LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2018 ha aprovat la següent:

llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic

Exposició de motius

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un annex (la darrera versió actualitzada va ser publicada al Diari Oficial de la Unió Europea el 25 de gener del 2017) que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Principat d’Andorra haurà d’implementar seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives a la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la falsificació, les normes sobre els bitllets i les monedes d’euro, la legislació en matèria bancària i financera i la recopilació d’informació estadística.

En virtut de l’Acord monetari, Andorra s’ha compromès a aplicar, entre d’altres, en el seu ordenament jurídic la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 de novembre del 2007, relativa als serveis de pagament en el mercat interior, que modifica les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, així com la Directiva 2006/48/CE, i que deroga la Directiva 97/5/CE. Aquesta Directiva relativa a la prestació de serveis de pagament va ser originàriament aprovada amb l’objectiu d’estimular la competència en els mercats nacionals i assegurar la igualtat d’oportunitats per competir, augmentar la transparència en el mercat, tant per als prestadors de serveis com per als usuaris, així com establir un sistema comú de drets i obligacions per a proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament.

Així mateix, entre les disposicions jurídiques europees a implantar en virtut de l’Acord monetari també hi ha la Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre l’accés a l’activitat de les entitats de diner electrònic i al seu exercici, així com a la supervisió prudencial d’aquestes entitats, que modifica les directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i que deroga la Directiva 2000/46/CE. L’objectiu d’aquesta norma era crear un marc jurídic clar i harmonitzat que enfortís el mercat interior europeu i estimulés la competència en el sector de l’emissió de diner electrònic a la vegada que garantís un nivell de supervisió prudencial adequat.

En aquest sentit, s’ha considerat oportú aprovar una nova llei que implementi de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme per incorporar les dos directives esmentades a l’ordenament jurídic andorrà, posant al dia aquesta normativa per incloure les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic com a noves entitats operatives del sistema financer andorrà, amb un règim jurídic propi, i regular els drets i les obligacions de proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic.

La Llei s’estructura en divuit articles, una disposició addicional i set disposicions finals.

El títol I (articles 1 a 5) estableix l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei, les definicions aplicables a la norma, les activitats reservades i l’accés als sistemes de pagament.

El títol II (articles 6 a 13) regula el règim jurídic dels serveis de pagament i n’estableix les condicions de transparència i els requisits d’informació. En aquest sentit, es fixen les condicions per autoritzar operacions de pagament, per notificar operacions de pagament no autoritzades o incorrectament executades, els principis de responsabilitat del proveïdor de serveis de pagament per a operacions no autoritzades, l’execució d’operacions de pagament i el règim de responsabilitat aplicable.

El títol III (articles 14 i 15) tracta del règim jurídic del diner electrònic, en regula el règim d’emissió i reemborsament i la prohibició que es meriti un interès remuneratori.

El títol IV (articles 16 i 17) estableix les bases de la regulació dels procediments de reclamació i els procediments extrajudicials aplicables en aquests casos.

El títol V (article 18) determina el règim disciplinari aplicable a les noves entitats de pagament i les entitats de diner electrònic.

La disposició addicional estableix les regles generals per al desenvolupament reglamentari de les normes d’implementació SEPA.

Les disposicions finals (primera a cinquena) modifiquen les normes actualment vigents a Andorra que regulen el sistema financer andorrà per adaptar-les a la incorporació de les noves entitats operatives del sistema financer, les entitats de pagament i les de diner electrònic: la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997, modificada per les Lleis 14/2003, 35/2010, 1/2011, 7/2013 i 10/2013; la Llei 35/2010, del 3 de juny, del règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, modificada per la Llei 10/2013; la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra; la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, modificada per la Llei 18/2013; i la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, modificada per les Lleis 7/2015, 2/2016 i 16/2016.

Per acabar, la Llei dedica les disposicions finals sisena i setena a autoritzar el Govern a dictar el subsegüent desenvolupament reglamentari i a l’entrada en vigor de la Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.