Carregant...
 

Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de gener del 2015 ha aprovat la següent:

llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació

Exposició de motius

La Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, en el seu article 84.1 mantenia el Fons de reserves tècniques existent amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema de seguretat social en matèria de prestacions contributives de la branca de jubilació.

D’acord amb la mateixa Llei, la gestió del Fons de reserves de la branca jubilació recau en el Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Tal com preveu l’article 85, per dur a terme aquesta tasca el Consell d’Administració compta amb el suport d’una comissió delegada amb professionals en matèria financera.

L’objectiu de la present Llei és donar compliment a la disposició final segona de la Llei 17/2008, establint, mitjançant una Llei específica, el règim jurídic del Fons de reserva de jubilació pel que fa a la seva naturalesa i funció i la regulació dels actes de gestió, intervenció i control. Així mateix, es dóna continuïtat a la tasca realitzada per la comissió delegada pel seguiment dels Fons de reserves i es reforça la professionalització i independència de la presa de decisions, de cara a un futur proper en què es preveu que el Fons assoleixi els imports més elevats. També s’estableixen uns criteris relatius a la política d’inversió, per permetre la seva adaptació a les circumstàncies futures del Fons.

La gestió del Fons de reserva de jubilació ha de ser coherent amb els compromisos futurs del sistema de pensions andorrà i amb la vocació de preservar el poder adquisitiu del seu patrimoni. Dotar al Fons d’un marc legal ha de permetre l’adequada gestió d’aquest patrimoni i que contribueixi a allargar la vida del propi Fons. Aquest Fons és una de les eines per contribuir a la sostenibilitat a llarg termini de la branca de jubilació del sistema andorrà de seguretat social.

En el context actual, tant a Andorra com en altres països del nostre entorn, s’estan revisant els sistemes de seguretat social per tal de donar resposta als reptes econòmics i demogràfics futurs. El Govern d’Andorra ha iniciat una reforma del sistema de pensions amb la presentació d’una llei que introdueixi mesures com el compromís de l’Estat respecte de possibles dèficits futurs de la branca jubilació, garantint unes reserves mínimes del Fons de reserva de jubilació.

La valoració de diferents sistemes de Fons de reserva aplicats en altres sistemes públics comparats i les particularitats del sistema de seguretat social andorrà han recomanat separar del patrimoni únic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i dotar de personalitat jurídica pròpia, el Fons de reserva de la branca de jubilació, regulant-ne una estructura de gestió en la que es prioritzi la capacitat tècnica dels gestors i la seva autonomia d’actuació. La Llei regula els òrgans de govern del Fons de reserva de jubilació, dotant d’especial rellevància a la Comissió Gestora del Fons, formada per persones amb experiència rellevant i que serà responsable del control del Fons de reserva, de la definició i execució de la gestió del Fons, de la supervisió de les entitats gestores i dipositàries, i d’informar degudament.

Aquesta Llei regula també les fonts de finançament del Fons de reserva de jubilació així com els principis rectors de l’estratègia d’inversió, i estableix unes obligacions d’informació tant al Govern i al Consell General com als ciutadans, per tal de garantir la transparència en la gestió i en els resultats del Fons de reserva.

La Llei s’estructura en sis capítols:

Capítol primer. Naturalesa i objecte
Capítol segon. Organització i administració
Capítol tercer. Fonts de finançament i gestió patrimonial
Capítol quart. Definició i implementació de l’estratègia d’inversió
Capítol cinquè. Entitats gestores i dipositàries
Capítol sisè. Deure d’informació


En el capítol primer es defineix la naturalesa i l’objecte del Fons de reserva. El capítol segon estableix l’estructura organitzativa del Fons de reserva, així com l’obligació de regir-se per unes normes de conducta estrictes i per un bon govern. El capítol tercer aborda les fonts de finançament del Fons de reserva i la composició dels seus fons propis, i la gestió patrimonial. En el capítol quart es defineixen els principis de l’estratègia d’inversió que ha de seguir el Fons de reserva, i la seva implementació. En el capítol cinquè es regula la selecció de les entitats gestores i dipositàries del Fons de reserva i la relació amb aquestes, i els criteris que han de complir aquestes entitats per oferir les màximes garanties al Fons de reserva. En el capítol sisè s’estableixen les obligacions d’informació que ha de complir el Fons de reserva per tal de dotar-se d’un grau de transparència adequat i oferir informació suficient als òrgans de decisió, al Govern, al Consell General i als ciutadans.

Capítol primer. Naturalesa i objecte

Article 1. Naturalesa jurídica

1. Es constitueix el Fons de reserva de jubilació com una entitat de dret públic amb patrimoni i personalitat jurídica propis i amb plena capacitat d’obrar, públicament i privadament, amb independència de l’Administració general, per desenvolupar les funcions que li són atribuïdes d’acord amb el que estableix aquesta Llei i la resta de la legislació vigent.

2. La titularitat dels recursos que componen aquest patrimoni correspon als beneficiaris de la branca jubilació de la seguretat social andorrana (Caixa Andorrana de Seguretat Social), en la seva modalitat contributiva.

