Carregant...
 

Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 28 de novembre del 2019 ha aprovat la següent:

Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Exposició de motius

Andorra ha assumit el més alt compromís per implementar els estàndards i la normativa internacional en la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. En aquest escenari és avaluada per diversos organismes internacionals, entre d’altres pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme (Moneyval) i pel Comitè Mixt compost per representants del Principat d’Andorra i de la Unió Europea en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat i la Unió Europea el 30 de juny del 2011.

Aquests dos organismes han formulat recentment observacions per complementar la implementació de les recomanacions del GAFI i la transposició de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament i del Consell, del 20 de maig del 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, incorporada a l’ordenament jurídic andorrà mitjançant la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Aquesta modificació té la finalitat d’incorporar a l’ordenament jurídic andorrà aquestes millores, així com reforçar aspectes interpretatius que s’han observat en el curs de la vigència de la Llei.

Aquesta Llei està estructurada en setze articles relatius a la modificació de la dita Llei 14/2017 i sis disposicions finals.

La disposició final primera modifica la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra. Aquesta inclusió es fonamenta en el fet que, arran de les modificacions legislatives dutes a terme els anys 2018 i 2019 amb afectació al règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer, s’han identificat aspectes que, per tal de garantir un marc legislatiu acurat, s’han de rectificar per a la correcta adequació de la Llei 7/2013, a l’efecte de la clarificació de la norma, i que no canvien, en cap cas, el seu sentit jurídic.

La disposició final segona modifica la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, ja que el curt termini del secret de les actuacions en la nostra legislació processal penal, si es compara amb les legislacions veïnes, va ser una de les qüestions que van preocupar al Moneyval en el marc de la darrera avaluació, que pot afectar negativament tant les investigacions nacionals com la cooperació penal internacional, i recomanava que s’augmentés. Per aquesta raó es modifiquen els articles 40 i 46 del Codi de procediment penal i s’amplien els terminis del secret de les actuacions.

La disposició final tercera, i seguint les recomanacions del Moneyval, modifica la definició de fons de l’article 366 bis de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, per explicitar conceptes ja inclosos a la definició de fons, en línia amb el que està establert per la Recomanació 5 del GAFI, relativa a la tipificació del finançament del terrorisme, i es manté el contingut material de l’article.

La disposició final quarta estableix que tant la disposició final segona com la tercera tenen caràcter de llei qualificada.

La disposició final cinquena estableix la necessitat de presentar el projecte de consolidació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme; de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra; de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998; i de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

A l’últim, la disposició final sisena determina l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Modificació de l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 14/2017

Es modifiquen les lletres c), e), f) i g) de l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i s’incorpora una lletra h) al mateix apartat, que queden redactades en els termes següents:
LesLleis.com

“Article 2. Àmbit d’aplicació

[…]

2. Les següents persones físiques o jurídiques, en l’exercici de la seva activitat professional:

c) economistes, gestors i altres proveïdors de serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries;


[…]

e) persones que comerciïn amb béns únicament en la mesura en què els pagaments s’efectuïn o es rebin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, ja es realitzin en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació;
f) casinos i altres proveïdors de serveis de jocs d’atzar, presencials o en línia. Reglamentàriament, se’n poden excloure totalment o parcialment, i sobre la base d’una anàlisi de risc utilitzant totes les fonts d’informació que siguin rellevants, els jocs d’atzar, exceptuant els casinos, que presentin un risc baix de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme;
g) les organitzacions sense ànim de lucre en els termes que estableix la disposició addicional primera d’aquesta Llei. Reglamentàriament es pot determinar, sobre la base d’una anàlisi de risc utilitzant totes les fonts d’informació que siguin rellevants, el grup d’organitzacions que seran subjectes obligats, identificant les característiques i el tipus d’organitzacions que, en virtut de les seves activitats i particularitats, són susceptibles d’estar exposades al risc de ser utilitzades per a finalitats de finançament del terrorisme;”
h) fideïcomissaris o persones que exerceixin un càrrec equivalent en estructures jurídiques similars als fideïcomisos de manera no professional, en els termes que estableix la disposició addicional tercera d’aquesta Llei.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.