Carregant...
 

Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de febrer del 2019 ha aprovat la següent:

Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

Exposició de motius

El sector financer constitueix un pilar fonamental en l’economia del Principat d’Andorra i el seu objectiu principal és la canalització de l’estalvi a la inversió. Es troba profundament interconnectat amb el sector financer internacional i desenvolupa la seva activitat en mercats i territoris diferents del Principat, i no solament a la Unió Europea. Per això, redunda en el seu propi interès que l’ordenament local d’Andorra compleixi els estàndards internacionals més elevats en matèria de regulació financera.

En aquest sentit, el 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda de curs legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un annex que assenyala les disposicions jurídiques europees que el Principat d’Andorra ha d’implementar, seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea, entre d’altres, el cabal comunitari en matèria bancària i financera.

En virtut de l’Acord monetari, Andorra s’ha compromès a aplicar en el seu ordenament jurídic, entre d’altres, la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril del 2004, relativa als mercats d’instruments financers, coneguda com a Directiva 2006/73/CE de la Comissió, del 10 d’agost del 2006, sobre les mesures d’execució de la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les exigències organitzatives i les condicions d’exercici aplicables a les entitats d’inversió i la definició de certs termes a efectes d’aquesta Directiva i el Reglament (CE) 2006/1287 de la Comissió sobre les mesures d’execució de la Directiva 2004/39/CE, del 10 d’agost del 2006, del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les obligacions de tenir registres per a les societats d’inversió, la declaració de transaccions, la transparència dels mercats, l’admissió dels instruments financers al comerç i els termes definits a aquest efecte en aquesta directiva; totes formen part del paquet normatiu conegut com a MiFID I.

La Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera té una importància significativa al Principat d’Andorra i, en particular, estableix les condicions aplicables a totes les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d’inversió i/o serveis auxiliars.

La norma esmentada va transposar gran part de les directives esmentades, de manera que ja estaven, parcialment, incorporades al marc normatiu andorrà, ja que, principalment pel que fa a la protecció de l’inversor i els requeriments d’abús de mercat, eren requisits necessaris perquè l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) pogués esdevenir membre ordinari i signatari de la International Organization of Securities Commissions (Iosco).

No obstant això, i atesa la importància de l’Acord monetari subscrit entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, es fa necessària una modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera per a complir la totalitat d’aquestes directives i de les seves normatives d’implementació.

En relació amb la Directiva 2004/39 i la Directiva delegada 2006/73, la modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera suposa un avenç respecte del règim anterior i constitueix una millora en la protecció dels mercats i dels clients de serveis d’inversió. En particular, s’introdueixen millores en els blocs de classificació a clients, deures d’informació a clients, incentius, avaluació de la idoneïtat i l’adequació, la gestió i l’execució d’ordres, els conflictes d’interès, la protecció dels actius dels clients, els registres i els mercats.

La metodologia de la Llei de modificació no altera l’actual estructura de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, si bé s’hi incorporen articles nous i s’introdueixen modificacions als articles ja existents. En primer lloc, el capítol primer, relatiu a les disposicions generals, es modifica mitjançant la inclusió de definicions noves.

Entre les principals novetats del capítol segon, relatiu als requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, cal destacar les modificacions introduïdes en les seccions primera a quarta. A la secció primera, sobre els requisits organitzatius, es destaca l’obligació de dur a terme un seguiment i una avaluació periòdica de l’adequació i l’eficàcia de l’organització tècnica i administrativa de les entitats i la introducció de millores en el bloc d’externalització de funcions respecte a les funcions operatives essencials i importants. Pel que fa a la secció segona, relativa a les condicions de funcionament, hi ha noves obligacions per a les funcions de control de les entitats, noves obligacions en matèria de protecció d’actius, millores en els sistemes de gestió de conflictes d’interès i el reconeixement de mecanismes extrajudicials per a la reclamació dels inversors, i noves obligacions en matèria de comunicacions publicitàries. D’altra banda, a la secció tercera, relativa a comptabilitat i auditoria dels comptes anuals, s’introdueix l’obligació dels auditors externs d’informar, com a mínim un cop l’any, l’AFA sobre l’adequació de les mesures adoptades per l’entitat operativa del sistema financer que presta serveis d’inversió i/o auxiliars. Altrament, s’afegeixen modificacions menors a la secció quarta, sobre el procés i el registre oficial d’actes administratius respecte de la cooperació per a l’autorització d’adquisicions de participacions qualificades, el deure de comunicació de l’estructura accionarial de les entitats operatives del sistema financer, i l’acte de denegació de l’autorització prèvia i/o la inscripció.

