Carregant...
 

Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2018 ha aprovat la següent:

llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic

Exposició de motius

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un annex (la darrera versió actualitzada va ser publicada al Diari Oficial de la Unió Europea el 25 de gener del 2017) que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Principat d’Andorra haurà d’implementar seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives a la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la falsificació, les normes sobre els bitllets i les monedes d’euro, la legislació en matèria bancària i financera i la recopilació d’informació estadística.

En virtut de l’Acord monetari, Andorra s’ha compromès a aplicar, entre d’altres, en el seu ordenament jurídic la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 de novembre del 2007, relativa als serveis de pagament en el mercat interior, que modifica les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, així com la Directiva 2006/48/CE, i que deroga la Directiva 97/5/CE. Aquesta Directiva relativa a la prestació de serveis de pagament va ser originàriament aprovada amb l’objectiu d’estimular la competència en els mercats nacionals i assegurar la igualtat d’oportunitats per competir, augmentar la transparència en el mercat, tant per als prestadors de serveis com per als usuaris, així com establir un sistema comú de drets i obligacions per a proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament.

Així mateix, entre les disposicions jurídiques europees a implantar en virtut de l’Acord monetari també hi ha la Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre l’accés a l’activitat de les entitats de diner electrònic i al seu exercici, així com a la supervisió prudencial d’aquestes entitats, que modifica les directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i que deroga la Directiva 2000/46/CE. L’objectiu d’aquesta norma era crear un marc jurídic clar i harmonitzat que enfortís el mercat interior europeu i estimulés la competència en el sector de l’emissió de diner electrònic a la vegada que garantís un nivell de supervisió prudencial adequat.

En aquest sentit, s’ha considerat oportú aprovar una nova llei que implementi de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme per incorporar les dos directives esmentades a l’ordenament jurídic andorrà, posant al dia aquesta normativa per incloure les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic com a noves entitats operatives del sistema financer andorrà, amb un règim jurídic propi, i regular els drets i les obligacions de proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic.

La Llei s’estructura en divuit articles, una disposició addicional i set disposicions finals.

El títol I (articles 1 a 5) estableix l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei, les definicions aplicables a la norma, les activitats reservades i l’accés als sistemes de pagament.

El títol II (articles 6 a 13) regula el règim jurídic dels serveis de pagament i n’estableix les condicions de transparència i els requisits d’informació. En aquest sentit, es fixen les condicions per autoritzar operacions de pagament, per notificar operacions de pagament no autoritzades o incorrectament executades, els principis de responsabilitat del proveïdor de serveis de pagament per a operacions no autoritzades, l’execució d’operacions de pagament i el règim de responsabilitat aplicable.

El títol III (articles 14 i 15) tracta del règim jurídic del diner electrònic, en regula el règim d’emissió i reemborsament i la prohibició que es meriti un interès remuneratori.

El títol IV (articles 16 i 17) estableix les bases de la regulació dels procediments de reclamació i els procediments extrajudicials aplicables en aquests casos.

El títol V (article 18) determina el règim disciplinari aplicable a les noves entitats de pagament i les entitats de diner electrònic.

La disposició addicional estableix les regles generals per al desenvolupament reglamentari de les normes d’implementació SEPA.

Les disposicions finals (primera a cinquena) modifiquen les normes actualment vigents a Andorra que regulen el sistema financer andorrà per adaptar-les a la incorporació de les noves entitats operatives del sistema financer, les entitats de pagament i les de diner electrònic: la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997, modificada per les Lleis 14/2003, 35/2010, 1/2011, 7/2013 i 10/2013; la Llei 35/2010, del 3 de juny, del règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, modificada per la Llei 10/2013; la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra; la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, modificada per la Llei 18/2013; i la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, modificada per les Lleis 7/2015, 2/2016 i 16/2016.

Per acabar, la Llei dedica les disposicions finals sisena i setena a autoritzar el Govern a dictar el subsegüent desenvolupament reglamentari i a l’entrada en vigor de la Llei.

Títol I. Àmbit, objecte i definicions

Article 1. Objecte Image Image

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic dins del territori del Principat d’Andorra, incloent-hi algunes disposicions relatives al règim jurídic i sense perjudici de l’aplicació de la legislació de protecció del consumidor, els drets i obligacions relacionats amb la disposició i ús dels serveis de pagament i la transparència de les condicions i requisits d’informació per als serveis de pagament.

2. L’AFA és l’autoritat competent en matèria de supervisió, autorització i registre en relació amb la prestació dels serveis de pagament i de l’emissió de diner electrònic dins del territori del Principat d’Andorra.

Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 23/11/2018
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és regular la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic i la supervisió per part de l’AFA de les activitats de serveis de pagament i d’emissió de diner electrònic dins del territori del Principat d’Andorra, incloent-hi algunes disposicions relatives al règim jurídic i sense perjudici de l’aplicació de la legislació de protecció del consumidor, els drets i obligacions relacionats amb la disposició i ús dels serveis de pagament i la transparència de les condicions i requisits d’informació per als serveis de pagament.

Modificat per l’article 1 de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.


Mostra redacció anterior, vigent del 14/06/2018 al 04/07/2018
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és regular la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic i la supervisió per part de l’INAF de les activitats de serveis de pagament i d’emissió de diner electrònic dins del territori del Principat d’Andorra, incloent-hi algunes disposicions relatives al règim jurídic i sense perjudici de l’aplicació de la legislació de protecció del consumidor, els drets i obligacions relacionats amb la disposició i ús dels serveis de pagament i la transparència de les condicions i requisits d’informació per als serveis de pagament.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 2. Àmbit d’aplicació Image

1. L’àmbit d’aplicació territorial d’aquesta Llei es regeix per les normes següents:
LesLleis.com

a) Aquesta Llei s’aplica a la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic prestats en el Principat d’Andorra.
b) La normativa en matèria de serveis de pagament s’aplica íntegrament a les operacions de pagament en euros, sempre que el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant i del beneficiari estiguin situats a Andorra.
c) Quan l’operació estigui denominada en una divisa distinta de l’euro i el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant i del beneficiari, o el proveïdor únic de serveis de pagament, estiguin situats a Andorra, també s’aplica el règim relatiu a la transparència de les condicions i requisits d’informació i el règim de drets i obligacions en relació amb la prestació i utilització de serveis de pagament, respecte de la part de l’operació de pagament que es desenvolupi a Andorra, amb les excepcions que reglamentàriament s’estableixin.
d) Quan l’operació estigui denominada en euros o en una divisa distinta de l’euro i només el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant o del beneficiari estiguin situats a Andorra, respecte de la part de l’operació que es desenvolupi a Andorra, s’aplica el règim relatiu a la transparència de les condicions i requisits d’informació i el règim de drets i obligacions en relació amb la prestació i utilització de serveis de pagament, amb les excepcions que reglamentàriament s’estableixin.