3. L’administració i la representació del Fons de reserva de jubilació són exercides pel Consell d’Administració del Fons de Reserva i per la Comissió Gestora, d’acord amb la distribució de competències que estableix aquesta Llei.
Article 2. Objecte

1. El Fons de reserva de jubilació té com a objecte la gestió del patrimoni de la branca jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que li és conferit en virtut del que s’estableix en aquesta Llei.

2. La gestió d’aquest patrimoni s’ha de dur a terme d’acord amb els principis de gestió del Fons de reserva establerts a l’article 26 i tenint en consideració les necessitats de cobrir les obligacions financeres futures de la branca de jubilació.

3. El Fons de reserva de jubilació podrà efectuar també la gestió d’altres fons de reserva o anàlegs dins l’àmbit del sector públic o per interès general.

Capítol segon. Organització i administració

Secció primera. Òrgans de govern

Article 3. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Fons de reserva de jubilació són el Consell d’Administració del Fons de Reserva i la Comissió Gestora.

Secció segona. Consell d’Administració del Fons de Reserva

Article 4. Composició i competències

1. El Consell d’Administració del Fons de reserva està format pels membres del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

L’elecció, la composició, l’organització i la regulació del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social restant es regeixen per la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i per la normativa que en el futur la substitueixi.

2. Són competències del Consell d’Administració del Fons de Reserva:

a) Representar el Fons de reserva de jubilació, judicialment i extrajudicialment, en les matèries que no siguin competència de la Comissió Gestora.
b) Nomenar i cessar, en els supòsits que preveu aquesta Llei, els membres de la Comissió Gestora que designi.
c) Coordinar i proclamar la designació dels restants membres de la Comissió Gestora, així com la seva substitució en els casos legalment previstos.
d) Rebre informació periòdicament de la Comissió Gestora, i demanar-ne sempre que interessi, sobre la situació del Fons de reserva de jubilació, sobre la política d’inversió, i sobre qualsevol altre punt relatiu a la seva actuació que consideri rellevant per al coneixement de l’estat actual, els compromisos i les previsions financeres del Fons.
e) Emetre informes al Govern quan es proposi adoptar mesures que es considerin recomanables per millorar la gestió del Fons.
f) Fixar la remuneració dels membres de la Comissió Gestora que siguin designats en qualitat d’experts independents. La remuneració que es fixi atendrà al pressupost del Fons de reserva.
g) Aprovar el reglament intern d’aquest òrgan.
h) Aprovar els comptes anuals del Fons de reserva de jubilació i el pressupost.
i) Determinar el nivell d’informació pública del Fons, per tal de complir amb el deure d’informació descrit al capítol sisè, a proposta de la Comissió Gestora.
j) Aprovar l’informe anual de seguiment previst en l’article 39.
k) Nomenar els dos experts independents, proposats per unanimitat pels restants membres de la Comissió Gestora
l) Nomenar el Director del Fons, a proposta de la Comissió Gestora.
m) Aprovar, a proposta de la Comissió Gestora, l’estructura orgànica del Fons i l’assignació de funcions i competències.
n) Aprovar, a proposta de la Comissió Gestora, la contractació de personal, les polítiques de gestió de persones i remuneració, així com el reglament intern del personal del Fons i el seu codi ètic i de conducta.
o) Aprovar, a proposta de la Comissió Gestora, l’estratègia d’inversió.


Secció tercera. Comissió Gestora

Article 5. Composició, nomenament i durada Image Image

1. La Comissió Gestora està composta per:

a) Un membre del Consell d’Administració del Fons de reserva, nomenat per aquest Consell.
b) Una persona de la Direcció de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, nomenada pel seu Consell d’Administració.
c) Una persona d’entre el personal de l’Autoritat Financera Andorrana, o un expert extern, nomenada o nomenat pel Consell d’Administració de l’Autoritat Financera Andorrana.
d) Dues persones, en qualitat d’experts independents, nomenades pel Consell d’Administració del Fons i proposades per unanimitat pels membres restants de la Comissió Gestora.


També assisteix a les reunions de la Comissió Gestora, amb veu però sense vot, el director del Fons.

2. La Comissió Gestora nomena, entre els seus membres, un president i un vicepresident per a substituir-lo en cas d’absència o impossibilitat temporal. Correspon al president i, si s’escau, al vicepresident, convocar i dirigir les reunions de la Comissió Gestora, exercir el vot diriment en cas d’empat, signar les actes i certificacions de les reunions, i representar la Comissió Gestora per a l’execució de les seves decisions.

En qualsevol cas, el consentiment contractual de la Comissió Gestora davant de tercers és emès conjuntament i mancomunada pel president i pel vicepresident, sense perjudici dels supòsits en què sigui possible la delegació, de conformitat amb el reglament intern previst a l’apartat 9 de l’article 9.

3. La Comissió Gestora nomena igualment un secretari, que pot no ser membre, i que assisteix a les reunions i n’aixeca acta.

4. Poden assistir a les reunions de la Comissió Gestora, sense dret de vot, els assessors externs que es consideri necessari convocar per l’exercici de les seves funcions.

