Carregant...
 

Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana (Text refós per LesLleis.com) Image


Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 22/12/2022
Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances

Modificat el títol per la disposició final primera de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació.Substituïdes a l’articulat de la Llei les referències a INAF o INAAF (o el seu nom complert) per AFA (o el seu nom complert) per aplicació de l’article 40 de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de maig del 2013 ha aprovat la següent:

llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances

Exposició de motius

L’Institut Nacional Andorrà de Finances (en endavant, l’INAF) fou constituït per la Llei de la creació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, de 12 de juny del 1989, com a institució financera de caràcter públic amb l’objectiu de facilitar el finançament del sector públic, d’ajudar el Govern a acomplir els seus objectius socials i econòmics i d’assistir les autoritats en la direcció de la política financera i econòmica. Posteriorment, la Llei de modificació de la Llei de creació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, del 3 de setembre del 1993, va definir l’INAF com a òrgan tècnic executiu de l’autoritat financera del Principat d’Andorra per tal de contribuir, entre d’altres, a l’ordenació del sector financer andorrà. No va ser fins l’any 2003 que la Llei 14/2003, del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (en endavant, Llei 14/2003) va definir l’INAF com l’autoritat del sistema financer andorrà, va revisar àmpliament les seves funcions, i el va dotar de més independència.

Passats deu anys de l’adopció de l’esmentada norma, es fa necessària una revisió de la Llei 14/2003 per dotar l’INAF dels mitjans necessaris per a la consecució dels seus objectius i ampliar-los tenint en compte la necessària globalitat de l’àmbit d’actuació de l’INAF en el context actual. Aquest es caracteritza pels canvis i l’expansió internacional del sistema financer andorrà, així com per l’evolució dels mercats financers a nivell internacional i els compromisos contrets per part d’Andorra amb la Unió Europea amb la firma de l’Acord Monetari que va entrar en vigor el passat 1 d’abril del 2012.

Com a element destacat de la Llei, es troba la incorporació de la potestat de l’INAF d’obtenir informació, incloses dades personals, de qualsevol persona física o jurídica en l’exercici de les seves funcions, així com, la potestat de cooperar amb autoritats estrangeres en la supervisió i control del compliment de la legislació relativa a les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers, intercanviant informació, incloses dades personals, i col·laborant en el marc d’investigacions o inspeccions sempre que es compleixin els requeriments establerts en els apartats 1 a 3 de l’article 20. Addicionalment, ressaltar la clarificació i ampliació de la missió i objectius de l’INAF per incloure, entre altres, l’objectiu de vetllar per una adequada protecció dels clients i inversors o contribuir a reduir el risc sistèmic derivat de la inestabilitat dels mercats en què operen les entitats operatives del sistema financer andorrà. Aquestes modificacions són requeriments necessaris per dotar l’INAF de les competències adequades per donar compliment als estàndards de supervisió i cooperació de l’Organització Internacional de Comissions de Valors Mobiliaris (IOSCO) i facilitar així la signatura, per part de l’INAF, del protocol d’entesa multilateral de l’IOSCO relatiu a la consulta, la cooperació i l’intercanvi d’informació entre les autoritats competents en matèria de supervisió i inspecció de les pràctiques d’abús de mercat que són signatàries de l’esmentat protocol d’entesa multilateral, en un termini màxim de 18 mesos a partir de l’entrada en vigor de l’Acord Monetari, el passat 1 d’abril del 2012.

Per tot això i com un aspecte a destacar especialment d’aquesta Llei, es preveu la qualificació de l’article 4 que incorpora les funcions i competències de l’INAF així com la de l’article 20 relatiu a la cooperació internacional de l’INAF, en la mesura en què ambdós preveuen l’obtenció i/o l’intercanvi de dades personals de qualsevol persona física o jurídica. Dita qualificació dóna compliment a l’establert a l’article 40 de la Constitució del Principat d’Andorra que reserva al cos legislatiu la regulació de l’exercici dels drets i llibertats i exigeix, endemés, pel que fa als drets fonamentals, que aquesta regulació es faci mitjançant llei qualificada o article qualificat.

Mitjançant aquesta Llei també s’ha destacat la funció d’interès públic de l’INAF i s’han homologat les seves funcions, competències i organització a les requerides a nivell internacional a autoritats supervisores de similars característiques i les recomanades per organismes internacionals com ara el Fons Monetari Internacional o el Comitè de Basilea, amb especial èmfasi en la consolidació de la independència de l’INAF.

No s’ha d’oblidar, a més, que el marc que definia, fins a la data, la cooperació de l’INAF amb autoritats estrangeres es recollia a l’article 9 de la Llei 14/2003, a l’article 45 de la Llei 14/2010 i al Decret del 24 de novembre del 2010 pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 14/2010; i que aquest marc no s’ajustava a les disposicions establertes a nivell internacional per fer possible una adequada cooperació amb autoritats competents en matèria de supervisió i inspecció de les pràctiques d’abús de mercat o en altres àmbits de supervisió bancària i financera, atès que l’article 45 només tractava la cooperació en la supervisió de les entitats operatives del sistema financer i no en la supervisió de mercats reglamentats, i tampoc permetia la cooperació internacional en matèria de supervisió en base consolidada de les entitats supervisades d’acord amb els estàndards àmpliament acceptats.

Aquesta Llei equipara l’àmbit de cooperació de l’INAF als estàndards internacionals de cooperació internacional en aquesta matèria en incorporar de manera més àmplia i precisa els mecanismes sota els quals l’INAF coopera, estableix relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials nacionals i estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control de les entitats operatives del sistema financer per vetllar pel compliment de la legislació vigent per part d’aquestes. D’aquesta manera, es dóna el marc legal necessari per a la signatura, per part de l’INAF, de protocols de cooperació amb les autoritats de supervisió dels països en què les entitats operatives del sistema financer andorrà tenen filials i, així, dotar l’INAF dels mitjans necessaris per a una adequada supervisió en base consolidada en línia amb els estàndards internacionals en aquesta matèria.

D’altra banda, destacar que, en la mateixa línia, s’han vist clarificades les competències del Consell d’Administració i de la Direcció General de l’INAF, els requisits d’honorabilitat, coneixements, experiència i independència exigits als seus membres i el deure de secret que han d’observar els membres dels òrgans de govern de l’INAF, el seu personal, les persones que hi exerceixen o hi han exercit alguna funció, els auditors externs i altres experts que hagin estat contractats per l’INAF.

Finalment, com a punt rellevant d’aquesta Llei, per millorar l’autonomia i la independència financera de l’INAF s’estableix un nou règim de finançament mitjançant la creació de taxes per la prestació de serveis per part de l’INAF, en concret, les següents: taxes de creació d’entitats, ja existents, taxes anuals de supervisió de les entitats operatives del sistema financer i dels organismes d’inversió col·lectiva i taxes relatives als processos d’autorització i inscripció d’actes administratius a l’INAF. Aquest nou model de finançament, que suposa un canvi substancial, també ha de contribuir, d’una banda, a què l’INAF pugui disposar dels recursos humans i materials necessaris per desenvolupar adequadament les seves funcions i competències i, en especial, les de supervisió en base consolidada d’entitats que actualment tenen presència, directament o indirecta, en més de 20 països i, d’altra banda, a les relatives a la consecució dels compromisos adquirits per Andorra amb la signatura de l’Acord Monetari.

La Llei s’estructura en quatre capítols:

- Primer: Naturalesa, objecte i funcions
- Segon: Organització, deure de secret i cooperació internacional
- Tercer: Situació i gestió patrimonial
- Quart: Taxes per la prestació de serveis per part de l’INAF


El capítol primer, integrat per sis articles, es troba dividit en dues seccions; la primera, relativa a disposicions generals, regula la naturalesa, el règim jurídic i la seu social de l’INAF mentre que la segona inclou la missió i els objectius, i les funcions i competències de l’INAF. El capítol segon, s’estructura en quatre seccions i catorze articles i regula l’organització, el deure de secret i la cooperació internacional de l’INAF. El capítol tercer, compost per set articles, regula la situació i la gestió patrimonial de l’INAF. I finalment, el quart capítol, compost per onze articles, regula el marc relatiu a les taxes per la prestació de serveis per part de l’INAF.