2. En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, s’entén per serveis de pagament:

a) Serveis que permeten el dipòsit d’efectiu en un compte de pagament, així com totes les operacions necessàries per gestionar un compte de pagament.
b) Els serveis que permeten la retirada d’efectiu d’un compte de pagament, així com les operacions necessàries per gestionar un compte de pagament.
c) L’execució d’operacions de pagament, incloent-hi transferències de fons mitjançant un compte de pagament al proveïdor del servei de pagament de l’usuari o un altre proveïdor de serveis de pagament:
- Execució de domiciliacions de pagament, incloent-hi domiciliacions no recurrents;
- Execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar;
- Execució de transferències, incloent-hi ordres permanents.

d) L’execució d’operacions de pagament en què els fons es cobreixen amb una línia oberta de crèdit per a un usuari de servei de pagament:
i) Execució de domiciliacions de pagament, incloent-hi domiciliacions no recurrents;
ii) Execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar;
iii) Execució de transferències, incloent-hi ordres permanents.

e) L’emissió d’instruments de pagament i/o adquisició d’operacions de pagament.
f) Enviament de diners.
g) Serveis d’iniciació de pagaments.
h) Serveis d’informació sobre comptes.


La llista anterior es pot ampliar o ajustar mitjançant reglament.

3. Els serveis següents no tenen la consideració de serveis de pagament en el sentit previst en aquesta Llei:

a) Les operacions de pagament efectuades exclusivament en efectiu i directament de l’ordenant al beneficiari, sense intervenció de cap intermediari;
b) Les operacions de pagament de l’ordenant al beneficiari a través d’un agent comercial autoritzat per un acord per negociar o concloure la compra o la venda de béns o serveis per compte exclusiu de l’ordenant o del beneficiari;
c) El transport físic, com a activitat professional, de bitllets i monedes, incloent-hi la recollida, el tractament i el lliurament;
d) Les operacions de pagament consistents en la recollida i el lliurament no professionals de diners en efectiu realitzats en el marc d’activitats no-lucratives o caritatives;
e) Els serveis en què el beneficiari proporciona diners en efectiu a l’ordenant com a part d’una operació de pagament, a instància expressa de l’usuari del servei de pagament immediatament abans de l’execució d’una operació de pagament mitjançant pagament destinat a la compra de béns o serveis;
f) Les operacions de canvi de divises, és a dir, les operacions d’efectiu per efectiu (canvi de bitllets), quan els fons no es mantinguin en un compte de pagament;
g) Les operacions de pagament realitzades per mitjà de qualsevol dels documents següents girats contra un proveïdor de serveis de pagament a fi de posar fons a la disposició del beneficiari:
i) Xecs en paper regulats pel Conveni de Ginebra del 19 de març de 1931, que estableix una llei uniforme sobre xecs;
ii) Xecs en paper similars als previstos en el paràgraf (i) i regulats pel dret dels estats membres de la Unió Europea que no siguin part en el Conveni de Ginebra del 19 de març de 1931, que estableix una llei uniforme sobre xecs;
iii) Efectes en paper d’acord amb el Conveni de Ginebra del 7 de juny de 1930, que estableix una llei uniforme sobre lletres de canvi i pagarés;
iv) Efectes en paper similars als previstos en el punt iii) i regulats pel dret dels estats membres de la Unió Europea que no siguin part en el Conveni de Ginebra del 7 de juny de 1930, que estableix una llei uniforme sobre lletres de canvi i pagarés;
v) Vals en paper;
vi) Xecs de viatge en paper; i
vii) Girs postals en paper, segons la definició de la Unió Postal Universal.

h) Les operacions de pagament fetes per mitjà d’un sistema de compensació i liquidació de pagaments o valors entre agents de compensació i liquidació, entitats de contrapartida central, cambres de compensació i / o bancs centrals i altres participants del sistema, i proveïdors de serveis de pagament, sense perjudici del que preveu l’article 5;
i) Les operacions de pagament relacionades amb la gestió de patrimonis, amb inclusió de dividends, rèdits o altres distribucions, o amb amortitzacions o vendes, realitzades per persones esmentades en la lletra h) o per entitats financeres d’inversió, entitats bancàries, organismes d’inversió col·lectiva o societats gestores d’actius que prestin serveis d’inversió i qualsevol altra entitat autoritzada a custodiar instruments financers;
j) Els serveis prestats pels proveïdors de serveis tècnics, com a suport a la prestació de serveis de pagament, sense que aquests proveïdors arribin a estar en cap moment en possessió dels fons que hagin de transferir-se; inclosos el tractament i la conservació de dades, serveis de confiança i de protecció de la intimitat, autenticació de dades i entitats, el subministrament de la tecnologia de la informació (TI) i el subministrament de xarxes de comunicació, i el subministrament i manteniment de terminals i dispositius emprats per als serveis de pagament, amb l’exclusió dels serveis d’iniciació de pagaments i serveis d’informació sobre comptes;
k) Els serveis que es basin en instruments de pagament específics que només puguin utilitzar-se de forma limitada i que compleixin alguna de les condicions següents:
i) Instruments que permeten al titular adquirir béns o serveis únicament als locals de l’emissor o dins d’una xarxa limitada de proveïdors de serveis en virtut d’un acord comercial directe amb un emissor professional;
ii) Instruments que únicament poden utilitzar-se per adquirir una gamma molt limitada de béns o serveis;
iii) Instruments amb validesa limitada al Principat d’Andorra, facilitats a petició d’una empresa o entitat del sector públic, regulats per una autoritat pública andorrana, amb finalitats socials o fiscals específiques i que serveixen per adquirir béns o serveis concrets de proveïdors que han subscrit un acord comercial amb l’emissor;

l) Les operacions de pagament d’un proveïdor de xarxes o de serveis de comunicació electrònica efectuades amb caràcter addicional a la prestació de serveis de comunicació electrònica en favor d’un subscriptor de la xarxa o servei:
i) Per a la compra de contingut digital i serveis de veu, amb independència del dispositiu utilitzat per a dita compra o consum del contingut digital i carregades a la factura corresponent, o
ii) Realitzades des d’un dispositiu electrònic, o a través d’un dispositiu electrònic i carregades a la factura corresponent, en el marc d’una activitat benèfica o per a l’adquisició de bitllets o entrades;
sempre que cap operació de pagament a les quals es refereixen els punts i) i ii) superi la quantia de 50 euros i compleixi una de les condicions següents:
- Que l’import acumulat de les operacions de pagament d’un subscriptor no excedeixi la quantitat de 300 euros al mes; o bé
- Que, en cas que el subscriptor tingui un contracte de prepagament amb el proveïdor de la xarxa o servei de comunicació electrònica, l’import acumulat de les operacions de pagament no excedeixi la quantitat de 300 euros al mes;