En relació amb el capítol tercer, sobre la protecció de l’inversor, es disposen novetats en els blocs de classificació dels clients, i particularment respecte al tractament com a client professional i la seva sol·licitud corresponent, i la classificació com a contraparts elegibles. Així mateix, hi ha modificacions al bloc d’incentius, i sobretot al bloc d’obligacions d’informació a clients. En especial, en aquest bloc s’estableixen nous articles específics aplicables a la provisió d’informació sobre instruments financers i sobre costos i despeses associats. D’altra banda, també es modifiquen les disposicions relatives a l’avaluació de la idoneïtat i l’adequació dels instruments financers i serveis comercialitzats i les disposicions comunes a ambdós. Finalment, el bloc de gestió i execució d’ordres també és objecte de variació, especialment pel que fa a la política d’execució d’ordres.

Les modificacions introduïdes en el capítol quart, que regula l’ús d’informació privilegiada i la manipulació de mercat, és a dir, el que s’entén per abús de mercat, s’inscriuen en el marc dels compromisos adquirits amb la Unió Europea en virtut de l’Acord monetari, i actualitzen les disposicions ja previstes a la Llei 8/2013, per tal de transposar el Reglament (UE) núm. 596/2014, del 16 d’abril del 2014, sobre abús de mercat. L’ordenament jurídic andorrà ja incloïa moltes de les disposicions de la Directiva 2003/6/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 28 de gener del 2003, sobre les operacions amb informació privilegiada i la manipulació del mercat; per tant, les millores introduïdes se centren a ampliar les conductes subjectes a la prohibició de manipulació de mercat, incloent-hi, a més de les operacions i les ordres de negociar, la cancel·lació o modificació d’una ordre prèviament donada què es tingués accés a la informació privilegiada i reforçar la transparència al mercat en la difusió puntual d’aquesta informació, així com de les operacions de les persones amb responsabilitats de direcció en els emissors. A més, s’han ampliat significativament les infraccions i sancions administratives per abús de mercat amb un augment notable de les sancions pecuniàries per a les persones físiques i jurídiques que utilitzin informació privilegiada o manipulin els mercats.

Per altra banda, les modificacions introduïdes en el capítol cinquè, que regula els acords de compensació contractual i de garantia financera, s’inscriuen igualment en el marc dels compromisos adquirits amb la Unió Europea en virtut de l’Acord monetari, i actualitzen les disposicions ja previstes a la Llei 8/2013, per tal de transposar en la seva totalitat la Directiva 2002/47/CE del Parlament Europeu i el Consell, del 6 de juny del 2002, sobre acords de garantia financera. Aquesta Directiva ja es trobava transposada gairebé totalment en el capítol cinquè de la Llei 8/2013. Les modificacions principals afecten la limitació dels acords de compensació contractual amb persones físiques quan s’incloguin en el marc de l’acord dos o més operacions financeres elegibles, l’establiment dels requisits formals per formalitzar els acords de compensació contractual i garantia financera, el procediment d’execució de les garanties financeres pignoratives i el règim de liquidació anticipada dels acords de compensació contractual.