També formen part de la Llei una disposició transitòria, una disposició derogatòria i set disposicions finals.
LesLleis.com

Per tot l’exposat, aquesta Llei comporta la derogació de la Llei 14/2003, del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances; de l’article 45 de la Llei 14/2010, del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer; del Decret del 24 de novembre del 2010 pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 14/2010; de l’article 53 de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà; de la disposició addicional quarta de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà i de l’article 22 de la Llei de regulació dels criteris de solvència i liquiditat de les entitats financeres del 29 de febrer del 1996.

Capítol primer. Naturalesa, objecte i funcions

Secció primera. Disposicions generals

Article 1. Naturalesa i règim jurídic Image

L’Autoritat Financera Andorrana (d’ara en endavant, AFA) és una entitat de dret públic amb patrimoni propi, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar públicament i privada, amb independència de l’Administració general, per desenvolupar les funcions que li són atribuïdes d’acord amb l’establert en aquesta Llei, en la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra i en la legislació vigent.

En particular, l’AFA desenvolupa les funcions d’autoritat de control i de supervisió del sistema financer i del sistema assegurador i reassegurador del Principat d’Andorra.

Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 04/07/2018
Article 1. Naturalesa i règim jurídic

L’Institut Nacional Andorrà de Finances (d’ara en endavant, l’INAF) és una entitat de dret públic amb patrimoni propi, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar públicament i privada, amb independència de l’Administració general, per desenvolupar les funcions que li són atribuïdes d’acord amb l’establert en aquesta Llei i en la legislació vigent.

Modificat per l’article 1 de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 2. Seu social

La seu social de l’AFA s’estableix al territori del Principat d’Andorra.

Secció segona. Missió, objectius, funcions i competències

Article 3. Missió i objectius en l’àmbit del sistema financer andorrà Image Image Image

1. L’AFA és l’autoritat del sistema financer andorrà.

2. Els principals objectius de l’AFA són els següents:

a) promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema financer andorrà;
b) vetllar per salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema financer andorrà, promoure la confiança en aquest i contribuir a reduir el risc sistèmic derivat d’esdeveniments de crèdit de les pròpies entitats operatives del sistema financer i/o de les seves contrapartides;
c) vetllar per una adequada protecció dels clients i inversors;
d) promoure la competitivitat de la plaça financera andorrana a nivell nacional i internacional;
e) contribuir a reduir el risc sistèmic derivat de la inestabilitat dels mercats en què operen les entitats operatives del sistema financer andorrà; i
f) realitzar les actuacions necessàries que requereix l’exercici de les seves funcions.


3. La supervisió duta a terme per l’AFA no té com a finalitat garantir els interessos individuals de les entitats supervisades o dels supervisats o dels seus clients o tercers, sinó que té com a objectiu l’interès públic.

4. L’AFA exerceix la supervisió en base consolidada sobre les entitats operatives del sistema financer i, per tant, exerceix la supervisió sobre les entitats operatives i els seus grups consolidables, incloent les societats financeres de cartera i les societats financeres mixtes de cartera, tal com es defineixen els incisos 55 i 57 de l’apartat 1 de l’article 3, respectivament de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. L’AFA també exerceix la supervisió de les operacions significatives d’una entitat operativa del sistema financer amb la seva societat mixta de cartera matriu, tal com es defineix en l’incís 58, apartat 1 de l’article 3 de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, així com de les que tingui amb les filials d’aquesta societat mixta de cartera.

5. A més dels anteriors, també estan sotmesos a la supervisió de l’AFA:

a) els organismes d’inversió col·lectiva (OIC);
b) els mercats on es negocien instruments financers situats a Andorra o que operin a Andorra i que requereixin o puguin requerir una autorització de l’AFA per operar a Andorra.


6. L’AFA també exerceix com a autoritat competent i supervisora sobre altres persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer, en el marc de l’exercici de les funcions que li són atribuïdes d’acord amb la legislació vigent.

7. S’entén per entitats supervisades les entitats, persones i/o organismes esmentats als apartats 4 i 5. Així mateix, s’entendrà com a supervisats les entitats supervisades i les altres persones referides a l’apartat 6.

8. En l’exercici de les seves funcions, l’AFA supervisa i controla les entitats per vetllar pel compliment, per part d’aquestes, de la legislació vigent i, en especial, respecte a la normativa específica del sector, i actua preventivament en constatar indicis d’irregularitats per part dels seus supervisats, excepte quan la legislació vigent atribueix determinades facultats a altres autoritats administratives. Les sancions administratives i altres actuacions disciplinàries, han de ser eficaces, proporcionades i dissuasives.

Mostra redacció anterior, vigent del 24/01/2019 al 20/03/2019
Article 3. Missió i objectius en l’àmbit del sistema financer andorrà

1. L’AFA és l’autoritat del sistema financer andorrà.

2. Els principals objectius de l’AFA són els següents:

a) promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema financer andorrà;
b) vetllar per salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema financer andorrà, promoure la confiança en aquest i contribuir a reduir el risc sistèmic derivat d’esdeveniments de crèdit de les pròpies entitats operatives del sistema financer i/o de les seves contrapartides;
c) vetllar per una adequada protecció dels clients i inversors;
d) promoure la competitivitat de la plaça financera andorrana a nivell nacional i internacional;
e) contribuir a reduir el risc sistèmic derivat de la inestabilitat dels mercats en què operen les entitats operatives del sistema financer andorrà; i
f) realitzar les actuacions necessàries que requereix l’exercici de les seves funcions.


3. La supervisió duta a terme per l’AFA no té com a finalitat garantir els interessos individuals de les entitats supervisades o dels supervisats o dels seus clients o tercers, sinó que té com a objectiu l’interès públic.

4. L’AFA exerceix la supervisió en base consolidada sobre les entitats operatives del sistema financer i, per tant, exerceix la supervisió sobre les entitats operatives i els seus grups consolidables, incloent les societats financeres de cartera i les societats financeres mixtes de cartera, tal com es defineixen els incisos 55 i 57 de l’apartat 1 de l’article 3, respectivament de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. L’AFA també exerceix la supervisió de les operacions significatives d’una entitat operativa del sistema financer amb la seva societat mixta de cartera matriu, tal com es defineix en l’incís 58, apartat 1 de l’article 3 de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, així com de les que tingui amb les filials d’aquesta societat mixta de cartera.

5. A més dels anteriors, també estan sotmesos a la supervisió de l’AFA:

a) els organismes d’inversió col·lectiva (OIC);
b) els mercats financers situats a Andorra o que operin a Andorra i que requereixin o puguin requerir una autorització de l’AFA per operar a Andorra.


6. L’AFA també exerceix com a autoritat competent i supervisora sobre altres persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer, en el marc de l’exercici de les funcions que li són atribuïdes d’acord amb la legislació vigent.

7. S’entén per entitats supervisades les entitats, persones i/o organismes esmentats als apartats 4 i 5. Així mateix, s’entendrà com a supervisats les entitats supervisades i les altres persones referides a l’apartat 6.

8. En l’exercici de les seves funcions, l’AFA supervisa i controla les entitats per vetllar pel compliment, per part d’aquestes, de la legislació vigent i, en especial, respecte a la normativa específica del sector, i actua preventivament en constatar indicis d’irregularitats per part dels seus supervisats, excepte quan la legislació vigent atribueix determinades facultats a altres autoritats administratives. Les sancions administratives i altres actuacions disciplinàries, han de ser eficaces, proporcionades i dissuasives.

Modificada la lletra b) de l’apartat 5 per la disposició final tercera de la Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.


Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 23/01/2019
Article 3. Missió i objectius de la supervisió del sector financer andorrà

1. L’AFA és l’autoritat del sistema financer andorrà.

2. Els principals objectius de l’AFA són els següents:

a) promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema financer andorrà;
b) vetllar per salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema financer andorrà, promoure la confiança en aquest i contribuir a reduir el risc sistèmic derivat d’esdeveniments de crèdit de les pròpies entitats operatives del sistema financer i/o de les seves contrapartides;
c) vetllar per una adequada protecció dels clients i inversors;
d) promoure la competitivitat de la plaça financera andorrana a nivell nacional i internacional;
e) contribuir a reduir el risc sistèmic derivat de la inestabilitat dels mercats en què operen les entitats operatives del sistema financer andorrà; i
f) realitzar les actuacions necessàries que requereix l’exercici de les seves funcions.


