Carregant...
 

Llei 13/2010, del 13 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 13/2010, del 13 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

Exposició de motius

Les previsions legislatives establertes en la Llei d’ordenació del sistema financer, del 27 de novembre de 1993, i la Llei de regulació del règim administratiu bàsic de les entitats bancàries, del 30 de juny de 1998, fixen diversos terminis per regular l’activitat de les entitats financeres d’inversió.
LesLleis.com

En aquest sentit, aquesta Llei vol donar resposta a les dites premisses regulant el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva. D’aquesta manera es pretén atorgar més seguretat al sector financer andorrà.

L’article 4 de la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre de 1996, considerava com a entitats financeres d’inversió les entitats de gestió de patrimonis, les de gestió d’organismes d’inversió i les de promoció i de capital risc. Amb vista a adaptar el marc andorrà a les disposicions establertes a escala europea en el si de la Directiva europea 2004/39/CE, del 21 d’abril del 2004, més habitualment anomenada MiFID (Markets in Financial Instruments Directive, en les sigles en anglès), aquesta Llei preveu les figures següents:
a) societats financeres d’inversió;

b) agències financeres d’inversió;

c) societats gestores de patrimonis;

d) assessors financers.
Cal destacar, d’altra banda, la desaparició de la categoria d’entitats de serveis diversos integrada fins ara per entitats dedicades habitualment a una de les activitats següents: canvi de moneda, assessorament financer o mediació financera. A la data d’aprovació d’aquesta Llei al Principat no hi ha cap entitat autoritzada en les dites modalitats.

Feta l’anterior puntualització, sembla important destacar que les entitats financeres d’inversió esmentades prèviament veuen definit explícitament el seu marc d’actuació en el marc d’aquesta Llei i a aquest efecte se’ls hi exigeixen un capital social mínim per tal d’assegurar el desenvolupament de les seves activitats amb les garanties suficients.

També es dóna la possibilitat, igual que es permet a escala internacional, que les entitats que prestin els serveis d’inversió propis a les entitats financeres d’inversió puguin disposar d’agents financers que participin directament en la promoció i la comercialització dels dits serveis. Això sí, la responsabilitat última de l’actuació dels dits agents recau en tot moment en l’entitat financera d’inversió autoritzada a operar en el sistema financer andorrà que l’ha contractat, a l’efecte que el marc d’actuació d’aquests agents no quedi fora del compliment de la legislació vigent.

Aquesta Llei sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva s’estructura en tres capítols, sis seccions, trenta-quatre articles, dues disposicions addicionals, set disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

En el capítol primer s’inclouen les definicions d’alguns conceptes emprats al llarg de la Llei.

La secció primera del capítol segon incorpora a l’ordenament andorrà la noció d’empresa d’inversió referida a les entitats financeres d’inversió i les enumeracions tant dels instruments financers, mitjançant una remissió al títol preliminar de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, com de serveis d’inversió i serveis auxiliars inclosos a la MiFID.

A la mateixa secció primera del capítol segon s’estableix la tipologia d’entitats financeres d’inversió en funció de l’àmbit operatiu atribuït a cadascuna, ateses les experiències comparades més pròximes, i que de major a menor extensió són les societats financeres d’inversió, les agències financeres d’inversió, les societats gestores de patrimonis i els assessors financers. Igualment, atès el model de banca universal existent al Principat, s’estableix la possibilitat que les entitats bancàries puguin prestar els serveis d’inversió i auxiliars enumerats a la Llei i també es preveu, d’acord amb el model comunitari, que les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva puguin prestar determinats serveis d’inversió.
LesLleis.com

A la secció segona del capítol segon s’estableixen els elements estructurals del règim de les entitats financeres d’inversió relatius a la forma que han de tenir, l’exclusivitat dels termes, el domicili, l’objecte social, el capital social mínim, l’òrgan d’administració i la direcció general, i a la secció tercera, els elements de naturalesa funcional centrats en les oficines, i els recursos propis mínims. Aquesta mateixa estructura se segueix en la determinació del règim jurídic de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva al capítol tercer, ja que després de definir-ne el concepte, es preveuen els requisits equivalents estructurals en la secció segona i els requisits equivalents funcionals en la secció tercera.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.