Per una altra part, és necessari actualitzar, mitjançant una disposició final qualificada per l’afectació als drets fonamentals dels ciutadans, el règim actual de sancions penals en matèria d’abús de mercat previst en la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, per tal d’acomplir la transposició de la Directiva 2014/57/UE, del Parlament Europeu i del Consell, del 16 d’abril del 2014, sobre les sancions penals aplicables a l’abús de mercat. El Codi penal vigent ja inclou sancions penals per als delictes d’ús d’informació privilegiada i manipulació de mercat que requereixen actualització quant a tipificació de delictes; per primera vegada, s’estableix com a delicte recomanar la utilització d’informació privilegiada relativa a instruments financers o induir un tercer a fer-ho, i també s’incrementen les penes de presó per ús d’informació privilegiada, comunicació il·lícita d’informació privilegiada i manipulació de mercat, dels tres mesos als tres anys actuals i multa del doble del benefici obtingut, a una pena de presó d’un a quatre anys i multa del triple del benefici obtingut o pèrdua evitada, per tal d’equiparar les sancions penals als estàndards europeus. Amb aquesta modificació s’estableixen conseqüències accessòries mitjançant la imposició d’una o diverses mesures previstes en l’article 71 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, en relació amb els delictes d’ús d’informació privilegiada, comunicació il·lícita d’informació privilegiada i manipulació del mercat quan el delicte hagi estat comès en benefici d’una persona jurídica, o per la falta de controls adequats o la utilització negligent en una persona jurídica que faci possible que una persona sota l’autoritat de l’alta direcció pugui cometre un delicte en matèria d’abús de mercat en benefici de la persona jurídica.

Es modifica el capítol primer amb l’objectiu d’ampliar les definicions relatives als requeriments en matèria de normes de conducta en la prestació de serveis d’inversió i requisits organitzatius exigits a les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d’inversió incloent noves definicions a l’article 2.

Es modifica el capítol segon en la seva totalitat amb l’objectiu de (i) revisar els actes i terminis subjectes a autorització prèvia, comunicació periòdica i/o inscripció; i (ii) alinear-ho amb els nous requisits normatius i els estàndards internacionals. En aquest sentit, s’hi afegeix l’article 20 bis, sobre els actes sotmesos a comunicació inicial, autorització prèvia i/o inscripció i comunicació per part de l’adquirent; l’article 20 ter, sobre els criteris d’avaluació d’una proposta d’adquisició d’una participació qualificada en una entitat operativa del sistema financer, i l’article 20 quater, sobre la cooperació per a l’autorització d’adquisicions de participacions qualificades, i s’elimina l’article 29, sobre la notificació en la unicitat dels tràmits administratius.

La modificació del capítol tercer es porta a terme incloent els requeriments de la Directiva 2004/39/CE en l’estructura de la Llei 8/2013, de manera que per les obligacions ja previstes en els articles però que requereixen ser completades per complir amb les obligacions introduïdes per la Directiva s’inclouen paràgrafs o apartats addicionals en aquests articles (p.ex., article 31, apartats 1 i 2, sobre classificació de clients o article 32, apartats 1 i 3, sobre clients professionals), i en aquelles obligacions noves s’inclouen nous articles a continuació de cada article (p.ex., article 32 bis, sobre sol·licitud de tractament com a client professional, article 33 bis, sobre canvi de classificació de clients contraparts elegibles; article 35 quater, sobre informació sobre costos i despeses associats o article 36 quater, sobre prestació de serveis sobre instruments no complexos i article 37 bis, sobre la política d’execució d’ordres).

La modificació del capítol quart es porta a terme mitjançant una substitució dels articles 39 a 54 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, per 35 articles nous que s’estructuren en set seccions. La secció primera, de disposicions generals, regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació, la definició de termes específics en matèria d’abús de mercat, l’establiment de determinades exempcions pel que fa als programes de recompra i de les mesures d’estabilització o les activitats relacionades amb la política monetària i la gestió del deute públic, i també especifica d’una forma més detallada les facultats i competències atribuïdes a l’AFA com a autoritat competent al Principat d’Andorra en la lluita contra l’abús de mercat. La secció segona defineix què s’entén per informació privilegiada i estableix les prohibicions en relació amb l’ús de la informació privilegiada, així com les obligacions d’emissors i participants del mercat de drets d’emissió en relació amb aquesta informació, i de les entitats operatives del sistema financer que prestin serveis d’inversió amb relació a la informació privilegiada d’emissors. La secció tercera defineix què s’entén per manipulació de mercat i estableix els criteris per definir pràctiques de mercat acceptades per l’AFA quan hi hagi centres de negociació de valors al Principat, com també la prohibició de manipular els mercats. La secció quarta fixa les obligacions de les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d’inversió en relació amb la prevenció i la detecció de l’ús d’informació privilegiada i la manipulació de mercats, així com les obligacions de notificació d’operacions sospitoses a l’AFA. La secció cinquena estableix les obligacions en relació amb recomanacions d’inversió, estadístiques i publicació o difusió d’informació en mitjans de comunicació. La secció sisena regula la cooperació de l’AFA en matèria d’abús de mercat amb autoritats competents nacionals i internacionals. Finalment, la secció setena determina el règim sancionador en relació amb l’abús de mercat.