3. La supervisió duta a terme per l’AFA no té com a finalitat garantir els interessos individuals de les entitats supervisades o dels supervisats o dels seus clients o tercers, sinó que té com a objectiu l’interès públic.

4. L’AFA exerceix la supervisió en base consolidada sobre les entitats operatives del sistema financer i, per tant, exerceix la supervisió sobre les entitats operatives i sobre els grups d’entitats operatives del sistema financer, entesos com a tots aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa o bé té, com a activitat principal, la tinença de participacions en una o més entitats operatives del sistema financer, i aquells grups en què, incloent una o més entitats operatives del sistema financer, l’activitat d’aquestes sigui la més important del grup.

5. A més dels anteriors, també estan sotmesos a la supervisió de l’AFA:

a) els organismes d’inversió col·lectiva (OIC);
b) els mercats financers situats a Andorra o que operin a Andorra i que requereixin o puguin requerir una autorització de l’AFA per operar a Andorra.


6. L’AFA també exerceix com a autoritat competent i supervisora sobre altres persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer, en el marc de l’exercici de les funcions que li són atribuïdes d’acord amb la legislació vigent.

7. S’entén per entitats supervisades les entitats, persones i/o organismes esmentats als apartats 4 i 5. Així mateix, s’entendrà com a supervisats les entitats supervisades i les altres persones referides a l’apartat 6.

8. En l’exercici de les seves funcions, l’AFA supervisa i controla les entitats per vetllar pel compliment, per part d’aquestes, de la legislació vigent i, en especial, respecte a la normativa específica del sector, i actua preventivament en constatar indicis d’irregularitats per part dels seus supervisats.

Modificats l’enunciat i els apartats 4 i 8 per la disposició final cinquena de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.


Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 04/07/2018
Article 3. Missió i objectius

1. L’INAF és l’autoritat del sistema financer andorrà.

2. Els principals objectius de l’INAF són els següents:

a) promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema financer andorrà;
b) vetllar per salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema financer andorrà, promoure la confiança en aquest i contribuir a reduir el risc sistèmic derivat d’esdeveniments de crèdit de les pròpies entitats operatives del sistema financer i/o de les seves contrapartides;
c) vetllar per una adequada protecció dels clients i inversors;
d) promoure la competitivitat de la plaça financera andorrana a nivell nacional i internacional;
e) contribuir a reduir el risc sistèmic derivat de la inestabilitat dels mercats en què operen les entitats operatives del sistema financer andorrà; i
f) realitzar les actuacions necessàries que requereix l’exercici de les seves funcions.


3. La supervisió duta a terme per l’INAF no té com a finalitat garantir els interessos individuals de les entitats supervisades o dels supervisats o dels seus clients o tercers, sinó que té com a objectiu l’interès públic.

4. L’INAF exerceix la supervisió en base consolidada sobre les entitats operatives del sistema financer i, per tant, exerceix la supervisió sobre les entitats operatives i sobre els grups d’entitats operatives del sistema financer, entesos com a tots aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa o bé té, com a activitat principal, la tinença de participacions en una o més entitats operatives del sistema financer, i aquells grups en què, incloent una o més entitats operatives del sistema financer, l’activitat d’aquestes sigui la més important del grup.

5. A més dels anteriors, també estan sotmesos a la supervisió de l’INAF:

a) els organismes d’inversió col·lectiva (OIC);
b) els mercats financers situats a Andorra o que operin a Andorra i que requereixin o puguin requerir una autorització de l’INAF per operar a Andorra.


6. L’INAF també exerceix com a autoritat competent i supervisora sobre altres persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer, en el marc de l’exercici de les funcions que li són atribuïdes d’acord amb la legislació vigent.

7. S’entén per entitats supervisades les entitats, persones i/o organismes esmentats als apartats 4 i 5. Així mateix, s’entendrà com a supervisats les entitats supervisades i les altres persones referides a l’apartat 6.

8. En l’exercici de les seves funcions, l’INAF supervisa i controla les entitats per vetllar pel compliment, per part d’aquestes, de la legislació vigent i, en especial, respecte a la normativa específica del sector, i actua preventivament en constatar indicis d’irregularitats per part dels seus supervisats.

Modificat l’enunciat per l’article 2 de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 3 bis. Missió i objectius de la supervisió del sector assegurador i reassegurador Image

Els objectius de l’AFA en el sector assegurador i reassegurador són els que preveu la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, entre d’altres:

a) promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema assegurador i reassegurador andorrà;
b) vetllar per la salvaguarda de l’estabilitat i la reputació del sistema assegurador i reassegurador andorrà i promoure’n la confiança;
c) garantir-ne la transparència, promoure el desenvolupament ordenat del mercat de les assegurances i reassegurances i tutelar els drets dels prenedors, els assegurats i els beneficiaris;
d) promoure la competitivitat de la plaça asseguradora i reasseguradora andorrana a l’àmbit nacional i internacional.
e) realitzar les actuacions necessàries que requereix l’exercici de les seves funcions.


Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 04/07/2018
(Sense contingut)

Introduït per l’article 3 de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 4. Funcions i competències en l’àmbit del sistema financer andorrà Image Image Image Image

1. L’AFA, com a autoritat del sistema financer andorrà, té atribuïdes les funcions i competències que li encomana aquesta Llei així com totes les demés funcions o competències que li puguin encomanar altres disposicions legals.

1 bis. L’AFA pot exercir les seves funcions de supervisió i inspecció de la manera següent:

a) Directament.
b) Amb col·laboració d’altres autoritats, nacionals o estrangeres.
c) Mitjançant una sol·licitud a les autoritats judicials competents.


2. A títol enunciatiu i no limitatiu, l’AFA desenvolupa les funcions següents:

a) emetre, entre d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi. En l’exercici d’aquesta funció, l’AFA pot sotmetre a la consideració dels agents del sector financer les propostes normatives rellevants i, en tot cas, té en compte els següents factors:
i) que el cost de la regulació sigui proporcionat als beneficis de la seva implementació;
ii) els estàndards internacionals en la matèria; i
iii) l’impacte de la seva implementació en la competència, la capacitat d’innovació i la competitivitat internacional de la plaça financera andorrana;

b) examinar i resoldre qualsevol sol·licitud presentada a l’AFA per a l’obtenció d’una llicència o autorització per operar en el sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent; i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA; A aquest efecte, l’AFA manté actualitzada a la seva web, la llista en què figuren les dades bàsiques com ara, denominació social, nom comercial, domicili social, data de concessió de l’autorització, data de revocació o de baixa de l’autorització, informació sobre els serveis o activitats per als quals està autoritzada i detall dels agents autoritzats, de totes les entitats operatives del sistema financer autoritzades;
c) exercir com a autoritat competent i supervisora sobre totes les entitats supervisades i sobre aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer que estiguin o puguin estar subjectes a la supervisió de l’AFA d’acord amb la legislació vigent a fi i efecte de vetllar pel compliment de la normativa aplicable a aquestes persones;
d) supervisar en base consolidada les entitats operatives del sistema financer i, consegüentment, els grups d’entitats operatives del sistema financer entesos com tots aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa del sistema financer o té com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats operatives del sistema financer, així com les societats financeres de cartera a fi i efecte de comprovar el compliment dels requisits prudencials establerts a la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió i les societats financeres mixtes de cartera per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts a la Llei de conglomerats financers;
e) exercir els poders disciplinari i sancionador sobre les entitats supervisades i sobre totes aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer sobre les quals la legislació vigent atorgui aquesta competència a l’AFA;
f) examinar i resoldre les sol·licituds d’autorització i/o d’inscripció d’actes administratius d’acord amb la legislació vigent i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA;
g) atendre i gestionar les reclamacions de clients de les entitats supervisades presentades davant de l’AFA. Quan l’anàlisi de la reclamació evidenciï un problema de supervisió prudencial el qual pot estar més enllà de la reclamació del client individual, l’AFA pot efectuar controls específics en el marc de la supervisió. Les actuacions que l’AFA dugui a terme en el marc de la supervisió prudencial no poden ser compartits amb el client. Els informes emesos per l’AFA en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l’entitat, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals;
h) realitzar les tasques associades a la representació d’Andorra a nivell internacional en relació amb temes específics que afectin el sector financer;
i) Prestar els serveis de tresoreria de l’Estat, incloent-hi l’administració i la custòdia de les reserves internacionals, així com poder dur a terme la gestió financera de les emissions de deute públic del Principat d’Andorra prèvia resolució del Govern, perquè així sigui;
j) recollir els dipòsits i les fiances constituïts en aplicació de la legislació vigent i de decisions judicials, i gestionar aquests fons tot observant el principi de prudència de manera apropiada;
k) emetre a petició del Govern informes i dictàmens sobre la legislació relativa al sistema financer i sobre les demés matèries competència de l’AFA així com proposar, a iniciativa pròpia, mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la regulació del sistema financer;
l) assessorar el Govern en temes relatius a política econòmica i financera a petició del ministeri encarregat de les finances;
m) elaborar estudis i estadístiques relatives al sistema financer i en totes aquelles matèries competència de l’AFA d’acord amb la legislació vigent;
n) establir i publicar una Memòria anual d’activitats de l’AFA; i
o) publicar avisos i advertències per vetllar per la protecció dels inversors.
p) Disposar, en cas de necessitat, de les reserves internacionals o dels seus mecanismes financers associats per desenvolupar línies d’assistència en forma de provisió urgent de liquiditat a les entitats bancàries operatives i establertes al Principat d’Andorra, amb els límits i les condicions previstos al marc legal vigent.
q) Acceptar actius d’entitats bancàries en garantia a favor de l’AFA en el marc del desenvolupament de línies d’assistència en forma de provisió urgent de liquiditat.
r) Rebre efectiu i gestionar la seva distribució a les entitats bancàries.


