Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a un producte financer estructurat amortitzat a la par.

Número de consulta CV0013-2015
Data d’emissió 24/08/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Antecedents: descripció del producte

El producte financer objecte d’aquesta consulta, té la denominació comercial de “nota estructurada” i es caracteritza pels elements següents: els subscriptor, client de l’entitat emissora, li entrega a aquesta una quantitat de diners amb el compromís de l’entitat de satisfer: (i) un cupó fix determinant d’un rendiment explícit i (ii) al venciment del producte, la devolució de l’import inicialment desemborsat pel client.
LesLleis.com

Es tracta, per tant, d’un producte que no incorpora cap rendiment implícit, en la mesura que el títol s’amortitza “a la par”, és a dir, pel mateix valor que l’inicialment satisfet.

Així mateix, el títol no cotitza en cap mercat oficial de valors i, per tant, no és susceptible de generar una renda amb ocasió de la seva transmissió per el client.

Qestió

Es demana aclariment de si, pel fet que, a data 31 de desembre de 2014, la valoració del títol que s’ha portat a terme internament per l’entitat, reflecteixi un valor per sota de la par (és a dir, inferior a l’import entregat amb ocasió de la subscripció) podrien entrar en joc les regles establertes a l’apartat 1 de la Disposició addicional quarta de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, introduïda per la llei 42/2014, de l’11 de desembre, les quals determinen el valor d’adquisició que s’ha de prendre en consideració per determinar les rendes íntegres d’actius financers adquirits abans del primer dia en què sigui d’aplicació l’esmentada llei 5/2014.

En particular, en la seva condició d’emissora del producte en qüestió i, per tant, obligada a practicar a retenció o ingrés a compte sobre les rendes que potencialment es poguessin generar en el moment de la seva amortització, es demana així mateix aclariment de si l’entitat consultant es trobaria obligada a practicar retenció o ingrés a compte com a conseqència de l’aplicació de l’esmentada Disposició addicional quarta.

Aquesta qüestió es refereix al període impositiu 2015 i a tots els posteriors mentre no es produeixi cap modificació de la normativa aplicable al cas.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Plantejament jurídic de la qüestió

L’entitat consultant entén que el tractament fiscal que seria aplicable en relació amb la qüestió plantejada, seria el següent:

- Les rendes que es puguin derivar d’un producte estructurat es qualifiquem com a “rendes del capital mobiliari” i, en particular, tindrien encaix dins de l’apartat 2 de l’article 22, relatiu a les rendes derivades de la “cessió a tercers de capitals propis”.

- Aquest tractament ha estat confirmat per el Departament de Tributs i Fronteres en el seu comunicat tècnic de data 4 de març de 2015, en l’apartat 2.c.(v).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.