Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a les despeses deduïbles del rendiment íntegre del capital mobiliari.

Número de consulta CV0071-2016
Data d’emissió 29/11/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El sotasignat, Sr. X persona física, comparec davant el Departament de Tributs i Fronteres, adscrit al Ministeri de Finances i atentament

DIC

En base a allò previst a l’article 65 del Decret legislatiu de 29-4-2015, de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i l’article 25 apartat b) del Reglament d’aplicació dels tributs, de 11 de febrer de 2015, passo a efectuar:

CONSULTA TRIBUTÀRIA ESCRITA:

Consultant: Senyor X

Manifestació expressa:
LesLleis.com

No consta al consultant que a data d’avui s’estigui tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària del Sr. X per l’impost de la Renda de les Persones Físiques exercici 2015.

Antecedents i circumstàncies detallades del cas: En la declaració de l’IRPF, respecte les rendes del capital mobiliari, el consultant ha obtingut durant l’any tant dividends i altres rendes derivades de la participació en el patrimoni net d’entitats, com interessos i altres rendes procedents de la cessió a tercers de capitals propis.

S’ha de significar que el consultant opera de forma freqent i en grans quantitats en el mercat secundari de borsa i ha obtingut finançament bancari per efectuar dites operacions.

L’article 23 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost de la renda de les persones físiques diu el següent:

Article 23. Rendes netes del capital mobiliari.

1.- Les rendes netes del capital mobiliari són el resultat de minorar les rendes integres en l’import de les despeses deduïbles.

2.- Són despeses deduïbles les despeses d’administració i custòdia, les comissions d’intermediaris així com altres despeses de naturalesa similar necessàries per l’obtenció d’aquestes rendes.


El finançament bancari per a la obtenció d’aquestes rendes, ha suposat durant el període importants despeses per al consultant (interessos i comissions bancàries).

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Dubtes en matèria tributària i períodes que seria aplicable:

Llei de l’Impost de la renda de les persones físiques, exercici 2015 i futurs exercicis.-
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.