m) Les operacions de pagament fetes entre proveïdors de serveis de pagament i els seus agents per compte propi;
n) Les operacions de pagament i serveis connexos entre una empresa matriu i la seva filial o entre filials de la mateixa matriu, sense cap intermediació d’un proveïdor de serveis de pagament diferent de la d’una empresa que pertanyi al mateix grup;
o) Els serveis de retirada d’efectiu en caixers automàtics prestats per proveïdors que actuïn en nom d’un o diversos emissors de targetes, que no siguin part del contracte marc amb el consumidor que retiri diners d’un compte de pagament, sempre que aquests proveïdors no prestin altres serveis de pagament tal i com s’esmenta en el primer apartat d’aquest article. No obstant això, s’ha de facilitar al client la informació relativa a tota comissió per retirada de fons a la qual es refereix l’article 13 i el seu desenvolupament reglamentari amb anterioritat a dita retirada, així com a la recepció de l’efectiu un cop l’operació s’hagi dut a terme.


Mostra redacció anterior, vigent del 14/06/2018 al 23/11/2018
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, s’entén per serveis de pagament:

a) Serveis que permeten el dipòsit d’efectiu en un compte de pagament, així com totes les operacions necessàries per gestionar un compte de pagament.
b) Els serveis que permeten la retirada d’efectiu d’un compte de pagament, així com les operacions necessàries per gestionar un compte de pagament.
c) L’execució d’operacions de pagament, incloent-hi transferències de fons mitjançant un compte de pagament al proveïdor del servei de pagament de l’usuari o un altre proveïdor de servei de pagament:
- Execució de domiciliacions de pagament, incloent-hi domiciliacions no recurrents;
- Execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar;
- Execució de transferències, incloent-hi ordres permanents.

d) L’execució d’operacions de pagament en què els fons es cobreixen amb una línia oberta de crèdit per a un usuari de servei de pagament:
- Execució de domiciliacions de pagament, incloent-hi domiciliacions no recurrents;
- Execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar;
- Execució de transferències, incloent-hi ordres permanents.

e) L’emissió i l’adquisició d’instruments de pagament.
f) Enviament de diners.
g) Execució d’operacions de pagament en què el consentiment de l’ordenant per executar una operació de pagament es transmeti mitjançant qualsevol dispositiu de telecomunicacions, digital o informàtic, i el pagament es realitzi a l’operador de la xarxa o sistema de telecomunicacions o informàtic, que actua únicament com a intermediari entre l’usuari del servei de pagament i el proveïdor de béns i serveis.


La llista anterior es pot ampliar o ajustar mitjançant decret.

2. Els serveis següents no tenen la consideració de serveis de pagament en el sentit previst en aquesta Llei:

a) Les operacions de pagament efectuades exclusivament en efectiu i directament de l’ordenant al beneficiari, sense intervenció de cap intermediari.
b) Les operacions de pagament de l’ordenant al beneficiari a través d’un agent comercial autoritzat per negociar o concloure la compra o la venda de béns o serveis per compte de l’ordenant o del beneficiari.
c) El transport físic, com a activitat professional, de bitllets i monedes, incloent-hi la recollida, el tractament i el lliurament.
d) Les operacions de pagament consistents en la recollida i el lliurament no professionals de diners en efectiu fets amb motiu d’activitats no lucratives o caritatives.
e) Els serveis en què el beneficiari proporciona diners en efectiu a l’ordenant com a part d’una operació de pagament, a instància expressa de l’usuari del servei de pagament immediatament abans de l’execució d’una operació de pagament mitjançant pagament destinat a la compra de béns o serveis.
f) El negoci de canvi de divises, és a dir, les operacions d’efectiu per efectiu, quan els fons no es mantinguin en comptes de pagament.
g) Les operacions de pagament realitzades per mitjà de qualsevol dels documents següents emesos per un proveïdor de serveis de pagament a fi de posar fons a la disposició del beneficiari:
(i) Xecs en paper d’acord amb el Conveni de Ginebra del 19 de març de 1931 que estableix una llei uniforme sobre xecs;
(ii) Xecs en paper similars als previstos en el punt (i) i regulats pel dret dels estats membres de la Unió Europea que no siguin part en el Conveni de Ginebra del 19 de març de 1931 que estableix una llei uniforme sobre xecs;
(iii) Efectes en paper d’acord amb el Conveni de Ginebra del 7 de juny de 1930 que estableix una llei uniforme sobre lletres de canvi i pagarés;
(iv) Efectes en paper similars als que es refereix el punt (iii) i regulats pel dret dels estats membres de la Unió Europea que no siguin part en el Conveni de Ginebra del 7 de juny de 1930 que estableix una llei uniforme sobre lletres de canvi i pagarés;
(v) Vals en paper;
(vi) Xecs de viatge de paper; i
(vii) Girs postals en paper, segons la definició de la Unió Postal Universal.

