Carregant...
 

Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de setembre del 2018 ha aprovat la següent:

llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions

ÍNDEX
Exposició de motius
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Definicions
Article 3. Beneficiaris del Fagadi i del SAGI
Article 4. Membres del Fagadi i del SAGI
Article 5. Dipòsits i inversions no elegibles
Capítol segon. Règim del Fagadi
Article 6. Naturalesa, règim jurídic i econòmic
Article 7. Utilització dels fons
Article 8. Límit de cobertura per beneficiari
Article 9. Determinació de l’import reemborsable dels dipòsits
Article 10. Reemborsament als titulars de dipòsits
Article 11. Finançament del Fagadi
Article 12. Càlcul de les aportacions ordinàries al Fagadi
Capítol tercer. Règim del SAGI
Article 13. Naturalesa, règim jurídic i econòmic
Article 14. Supòsits de cobertura
Article 15. Límit de cobertura per beneficiari
Article 16. Determinació de l’import reemborsable de les inversions
Article 17. Reemborsaments als inversors
Article 18. Finançament del SAGI
Article 19. Lliurament de fons de les entitats membres del SAGI
Capítol quart. Disposicions comunes al Fagadi i al SAGI
Article 20. Límit del Fagadi i del SAGI
Article 21. Obligació de suspendre el pagament dels imports garantits
Article 22. Subrogació i drets de crèdit del Fagadi i del SAGI
Article 23. Privilegi dels crèdits dels beneficiaris del Fagadi i del SAGI
Article 24. Informació als dipositants i inversors sobre el Fagadi i el SAGI
Capítol cinquè. Comissió Gestora del Fagadi i Comissió Gestora del SAGI
Article 25. Composició i funcionament
Article 26. Funcions generals de les comissions gestores
Article 27. Funcions de representació de les comissions gestores
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Transició del sistema de reserves en garantia de dipòsits al Fagadi. Manteniment transitori d’un sistema dual
Disposició addicional segona. Normes relatives als procediments d’arranjament judicial i fallida
Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera. Terminis de pagament del Fagadi
Disposició transitòria segona. Afectació de les reserves en garantia de dipòsits d’inversions al SAGI
Disposició transitòria tercera. Proves de resistència del Fagadi
Disposició transitòria quarta. Tractament dels dipòsits i les inversions mantinguts per Banca Privada d’Andorra, SAU
Disposició transitòria cinquena. Constitució de les comissions gestores
Disposició derogatòria
Disposicións finals
Disposició final primera. Modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
Disposició final segona. Modificació de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer
Disposició final tercera. Entrada en vigor
ANNEX 1. MODEL DE FORMULARI D’INFORMACIÓ SOBRE EL FAGADI ALS DIPOSITANTS
ANNEX 2. MODEL DE FORMULARI D’INFORMACIÓ SOBRE EL SAGI ALS INVERSORS

Exposició de motius

Mitjançant l’Acord Monetari entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra, del 30 de juny del 2011, el Principat d’Andorra es va comprometre a adaptar el marc jurídic andorrà a la regulació de la Unió Europea, entre altres matèries, pel que fa a la seva legislació financera i bancària. Aquesta necessària adaptació deriva, bàsicament, de tres circumstàncies: l’euro n’és la moneda de curs legal, té dret a encunyar-ne i el sector financer andorrà opera en estreta relació amb la zona euro.

En aplicació de l’article 8 de l’Acord Monetari, Andorra ha de transposar i implementar els actes jurídics i les normes de la Unió Europea previstos en l’annex de l’Acord esmentat, actualitzat anualment per la Comissió Europea en el marc de la celebració del Comitè Mixt. D’acord amb l’annex, Andorra ha de transposar la Directiva 2014/49/UE, del 16 d’abril del 2014, relativa als sistemes de garantia de dipòsits (d’ara en endavant, Directiva 2014/49/UE), i la Directiva 97/9/CE, del 3 de març de 1997, relativa als sistemes d’indemnització dels inversors, ambdós del Parlament Europeu i del Consell (d’ara en endavant, Directiva 97/9/CE).

Així, aquesta Llei permet l’homologació amb la Unió Europea pel que fa a la protecció dels titulars de dipòsits a les entitats bancàries del Principat d’Andorra i d’inversions a les entitats bancàries i a les entitats financeres d’inversió del Principat d’Andorra.

