Carregant...
 

llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de gener del 2015 ha aprovat la següent:

llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació

Exposició de motius

La Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, en el seu article 84.1 mantenia el Fons de reserves tècniques existent amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema de seguretat social en matèria de prestacions contributives de la branca de jubilació.

D’acord amb la mateixa Llei, la gestió del Fons de reserves de la branca jubilació recau en el Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Tal com preveu l’article 85, per dur a terme aquesta tasca el Consell d’Administració compta amb el suport d’una comissió delegada amb professionals en matèria financera.

L’objectiu de la present Llei és donar compliment a la disposició final segona de la Llei 17/2008, establint, mitjançant una Llei específica, el règim jurídic del Fons de reserva de jubilació pel que fa a la seva naturalesa i funció i la regulació dels actes de gestió, intervenció i control. Així mateix, es dóna continuïtat a la tasca realitzada per la comissió delegada pel seguiment dels Fons de reserves i es reforça la professionalització i independència de la presa de decisions, de cara a un futur proper en què es preveu que el Fons assoleixi els imports més elevats. També s’estableixen uns criteris relatius a la política d’inversió, per permetre la seva adaptació a les circumstàncies futures del Fons.

La gestió del Fons de reserva de jubilació ha de ser coherent amb els compromisos futurs del sistema de pensions andorrà i amb la vocació de preservar el poder adquisitiu del seu patrimoni. Dotar al Fons d’un marc legal ha de permetre l’adequada gestió d’aquest patrimoni i que contribueixi a allargar la vida del propi Fons. Aquest Fons és una de les eines per contribuir a la sostenibilitat a llarg termini de la branca de jubilació del sistema andorrà de seguretat social.

En el context actual, tant a Andorra com en altres països del nostre entorn, s’estan revisant els sistemes de seguretat social per tal de donar resposta als reptes econòmics i demogràfics futurs. El Govern d’Andorra ha iniciat una reforma del sistema de pensions amb la presentació d’una llei que introdueixi mesures com el compromís de l’Estat respecte de possibles dèficits futurs de la branca jubilació, garantint unes reserves mínimes del Fons de reserva de jubilació.

La valoració de diferents sistemes de Fons de reserva aplicats en altres sistemes públics comparats i les particularitats del sistema de seguretat social andorrà han recomanat separar del patrimoni únic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i dotar de personalitat jurídica pròpia, el Fons de reserva de la branca de jubilació, regulant-ne una estructura de gestió en la que es prioritzi la capacitat tècnica dels gestors i la seva autonomia d’actuació. La Llei regula els òrgans de govern del Fons de reserva de jubilació, dotant d’especial rellevància a la Comissió Gestora del Fons, formada per persones amb experiència rellevant i que serà responsable del control del Fons de reserva, de la definició i execució de la gestió del Fons, de la supervisió de les entitats gestores i dipositàries, i d’informar degudament.

Aquesta Llei regula també les fonts de finançament del Fons de reserva de jubilació així com els principis rectors de l’estratègia d’inversió, i estableix unes obligacions d’informació tant al Govern i al Consell General com als ciutadans, per tal de garantir la transparència en la gestió i en els resultats del Fons de reserva.

La Llei s’estructura en sis capítols:

Capítol primer. Naturalesa i objecte
Capítol segon. Organització i administració
Capítol tercer. Fonts de finançament i gestió patrimonial
Capítol quart. Definició i implementació de l’estratègia d’inversió
Capítol cinquè. Entitats gestores i dipositàries
Capítol sisè. Deure d’informació


En el capítol primer es defineix la naturalesa i l’objecte del Fons de reserva. El capítol segon estableix l’estructura organitzativa del Fons de reserva, així com l’obligació de regir-se per unes normes de conducta estrictes i per un bon govern. El capítol tercer aborda les fonts de finançament del Fons de reserva i la composició dels seus fons propis, i la gestió patrimonial. En el capítol quart es defineixen els principis de l’estratègia d’inversió que ha de seguir el Fons de reserva, i la seva implementació. En el capítol cinquè es regula la selecció de les entitats gestores i dipositàries del Fons de reserva i la relació amb aquestes, i els criteris que han de complir aquestes entitats per oferir les màximes garanties al Fons de reserva. En el capítol sisè s’estableixen les obligacions d’informació que ha de complir el Fons de reserva per tal de dotar-se d’un grau de transparència adequat i oferir informació suficient als òrgans de decisió, al Govern, al Consell General i als ciutadans.

Capítol primer. Naturalesa i objecte

Article 1. Naturalesa jurídica

1. Es constitueix el Fons de reserva de jubilació com una entitat de dret públic amb patrimoni i personalitat jurídica propis i amb plena capacitat d’obrar, públicament i privadament, amb independència de l’Administració general, per desenvolupar les funcions que li són atribuïdes d’acord amb el que estableix aquesta Llei i la resta de la legislació vigent.

2. La titularitat dels recursos que componen aquest patrimoni correspon als beneficiaris de la branca jubilació de la seguretat social andorrana (Caixa Andorrana de Seguretat Social), en la seva modalitat contributiva.

3. L’administració i la representació del Fons de reserva de jubilació són exercides pel Consell d’Administració del Fons de Reserva i per la Comissió Gestora, d’acord amb la distribució de competències que estableix aquesta Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.