h) Les operacions de pagament fetes per mitjà d’un sistema de liquidació de pagaments o valors entre agents de liquidació, entitats de contrapartida central, cambres de compensació i/o bancs centrals i altres participants del sistema, i proveïdors de serveis de pagaments, sense perjudici del que preveu l’article 5.
i) Les operacions de pagament relacionades amb la gestió de carteres, amb inclusió de dividends, rèdits o altres distribucions, o amb amortitzacions o vendes, realitzades per persones esmentades en la lletra h) o per entitats financeres d’inversió, entitats bancàries, organismes d’inversió col·lectiva o societats gestores de patrimonis que prestin serveis d’inversió i qualsevol altra entitat autoritzada a custodiar instruments financers.
j) Els serveis prestats pels proveïdors de serveis tècnics, com a suport a la prestació de serveis de pagament, sense que aquests proveïdors arribin a estar en cap moment en possessió dels fons que hagin de transferir-se, inclosos el tractament i la conservació de dades, serveis de confiança i de protecció de la intimitat, autenticació de dades i entitats, la tecnologia de la informació (TI) i el subministrament de xarxes de comunicació, subministrament i manteniment de terminals i dispositius emprats per als serveis de pagament.
k) Els serveis que es basin en instruments que puguin utilitzar-se per adquirir béns o serveis únicament en les instal·lacions de l’emissor o, en virtut d’un acord comercial amb l’emissor, bé en una xarxa limitada de proveïdors de serveis o bé per a un conjunt limitat de béns o serveis.
l) Les operacions de pagament executades per mitjà de dispositius de telecomunicació, digitals o de tecnologies de la informació, quan els béns o serveis adquirits es lliuren i utilitzen mitjançant dispositius de telecomunicació, digitals o de tecnologies de la informació, sempre que l’operador de serveis de telecomunicació, digitals o de tecnologies de la informació, no actuï únicament com a intermediari entre l’usuari del servei de pagament i el proveïdor dels béns i serveis.
m) Les operacions de pagament realitzades per compte propi entre proveïdors de serveis de pagament i entre agents o filials per compte propi.
n) Les operacions de pagament entre una empresa matriu i la seva filial o entre filials de la mateixa empresa matriu, sense cap intervenció d’intermediaris a través d’un proveïdor de servei de pagament que no sigui una empresa que pertany al mateix grup.
o) Els serveis de proveïdors de retirada de diners en caixers automàtics que actuïn en nom d’un o diversos expedidors de targetes que no siguin part del contracte marc amb el consumidor que retiri diners d’un compte de pagament, sempre que aquests proveïdors no realitzin altres serveis de pagament tal com s’esmenta en l’apartat 1.


Modificat per l’article 2 de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.


Article 3. Definicions Image Image

Als efectes d’aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen, s’entén per:

1. Adquisició d’operació de pagament: Un servei de pagament prestat per un proveïdor de serveis de pagament que ha convingut, a través d’un contracte amb un beneficiari, acceptar i processar les operacions de pagament, de manera que es produeixi una transferència de fons al beneficiari.

2. AFA: Autoritat Financera Andorrana.

3. Agent: Persona física o jurídica que proveeix serveis de pagament en nom d’una entitat de pagament.

4. Autenticació: Procediment que permeti al proveïdor de serveis de pagament comprovar la identitat de l’usuari d’un servei de pagament o la validesa de la utilització de determinat instrument de pagament, inclosa la utilització de credencials de seguretat personalitzades de l’usuari.

5. Autenticació reforçada del client: L’autenticació basada en la utilització de dos o més elements categoritzats com a coneixement (quelcom que únicament coneix l’usuari), possessió (quelcom que només posseeix l’usuari) i inherència (quelcom que és de l’usuari), que són independents -és a dir, que la vulneració d’un no compromet la fiabilitat de la resta-, i concebuda de manera que es protegeixi la confidencialitat de les dades d’autenticació.

6. Beneficiari: Persona física o jurídica que és destinatari previst dels fons que han estat objecte d’una operació de pagament.

7. Comissió: Comissió aplicada per un proveïdor del servei de pagament a l’usuari del servei de pagament, directament o indirectament relacionada amb una operació de pagament.

8. Compte de pagament: Compte a nom d’un o més usuaris de serveis de pagament i que s’utilitza per a l’execució d’operacions de pagament.

9. Consumidor: Consumidor en el sentit de l’article 2 lletra f) de la Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor.

10. Contingut digital: Bé o servei produït i subministrat en format digital, ús o consum del qual es limita a l’ús d’un dispositiu tècnic i que en cap cas inclou l’ús o consum de béns o serveis físics.

11. Contracte marc: Contracte de serveis de pagament que regeix la futura execució d’operacions de pagament tant individuals com successives i que pot estipular l’obligació d’obrir un compte de pagament i les seves corresponents condicions.

12. Credencials de seguretat personalitzades: Elements personalitzats que el proveïdor de serveis de pagament proporciona a l’usuari de serveis de pagament a efectes d’autenticació.

13. Dades de pagament sensibles: Dades, incloses les credencials de seguretat personalitzades, que poden ésser utilitzades per a cometre un frau. Pel que respecta a les activitats dels proveïdors de serveis d’iniciació de pagaments i dels proveïdors de serveis d’informació sobre comptes, el nom del titular del compte i el respectiu número no constitueixen dades de pagament sensibles.

14. Data de valor: Data utilitzada per un proveïdor de serveis de pagament com a referència per al càlcul d’interessos respecte als fons abonats o carregats a un compte de pagament.

15. Dia hàbil: Dia d’obertura comercial, als efectes necessaris per a l’execució d’una operació de pagament, per als proveïdors de serveis de pagament de l’ordenant o del beneficiari que intervenen en l’execució d’una operació de pagament.

16. Diner electrònic: Valor monetari emmagatzemat electrònicament, inclús magnèticament, que representa un crèdit respecte de l’emissor i que s’emet contra la recepció de fons per tal de realitzar operacions de pagament, i que accepta una persona física o jurídica diferent de l’emissor del diner electrònic.

17. Domiciliació o Domiciliació de pagaments: Servei de pagament destinat a realitzar un càrrec al compte de pagament de l’ordenant en el qual l’operació de pagament és iniciada pel beneficiari sobre la base del consentiment donat per l’ordenant al beneficiari, al proveïdor de serveis de pagament del beneficiari o al proveïdor de serveis de pagament del mateix ordenant.

18. Emissió d’instruments de pagament: Servei de pagament en el qual un proveïdor de serveis de pagament es compromet contractualment a proporcionar a un ordenant un instrument de pagament que permet iniciar i processar les operacions de pagament de l’ordenant.

19. Emissor de diner electrònic: Entitats a què es refereix la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 4.

20. Entitat de diner electrònic: Tal com es defineix a l’apartat 3 de l’article 61 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, és una persona jurídica a la qual l’AFA ha concedit autorització d’acord amb el capítol segon de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, per a emetre diner electrònic.

21. Entitat de pagament: Tal com es defineix a l’apartat 1 de l’article 61 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, és una persona jurídica a la qual l’AFA ha concedit autorització d’acord amb el capítol segon de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, per a realitzar serveis de pagament.

22. Fons: Els bitllets i monedes, diner anotat en compte o diner electrònic.

23. Fons propis: Suma de capital de nivell 1 i capital de nivell 2, de conformitat amb l’establert a la legislació vigent.

24. Grup: Conjunt d’empreses compost per una empresa matriu, les seves filials i les entitats en les quals l’empresa matriu o les seves filials tinguin una participació, així com les empreses vinculades entre si per una direcció única, en virtut d’un contracte celebrat amb aquestes empreses o per clàusules estatutàries d’aquestes empreses o en què els òrgans d’administració, de direcció o de control d’aquestes empreses es componguin majoritàriament de les mateixes persones.

