Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació d’un premi derivat d’un joc d’atzar comercialitzat en territori andorrà.

Número de consulta CV0204-2021
Data d’emissió 10/06/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

ASSUMPTE

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Exempció a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, IRPF) d’un premi procedent de jocs d’atzar autoritzats per la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de Regulació dels Jocs d’Atzar a la data de meritació de l’IRPF del 2020.

El consultant actuant en el seu nom i representació compareix i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 del Decret Legislatiu del 7-02-2018 de publicació del Text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’Ordenament Tributari (d’ara en endavant, TRLBOT) i a l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (d’ara en endavant, RAT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongués, plantejat en la present Consulta Tributària Vinculant.

Per tant, se sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats anteriorment per els períodes impositius compresos al 2020 i següents.

1. ANTECEDENTS

1.1. Que al 2020, el consultant va resultar agraciat per una loteria d’apostes esportives mútues (d’ara en endavant, “La Quiniela”) organitzada, comercialitzada i operada per l’entitat espanyola denominada Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA (d’ara endavant, la SELAE).

La boleta premiada disposa del corresponent “Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, o del Impuesto sobre la Renta de no residentes” en relació amb el “Gravamen especial sobre los premios de loterias y apuestas” de conformitat amb l’establert a la “Disposicion adicional trigésima tercera de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad economica”.

1.2. Que en data 23 de desembre del 2020 es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (d’ara en endavant, BOPA), butlletí 153 any 2020, Edicte del 15-12-2020 pel qual es publica el Conveni signat entre el Consell Regulador Andorrà del Joc (d’ara en endavant, CRAJ) i la SELAE.

1.3. Que tal i com es desprèn de l’esmentat edicte, a data de la meritació de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques del 2020, 31 de desembre del 2020, i en el marc d’aquest conveni, la SELAE està autoritzada a organitzar, comercialitzar i operar, en territori del Principat d’Andorra i en les condicions definides per les disposicions d’aquest conveni, els jocs d’atzar i apostes següents: (i) Loteries. (ii) Apostes esportives mútues. (iii) Apostes hípiques mútues.

1.4. Que l’esmentada autorització per organitzar, comercialitzar i operar, en territori del Principat d’Andorra els jocs d’atzar i apostes esmentades anteriorment, troba la seva fonamentació jurídica en l’exposició de motius i en la disposició addicional tercera de la Llei de Regulació dels Jocs d’Atzar al Principat d’Andorra, que estableix que s’autoritza el CRAJ a signar convenis amb les quatre entitats del context geogràfic pròxim que comercialitzen jocs d’atzar, entre les quals es troba la SELAE, a fi que aquestes entitats puguin comercialitzar els seus productes al Principat d’Andorra.

2. QUALIFICACIÓ JURÍDICA

2.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Exempció a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, IRPF) d’un premi procedent de jocs d’atzar autoritzats per la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de Regulació dels Jocs d’Atzar a la data de meritació de l’IRPF del 2020.

2.1.1. Segons s’estableix a la lletra o) de l’article 5 del Decret Legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, TRLIRPF):

Article 5. Rendes exemptes

Estan exemptes de l’impost les rendes següents:

(...)

o) Els premis que procedeixin dels jocs d’atzar autoritzats per la Llei de regulació dels jocs d’atzar.”


2.1.2. L’article 41 del TRLIRPF estableix la meritació de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, concretament:

Article 41. Meritació de l’impost

L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.”

LesLleis.com

2.1.3. La disposició addicional tercera del Decret legislatiu del 21-03-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar i la disposició addicional segona de la Llei 4/2021, del 22 de març, de text consolidat de regulació dels jocs d’atzar estableixen el següent:

“1. S’autoritza el Consell Regulador Andorrà del Joc perquè estableixi convenis amb les entitats públiques i privades La Française des Jeux (FDJ), Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado (SELAE), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) i Loteries de Catalunya.

Els convenis han de regular la continuïtat de la comercialització dels productes de joc d’atzar de les dites entitats que han portat a terme fins ara sense regulació específica i de manera significativa.

Aquests convenis han de suposar l’atorgament de les llicències de classe C i classe C@ i han de definir els requisits i les condicions de comercialització dels seus productes del joc d’atzar, així com les condicions econòmiques de l’activitat i les contraprestacions que eventualment es determinin per a les prestacions de serveis que aquests operadors duguin a terme al Principat d’Andorra, ja siguin de control, publicitat, activitats o altres d’assimilables, tant en territori andorrà, com en territori dels mateixos operadors.

Les entitats públiques i privades relacionades en aquesta disposició, atenent la seva situació singular, poden optar per comercialitzar directament o indirectament els seus productes de joc d’atzar.

El conveni i els eventuals contractes de prestació de serveis que se subscriguin en aplicació d’aquesta disposició han de determinar a favor del Consell Regulador Andorrà del Joc un percentatge en funció de les vendes realitzades a Andorra, el qual ha de tenir en compte totes les càrregues fiscals que s’imposin segons l’ordenament jurídic andorrà sobre les operacions o els beneficis obtinguts

Els convenis han d’establir, si escau, una clàusula d’estabilització que comprengui de manera qualitativa i/o quantitativa un factor de correcció respecte de l’activitat desenvolupada anteriorment a aquesta Llei per les dites entitats. Aquesta clàusula d’estabilització ha de tenir en compte tant la durada de la comercialització dels productes abans de l’entrada en vigor de la Llei, com el volum estimat de vendes durant aquest període.

La durada del conveni ha de ser de cinc anys, i pot ser renovat per la mateixa durada, sempre que una de les parts no s’hi oposi, tantes vegades com es consideri oportú. A aquest efecte s’ha de crear una comissió de seguiment amb membres del Consell Regulador Andorrà del Joc i membres de cada entitat concernida per cada conveni.

Si aquestes entitats no subscriuen el preceptiu conveni en el termini de sis mesos des del moment en què l’entitat reguladora del joc els ho hagi requerit, quedaran sotmeses a les disposicions d’aquesta Llei, en funció de la categoria i la classe de llicència que els correspongui atenent el producte de joc d’atzar que comercialitzin, havent de sol·licitar l’obtenció de la llicència escaient.

2. Només les persones físiques o jurídiques que actualment distribueixin, de forma principal o accessòria, jocs d’atzar pur de sorteig i presortejats, entre els quals les loteries, i jocs mixtos d’atzar i habilitat d’apostes mútues esportives, hípiques o altres, gaudiran de sis mesos per adequar-se respectivament a les disposicions dels articles 51 i 54, a comptar del moment en què el Consell Regulador Andorrà del Joc requereixi a les entitats públiques o privades esmentades en l’encapçalament d’aquesta disposició perquè formalitzin un conveni de comercialització dels seus productes de joc amb els dits proveïdors.”
El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat