibeix dur a terme activitats bancàries, financeres, de pagament o de diner electrònic sense autorització prèvia. Cap persona, física o jurídica, no pot prestar professionalment o com a activitat habitual a tercers un o diversos serveis sobre instruments financers o auxiliars, ni cap de les activitats o serveis que s’inclouen en els articles 8, 20, 21, 38, 49 i 61, si no ha obtingut prèviament l’autorització administrativa corresponent.

Modificat per la disposició final primera de la Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.


Mostra redacció anterior, vigent del 14/06/2018 al 20/03/2019
Article 5

Es prohibeix dur a terme activitats bancàries, financeres, de pagament o de diner electrònic sense autorització prèvia administrativa.

Cap persona física ni jurídica no pot prestar cap servei professional a tercers respecte a instruments financers o auxiliars, ni cap de les activitats o els serveis descrits en els articles 8, 20, 21, 38, 49 i 61, sense haver obtingut prèviament l’autorització administrativa corresponent.

Modificat el paràgraf segon per la disposició final primera de la Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.


Mostra redacció anterior, vigent del 06/06/2013 al 13/06/2018
Article 5. Prohibició de prestar activitat bancària o financera sense autorització administrativa prèvia

Cap persona, física o jurídica, pot prestar professionalment a tercers un o diversos serveis sobre instruments financers o auxiliars, ni cap de les activitats o serveis que estan contemplats als articles 8, 20, 21, 38 i 49, si no ha obtingut prèviament la corresponent autorització administrativa.

Modificat per la disposició final segona de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.