25. Instrument de pagament: Qualsevol mecanisme o mecanismes personalitzats i/o conjunt de procediments acordats entre l’usuari del servei de pagament i el proveïdor del servei de pagament i utilitzat per al servei de pagament amb la finalitat d’iniciar una ordre de pagament.

26. Microempresa: A efectes d’aquesta Llei, s’entén per microempresa tota persona física o jurídica, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica i que ocupi a menys de 5 persones i tingui un volum d’activitat anual o amb un saldo anual no superior a 600.000 euros.

27. Mitjana de diner electrònic en circulació: L’import total mitjà del passiu financer relacionat amb el diner electrònic emès al final de cada dia natural al llarg dels sis mesos naturals anteriors, calculat el primer dia natural de cada mes natural i aplicat per aquest mes en qüestió.

28. Operació de pagament: Una acció, iniciada per l’ordenant o pel seu compte, o el beneficiari, consistent a ingressar, transferir o retirar fons, amb independència de les obligacions subjacents entre l’ordenant i el beneficiari.

29. Operació remota de pagament: Operació de pagament iniciada a través d’internet o d’un dispositiu que pugui utilitzar-se per a la comunicació a distància.

30. Ordenant: Persona física o jurídica titular d’un compte de pagament i que autoritza una ordre de pagament d’aquest compte o, en cas que no existeixi cap compte de pagament, una persona física o jurídica que dona una ordre de pagament.

31. Ordre de pagament: Tota instrucció cursada per un ordenant o beneficiari al seu proveïdor de serveis de pagament per la qual es sol·liciti l’execució d’una operació de pagament.

32. Pagament transfronterer: Operació de pagament tractada electrònicament iniciada per un ordenant o per mitjà d’un beneficiari en què el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant i el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari es troben en estats diferents dins la Zona.

33. Proveïdor de serveis de pagament: Persones o entitats que segons l’apartat 1 de l’article 4 poden oferir serveis de pagament.

34. Proveïdor de serveis de pagament gestor de compte: Un proveïdor de serveis de pagament que facilita a un ordenant un o més comptes de pagament i s’encarrega del seu manteniment.

35. Proveïdor de serveis d’informació sobre comptes: El proveïdor de serveis de pagament que exerceix a títol professional l’activitat d’informació sobre comptes.

36. Proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments: El proveïdor de serveis de pagament que exerceix a títol professional l’activitat d’iniciació de pagaments.

37. SEPA: Zona única de pagaments en euros.

38. Servei de comunicacions electròniques: El servei prestat generalment a canvi d’una remuneració, que consisteix, totalment o principalment, en el transport de senyals a través de xarxes de comunicacions electròniques, amb inclusió de serveis de telecomunicacions i serveis de transmissió en les xarxes utilitzades per a la radiodifusió, però no dels serveis que subministrin continguts transmesos a través de xarxes i serveis de comunicacions electròniques o que exerceixin control editorial sobre aquests; així mateix, en queden exclosos els serveis de la societat de la informació que no consisteixin, totalment o principalment, en el transport de senyals a través de xarxes de comunicacions electròniques.

39. Servei d’enviament de diners: Servei de pagament mitjançant el qual es permet la recepció de fons d’un ordenant sense que es creï cap compte de pagament en nom de l’ordenant o del beneficiari, amb l’única finalitat de transferir un determinat import equivalent a un beneficiari o a un proveïdor de serveis de pagament que actua en representació del beneficiari i/o bé per rebre fons per compte del beneficiari i posar-los a disposició d’aquest beneficiari.

40. Servei d’informació sobre comptes: Servei en línia la finalitat del qual és facilitar informació agregada sobre un o diversos comptes de pagament dels quals és titular l’usuari del servei de pagament bé en un altre proveïdor de serveis de pagament, bé en diversos proveïdors de serveis de pagament.

41. Servei d’iniciació de pagaments: Servei que permet iniciar una ordre de pagament, a petició de l’usuari del servei de pagament, respecte d’un compte de pagament obert amb un altre proveïdor de serveis de pagament.

42. Servei de pagament: Qualsevol dels serveis indicats a l’apartat 2 de l’article 2.

43. Sistema de pagament: Sistema de transferència de fons amb acords formals i estandarditzats i regles comunes per al tractament, liquidació o compensació d’operacions de pagament.

44. Tipus de canvi de referència: Tipus de canvi utilitzat com a base per calcular qualsevol tipus de canvi que el proveïdor dels serveis de pagament posa a disposició o que procedeix d’una font disponible al públic.

45. Transferència: Servei de pagament destinat a efectuar un abonament en un compte de pagament d’un beneficiari mitjançant una operació de pagament o una sèrie d’operacions de pagament amb càrrec a un compte de pagament d’un ordenant pel proveïdor de serveis de pagament que manté el compte de pagament de l’ordenant, i prestat sobre la base de les instruccions donades per l’ordenant.

46. Usuari de serveis de pagament: La persona física o jurídica que utilitza un servei de pagament, com a ordenant, beneficiari o ambdós.

47. Xarxa de comunicacions electròniques: Sistemes de transmissió i, si escau, els equips de commutació o encaminament i la resta de recursos que permetin el transport de senyals per mitjà de cables, ones hertzianes, mitjans òptics o d’altres mitjans electromagnètics amb inclusió de les xarxes de satèl·lits, xarxes terrestres fixes (de commutació de circuits i de paquets, incloent internet) i mòbils, sistemes de línies elèctriques, sempre que s’utilitzin per a la transmissió de senyals, xarxes utilitzades per a la radiodifusió sonora i televisiva i xarxes de televisió per cable, amb independència del tipus d’informació transportada.

48. Zona: El Principat d’Andorra i els Estats membres de SEPA.

Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 23/11/2018
Article 3. Definicions

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:

1. Agent: Persona física o jurídica que proveeix serveis de pagament en nom d’una entitat de pagament.

2. Beneficiari: Persona física o jurídica que sigui el destinatari previst dels fons que han estat objecte d’una operació de pagament.

3. Comissió: Comissió aplicada per un proveïdor del servei de pagament a l’usuari del servei de pagament, directament o indirectament relacionada amb una operació de pagament.

4. Compte de pagament: Compte a nom d’un o de diversos usuaris de serveis de pagament i utilitzat per executar operacions de pagament.

5. Consumidor: Consumidor en el sentit de l’article 2.f) de la Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor.

6. Contracte marc: Contracte de serveis de pagament que regeix la futura execució d’operacions de pagament tant individuals com successives i que pot estipular l’obligació d’obrir un compte de pagament i les seves condicions corresponents.