A més de la Directiva 2014/49/UE i de la Directiva 97/9/CE, aquesta Llei ha considerat les normes de desenvolupament següents, divulgades per l’Autoritat Bancària Europea (ABE):

(i) Directrius sobre compromisos de pagament d’acord amb la Directiva 2014/49/UE (EBA/GL/2015/09; 28.5.2015).
(ii) Directrius sobre mètodes de càlcul de les aportacions als sistemes de garantia de dipòsits (EBA/GL/2015/10; 22.9.2015).
(iii) Directrius sobre proves de resistència dels sistemes de garantia de dipòsits d’acord amb la Directiva 2014/49/UE (EBA/GL/2016/04; 19.10.2016).


La transposició de les directives comporta l’adaptació a la normativa comunitària del règim vigent del sistema de garantia de dipòsits i inversions a entitats bancàries andorranes, regulat per la Llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries (d’ara en endavant, Llei 1/2011) i el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Gestora, aprovat pel Decret del 9 de maig del 2012.

Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits

La Llei regula el Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (d’ara en endavant, Fagadi) com un sistema de garantia de dipòsits en els termes establerts en la Directiva 2014/49/UE i amb un coixí addicional de recursos financers perquè el Fagadi disposi de manera immediata de més recursos que els requerits per la pròpia Directiva.

Aquesta Llei, igual que la Directiva, estableix un període transitori durant el qual les entitats bancàries membres del Fagadi han d’aportar anualment les contribucions que determini la seva Comissió Gestora, per disposar d’uns recursos financers ex-ante d’un import equivalent al 0,8% dels dipòsits garantits amb data límit el 30 de juny del 2024.

Addicionalment, aquesta Llei preveu que les entitats bancàries andorranes continuïn fent aportacions anuals al Fagadi amb càrrec al seu compte de resultats durant un període de vuit anys des del 2024 a fi i efecte de disposar d’un volum addicional de recursos financers ex-ante equivalent a un 0,8% dels dipòsits garantits per protegir els dipositants.

Durant el període previst per dotar de recursos financers el Fons ex-ante estarà vigent un sistema dual per assegurar la disponibilitat immediata de recursos financers.

Així, les entitats bancàries han de mantenir una part de les reserves en garantia de dipòsits ja constituïdes en aplicació de la Llei 1/2011 i els actius assignats a les dites reserves només es poden utilitzar de manera immediata a requeriment de la Comissió Gestora del Fagadi. La part restant de les reserves en garantia de dipòsits mantingudes per les entitats bancàries andorranes en virtut de l’aplicació de la Llei 1/2011 a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei serà reclassificada a reserves indisponibles que es poden utilitzar per cobrir eventuals riscos o pèrdues; l’AFA pot autoritzar-ne la seva reclassificació com a reserves disponibles.

A mesura que les entitats bancàries facin aportacions ordinàries al Fons ex-ante aquestes reserves en garantia de dipòsits es poden reclassificar a reserves indisponibles.

Els trets reguladors principals del sistema de garantia de dipòsits són els següents:

- Es manté el règim de cobertura de 100.000 euros per dipositant i per entitat. I s’incorporen cobertures addicionals en casos excepcionals que garanteixen amb un límit de 300.000 euros els dipòsits procedents de transaccions amb béns immobles de naturalesa residencial i caràcter privat, pagaments rebuts pel dipositant amb caràcter puntual i vinculats al matrimoni, el divorci, la jubilació, l’acomiadament, la invalidesa o la defunció; i els que estiguin basats en el pagament de prestacions d’assegurances o en la indemnització per perjudicis que siguin conseqüència d’un delicte o d’un error judicial, sempre que els dits saldos s’haguessin abonat en els comptes coberts durant els tres mesos previs a l’esdeveniment.
- Els recursos ex-ante del Fagadi han d’arribar al 0,8% dels dipòsits garantits amb data límit 30 de juny del 2024, mitjançant les aportacions anuals de les entitats bancàries. Addicionalment, a partir d’aquesta data, les entitats bancàries continuaran fent aportacions anuals al Fons ex-ante a fi i efecte que aquest Fons assoleixi un nivell de recursos financers de l’1,6% en un termini de vuit anys a comptar del 2024. Aquest percentatge excedeix amb escreix el 0,8% requerit amb caràcter general per la Directiva 2014/49/UE i el 0,5% que preveu com a possible llindar per a sistemes bancaris altament concentrats com el sistema bancari andorrà. En contrapartida, aquesta Llei estableix un límit total dels recursos del Fagadi i augmenta, però, la cobertura màxima total establerta per la Llei 1/2011.
- El Fagadi rebrà els recursos financers disponibles corresponents a la part ex-ante mitjançant aportacions que els seus membres han de fer almenys un cop l’any. Això no impedirà l’obtenció de fons addicionals provinents d’altres fonts, inclòs el finançament per crèdits o préstec procedents d’entitats financeres o d’altres tercers, que en cap cas no poden comportar que s’excedeixi el límit màxim de cobertura que s’estableix en aquesta Llei.
- Els recursos financers a disposició del Fagadi corresponents a la part ex-ante, així com els actius en què es materialitzin les reserves en garantia de dipòsits afectades al Fagadi, s’inverteixen d’una forma suficientment diversificada en actius de liquiditat elevada i de baix risc. Aquests actius no poden ser objecte de càrrega, gravamen, trava, embargament o despatx d’execució i no poden respondre a altres obligacions ni es poden aplicar a altres fins diferents dels previstos en aquesta Llei.
- Quan els recursos financers disponibles del Fagadi no siguin suficients per reemborsar als dipositants en els supòsits de cobertura, la Comissió Gestora del Fagadi podrà sol·licitar contribucions extraordinàries de les entitats membres que no podran superar el 0,5% dels seus dipòsits garantits per any natural.
- Finalment, la Comissió Gestora del Fagadi, amb el consentiment previ de l’AFA, podrà sol·licitar aportacions superiors en circumstàncies excepcionals, que en cap cas no poden comportar que s’excedeixi el límit màxim de cobertura que estableix aquesta Llei.