3. En l’exercici de les seves funcions, l’AFA té competència per:

a) tenir accés a qualsevol informació o document, incloses les dades personals, de qualsevol persona física o jurídica, i rebre o procurar-ne una còpia;
b) requerir a qualsevol persona, física o jurídica, el lliurament d’informació i/o documentació en el termini que consideri oportú;
c) realitzar inspeccions in situ;
d) citar i prendre declaració a qualsevol persona, física o jurídica, i analitzar les declaracions, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets;
e) requerir als supervisats l’aportació d’informes d’experts independents, dels seus auditors o dels seus òrgans de control intern o de compliment normatiu a l’efecte de comprovar el compliment de la legislació vigent;
f) contractar auditors externs independents o contractar altres experts qualificats en la matèria objecte de supervisió o anàlisi. En tot cas, les despeses derivades de l’actuació dels auditors externs independents o altres experts qualificats van a càrrec de l’entitat supervisada sempre que es tracti de treballs en l’exercici del poder disciplinari de l’AFA i el corresponent expedient no hagi quedat arxivat;
f bis) requerir el lliurament d’informació i/o documentació a qualsevol persona, física o jurídica, que hagi estat subcontractada per dur a terme funcions o activitats operatives dels supervisats, sense perjudici de la responsabilitat de l’entitat que hagi delegat les funcions;
g) accedir a qualsevol informació necessària per a l’exercici de les seves funcions, en temps oportú, prèvia formulació de la corresponent petició a l’organisme oficial que correspongui en cada cas;
h) podrà utilitzar qualsevol altre mitjà que permeti l’exercici de les seves competències de control i les seves competències per imposar sancions d’acord amb la legislació vigent;
h) exigir els registres telefònics i el trànsit de dades existents;
i) exigir el cessament de tota pràctica o conducta contrària a les disposicions legals del marc de regulació del sistema financer;
j) exigir la prohibició temporal d’exercir l’activitat professional, en el marc de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer;
k) suspendre la comercialització o venda d’instruments financers o de dipòsits estructurats quan una entitat operativa del sistema financer no hagi desenvolupat o aplicat un procés eficaç d’aprovació de productes o hagi incomplert d’altra manera l’establert a l’article 13, apartat 1, de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera;
l) adoptar les mesures necessàries perquè l’AFA pugui obtenir la informació necessària per comprovar que les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d’inversió i/o serveis auxiliars compleixin les seves obligacions;
m) utilitzar qualsevol altre mitjà que permeti l’exercici de les seves competències per imposar sancions d’acord amb la legislació vigent.


Les persones previstes en les lletres a), b), d), f bis) i g) han de proporcionar a l’AFA tota la informació necessària perquè l’AFA pugui exercir les seves funcions d’acord amb les disposicions legals vigents i han de guardar-ne secret.

4. En l’exercici d’aquestes funcions i competències i d’acord amb les premisses establertes en aquesta Llei o en la legislació vigent, s’autoritza l’AFA a cooperar, establir relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers o altra legislació que així ho prevegi, intercanviant informació, incloses dades personals, i col·laborant en el marc d’investigacions o inspeccions sempre que es compleixin els requeriments establerts en els apartats 1 a 3 de l’article 20.

5. Per a l’adequat exercici de les seves funcions i respectant les competències legals de les parts, l’AFA coopera amb el Govern, i amb altres autoritats o organismes nacionals proveint assistència i intercanviant les informacions confidencials necessàries.

En situacions d’urgència relacionades amb l’estabilitat del sistema financer andorrà, l’AFA pot intercanviar la informació que sigui pertinent amb les autoritats nacionals competents, organismes nacionals així com amb els ministeris que escaigui.

Quan l’intercanvi d’informació confidencial contingui dades personals, aquesta només pot ser intercanviada per part de l’AFA amb l’autoritat judicial penal, amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, amb l’autoritat nacional competent en matèria de resolució, amb els organismes encarregats dels sistemes de garantia de dipòsits i inversions, amb el Cos de Policia i/o amb l’auditor extern respecte a les dades de l’entitat concernida. Així mateix, l’AFA pot col·laborar amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme en el marc d’investigacions o inspeccions en l’exercici de les seves funcions.

L’AFA pot exercitar les seves facultats supervisores i sancionadores mitjançant la sol·licitud a les autoritats judicials competents; en aquest sentit, pot sol·licitar i obtenir de la Batllia l’auxili judicial que necessiti per acomplir les seves funcions de control i supervisió.

6. Finalment, en l’exercici de les seves funcions i competències, l’AFA:

a) actua de manera transparent, autònoma i independent;
b) té en compte la realitat del sistema financer andorrà i l’impacte potencial de les seves decisions sobre l’estabilitat i la reputació del sistema financer;
c) pren en consideració els estàndards internacionals en cada matèria;
d) segueix estrictament les normes de bon govern corporatiu;
e) supervisa el correcte exercici de les responsabilitats atorgades a les persones que supervisen les entitats;
f) utilitza els seus recursos de forma eficient; i
g) facilita la innovació en les matèries relacionades amb les activitats supervisades.


7. Sense perjudici de les disposicions previstes legalment, l’AFA només pot utilitzar la informació confidencial obtinguda en virtut de l’establert en el present article en l’exercici de les seves funcions o en relació amb els procediments administratius o judicials relacionats específicament amb l’exercici de dites funcions.

Mostra redacció anterior, vigent del 21/03/2019 al 14/12/2022
Article 4. Funcions i competències en l’àmbit del sistema financer andorrà

1. L’AFA, com a autoritat del sistema financer andorrà, té atribuïdes les funcions i competències que li encomana aquesta Llei així com totes les demés funcions o competències que li puguin encomanar altres disposicions legals.

1 bis. L’AFA pot exercir les seves funcions de supervisió i inspecció de la manera següent:

a) Directament.
b) Amb col·laboració d’altres autoritats, nacionals o estrangeres.
c) Mitjançant una sol·licitud a les autoritats judicials competents.


