Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 04 de març del 2015, sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinats productes financers


Comunicat tècnic sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinats productes financers


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques i als obligats a practicar retencions i ingressos a compte de l’impost esmentat.

Normativa: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques -d’ara en endavant la Llei de l’impost-, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques -d’ara en endavant el Reglament d’aplicació-.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Establir els criteris de tributació de determinats instruments i productes financers per part dels obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat per la Llei de l’impost, el qual s’aplica als períodes impositius iniciats a partir del l’1 de gener del 2015.

2. Tributació de determinats instruments i productes financers

a) Normativa aplicable
L’article 19 de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara endavant, “l’IRPF” o “l’impost”– defineix les rendes del capital com “les utilitats o contraprestacions, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, d’elements patrimonials, béns o drets, la titularitat dels quals correspongui a l’obligat tributari i que no estiguin destinats a activitats econòmiques […]”.

El seu segon paràgraf afegeix que, no obstant això, “les rendes derivades de la transmissió de la titularitat dels elements patrimonials, fins i tot quan hi hagi un pacte de reserva de domini, tributen com a guanys o pèrdues de capital, excepte que per aquesta Llei es qualifiquin com a rendes del capital”.

Dins de les rendes del capital, l’article 22 de la Llei de l’impost delimita el concepte de rendes del capital “mobiliari” per referència a les categories següents:

- Dividends i altres rendes derivades de la participació en el patrimoni net d’entitats. S’especifica que el terme “dividends” comprèn “les rendes de les accions, les accions o els bons de gaudiment, les participacions, les parts de fundador o altres drets, excepte els de crèdit, que permetin participar en les utilitats d’una entitat per la condició de soci, accionista, associat o partícip. Tenen la mateixa consideració les distribucions de resultats procedents de qualsevol organisme d’inversió col·lectiva de dret andorrà regulat en la normativa aplicable a aquests organismes”.
- Rendes procedents de la cessió a tercers de capitals propis. S’indica que tenen tal consideració “els interessos i qualsevol altra forma de retribució pactada com a remuneració per aquesta cessió, així com les rendes que deriven de la transmissió, el reemborsament, l’amortització, el bescanvi o la conversió de qualsevol classe d’actius representatius de la captació i la utilització de capitals aliens”.
- Rendes procedents d’operacions de capitalització i de contractes d’assegurances de vida o invalidesa que no tinguin la consideració de rendes del treball d’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei de l’impost.
- Rendes obtingudes de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament o sotsarrendament de béns mobles, negocis o mines, així com rendes derivades de la cessió de certs drets de propietat intel·lectual, industrial i similars, i de drets d’imatge, sempre que totes aquestes rendes no tinguin la consideració de rendiments de les activitats econòmiques.


L’article 14 de la Llei de l’impost defineix com a “rendes íntegres d’activitats econòmiques” les que “procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, impliquin l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.