La modificació del capítol cinquè es porta a terme mitjançant una substitució dels articles 55 a 63 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, per quinze articles nous que s’estructuren en dos seccions. La secció primera conté les disposicions generals, en què es regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació objectiu i subjectiu dels acords de compensació contractual i de garantia financera. En la secció segona s’estableix el règim aplicable a aquests acords i se’n regula l’objecte, les modalitats d’acords de garantia financera, els requeriments de formalització i els drets bàsics, a saber: drets de substitució i d’utilització de la garantia financera i els seus efectes, dret d’execució d’un acord de garantia financera i liquidació anticipada dels acords de compensació contractual, i disposicions complementàries en relació amb el conflicte de normes.

La llei de modificació de la Llei 8/2013 consta d’una disposició derogatòria única i deu disposicions finals.

La disposició derogatòria única deroga totes les disposicions legals o reglamentàries que s’oposin al que estipula aquesta Llei, així com deroga la Llei de 4-7-2001 sobre la remuneració de les reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals que han de mantenir i dipositar les entitats enquadrades en el sistema financer.

La disposició final primera modifica parcialment els articles 5, 7, 17, 27, 36 i 47 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, i hi introdueix un nou article 20 bis, que desenvolupa el servei d’assessorament en matèria d’inversió pel que fa a les característiques que ha de complir la recomanació dirigida als clients de les entitats operatives del sistema financer que prestin el servei d’inversió esmentat.

La disposició final segona modifica parcialment els articles 5, 9 i 12 de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, i adapta el règim d’autoritzacions al nou escenari introduït per la transposició de la Directiva 2004/39/CE.

La disposició final tercera modifica parcialment els articles 3 i 4 de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, mitjançant la qual s’introdueixen millores en l’àmbit d’actuació i en les competències atribuïdes a l’AFA.

La disposició final quarta modifica parcialment els articles 71, 247 bis i 247 ter de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i hi introdueix un nou article 247 quater, que regula les conseqüències accessòries dels delictes d’ús d’informació privilegiada i comunicació il·lícita d’informació privilegiada, així com de la manipulació dels mercats de valors.

La disposició final cinquena modifica parcialment l’article 25 de la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions, per modificar la composició de la Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (Fagadi) i la Comissió Gestora del Sistema andorrà de garantia d’inversions (SAGI) per tal de concretar els representants designats a través de l’Associació de Bancs Andorrans i de l’Associació d’Entitats Financeres d’Inversió als efectes de garantir la independència i millorar el funcionament de les dites comissions.

La disposició final sisena modifica parcialment l’article 5 de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, per concretar els requisits que ha de complir el representant de l’Autoritat Financera Andorrana, als efectes de garantir la independència i millorar el funcionament de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació.

Capítol únic. Modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

Article 1. Modificació de l’article 2 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

S’eliminen els punts 10, 15 i 16 de l’article 2, es modifiquen els punts 8, 12 i 13 d’aquest mateix article, i s’afegeixen els punts 21 a 45 a l’article 2 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, que queden redactats de la manera següent:
LesLleis.com

“Article 2. Definicions

[…]

8) Anàlisi o altres informacions que recomanin o suggereixin una estratègia d’inversió: el concepte d’estudi o altres informacions destinades als canals de distribució o al públic en general que recomanin o suggereixin una estratègia d’inversió es refereix a:

a) La informació elaborada per un analista independent, una entitat financera d’inversió, una entitat bancària o qualsevol altra persona, física o jurídica, l’activitat principal de la qual sigui l’elaboració de recomanacions i que, directament o indirectament, expressi una recomanació d’inversió concreta, de manera implícita o explícita, sobre un instrument financer o sobre un emissor d’instruments financers, inclosa tota opinió sobre el valor o el preu actuals o futurs d’aquests instruments.
b) La informació elaborada per persones que no siguin les mencionades a la lletra a) que recomani directament una decisió d’inversió concreta, de manera implícita o explícita, relativa a un instrument financer.