7. Dia hàbil: Dia d’obertura comercial, als efectes necessaris per executar una operació de pagament, per als proveïdors de serveis de pagament de l’ordenant o del beneficiari que intervenen en l’execució d’una operació de pagament.

8. Diner electrònic: Valor monetari emmagatzemat per mitjans electrònics o magnètics que representa un crèdit sobre l’emissor, que s’emet en rebre els fons amb el propòsit d’efectuar operacions de pagament i que és acceptat per una persona física o jurídica distinta de l’emissor de diner electrònic.

9. Domiciliació de pagaments: Servei de pagament destinat a realitzar un càrrec al compte de pagament de l’ordenant en el qual l’operació de pagament és iniciada pel beneficiari sobre la base del consentiment donat per l’ordenant al beneficiari, al proveïdor de serveis de pagament del beneficiari o al proveïdor de serveis de pagament del mateix ordenant.

10. Emissor de diner electrònic: Són les entitats que segons l’article 4.2 poden emetre diner electrònic.

11. Entitat de diner electrònic: Tal com es defineix a l’article 61.3 de la Llei 7/2013, és una persona jurídica a la qual l’AFA ha concedit autorització d’acord amb el capítol segon de la Llei 35/2010 per emetre diner electrònic.

12. Entitat de pagament: Tal com es defineix a l’article 61.1 de la Llei 7/2013, és una persona jurídica a la qual l’AFA ha concedit autorització d’acord amb el capítol segon de la Llei 35/2010 per fer serveis de pagament.

13. Fons: Bitllets i monedes, diner anotat en compte i diner electrònic.

14. Grup: Grup d’empreses format per una empresa matriu, les seves filials i les entitats en les quals l’empresa matriu o les seves filials tenen una participació, així com empreses gestionades de forma unificada segons un contracte subscrit amb aquestes empreses, o segons les disposicions en el memoràndum o els estatuts socials d’aquestes empreses.

15. Instrument de pagament: Qualsevol mecanisme o mecanismes personalitzats i/o el conjunt de procediments acordats entre l’usuari del servei de pagament i el proveïdor del servei de pagament i utilitzat per al servei de pagament amb la finalitat d’iniciar una ordre de pagament.

16. Mitjana de diner electrònic en circulació: L’import total mitjà del passiu financer relacionat amb el diner electrònic emès al final de cada dia natural al llarg dels sis mesos naturals anteriors, calculat el primer dia natural de cada mes natural i aplicat per a aquest mes en qüestió.

17. Operació de pagament: Una acció, iniciada per l’ordenant o el beneficiari, de situar, transferir o retirar fons, amb independència de les obligacions subjacents entre l’ordenant i el beneficiari.

18. Ordenant: Persona física o jurídica titular d’un compte de pagament i que autoritza una ordre de pagament a partir d’aquest compte o, en cas que no existeixi un compte de pagament, una persona física o jurídica que dóna una ordre de pagament.

19. Pagament transfronterer: Operació de pagament tractada electrònicament iniciada per un ordenant o mitjançant un beneficiari en què el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant i el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari es troben en estats diferents dins la Zona.

20. Proveïdor de servei de pagament: Persones o entitats que segons l’article 4.1 poden oferir serveis de pagament.

21. SEPA: Zona de Pagaments Única Europea.

22. Servei d’enviament de diners: Servei de pagament mitjançant el qual es permet la recepció de fons d’un ordenant sense que es creï cap compte de pagament en nom de l’ordenant o del beneficiari, amb l’única finalitat de transferir un determinat import equivalent a un beneficiari o a un proveïdor de serveis de pagament que actua en representació del beneficiari, i/o bé rebre fons per compte del beneficiari i posar-los a disposició d’aquest beneficiari.

23. Servei de pagament: Qualsevol dels serveis indicats en l’article 2.1.

24. Sistema de pagament: Sistema de transferència de fons amb acords formals i estandarditzats i regles comunes per al tractament, la liquidació o la compensació d’operacions de pagament.

25. Transferència: Servei de pagament nacional o transfronterer per abonar un compte de pagament del beneficiari amb una operació de pagament o una sèrie d’operacions de pagament d’un compte de pagament de l’ordenant pel proveïdor del servei de pagament que posseeix el compte de pagament de l’ordenant, basant-se en una instrucció donada per l’ordenant.

26. Usuari de servei de pagament: Persona física o jurídica que utilitza un servei de pagament com a ordenant, beneficiari o ambdós coses.

27. Zona: El Principat d’Andorra i els estats membres de SEPA.

Modificat per l’article 3 de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.


Mostra redacció anterior, vigent del 14/06/2018 al 04/07/2018
Article 3. Definicions

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:

1. Agent: Persona física o jurídica que proveeix serveis de pagament en nom d’una entitat de pagament.

2. Beneficiari: Persona física o jurídica que sigui el destinatari previst dels fons que han estat objecte d’una operació de pagament.

3. Comissió: Comissió aplicada per un proveïdor del servei de pagament a l’usuari del servei de pagament, directament o indirectament relacionada amb una operació de pagament.

4. Compte de pagament: Compte a nom d’un o de diversos usuaris de serveis de pagament i utilitzat per executar operacions de pagament.

5. Consumidor: Consumidor en el sentit de l’article 2.f) de la Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor.

6. Contracte marc: Contracte de serveis de pagament que regeix la futura execució d’operacions de pagament tant individuals com successives i que pot estipular l’obligació d’obrir un compte de pagament i les seves condicions corresponents.

7. Dia hàbil: Dia d’obertura comercial, als efectes necessaris per executar una operació de pagament, per als proveïdors de serveis de pagament de l’ordenant o del beneficiari que intervenen en l’execució d’una operació de pagament.

8. Diner electrònic: Valor monetari emmagatzemat per mitjans electrònics o magnètics que representa un crèdit sobre l’emissor, que s’emet en rebre els fons amb el propòsit d’efectuar operacions de pagament i que és acceptat per una persona física o jurídica distinta de l’emissor de diner electrònic.

9. Domiciliació de pagaments: Servei de pagament destinat a realitzar un càrrec al compte de pagament de l’ordenant en el qual l’operació de pagament és iniciada pel beneficiari sobre la base del consentiment donat per l’ordenant al beneficiari, al proveïdor de serveis de pagament del beneficiari o al proveïdor de serveis de pagament del mateix ordenant.