2. A títol enunciatiu i no limitatiu, l’AFA desenvolupa les funcions següents:

a) emetre, entre d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi. En l’exercici d’aquesta funció, l’AFA pot sotmetre a la consideració dels agents del sector financer les propostes normatives rellevants i, en tot cas, té en compte els següents factors:
i) que el cost de la regulació sigui proporcionat als beneficis de la seva implementació;
ii) els estàndards internacionals en la matèria; i
iii) l’impacte de la seva implementació en la competència, la capacitat d’innovació i la competitivitat internacional de la plaça financera andorrana;

b) examinar i resoldre qualsevol sol·licitud presentada a l’AFA per a l’obtenció d’una llicència o autorització per operar en el sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent; i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA; A aquest efecte, l’AFA manté actualitzada a la seva web, la llista en què figuren les dades bàsiques com ara, denominació social, nom comercial, domicili social, data de concessió de l’autorització, data de revocació o de baixa de l’autorització, informació sobre els serveis o activitats per als quals està autoritzada i detall dels agents autoritzats, de totes les entitats operatives del sistema financer autoritzades;
c) exercir com a autoritat competent i supervisora sobre totes les entitats supervisades i sobre aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer que estiguin o puguin estar subjectes a la supervisió de l’AFA d’acord amb la legislació vigent a fi i efecte de vetllar pel compliment de la normativa aplicable a aquestes persones;
d) supervisar en base consolidada les entitats operatives del sistema financer i, consegüentment, els grups d’entitats operatives del sistema financer entesos com tots aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa del sistema financer o té com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats operatives del sistema financer, així com les societats financeres de cartera a fi i efecte de comprovar el compliment dels requisits prudencials establerts a la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió i les societats financeres mixtes de cartera per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts a la Llei de conglomerats financers;
e) exercir els poders disciplinari i sancionador sobre les entitats supervisades i sobre totes aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer sobre les quals la legislació vigent atorgui aquesta competència a l’AFA;
f) examinar i resoldre les sol·licituds d’autorització i/o d’inscripció d’actes administratius d’acord amb la legislació vigent i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA;
g) atendre i gestionar les reclamacions de clients de les entitats supervisades presentades davant de l’AFA. Quan l’anàlisi de la reclamació evidenciï un problema de supervisió prudencial el qual pot estar més enllà de la reclamació del client individual, l’AFA pot efectuar controls específics en el marc de la supervisió. Les actuacions que l’AFA dugui a terme en el marc de la supervisió prudencial no poden ser compartits amb el client. Els informes emesos per l’AFA en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l’entitat, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals;
h) realitzar les tasques associades a la representació d’Andorra a nivell internacional en relació amb temes específics que afectin el sector financer;
i) prestar els serveis de tresoreria de l’Estat i dur a terme la gestió financera de les emissions de deute públic del Principat d’Andorra prèvia resolució del Govern perquè així sigui;
j) recollir els dipòsits i les fiances constituïts en aplicació de la legislació vigent i de decisions judicials, i gestionar aquests fons tot observant el principi de prudència de manera apropiada;
k) emetre a petició del Govern informes i dictàmens sobre la legislació relativa al sistema financer i sobre les demés matèries competència de l’AFA així com proposar, a iniciativa pròpia, mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la regulació del sistema financer;
l) assessorar el Govern en temes relatius a política econòmica i financera a petició del ministeri encarregat de les finances;
m) elaborar estudis i estadístiques relatives al sistema financer i en totes aquelles matèries competència de l’AFA d’acord amb la legislació vigent;
n) establir i publicar una Memòria anual d’activitats de l’AFA; i
o) publicar avisos i advertències per vetllar per la protecció dels inversors.


3. En l’exercici de les seves funcions, l’AFA té competència per:

a) tenir accés a qualsevol informació o document, incloses les dades personals, de qualsevol persona física o jurídica, i rebre o procurar-ne una còpia;
b) requerir a qualsevol persona, física o jurídica, el lliurament d’informació i/o documentació en el termini que consideri oportú;
c) realitzar inspeccions in situ;
d) citar i prendre declaració a qualsevol persona, física o jurídica, i analitzar les declaracions, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets;
e) requerir als supervisats l’aportació d’informes d’experts independents, dels seus auditors o dels seus òrgans de control intern o de compliment normatiu a l’efecte de comprovar el compliment de la legislació vigent;
f) contractar auditors externs independents o contractar altres experts qualificats en la matèria objecte de supervisió o anàlisi. En tot cas, les despeses derivades de l’actuació dels auditors externs independents o altres experts qualificats van a càrrec de l’entitat supervisada sempre que es tracti de treballs en l’exercici del poder disciplinari de l’AFA i el corresponent expedient no hagi quedat arxivat;
f bis) requerir el lliurament d’informació i/o documentació a qualsevol persona, física o jurídica, que hagi estat subcontractada per dur a terme funcions o activitats operatives dels supervisats, sense perjudici de la responsabilitat de l’entitat que hagi delegat les funcions;
g) accedir a qualsevol informació necessària per a l’exercici de les seves funcions, en temps oportú, prèvia formulació de la corresponent petició a l’organisme oficial que correspongui en cada cas;
h) podrà utilitzar qualsevol altre mitjà que permeti l’exercici de les seves competències de control i les seves competències per imposar sancions d’acord amb la legislació vigent;
h) exigir els registres telefònics i el trànsit de dades existents;
i) exigir el cessament de tota pràctica o conducta contrària a les disposicions legals del marc de regulació del sistema financer;
j) exigir la prohibició temporal d’exercir l’activitat professional, en el marc de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer;
k) suspendre la comercialització o venda d’instruments financers o de dipòsits estructurats quan una entitat operativa del sistema financer no hagi desenvolupat o aplicat un procés eficaç d’aprovació de productes o hagi incomplert d’altra manera l’establert a l’article 13, apartat 1, de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera;
l) adoptar les mesures necessàries perquè l’AFA pugui obtenir la informació necessària per comprovar que les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d’inversió i/o serveis auxiliars compleixin les seves obligacions;
m) utilitzar qualsevol altre mitjà que permeti l’exercici de les seves competències per imposar sancions d’acord amb la legislació vigent.


Les persones previstes en les lletres a), b), d), f bis) i g) han de proporcionar a l’AFA tota la informació necessària perquè l’AFA pugui exercir les seves funcions d’acord amb les disposicions legals vigents i han de guardar-ne secret.

4. En l’exercici d’aquestes funcions i competències i d’acord amb les premisses establertes en aquesta Llei o en la legislació vigent, s’autoritza l’AFA a cooperar, establir relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers o altra legislació que així ho prevegi, intercanviant informació, incloses dades personals, i col·laborant en el marc d’investigacions o inspeccions sempre que es compleixin els requeriments establerts en els apartats 1 a 3 de l’article 20.

5. Per a l’adequat exercici de les seves funcions i respectant les competències legals de les parts, l’AFA coopera amb el Govern, i amb altres autoritats o organismes nacionals proveint assistència i intercanviant les informacions confidencials necessàries.

En situacions d’urgència relacionades amb l’estabilitat del sistema financer andorrà, l’AFA pot intercanviar la informació que sigui pertinent amb les autoritats nacionals competents, organismes nacionals així com amb els ministeris que escaigui.

Quan l’intercanvi d’informació confidencial contingui dades personals, aquesta només pot ser intercanviada per part de l’AFA amb l’autoritat judicial penal, amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, amb l’autoritat nacional competent en matèria de resolució, amb els organismes encarregats dels sistemes de garantia de dipòsits i inversions, amb el Cos de Policia i/o amb l’auditor extern respecte a les dades de l’entitat concernida. Així mateix, l’AFA pot col·laborar amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme en el marc d’investigacions o inspeccions en l’exercici de les seves funcions.

L’AFA pot exercitar les seves facultats supervisores i sancionadores mitjançant la sol·licitud a les autoritats judicials competents; en aquest sentit, pot sol·licitar i obtenir de la Batllia l’auxili judicial que necessiti per acomplir les seves funcions de control i supervisió.

6. Finalment, en l’exercici de les seves funcions i competències, l’AFA:

a) actua de manera transparent, autònoma i independent;
b) té en compte la realitat del sistema financer andorrà i l’impacte potencial de les seves decisions sobre l’estabilitat i la reputació del sistema financer;
c) pren en consideració els estàndards internacionals en cada matèria;
d) segueix estrictament les normes de bon govern corporatiu;
e) supervisa el correcte exercici de les responsabilitats atorgades a les persones que supervisen les entitats;
f) utilitza els seus recursos de forma eficient; i
g) facilita la innovació en les matèries relacionades amb les activitats supervisades.


7. Sense perjudici de les disposicions previstes legalment, l’AFA només pot utilitzar la informació confidencial obtinguda en virtut de l’establert en el present article en l’exercici de les seves funcions o en relació amb els procediments administratius o judicials relacionats específicament amb l’exercici de dites funcions.