[…]

12) Mercat regulat o MR: un mercat regulat és tot sistema multilateral, operat o gestionat per un organisme rector del mercat, que reuneix o ofereix la possibilitat de reunir –dins del sistema i segons les seves normes no discrecionals– els diversos interessos de compra i de venda sobre instruments financers de múltiples tercers per donar lloc a contractes respecte als instruments financers admesos a negociació d’acord amb les seves normes o sistemes, i que està autoritzat i funciona de manera regular de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de la jurisdicció en què es trobin registrats aquests mercats.

13) Organisme rector d’un mercat: la persona o les persones que gestionen o desenvolupen l’activitat d’un mercat regulat, i que pot ser el mateix mercat regulat.

[…]

21) Autoritat competent: és una autoritat pública o un organisme oficialment reconegut en el dret nacional d’un país tercer, amb facultats d’acord amb el dret nacional aplicable per supervisar entitats com a part del sistema de supervisió vigent al país de què es tracti.

22) Suport durador: tot instrument que permeti al client emmagatzemar la informació dirigida a ell personalment, de manera que pugui recuperar-la fàcilment durant un període de temps adequat, per a la finalitat que pugui tenir la informació, i que permeti la reproducció sense canvis de la informació emmagatzemada.

23) Execució d’ordres per compte de clients: la conclusió d’acords de compra o venda d’un o més instruments financers per compte de clients, inclosa la concertació d’acords per vendre instruments financers emesos per una entitat bancària o una entitat financera d’inversió en el moment de l’emissió.

24) Gestió de carteres: la gestió discrecional i individualitzada de carteres segons el mandat dels clients, de conformitat amb la lletra d) de l’article 20 de la Llei 7/2013.

25) Negociació per compte propi: la negociació amb capital propi que dona lloc al tancament d’operacions sobre un o més instruments financers, de conformitat amb la lletra c) de l’article 20 de la Llei 7/2013.

26) Operació personal: operació amb un instrument financer efectuada per una persona competent o per compte d’aquesta persona, quan es compleixi almenys un dels criteris següents:

a) La persona competent actua fora de l’àmbit de les activitats que desenvolupa com a tal.
b) L’operació és realitzada per compte de qualsevol de les persones següents:
i) La persona competent.
ii) Qualsevol persona amb la qual la persona competent tingui una relació de parentiu o mantingui vincles estrets.
iii) Una persona, quan la relació amb la persona competent sigui tal que aquesta última tingui un interès directe o indirecte significatiu en el resultat de l’operació, a excepció dels honoraris o les comissions per l’execució de la mateixa operació.


27) Ordres a preu limitat: és l’ordre de compra o venda d’un instrument financer al preu especificat o en millors condicions i per a un volum concret.

28) Instruments del mercat monetari: les categories d’instruments que es negocien habitualment al mercat monetari, com les lletres del tresor, bons a curt termini emesos per l’Estat andorrà, certificats de dipòsit i efectes comercials, i se n’exclouen els instruments de pagament.

29) Matèria primera: qualsevol bé de naturalesa fungible que pugui lliurar-se, inclosos els metalls i els seus minerals i aliatges, els productes agraris i l’energia, per exemple l’electricitat.

30) Client minorista: tot client que s’ajusti als criteris establerts a l’article 31 d’aquesta Llei.

31) Client professional: tot client que s’ajusti als criteris establerts a l’article 32 d’aquesta Llei.

