Carregant...
 

Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea (Text refós per LesLleis.com)EL PRINCIPAT D’ANDORRA,

i

LA UNIÓ EUROPEA, REPRESENTADA PER LA COMISSIÓ EUROPEA,

Considerant el següent:

1) L’1 de gener de 1999, l’euro va substituir les monedes dels estats membres que feien part de la tercera etapa de la Unió Econòmica i Monetària, entre els quals hi eren Espanya i França, en virtut del Reglament (CE) núm. 974/98 del Consell de 3 de maig de 1998.

2) Anteriorment a la conclusió d’aquest Acord, el Principat d’Andorra no tenia moneda oficial ni havia conclòs cap acord monetari amb cap estat membre ni cap país tercer. Els bitllets i monedes espanyols i francesos s’utilitzaven de facto a Andorra i van ser substituïts per bitllets i monedes d’euros a partir de l’1 de gener del 2002. A més, el Principat d’Andorra emetia algunes monedes de col·lecció denominades com a diners.

3) De conformitat amb aquest Acord monetari, l’euro és la moneda oficial del Principat d’Andorra. Per tant, el Principat d’Andorra té el dret d’emetre monedes d’euros i l’obligació de donar curs legal als bitllets i les monedes d’euros emesos per l’Eurosistema i pels estats membres que han adoptat l’euro. El Principat d’Andorra ha de vetllar perquè les normes de la Unió Europea sobre els bitllets i les monedes d’euros, incloses les normes relatives a la protecció de l’euro contra la falsificació, siguin aplicades en el seu territori.

4) El Principat d’Andorra disposa d’un sector bancari significatiu que opera en estreta relació amb el de la zona euro. Per tant, cal aplicar gradualment al Principat d’Andorra les disposicions legislatives pertinents de la UE en matèria bancària i financera, sobre la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la falsificació de mitjans de pagament diferents del pagament en efectiu, i sobre l’obligació de notificació de dades estadístiques, per garantir al màxim la igualtat de tracte.

5) Aquest Acord no obliga en cap manera al BCE ni als bancs centrals nacionals a incloure els instruments financers del Principat d’Andorra a la llista o llistes de valors admissibles a les operacions de política monetària de l’Eurosistema.

6) Cal establir un Comitè Mixt compost per representants del Principat d’Andorra i de la Unió Europea per examinar l’aplicació d’aquest Acord, per determinar el límit anual d’emissió de moneda i avaluar les mesures preses pel Principat d’Andorra per aplicar la legislació pertinent de la UE. La delegació de la UE ha d’estar composta per representants de la Comissió Europea, del Regne d’Espanya, de la República Francesa i del Banc Central Europeu.

7) El Tribunal de Justícia de la Unió Europea és l’òrgan encarregat de resoldre les controvèrsies que resultin de l’aplicació d’aquest Acord.

HAN ACORDAT LES DISPOSICIONS SEGÜENTS:
Article 1

El Principat d’Andorra té dret a utilitzar l’euro com a moneda oficial, de conformitat amb allò que disposen el Reglament (CE) núm. 1103/97 i Reglament (CE) núm. 974/98. El Principat d’Andorra dóna curs legal als bitllets i monedes d’euros.
Article 2

1. El Principat d’Andorra no emet bitllets. Les condicions per emetre monedes d’euros a partir de l’1 de juliol del 2013 s’estableixen en els articles que segueixen.

2. El dret a emetre monedes d’euros a partir de l’1 de juliol del 2013 està supeditat a:

a) l’adopció prèvia pel Principat d’Andorra del conjunt d’actes jurídics i normes de la UE relacionats a l’annex d’aquest Acord, per als quals s’ha fixat un termini de transposició de 12 o 18 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord;
b) la signatura pel Principat d’Andorra del Protocol d’entesa multilateral de l’Organització Internacional de Comissions de Valors Immobiliaris relatiu a la consulta, la cooperació i l’intercanvi d’informació, en un termini màxim de 18 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord.

Article 3

El Comitè Mixt establert per aquest Acord calcula el límit anual (en valor) per a l’emissió de monedes d’euros pel Principat d’Andorra com el sumatori de:

- una part fixa, la quantitat inicial de la qual pel 2013 es fixa en 2.342.000 euros. El Comitè Mixt pot revisar anualment la part fixa tenint en compte tant la inflació, basant-se en l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) de la zona euro dels 12 mesos anteriors, com les possibles tendències significatives que afectin al mercat de les monedes de col·lecció en euros;

- una part variable, corresponent a l’emissió mitjana per càpita de monedes de la zona euro (en valor) dels dotze mesos anteriors multiplicada pel nombre d’habitants del Principat d’Andorra.
Article 4

1. Les monedes d’euros emeses pel Principat d’Andorra són idèntiques a les monedes emeses pels estats membres de la Unió Europea que han adoptat l’euro, pel que fa al valor nominal, el curs legal, les característiques tècniques, les característiques artístiques de la cara comuna i les característiques artístiques comunes de la cara nacional.

2. El Principat d’Andorra notifica prèviament els projectes de cara nacional de les seves monedes d’euros a la Comissió, que verifica la conformitat amb les normes de la UE.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.