Modificada la lletra i), i incorporades tres lletres, la p), la q) i la r), a l’article 4.2 per la disposició final segona de la Llei 36/2022, del 24 de novembre, de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat.


Mostra redacció anterior, vigent del 24/01/2019 al 20/03/2019
Article 4. Funcions i competències en l’àmbit del sistema financer andorrà

1. L’AFA, com a autoritat del sistema financer andorrà, té atribuïdes les funcions i competències que li encomana aquesta Llei així com totes les demés funcions o competències que li puguin encomanar altres disposicions legals.

2. A títol enunciatiu i no limitatiu, l’AFA desenvolupa les funcions següents:

a) emetre, entre d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi. En l’exercici d’aquesta funció, l’AFA pot sotmetre a la consideració dels agents del sector financer les propostes normatives rellevants i, en tot cas, té en compte els següents factors:
i) que el cost de la regulació sigui proporcionat als beneficis de la seva implementació;
ii) els estàndards internacionals en la matèria; i
iii) l’impacte de la seva implementació en la competència, la capacitat d’innovació i la competitivitat internacional de la plaça financera andorrana;

b) Examinar i resoldre qualsevol sol·licitud presentada a l’AFA per a l’obtenció d’una llicència o autorització per operar en el sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent; i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA; A aquest efecte, l’AFA manté actualitzada a la seva web, la llista en què figuren les dades bàsiques com ara, denominació social, nom comercial, domicili social, data de concessió de l’autorització, data de revocació o de baixa de l’autorització, informació sobre els serveis o activitats per als quals està autoritzada i detall dels agents autoritzats, de totes les entitats operatives del sistema financer autoritzades;
c) exercir com a autoritat competent i supervisora sobre totes les entitats supervisades i sobre aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer que estiguin o puguin estar subjectes a la supervisió de l’AFA d’acord amb la legislació vigent a fi i efecte de vetllar pel compliment de la normativa aplicable a aquestes persones;
d) Supervisar en base consolidada les entitats operatives del sistema financer i, consegüentment, els grups d’entitats operatives del sistema financer entesos com tots aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa del sistema financer o té com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats operatives del sistema financer, així com les societats financeres de cartera a fi i efecte de comprovar el compliment dels requisits prudencials establerts a la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió i les societats financeres mixtes de cartera per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts a la Llei de conglomerats financers;
e) exercir els poders disciplinari i sancionador sobre les entitats supervisades i sobre totes aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer sobre les quals la legislació vigent atorgui aquesta competència a l’AFA;
f) examinar i resoldre les sol·licituds d’autorització i/o d’inscripció d’actes administratius d’acord amb la legislació vigent i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA;
g) atendre i gestionar les reclamacions de clients de les entitats supervisades presentades davant de l’AFA. Quan l’anàlisi de la reclamació evidenciï un problema de supervisió prudencial el qual pot estar més enllà de la reclamació del client individual, l’AFA pot efectuar controls específics en el marc de la supervisió. Les actuacions que l’AFA dugui a terme en el marc de la supervisió prudencial no poden ser compartits amb el client. Els informes emesos per l’AFA en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l’entitat, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals;
h) realitzar les tasques associades a la representació d’Andorra a nivell internacional en relació amb temes específics que afectin el sector financer;
i) prestar els serveis de tresoreria de l’Estat i dur a terme la gestió financera de les emissions de deute públic del Principat d’Andorra prèvia resolució del Govern perquè així sigui;
j) recollir els dipòsits i les fiances constituïts en aplicació de la legislació vigent i de decisions judicials, i gestionar aquests fons tot observant el principi de prudència de manera apropiada;
k) emetre a petició del Govern informes i dictàmens sobre la legislació relativa al sistema financer i sobre les demés matèries competència de l’AFA així com proposar, a iniciativa pròpia, mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la regulació del sistema financer;
l) assessorar el Govern en temes relatius a política econòmica i financera a petició del ministeri encarregat de les finances;
m) elaborar estudis i estadístiques relatives al sistema financer i en totes aquelles matèries competència de l’AFA d’acord amb la legislació vigent;
n) establir i publicar una Memòria anual d’activitats de l’AFA; i
o) Publicar avisos i advertències per vetllar per la protecció dels inversors.


3. En l’exercici de les seves funcions, l’AFA té competència per:

a) obtenir informació, incloses dades personals, de qualsevol persona física o jurídica;
b) requerir a qualsevol persona, física o jurídica, el lliurament d’informació i/o documentació en el termini que consideri oportú;
c) realitzar inspeccions in situ;
d) citar i prendre declaració a qualsevol persona, física o jurídica, i analitzar les declaracions, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets;
e) requerir als supervisats l’aportació d’informes d’experts independents, dels seus auditors o dels seus òrgans de control intern o de compliment normatiu a l’efecte de comprovar el compliment de la legislació vigent;
f) contractar auditors externs independents o contractar altres experts qualificats en la matèria objecte de supervisió o anàlisi. En tot cas, les despeses derivades de l’actuació dels auditors externs independents o altres experts qualificats van a càrrec de l’entitat supervisada sempre que es tracti de treballs en l’exercici del poder disciplinari de l’AFA i el corresponent expedient no hagi quedat arxivat;
f bis) requerir el lliurament d’informació i/o documentació a qualsevol persona, física o jurídica, que hagi estat subcontractada per dur a terme funcions o activitats operatives dels supervisats, sense perjudici de la responsabilitat de l’entitat que hagi delegat les funcions;
g) accedir a qualsevol informació necessària per a l’exercici de les seves funcions, en temps oportú, prèvia formulació de la corresponent petició a l’organisme oficial que correspongui en cada cas;
h) podrà utilitzar qualsevol altre mitjà que permeti l’exercici de les seves competències de control i les seves competències per imposar sancions d’acord amb la legislació vigent;


Les persones previstes en les lletres a), b), d), f bis) i g) han de proporcionar a l’AFA tota la informació necessària perquè l’AFA pugui exercir les seves funcions d’acord amb les disposicions legals vigents i han de guardar-ne secret.

4. En l’exercici d’aquestes funcions i competències i d’acord amb les premisses establertes en aquesta Llei o en la legislació vigent, s’autoritza l’AFA a cooperar, establir relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers o altra legislació que així ho prevegi, intercanviant informació, incloses dades personals, i col·laborant en el marc d’investigacions o inspeccions sempre que es compleixin els requeriments establerts en els apartats 1 a 3 de l’article 20.

5. Per a l’adequat exercici de les seves funcions i respectant les competències legals de les parts, l’AFA coopera amb el Govern, i amb altres autoritats o organismes nacionals proveint assistència i intercanviant les informacions confidencials necessàries.

En situacions d’urgència relacionades amb l’estabilitat del sistema financer andorrà, l’AFA pot intercanviar la informació que sigui pertinent amb les autoritats nacionals competents, organismes nacionals així com amb els ministeris que escaigui.

Quan l’intercanvi d’informació confidencial contingui dades personals, aquesta només pot ser intercanviada per part de l’AFA amb l’autoritat judicial penal, amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, amb l’autoritat nacional competent en matèria de resolució, amb els organismes encarregats dels sistemes de garantia de dipòsits i inversions, amb el Cos de Policia i/o amb l’auditor extern respecte a les dades de l’entitat concernida. Així mateix, l’AFA pot col·laborar amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme en el marc d’investigacions o inspeccions en l’exercici de les seves funcions.

L’AFA pot exercitar les seves facultats supervisores i sancionadores mitjançant la sol·licitud a les autoritats judicials competents; en aquest sentit, pot sol·licitar i obtenir de la Batllia l’auxili judicial que necessiti per acomplir les seves funcions de control i supervisió.

6. Finalment, en l’exercici de les seves funcions i competències, l’AFA:

a) actua de manera transparent, autònoma i independent;
b) té en compte la realitat del sistema financer andorrà i l’impacte potencial de les seves decisions sobre l’estabilitat i la reputació del sistema financer;
c) pren en consideració els estàndards internacionals en cada matèria;
d) segueix estrictament les normes de bon govern corporatiu;
e) supervisa el correcte exercici de les responsabilitats atorgades a les persones que supervisen les entitats;
f) utilitza els seus recursos de forma eficient; i
g) facilita la innovació en les matèries relacionades amb les activitats supervisades.