32) Operació de finançament de valors: fa referència a:

a) Operacions de recompra.
b) El préstec de valors o matèries primeres i la presa de valors o matèries primeres en préstec.
c) Una operació simultània de compra-retrovenda o una operació simultània de venda-recompra.
d) Operacions de préstec amb reposició de la garantia.


33) Externalització: qualsevol tipus d’acord entre una entitat operativa del sistema financer i un prestador de serveis en virtut del qual aquest últim realitzi un procés, un servei o una activitat que en altres circumstàncies portaria a terme la mateixa entitat.

34) Empresa matriu: és l’empresa que pot exercir, directament o indirectament, el control d’una o més empreses, tal com es defineix en el punt 36 d’aquest article.

35) Filials: són les entitats en les quals concorre algun dels requisits del punt 7 d’aquest article;

Addicionalment, qualsevol filial d’una filial es considera també filial de l’última empresa matriu.

36) Control: és la relació que hi ha entre una entitat matriu i una filial, o la relació de la mateixa naturalesa entre qualsevol persona física o jurídica i una empresa, en qualsevol de les situacions de control que s’assenyalen en el punt 7 d’aquest article.

37) Analista financer: és la persona competent per dur a terme la part fonamental dels informes d’inversions.

38) Creador de mercat: la persona que es presenta regularment en els mercats financers i es declara disposada a negociar per compte propi, comprant i venent instruments financers amb capital propi a preus establerts per ella.

39) Persona competent: en relació amb una entitat operativa del sistema financer, qualsevol de les següents:

a) Un administrador, soci o persona equivalent, gestor o agent financer vinculat de l’entitat operativa del sistema financer.
b) Un administrador, soci o persona equivalent, o gestor de qualsevol agent financer vinculat a l’entitat operativa del sistema financer.
c) Un empleat de l’entitat operativa del sistema financer o d’un agent financer de la mateixa entitat, així com qualsevol altra persona física quan els serveis es posin a disposició i sota el control d’una entitat operativa del sistema financer o d’un agent financer vinculat a la mateixa entitat i que participi en la realització de serveis i activitats d’inversió.
d) Una persona física que participi directament en la prestació de serveis a l’entitat operativa del sistema financer o al seu agent financer d’acord amb un acord d’externalització per a la prestació de serveis i activitats d’inversió.


40) Persona amb la qual una persona competent té una relació de parentiu és considerada qualsevol de les següents:

a) El cònjuge de la persona competent o tota persona considerada equivalent a un cònjuge per la legislació andorrana.
b) El fill o fillastre dependents de la persona competent.
c) Qualsevol altre familiar de la persona competent que hagi compartit la llar d’aquesta última durant com a mínim un any a comptar de la data de l’operació personal considerada.


41) Vincles estrets: és una situació en la qual dos o més persones físiques o jurídiques estan vinculades mitjançant qualsevol de les formes següents:

a) Una participació en forma de propietat, directa o mitjançant un vincle de control, del 20 % o més dels drets de vot o de capital d’una empresa.
b) Una relació de control.
c) Un vincle permanent entre ambdós o totes elles i una mateixa tercera persona mitjançant una relació de control.


42) Sistema multilateral de negociació o SMN: sistema multilateral, operat per una entitat operativa del sistema financer que presta serveis d’inversió o per un gestor del mercat, que permet reunir dins el sistema i segons normes no discrecionals els diversos interessos de compra i de venda sobre instruments financers de múltiples tercers per donar lloc a contractes de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries que regulen l’autorització i el funcionament d’aquest tipus de sistemes de negociació.

43) Sistema organitzat de contractació o SOC: sistema multilateral, que no sigui un mercat regulat o SMN i en el qual interactuen els diversos interessos de compra i de venda de bons i obligacions, productes de titulització, drets d’emissió o derivats de múltiples tercers per donar lloc a contractes de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries que regulen l’autorització i el funcionament d’aquest tipus de sistemes de negociació.

44) Mercat de PIME en expansió: un SMN registrat com a mercat PIME en expansió d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries reguladores dels mercats de valors de les jurisdiccions en les quals estiguin reconeguts aquest tipus de mercats financers.

45) Centre de negociació: és qualsevol MR, SMN o SOC.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.