10. Emissor de diner electrònic: Són les entitats que segons l’article 4.2 poden emetre diner electrònic.

11. Entitat de diner electrònic: Tal com es defineix a l’article 61.3 de la Llei 7/2013, és una persona jurídica a la qual l’INAF ha concedit autorització d’acord amb el capítol segon de la Llei 35/2010 per emetre diner electrònic.

12. Entitat de pagament: Tal com es defineix a l’article 61.1 de la Llei 7/2013, és una persona jurídica a la qual l’INAF ha concedit autorització d’acord amb el capítol segon de la Llei 35/2010 per fer serveis de pagament.

13. Fons: Bitllets i monedes, diner anotat en compte i diner electrònic.

14. Grup: Grup d’empreses format per una empresa matriu, les seves filials i les entitats en les quals l’empresa matriu o les seves filials tenen una participació, així com empreses gestionades de forma unificada segons un contracte subscrit amb aquestes empreses, o segons les disposicions en el memoràndum o els estatuts socials d’aquestes empreses.

15. Instrument de pagament: Qualsevol mecanisme o mecanismes personalitzats i/o el conjunt de procediments acordats entre l’usuari del servei de pagament i el proveïdor del servei de pagament i utilitzat per al servei de pagament amb la finalitat d’iniciar una ordre de pagament.

16. Mitjana de diner electrònic en circulació: L’import total mitjà del passiu financer relacionat amb el diner electrònic emès al final de cada dia natural al llarg dels sis mesos naturals anteriors, calculat el primer dia natural de cada mes natural i aplicat per a aquest mes en qüestió.

17. Operació de pagament: Una acció, iniciada per l’ordenant o el beneficiari, de situar, transferir o retirar fons, amb independència de les obligacions subjacents entre l’ordenant i el beneficiari.

18. Ordenant: Persona física o jurídica titular d’un compte de pagament i que autoritza una ordre de pagament a partir d’aquest compte o, en cas que no existeixi un compte de pagament, una persona física o jurídica que dóna una ordre de pagament.

19. Pagament transfronterer: Operació de pagament tractada electrònicament iniciada per un ordenant o mitjançant un beneficiari en què el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant i el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari es troben en estats diferents dins la Zona.

20. Proveïdor de servei de pagament: Persones o entitats que segons l’article 4.1 poden oferir serveis de pagament.

21. SEPA: Zona de Pagaments Única Europea.

22. Servei d’enviament de diners: Servei de pagament mitjançant el qual es permet la recepció de fons d’un ordenant sense que es creï cap compte de pagament en nom de l’ordenant o del beneficiari, amb l’única finalitat de transferir un determinat import equivalent a un beneficiari o a un proveïdor de serveis de pagament que actua en representació del beneficiari, i/o bé rebre fons per compte del beneficiari i posar-los a disposició d’aquest beneficiari.

23. Servei de pagament: Qualsevol dels serveis indicats en l’article 2.1.

24. Sistema de pagament: Sistema de transferència de fons amb acords formals i estandarditzats i regles comunes per al tractament, la liquidació o la compensació d’operacions de pagament.

25. Transferència: Servei de pagament nacional o transfronterer per abonar un compte de pagament del beneficiari amb una operació de pagament o una sèrie d’operacions de pagament d’un compte de pagament de l’ordenant pel proveïdor del servei de pagament que posseeix el compte de pagament de l’ordenant, basant-se en una instrucció donada per l’ordenant.

26. Usuari de servei de pagament: Persona física o jurídica que utilitza un servei de pagament com a ordenant, beneficiari o ambdós coses.

27. Zona: El Principat d’Andorra i els estats membres de SEPA.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 4. Activitats reservades Image Image

1. Poden prestar serveis de pagament amb caràcter professional les següents categories de proveïdors de serveis de pagament:

a) Les entitats bancàries a què es refereix l’article 8 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra;
b) Les entitats de diner electrònic a què es refereix l’article 61 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra;
c) Les entitats de pagament a què es refereix l’article 61 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra;
d) El Banc Central Europeu i els bancs centrals de l’Eurosistema, fins a l’abast requerit per les normes SEPA;
e) L’administració general del Principat d’Andorra, l’AFA o les autoritats locals quan no actuïn en qualitat d’autoritats públiques;
f) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA i La Poste, Société Anonyme à Capitaux Publics, que des de l’1 d’agost de 1930 presten serveis postals al Principat d’Andorra en virtut de l’acord hispanofrancès del 1930, relatiu a la coparticipació i execució dels serveis postals a les Valls d’Andorra, respecte dels serveis de pagament per a la prestació dels quals estiguin facultades en virtut de la seva normativa nacional específica, i en el benentès que la prestació d’aquests serveis ha de fer-se en el marc del compliment dels requisits mínims establertes a l’apartat 2 de l’article 6, o, en cas de no complir-se les condicions establertes a les lletres a) i b) de l’apartat 2 de l’article 6, en el marc dels requisits establerts a l’apartat 1 de l’article 6, en ambdós casos a excepció de l’article 64 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, i de tot altre requeriment en matèria d’autorització que l’AFA decideixi no exigir;
g) Les entitats financeres (no bancàries) de crèdit especialitzat, únicament respecte del servei de pagament referit a les lletres d) (ii) i e) de l’apartat 2 de l’article 2; i
h) Les persones referides a l’apartat 2 de l’article 6, respecte dels serveis i amb les limitacions previstes en aquesta Llei.


Cap altra persona física ni jurídica diferent dels proveïdors de serveis de pagament llistats en aquest apartat no pot prestar serveis de pagament.

2. Els proveïdors de serveis de pagament que exerceixin una de les activitats previstes als punts i) i ii) de la lletra k) de l’apartat 3 de l’article 2, o que exerceixin les dues activitats i que hagin executat en els últims 12 mesos precedents operacions de pagament per un valor total mitjà mensual superior a un milió d’euros han d’enviar a l’AFA una notificació que contingui una descripció dels serveis oferts i en la qual es detalli a quina de les exclusions previstes als punts i) i ii) de la lletra k) de l’apartat 3 de l’article 2, es considera subjecte l’exercici d’aquesta activitat.

Basant-se en aquesta notificació, l’AFA ha d’adoptar una decisió motivada, atenent a criteris previstos a la lletra k) de l’apartat 3 de l’article 2, en cas que l’activitat no compleixi els criteris per a ésser considerada com una xarxa limitada, i n’informarà el proveïdor de serveis.

3. Els proveïdors de serveis de pagament que exerceixin una de les activitats previstes a la lletra l) de l’apartat 3 de l’article 2 han d’enviar a l’AFA un informe anual emès per un auditor extern que certifiqui que l’activitat s’ajusta als límits indicats a la lletra l) de l’apartat 3 de l’article 2.