7. Sense perjudici de les disposicions previstes legalment, l’AFA només pot utilitzar la informació confidencial obtinguda en virtut de l’establert en el present article en l’exercici de les seves funcions o en relació amb els procediments administratius o judicials relacionats específicament amb l’exercici de dites funcions.

Introduït l’apartat 1 bis, modificada la lletra a) de l’apartat 3 i introduïdes les lletres h), i), j), k), l) i m) al mateix apartat per la disposició final tercera de la Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.


Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 23/01/2019
Article 4. Funcions i competències en l’àmbit de la supervisió del sistema financer andorrà

1. L’AFA, com a autoritat del sistema financer andorrà, té atribuïdes les funcions i competències que li encomana aquesta Llei així com totes les demés funcions o competències que li puguin encomanar altres disposicions legals.

2. A títol enunciatiu i no limitatiu, l’AFA desenvolupa les següents funcions:

a) emetre, entre d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi. En l’exercici d’aquesta funció, l’AFA pot sotmetre a la consideració dels agents del sector financer les propostes normatives rellevants i, en tot cas, té en compte els següents factors:
i) que el cost de la regulació sigui proporcionat als beneficis de la seva implementació;
ii) els estàndards internacionals en la matèria; i
iii) l’impacte de la seva implementació en la competència, la capacitat d’innovació i la competitivitat internacional de la plaça financera andorrana;

b) examinar i resoldre qualsevol sol·licitud presentada a l’AFA per a l’obtenció d’una llicència o autorització per operar en el sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent; i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA;
c) exercir com a autoritat competent i supervisora sobre totes les entitats supervisades i sobre aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer que estiguin o puguin estar subjectes a la supervisió de l’AFA d’acord amb la legislació vigent a fi i efecte de vetllar pel compliment de la normativa aplicable a aquestes persones;
d) supervisar en base consolidada les entitats operatives del sistema financer i, consegüentment, els grups d’entitats operatives del sistema financer entesos com a tots aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa del sistema financer o té com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats operatives del sistema financer, i aquells grups en què, incloent una o més entitats operatives del sistema financer, l’activitat d’aquestes sigui la més important del grup;
e) exercir els poders disciplinari i sancionador sobre les entitats supervisades i sobre totes aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer sobre les quals la legislació vigent atorgui aquesta competència a l’AFA;
f) examinar i resoldre les sol·licituds d’autorització i/o d’inscripció d’actes administratius d’acord amb la legislació vigent i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’AFA;
g) atendre i gestionar les reclamacions de clients de les entitats supervisades presentades davant de l’AFA. Quan l’anàlisi de la reclamació evidenciï un problema de supervisió prudencial el qual pot estar més enllà de la reclamació del client individual, l’AFA pot efectuar controls específics en el marc de la supervisió. Les actuacions que l’AFA dugui a terme en el marc de la supervisió prudencial no poden ser compartits amb el client. Els informes emesos per l’AFA en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l’entitat, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals;
h) realitzar les tasques associades a la representació d’Andorra a nivell internacional en relació amb temes específics que afectin el sector financer;
i) prestar els serveis de tresoreria de l’Estat i dur a terme la gestió financera de les emissions de deute públic del Principat d’Andorra prèvia resolució del Govern perquè així sigui;
j) recollir els dipòsits i les fiances constituïts en aplicació de la legislació vigent i de decisions judicials, i gestionar aquests fons tot observant el principi de prudència de manera apropiada;
k) emetre a petició del Govern informes i dictàmens sobre la legislació relativa al sistema financer i sobre les demés matèries competència de l’AFA així com proposar, a iniciativa pròpia, mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la regulació del sistema financer;
l) assessorar el Govern en temes relatius a política econòmica i financera a petició del ministeri encarregat de les finances;
m) elaborar estudis i estadístiques relatives al sistema financer i en totes aquelles matèries competència de l’AFA d’acord amb la legislació vigent; i
n) establir i publicar una Memòria anual d’activitats de l’AFA.


3. En l’exercici de les seves funcions, l’AFA té competència per:

a) obtenir informació, incloses dades personals, de qualsevol persona física o jurídica;
b) requerir a qualsevol persona, física o jurídica, el lliurament d’informació en el termini que consideri oportú;
c) realitzar inspeccions in situ als supervisats;
d) citar i prendre declaració a qualsevol persona, física o jurídica, i analitzar les declaracions, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets;
e) requerir als supervisats l’aportació d’informes d’experts independents, dels seus auditors o dels seus òrgans de control intern o de compliment normatiu a l’efecte de comprovar el compliment de la legislació vigent;
f) contractar auditors externs independents o contractar altres experts qualificats en la matèria objecte de supervisió o anàlisi;
g) accedir a qualsevol informació necessària per a l’exercici de les seves funcions, en temps oportú, prèvia formulació de la corresponent petició a l’organisme oficial que correspongui en cada cas.


Les persones que faciliten informació a l’AFA d’acord amb el previst en les lletres a), b), d) i g) han de guardar-ne secret.

4. En l’exercici d’aquestes funcions i competències i d’acord amb les premisses establertes en aquesta Llei o en la legislació vigent, s’autoritza l’AFA a cooperar, establir relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers o altra legislació que així ho prevegi, intercanviant informació, incloses dades personals, i col·laborant en el marc d’investigacions o inspeccions sempre que es compleixin els requeriments establerts en els apartats 1 a 3 de l’article 20.

5. Per a l’adequat exercici de les seves funcions i respectant les competències legals de les parts, l’AFA coopera amb Govern i amb altres autoritats o organismes nacionals proveint assistència i intercanviant les informacions confidencials necessàries. Quan l’intercanvi d’informació confidencial contingui dades personals, aquesta només pot ser intercanviada per part de l’AFA amb l’autoritat judicial penal i/o amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Així mateix, l’AFA pot col·laborar amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme en el marc d’investigacions o inspeccions en l’exercici de les seves funcions.

6. Finalment, en l’exercici de les seves funcions i competències, l’AFA:

a) actua de manera transparent, autònoma i independent;
b) té en compte la realitat del sistema financer andorrà i l’impacte potencial de les seves decisions sobre l’estabilitat i la reputació del sistema financer;
c) pren en consideració els estàndards internacionals en cada matèria;
d) segueix estrictament les normes de bon govern corporatiu;
e) supervisa el correcte exercici de les responsabilitats atorgades a les persones que supervisen les entitats;
f) utilitza els seus recursos de forma eficient; i
g) facilita la innovació en les matèries relacionades amb les activitats supervisades.


7. Sense perjudici de les disposicions previstes legalment, l’AFA només pot utilitzar la informació confidencial obtinguda en virtut de l’establert en el present article en l’exercici de les seves funcions o en relació amb els procediments administratius o judicials relacionats específicament amb l’exercici de dites funcions.

Modificats l’enunciat i les lletres b) i d) i incorporada la lletra o) de l’apartat 2; modificades les lletres b), c) i f) i incorporades les lletres f bis) i h) a l’apartat 3, i modificat l’apartat 5 per la disposició final cinquena de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.


Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 04/07/2018
Article 4. Funcions i competències

1. L’INAF, com a autoritat del sistema financer andorrà, té atribuïdes les funcions i competències que li encomana aquesta Llei així com totes les demés funcions o competències que li puguin encomanar altres disposicions legals.