Sistema andorrà de garantia d’inversions

La Llei manté el Sistema andorrà de garantia d’inversions (d’ara en endavant, SAGI) com un sistema de garantia ex post en què passen a participar, juntament amb les entitats bancàries ja participants fins ara, les entitats financeres d’inversió –societats financeres d’inversió, agències financeres d’inversió i les societats gestores de patrimonis que ofereixen l’activitat de gestió discrecional i individualitzada de carteres en la modalitat de gestió directa– i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva autoritzades per prestar serveis d’administració i custòdia d’instruments financers per compte de clients al Principat.

Els trets reguladors principals del sistema de garantia d’inversions són els següents:

- El règim de cobertura es manté en 100.000 euros per titular, per sobre del nivell de cobertura de 20.000 euros establert a la Directiva 97/9/CE. Aquesta Llei també estableix un límit total dels recursos del SAGI i augmenta, però, la cobertura màxima total establerta per la Llei 1/2011.
- No es garanteixen les pèrdues derivades de la fluctuació del valor de les inversions. La garantia cobreix supòsits d’impossible recuperació dels valors per insolvència de l’entitat que presta el servei d’administració i custòdia de valors.
- Es manté com a objectiu de recursos del SAGI l’1,5% de la base de càlcul de les inversions que regula la Llei 1/2011, amb el 30 de juny del 2020 com a data límit per assolir-ho.
- L’import de la reserva en garantia d’inversions que ha de mantenir cada entitat membre del SAGI s’ha de calcular anualment i ha de correspondre a la proporció que representi l’import de les inversions garantides a l’entitat sobre el total agregat de les inversions garantides a totes les entitats membres del SAGI. A fi de calcular la reserva en garantia d’inversions s’ha de prendre en consideració el 5% del valor de mercat de les inversions mantingudes a les entitats membres del SAGI.
- Es manté el règim de reserves en garantia d’inversions afectades al compliment de la garantia per part de les entitats bancàries.
- La Comissió Gestora del SAGI, amb el consentiment previ de l’AFA, podrà sol·licitar a les entitats membres contribucions extraordinàries addicionals a les reserves en garantia d’inversions en circumstàncies excepcionals, que en cap cas no poden comportar que s’excedeixi el límit màxim de cobertura que s’estableix en aquesta Llei.


La Llei regula la composició i les comissions gestores del Fagadi i del SAGI com a òrgans de control, representació i gestió d’ambdós sistemes de garantia, integrades per representants de l’AFA (presidència), el Ministeri de Finances, l’AREB, representants del sector bancari andorrà i representants de les entitats financeres d’inversió andorranes.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei regula les regles i procediments relatius a l’establiment i al funcionament del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions.
LesLleis.com

2. Aquesta Llei és aplicable a les entitats següents:

a) El Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits;
b) El Sistema andorrà de garantia d’inversions;
c) Entitats bancàries autoritzades a operar al Principat d’Andorra;
d) Entitats financeres d’inversió autoritzades per prestar serveis d’administració i custòdia d’instruments financers per compte de clients al Principat d’Andorra; i
e) Les sucursals de les entitats bancàries i de les entitats financeres d’inversió previstes en les lletres c i d anteriors autoritzades a operar en un altre país, en els termes que estableix l’apartat 5 de l’article 4 d’aquesta Llei.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.