4. Només podran emetre diner electrònic les entitats de diner electrònic autoritzades per l’AFA a aquest efecte i les entitats bancàries a què es refereix l’article 8 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.

Cap persona física ni jurídica tret de les esmentades al paràgraf anterior no podrà emetre diner electrònic.

5. Les persones físiques o jurídiques que infringeixin aquest article seran sancionades segons el que disposa l’article 36, sense perjudici de cap altra responsabilitat en la qual puguin incórrer.

Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 23/11/2018
Article 4. Activitats reservades

1. Poden prestar els serveis de pagament definits en l’article 2.1, amb caràcter professional, les següents categories de proveïdors de serveis de pagament:

- les entitats bancàries a què es refereix l’article 8 de la Llei 7/2013;
- les entitats de diner electrònic a què es refereix l’article 61 de la Llei 7/2013;
- les entitats de pagament a què es refereix l’article 61 de la Llei 7/2013;
- el Banc Central Europeu i els bancs centrals de l’Eurosistema, fins a l’abast requerit per les normes SEPA;
- l’administració general del Principat d’Andorra, l’AFA o les seves autoritats locals quan no actuïn en qualitat d’autoritats públiques;
- la Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA i La Poste, Société Anonyme a Capitaux Publics, que des de 1’1 d’agost de 1930 presten serveis postals al Principat d’Andorra en virtut de l’acord hispanofrancés del 1930, relatiu a la coparticipació i execució dels serveis postals a les Valls d’Andorra, respecte dels serveis de pagament per a la prestació dels quals estiguin facultades en virtut de la seva normativa nacional específica.


Cap altra persona física ni jurídica diferent dels proveïdors de serveis de pagament autoritzats per l’AFA no pot prestar els serveis de pagament definits en l’article 2;

2. Cap persona física ni jurídica que no sigui una entitat de diner electrònic autoritzada per l’AFA no pot emetre diner electrònic excepte les entitats bancàries a què es refereix l’article 8 de la Llei 7/2013.

Modificat per l’article 4 de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.


Mostra redacció anterior, vigent del 14/06/2018 al 04/07/2018
Article 4. Activitats reservades

1. Poden prestar els serveis de pagament definits en l’article 2.1, amb caràcter professional, les següents categories de proveïdors de serveis de pagament:

- les entitats bancàries a què es refereix l’article 8 de la Llei 7/2013;
- les entitats de diner electrònic a què es refereix l’article 61 de la Llei 7/2013;
- les entitats de pagament a què es refereix l’article 61 de la Llei 7/2013;
- el Banc Central Europeu i els bancs centrals de l’Eurosistema, fins a l’abast requerit per les normes SEPA;
- l’administració general del Principat d’Andorra, l’INAF o les seves autoritats locals quan no actuïn en qualitat d’autoritats públiques;
- la Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA i La Poste, Société Anonyme a Capitaux Publics, que des de 1’1 d’agost de 1930 presten serveis postals al Principat d’Andorra en virtut de l’acord hispanofrancés del 1930, relatiu a la coparticipació i execució dels serveis postals a les Valls d’Andorra, respecte dels serveis de pagament per a la prestació dels quals estiguin facultades en virtut de la seva normativa nacional específica.


Cap altra persona física ni jurídica diferent dels proveïdors de serveis de pagament autoritzats per l’INAF no pot prestar els serveis de pagament definits en l’article 2;

2. Cap persona física ni jurídica que no sigui una entitat de diner electrònic autoritzada per l’INAF no pot emetre diner electrònic excepte les entitats bancàries a què es refereix l’article 8 de la Llei 7/2013.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 5. Accés als sistemes de pagament Image

1. Les normes d’accés dels proveïdors de serveis de pagament als sistemes de pagament han de ser objectives, no discriminatòries i proporcionades, i no poden restringir aquest accés més enllà del que sigui necessari per prevenir riscos específics com ara el risc de liquidació, el risc operatiu i el risc empresarial i per garantir l’estabilitat financera i operativa del sistema de pagament.

Els sistemes de pagament no poden imposar als proveïdors de serveis de pagament, als usuaris de serveis de pagament o a altres sistemes de pagament cap dels requisits següents:

a) Cap norma que restringeixi la participació efectiva en altres sistemes de pagament;
b) Cap norma que discrimini entre els proveïdors de serveis de pagament autoritzats o els proveïdors de serveis de pagament registrats en relació amb els drets, les obligacions i les prestacions dels participants; o
c) Cap restricció basada en l’estatut institucional.


2. L’apartat 1 no resulta aplicable als sistemes de pagament integrats exclusivament per proveïdors de serveis de pagament que pertanyen a un grup.

3. En cas de rebuig, el participant ha de proporcionar al proveïdor de serveis de pagament sol·licitant una explicació de les raons per les quals se li ha rebutjat l’accés.

Mostra redacció anterior, vigent del 14/06/2018 al 23/11/2018
Article 5. Accés als sistemes de pagament

1. Les normes d’accés dels proveïdors de serveis de pagament als sistemes de pagament han de ser objectives, no discriminatòries i proporcionades, i no poden restringir aquest accés més enllà del que sigui necessari per prevenir riscos específics com ara el risc de liquidació, el risc operatiu i el risc empresarial i per garantir l’estabilitat financera i operativa del sistema de pagament.

Els sistemes de pagament no poden imposar als proveïdors de serveis de pagament, als usuaris de serveis de pagament o a altres sistemes de pagament cap dels requisits següents:

a) Cap norma que restringeixi la participació efectiva en altres sistemes de pagament.
b) Cap norma que discrimini contra els proveïdors de serveis de pagament autoritzats en relació amb els drets, les obligacions i les prestacions dels participants.
c) Cap restricció basada en l’estatut institucional.


2. L’apartat 1 no resulta aplicable a:

a) Sistemes de pagament compostos exclusivament per proveïdors de serveis de pagament que pertanyen a un grup format per entitats vinculades per capital quan una de les entitats vinculades gaudeix de control efectiu sobre la resta d’entitats vinculades.
b) Sistemes de pagament quan un únic proveïdor de serveis de pagament (sigui com a entitat única o com a grup):
- Actua o pot actuar com a proveïdor del servei de pagament per a l’ordenant i el beneficiari i és exclusivament responsable de la gestió del sistema; i
- Autoritza altres proveïdors de serveis de pagament a participar en el sistema i aquests proveïdors no tenen dret a negociar comissions entre ells en relació amb el sistema de pagament encara que poden establir les seves pròpies tarifes en relació amb l’ordenant i el beneficiari.


Modificat per l’article 5 de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.