2. A títol enunciatiu i no limitatiu, l’INAF desenvolupa les següents funcions:

a) emetre, entre d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi. En l’exercici d’aquesta funció, l’INAF pot sotmetre a la consideració dels agents del sector financer les propostes normatives rellevants i, en tot cas, té en compte els següents factors:
i) que el cost de la regulació sigui proporcionat als beneficis de la seva implementació;
ii) els estàndards internacionals en la matèria; i
iii) l’impacte de la seva implementació en la competència, la capacitat d’innovació i la competitivitat internacional de la plaça financera andorrana;

b) examinar i resoldre qualsevol sol·licitud presentada a l’INAF per a l’obtenció d’una llicència o autorització per operar en el sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent; i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’INAF;
c) exercir com a autoritat competent i supervisora sobre totes les entitats supervisades i sobre aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer que estiguin o puguin estar subjectes a la supervisió de l’INAF d’acord amb la legislació vigent a fi i efecte de vetllar pel compliment de la normativa aplicable a aquestes persones;
d) supervisar en base consolidada les entitats operatives del sistema financer i, consegüentment, els grups d’entitats operatives del sistema financer entesos com a tots aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa del sistema financer o té com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats operatives del sistema financer, i aquells grups en què, incloent una o més entitats operatives del sistema financer, l’activitat d’aquestes sigui la més important del grup;
e) exercir els poders disciplinari i sancionador sobre les entitats supervisades i sobre totes aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer sobre les quals la legislació vigent atorgui aquesta competència a l’INAF;
f) examinar i resoldre les sol·licituds d’autorització i/o d’inscripció d’actes administratius d’acord amb la legislació vigent i mantenir actualitzats els corresponents registres de l’INAF;
g) atendre i gestionar les reclamacions de clients de les entitats supervisades presentades davant de l’INAF. Quan l’anàlisi de la reclamació evidenciï un problema de supervisió prudencial el qual pot estar més enllà de la reclamació del client individual, l’INAF pot efectuar controls específics en el marc de la supervisió. Les actuacions que l’INAF dugui a terme en el marc de la supervisió prudencial no poden ser compartits amb el client. Els informes emesos per l’INAF en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l’entitat, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals;
h) realitzar les tasques associades a la representació d’Andorra a nivell internacional en relació amb temes específics que afectin el sector financer;
i) prestar els serveis de tresoreria de l’Estat i dur a terme la gestió financera de les emissions de deute públic del Principat d’Andorra prèvia resolució del Govern perquè així sigui;
j) recollir els dipòsits i les fiances constituïts en aplicació de la legislació vigent i de decisions judicials, i gestionar aquests fons tot observant el principi de prudència de manera apropiada;
k) emetre a petició del Govern informes i dictàmens sobre la legislació relativa al sistema financer i sobre les demés matèries competència de l’INAF així com proposar, a iniciativa pròpia, mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la regulació del sistema financer;
l) assessorar el Govern en temes relatius a política econòmica i financera a petició del ministeri encarregat de les finances;
m) elaborar estudis i estadístiques relatives al sistema financer i en totes aquelles matèries competència de l’INAF d’acord amb la legislació vigent; i
n) establir i publicar una Memòria anual d’activitats de l’INAF.


3. En l’exercici de les seves funcions, l’INAF té competència per:

a) obtenir informació, incloses dades personals, de qualsevol persona física o jurídica;
b) requerir a qualsevol persona, física o jurídica, el lliurament d’informació en el termini que consideri oportú;
c) realitzar inspeccions in situ als supervisats;
d) citar i prendre declaració a qualsevol persona, física o jurídica, i analitzar les declaracions, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets;
e) requerir als supervisats l’aportació d’informes d’experts independents, dels seus auditors o dels seus òrgans de control intern o de compliment normatiu a l’efecte de comprovar el compliment de la legislació vigent;
f) contractar auditors externs independents o contractar altres experts qualificats en la matèria objecte de supervisió o anàlisi;
g) accedir a qualsevol informació necessària per a l’exercici de les seves funcions, en temps oportú, prèvia formulació de la corresponent petició a l’organisme oficial que correspongui en cada cas.


Les persones que faciliten informació a l’INAF d’acord amb el previst en les lletres a), b), d) i g) han de guardar-ne secret.

4. En l’exercici d’aquestes funcions i competències i d’acord amb les premisses establertes en aquesta Llei o en la legislació vigent, s’autoritza l’INAF a cooperar, establir relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes oficials estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments financers o altra legislació que així ho prevegi, intercanviant informació, incloses dades personals, i col·laborant en el marc d’investigacions o inspeccions sempre que es compleixin els requeriments establerts en els apartats 1 a 3 de l’article 20.

5. Per a l’adequat exercici de les seves funcions i respectant les competències legals de les parts, l’INAF coopera amb Govern i amb altres autoritats o organismes nacionals proveint assistència i intercanviant les informacions confidencials necessàries. Quan l’intercanvi d’informació confidencial contingui dades personals, aquesta només pot ser intercanviada per part de l’INAF amb l’autoritat judicial penal i/o amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Així mateix, l’INAF pot col·laborar amb l’autoritat nacional competent en matèria de lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme en el marc d’investigacions o inspeccions en l’exercici de les seves funcions.

6. Finalment, en l’exercici de les seves funcions i competències, l’INAF:

a) actua de manera transparent, autònoma i independent;
b) té en compte la realitat del sistema financer andorrà i l’impacte potencial de les seves decisions sobre l’estabilitat i la reputació del sistema financer;
c) pren en consideració els estàndards internacionals en cada matèria;
d) segueix estrictament les normes de bon govern corporatiu;
e) supervisa el correcte exercici de les responsabilitats atorgades a les persones que supervisen les entitats;
f) utilitza els seus recursos de forma eficient; i
g) facilita la innovació en les matèries relacionades amb les activitats supervisades.


7. Sense perjudici de les disposicions previstes legalment, l’INAF només pot utilitzar la informació confidencial obtinguda en virtut de l’establert en el present article en l’exercici de les seves funcions o en relació amb els procediments administratius o judicials relacionats específicament amb l’exercici de dites funcions.

Modificat l’enunciat per l’article 4 de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 4 bis. Potestats de control i supervisió, i criteris d’exercici en l’àmbit de la supervisió de les assegurances i reassegurances Image

Les potestats de control i supervisió en el sector assegurador i reassegurador i els criteris del seu exercici són els que li encomanen els articles 8 a 12 i concordants de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 04/07/2018
(Sense contingut)

Introduït per l’article 5 de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 4 ter. Facultats de control i supervisió, i criteris d’exercici en l’àmbit de la supervisió dels serveis de finançament participatiu Image

Les potestats de control i supervisió en el sector dels serveis de finançament participatiu són les que se li encomanen a la Llei XXX, d’economia digital, l’emprenedoria i la innovació.

Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 22/12/2022
(Sense contingut)

Afegit per la disposició final primera de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació.


Article 4 quater. Procediment de comunicació de possibles infraccions Image Image

1. L’AFA estableix, mitjançant comunicats tècnics, mecanismes efectius i fiables per encoratjar la comunicació sobre la comissió d’infraccions potencials o reals previstes en la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, el capítol IV de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera i la Llei 12/2017 d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

2. Els mecanismes a què es refereix l’apartat 1 inclouran com a mínim:

a) procediments específics per a la recepció d’informes sobre infraccions i el seu seguiment;
b) protecció adequada per als empleats d’entitats sotmeses a la normativa disciplinaria esmentada en el paràgraf 1 anterior, que informen d’infraccions comeses en l’entitat envers les represàlies, la discriminació o altres tipus de tractament injust com a mínim;
c) protecció de les dades personals tant de la persona que informa de les infraccions com de la persona física que presumptament és responsable d’una infracció; i
d) regles precises que garanteixin en tots els casos la confidencialitat de la persona que informa de les infraccions comeses dins de l’entitat, llevat que una disposició legal vigent exigeixi la revelació en el context de noves investigacions o procediments judicials posteriors.


Mostra redacció anterior, vigent del 24/01/2019 al 22/12/2022
Article 4 ter. Procediment de comunicació de possibles infraccions

1. L’AFA estableix, mitjançant comunicats tècnics, mecanismes efectius i fiables per encoratjar la comunicació sobre la comissió d’infraccions potencials o reals previstes en la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, el capítol IV de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera i la Llei 12/2017 d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

2. Els mecanismes a què es refereix l’apartat 1 inclouran com a mínim:

a) procediments específics per a la recepció d’informes sobre infraccions i el seu seguiment;
b) protecció adequada per als empleats d’entitats sotmeses a la normativa disciplinaria esmentada en el paràgraf 1 anterior, que informen d’infraccions comeses en l’entitat envers les represàlies, la discriminació o altres tipus de tractament injust com a mínim;
c) protecció de les dades personals tant de la persona que informa de les infraccions com de la persona física que presumptament és responsable d’una infracció; i
d) regles precises que garanteixin en tots els casos la confidencialitat de la persona que informa de les infraccions comeses dins de l’entitat, llevat que una disposició legal vigent exigeixi la revelació en el context de noves investigacions o procediments judicials posteriors.


Renumerat per la disposició final primera de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació.


Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 23/01/2019
(Sense contingut)

Introduït per la disposició final cinquena de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.