5. El càrrec de membre de la Comissió Gestora té una durada de quatre anys, en el cas del membre del Consell d’Administració del Fons de Reserva, i de sis anys per a la resta de membres. Una mateixa persona pot ser nomenada membre de la Comissió Gestora com a màxim durant dos mandats de manera continuada o tres mandats no consecutius.

6. En cas que es produeixi una vacant en la Comissió Gestora, es procedeix al nomenament del seu substitut tan aviat com sigui possible. La durada del mandat del nou membre nomenat serà excepcionalment del període que resti pendent de complir del mandat del membre causant de la vacant.

Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 20/03/2019
Article 5. Composició, nomenament i durada

1. La Comissió Gestora està composta per:

a) Un membre del Consell d’Administració del Fons de Reserva, nomenat per aquest Consell.
b) Una persona de la Direcció de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, nomenada pel seu Consell d’Administració.
c) Una persona de la Direcció de l’Autoritat Financera Andorrana, nomenada pel seu Consell d’Administració.
d) Dues persones, en qualitat d’experts independents, nomenades pel Consell d’Administració del Fons i proposades per unanimitat pels restants membres de la Comissió Gestora.


També assisteix a les reunions de la Comissió Gestora, amb veu però sense vot, el director del Fons.

2. La Comissió Gestora nomena, entre els seus membres, un president i un vicepresident per a substituir-lo en cas d’absència o impossibilitat temporal. Correspon al president i, si s’escau, al vicepresident, convocar i dirigir les reunions de la Comissió Gestora, exercir el vot diriment en cas d’empat, signar les actes i certificacions de les reunions, i representar la Comissió Gestora per a l’execució de les seves decisions.

En qualsevol cas, el consentiment contractual de la Comissió Gestora davant de tercers és emès conjuntament i mancomunada pel president i pel vicepresident, sense perjudici dels supòsits en què sigui possible la delegació, de conformitat amb el reglament intern previst a l’apartat 9 de l’article 9.

3. La Comissió Gestora nomena igualment un secretari, que pot no ser membre, i que assisteix a les reunions i n’aixeca acta.

4. Poden assistir a les reunions de la Comissió Gestora, sense dret de vot, els assessors externs que es consideri necessari convocar per l’exercici de les seves funcions.

5. El càrrec de membre de la Comissió Gestora té una durada de quatre anys, en el cas del membre del Consell d’Administració del Fons de Reserva, i de sis anys per a la resta de membres. Una mateixa persona pot ser nomenada membre de la Comissió Gestora com a màxim durant dos mandats de manera continuada o tres mandats no consecutius.

6. En cas que es produeixi una vacant en la Comissió Gestora, es procedeix al nomenament del seu substitut tan aviat com sigui possible. La durada del mandat del nou membre nomenat serà excepcionalment del període que resti pendent de complir del mandat del membre causant de la vacant.

Modificat l’apartat 1 per la disposició final sisena de la Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.


Mostra redacció anterior, vigent del 12/02/2015 al 04/07/2018
Article 5. Composició, nomenament i durada

1. La Comissió Gestora està composta per:

a) Un membre del Consell d’Administració del Fons de Reserva, nomenat per aquest Consell.
b) Una persona de la Direcció de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, nomenada pel seu Consell d’Administració.
c) Una persona de la Direcció de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, nomenada pel seu Consell d’Administració.
d) Dues persones, en qualitat d’experts independents, nomenades pel Consell d’Administració del Fons i proposades per unanimitat pels restants membres de la Comissió Gestora.


També assisteix a les reunions de la Comissió Gestora, amb veu però sense vot, el director del Fons.

2. La Comissió Gestora nomena, entre els seus membres, un president i un vicepresident per a substituir-lo en cas d’absència o impossibilitat temporal. Correspon al president i, si s’escau, al vicepresident, convocar i dirigir les reunions de la Comissió Gestora, exercir el vot diriment en cas d’empat, signar les actes i certificacions de les reunions, i representar la Comissió Gestora per a l’execució de les seves decisions.

En qualsevol cas, el consentiment contractual de la Comissió Gestora davant de tercers és emès conjuntament i mancomunada pel president i pel vicepresident, sense perjudici dels supòsits en què sigui possible la delegació, de conformitat amb el reglament intern previst a l’apartat 9 de l’article 9.

3. La Comissió Gestora nomena igualment un secretari, que pot no ser membre, i que assisteix a les reunions i n’aixeca acta.

4. Poden assistir a les reunions de la Comissió Gestora, sense dret de vot, els assessors externs que es consideri necessari convocar per l’exercici de les seves funcions.

5. El càrrec de membre de la Comissió Gestora té una durada de quatre anys, en el cas del membre del Consell d’Administració del Fons de Reserva, i de sis anys per a la resta de membres. Una mateixa persona pot ser nomenada membre de la Comissió Gestora com a màxim durant dos mandats de manera continuada o tres mandats no consecutius.

6. En cas que es produeixi una vacant en la Comissió Gestora, es procedeix al nomenament del seu substitut tan aviat com sigui possible. La durada del mandat del nou membre nomenat serà excepcionalment del període que resti pendent de complir del mandat del membre causant de la vacant.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.